РОЗРАХУНКИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • 12.1. Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків.
  • 12.2. Форми розрахунків, передбачених законодавством Республіки Білорусь.
  • 12.3. Ватта розрахунків.
  • 12.4. Поняття та порядок здійснення безготівкових розрахунків.
  • 12.5. Порядок здійснення розрахунків малини грошовими коштами.

Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків

Розрахункові правовідносини - це відносини, які складаються з приводу сплати однією стороною іншій за поставлені товари, виконану роботу або надані послуги.

Розрахунки між сторонами можуть вироблятися як готівковими коштами, так і в безготівковому порядку. Як правило, всі грошові операції провадяться в безготівковому порядку. Розрахунки шляхом готівкових грошей виробляються у вигляді винятку.

Як випливає зі ст. 775 ГК, порядок розрахунків за участю громадян залежить від того, пов'язані ці платежі з їх підприємницькою діяльністю чи ні.

Розрахунки, не пов'язані з підприємницькою діяльністю громадян, вирішуються як готівкою, так і в безготівковому порядку. Розрахунки за участю громадян, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, як правило, повинні здійснюватися в безготівковому порядку, так само як і розрахунки між юридичними особами.

Розрахунки між господарюючими суб'єктами та громадянами, а також громадянами між собою повинні проводитися в національній валюті. Здійснення розрахунків по різного роду зобов'язань в іноземній валюті допускається у випадках, встановлених законодавством.

Безготівкові розрахунки, як правило, проводяться через банки, в яких юридичні та фізичні особи мають рахунки. Для цього розрахунково-кредитні установи відкривають господарюючим суб'єктам розрахунковий, поточний та інші рахунки.

Розрахунковий рахунок - це банківський рахунок, на якому зберігаються грошові кошти і відображаються безготівкові розрахункові операції суб'єктів незалежно від джерел надходження і напрямків використання цих коштів.

Для відкриття розрахункового рахунку відповідно до Положення про державну реєстрацію, затвердженим Декретом Президента Республіки від 16 січня 2009 г. №1 "Про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання", в банк необхідно подати такі документи:

  • - Заява на відкриття поточного (розрахункового) рахунку;
  • - Копію (без нотаріального засвідчення) статуту, що має штамп, який свідчив про проведення державної реєстрації;
  • - Картку із зразками підписів посадових осіб юридичної особи, які мають право підпису документів для проведення розрахунків, і відбитка печатки. Причому справжність підписів і відбитка печатки на картках з їх зразками завіряти нотаріально тепер не потрібно - їх запевнить співробітник банку.

Даний список стосується саме поточних (розрахункових) рахунків. Якщо ж відкривається, наприклад, спеціальний рахунок, то необхідно буде представити документи, передбачені інструкцією, затвердженою постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 3 квітня 2009 №40 "Про відкриття банківських рахунків" (далі - постанова №40).

Форми розрахунків, передбачені законодавством Республіки Білорусь

Відповідно до п. 1 ст. 141 ГК платежі на території Республіки Білорусь здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. При готівкових розрахунках відбувається передача грошових коштів у формі паперових грошей (банкнот).

При безготівкових розрахунках право на грошову суму передається шляхом оформлення бухгалтерських записів по рахунках або в іншій формі, що не вимагає фізичної передачі грошей.

Кодекс встановлює різний правовий режим розрахунків за участю громадян, не пов'язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності, і розрахунків між юридичними особами, а також за участю громадян, пов'язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності.

Для розрахунків громадян, не пов'язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності, ЦК встановлює принцип повної свободи вибору порядку розрахунків - готівкою або в безготівковому порядку. Особливо необхідно відзначити, що обмеження цього права не допускається, оскільки норма не містить вказівок про можливість встановлення іншого правила в якому-небудь іншому законі чи іншому нормативному акті.

Розрахунки юридичних осіб, а також розрахунки за участю громадян, пов'язані із здійсненням останніми підприємницької діяльності, але загальним правилом повинні здійснюватися в безготівковому порядку. Однак ЦК не містить будь-якого заборони розрахунків готівкою, визначаючи лише можливість законодавчого встановлення таких обмежень.

Кодекс допускає здійснення безготівкових розрахунків не тільки через банки, а й через інші кредитні установи. Допускається також можливість встановлення законом таких форм безготівкових розрахунків, які можуть бути здійснені через банки незалежно від наявності в них відповідного рахунку особи, з ініціативи якого або на користь якої здійснюються платежі.

Останнім часом особливої популярності набувають розрахунки електронними грошима. Такий порядок розрахунків регулюється постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 26 листопада 2003 р №201 "Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима" в редакції від 29 червня 2009 №91.

Дана постанова затверджує Правила здійснення операцій з електронними грошима, розроблені відповідно до ст.ст. 26, 32, 33 Банківського кодексу Республіки Білорусь і регламентують порядок здійснення банками Республіки Білорусь та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями Республіки Білорусь, іншими юридичними особами, індивідуальними підприємцями, а також фізичними особами операцій з електронними грошима на території Республіки Білорусь.

Електронними грошима згідно з п. 1 Правил визнаються зберігаються в електронному вигляді одиниці вартості, що приймаються як засіб платежу при здійсненні розрахунків як з емітентом даних одиниць вартості, так і з іншими особами і виражають суму безумовної та безвідкличної зобов'язання емітента з погашення даних одиниць вартості будь-якій особі , яка подала їх для погашення.

Поширення електронних грошей банків-емітентів може здійснюватися через належні агентам, є банками, банкомати, платіжно-довідкові термінали самообслуговування, платіжні термінали, пункти видачі готівкових грошових коштів, а також належні агентам, які не є банками, програмно-технічні пристрої, що дозволяють відповідно до законодавством Республіки Білорусь здійснювати операції з прийому готівкових грошей (далі - пристрої cash-in).

При використанні пристрою cash-in, що належить агенту, яка не є банком, для внесення готівкових грошових коштів з метою поширення електронних грошей відповідно до вимог зазначених Правил інші операції з готівкою в цьому пристрої cash-in не здійснюються, за винятком операцій оплати товарів і послуг, що реалізуються безпосередньо власником пристрою cash-in відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Для придбання електронних грошей, емітованих нерезидентами і поширюваних на території Республіки Білорусь банками-агентами, юридичні особи, індивідуальні підприємці, фізичні особи вносять готівку грошові кошти в касу банку-агента, здійснюють поштовий переказ або перераховують кошти у безготівковій формі на відповідний балансовий рахунок банку -агентів в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. При оплаті білоруськими рублями електронних грошей, номінованих в іноземній валюті, сума білоруських рублів, що підлягає оплаті, визначається за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком на день здійснення платежу.

Фізичні особи - власники вправі використовувати електронні гроші, в тому числі емітовані нерезидентами, для оплати товарів, робіт, послуг, а також вчинення інших цивільно-правових угод з дотриманням вимог законодавства Республіки Білорусь.

Юридичні особи (індивідуальні підприємці), які отримали електронні гроші від банків-емітентів (агентів), має право використовувати електронні гроші для видачі їх своїм працівникам на оплату відряджень і інших витрат за кордоном, а також на оплату на території Республіки Білорусь відрядження і витрат у службовій відрядженні на паливно-мастильні матеріали, мийку, стоянку, невеликий вимушений ремонт транспортного засобу, на телефонний, факсимільний та інші засоби зв'язку, інших витрат у службовому відрядженні, на оплату яких юридичні особи (індивідуальні підприємці) вправі видати працівнику кошти відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >