САНКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ

 • 13.1. Санкції в господарському праві.
 • 13.2. Відповідальність у господарському праві. Відповідальність суб'єктів господарювання та посадових осіб за порушення господарського законодавства.

Санкції в господарському праві

Санкції в господарському праві - міра покарання особи за порушення норм, передбачених господарським правом.

Основною особливістю санкцій у господарському праві є їх майновий характер.

Види санкцій у господарському законодавстві.

1. Заходи оперативного впливу - це кошти, які стимулюють несправного боржника до належного виконання прийнятих зобов'язань.

Види:

 • 1) одностороння відмова від порушеного договору другою стороною договору;
 • 2) одностороння зміна умов договору, якщо така зміна допускається законом або договором;
 • 3) відмова в поставці або затримки видачі вантажу одержувачу до внесення ним усіх платежів за вже поставлену продукцію;
 • 4) відмова від оплати чергової партії продукції, якщо не була заповнена недопоставка тієї ж продукції за попередній період;
 • 5) переклад несправного покупця на попередню оплату поставляється йому продукції;
 • 6) вимога поруки або застави за зобов'язанням.
 • 2. Заходи державного примусу:
 • 1) заходи, спрямовані на попереднє попередження явно підготовлюваного порушення (може вирішити прокурор);
 • 2) заходи відновного характеру, коли учасники правовідносини відновлюються в правах шляхом підтвердження належного їм права і покладання відповідної обов'язки (виконати роботу, сплатити гроші);
 • 3) заходи компенсаційного характеру - це зобов'язування боржника компенсувати кредитору понесені ним матеріальні, а якщо знадобиться - і моральні втрати.
 • 3. Відмова у захисті права (відмова у задоволенні позову зважаючи пропуску позивачем строку позовної давності, пропуску гарантійного терміну).
 • 4. Кримінально-правові заходи щодо забезпечення належної підприємницької діяльності.

Види:

 • 1) відповідальність за порушення принципів підприємництва:
  • а) за реалізацію продукції, забрудненій радіонуклідами понад допустимі рівні;
  • б) за лжепредпринимательство;
  • в) виманювання кредитів або дотацій;
  • г) помилкове банкрутство;
  • д) злісне банкрутство;
  • ж) порушення порядку здійснення підприємницької діяльності;
 • 2) відповідальність за порушення законних прав та інтересів суб'єктів господарювання:
  • а) за зрив відшкодування збитків кредиторові;
  • б) незаконне користування товарними знаками;
  • в) незаконне використання ділової репутації конкурента;
  • г) дискредитація ділової репутації конкурента;
  • д) поширення неправдивої інформації про продукцію.

Відповідальність у господарському праві. Відповідальність суб'єктів господарювання та посадових осіб за порушення господарського законодавства

У своїй господарській діяльності підприємець постійно вступає в різні правовідносини з величезною кількістю суб'єктів, і саме юридична відповідальність виступає гарантією для інших учасників господарського обороту.

Юридична відповідальність підприємця як частина його правового статусу, на відміну від звичайних громадян, має ряд суттєвих особливостей.

Чинне цивільне законодавство закріплює, що підприємець несе підвищену відповідальність на відміну від інших громадян, оскільки за чинним законодавством особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність незалежно від наявності вини. І звільнитися від цієї відповідальності він може не інакше, як представивши докази, що порушення зобов'язання стало наслідком непереборної сили.

Цивільний кодекс дає кваліфікуючі ознаки поняття непереборної сили, до числа яких відносяться надзвичайність і не передбачуваність у наступі обставин, що унеможливлюють виконання зобов'язання. При цьому зазначені обставини повинні аналізуватися стосовно до конкретних обставин, пов'язаних з порушенням зобов'язання. Одночасно в Цивільному кодексі міститься приблизний перелік обставин, які не є непереборною силою (відсутність у боржника грошових коштів, відсутність на ринку потрібних для виконання товарів і т.д.).

Правила про безвинної відповідальності підприємця є диспозитивними. Сторони своєю угодою можуть вводити провину як умови відповідальності підприємця. Крім того, і законом у багатьох випадках вводиться відповідальність підприємницьких структур тільки за наявності вини.

Ще одна особливість юридичної відповідальності випливає з адміністративного права. Справа в тому, що якщо суб'єкт фактично здійснює підприємницьку діяльність, але не зареєстрований належним чином, то відповідальність він буде нести як підприємець, а саме підвищену.

Розглянемо види відповідальності підприємців.

Перший з них - цивільна відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність виникає в силу закону з моменту скоєння правопорушення. Для неї, так само як і для юридичної відповідальності взагалі, характерно державний примус. Формою реалізації відповідальності є обов'язок особи, яка вчинила протиправні дії, відшкодувати заподіяну шкоду.

Цивільно-правову відповідальність можна визнач л "як обов'язок особи, яка вчинила правопорушення, нести передбачені нормами цивільного права несприятливі наслідки, що виражаються в нестатки права майнового або особистого характеру або виконання додаткової цивільно-правового обов'язку.

Цивільна відповідальність - система заходів майнового характеру, примусово застосовуються до порушників цивільних прав та обов'язків з метою відновити становище, яке існувало до правопорушення.

Цивільно-правова відповідальність полягає в претерпевании правопорушником санкцій майнового характеру, що стягуються за заявою потерпілої сторони і спрямованих на відновлення її майнового стану.

Ознаки цивільно-правової відповідальності:

 • 1) носить майновий характер, тобто націлена на майнову сферу боржника, а не на його особу, як це має місце в кримінальному чи адміністративному праві;
 • 2) спрямована на відновлення майнового стану потерпілої сторони і тому стягується на її користь. Цим цивільно-правова відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності, що передбачають звернення санкцій майнового характеру (наприклад, штрафу за вчинення адміністративного правопорушення) в дохід держави;
 • 3) застосовується на вимогу потерпілої сторони, яка сама вирішує, вдаватися їй до заходів майнового впливу на боржника чи ні. Певною свободою володіють сторони і при визначенні обсягу та умов цивільно-правової відповідальності в договорі (диспозитивність цивільно-правової відповідальності).

Прийнято розрізняти наступні види відповідальності:

 • - Залежно від підстав виникнення (договірну і внедоговорную);
 • - Залежно від характеру відповідальності зобов'язаних осіб (часткову, солідарну і субсидіарну).

Договірна відповідальність є наслідком порушення вже існуючого зобов'язання, заснованого на договорі (наприклад, відповідальність зберігача за погіршення прийнятої за договором зберігання речі). У тих же випадках, коли шкода майну особи завдано не у зв'язку з порушенням договору, слід керуватися правилами глави 58 ЦК (має місце позадоговірна (деліктна) відповідальність).

Деликтная відповідальність в основному врегульована імперативними нормами і є більш суворою. Зокрема, не допускається угода сторін про зміну умов настання даної відповідальності та її обсягу (за винятком випадків підвищення відповідальності, див. П. 1 ст. 933 ЦК). Відповідальність осіб, які спільно заподіяли шкоду, за загальним правилом є солідарною, а не часткової (ст. 949 ЦК).

Відповідальність часткова, солідарна і субсидіарна. У зобов'язаннях з пасивною множинністю осіб виникає питання, в якому порядку будуть відповідати боржники у разі вчинення правопорушення. За загальним правилом такі зобов'язання носять часткової характер, а значить, і відповідальність буде часткової, тобто розподіляється між боржниками у певних частках (при цьому частки передбачаються рівними).

Солідарна відповідальність передбачає обов'язок кожного з боржників відповідати в повному обсязі, а точніше в обсязі тex вимог, які заявить кредитор (ст. 304 ЦК). Така відповідальність є підвищеною, створює додаткові гарантії для кредитора, а тому застосовується лише у випадках, встановлених у законі або договорі (п. 1 ст. 303 ЦК).

Солідарні боржники залишаються відповідальними доти, поки вимога кредитора не буде задоволена в повному обсязі. Боржник, що відповів за всіх, отримує право зворотної (регресного) вимоги до інших боржників у рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого.

Як правило, відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті правопорушення, несе сам заподіювач шкоди. Однак з метою більш надійного забезпечення інтересу кредитора в законі або договорі може бути передбачена можливість звернення його з вимогою не тільки до основного боржника, а й до додаткового (субсидиарному). Відповідно до ГК субсидіарну відповідальність несуть: учасники повного товариства за боргами товариства (п.1 ст. 72 ЦК); учасники товариства з додатковою відповідальністю за боргами товариства (п. 1 ст. 94 ЦК); члени виробничого кооперативу за боргами кооперативу (п. 1 ст. 107 ЦК); батьки за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини (п. 2 ст. 943 ЦК).

Форми цивільно-правової відповідальності - це ті несприятливі наслідки, які настають для особи, яка вчинила цивільне правопорушення. Традиційно формами цивільно-правової відповідальності вважаються відшкодування збитків і сплата неустойки. Однак деякі автори до самостійних форм відносять також втрату завдатку та стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами.

Для виникнення цивільно-правової відповідальності необхідно наявність особливого підстави, іменованого складом цивільного правопорушення. У свою чергу під складом цивільного правопорушення розуміють сукупність умов, які характеризують правопорушення з об'єктивної і суб'єктивної сторони. До їх числа відносяться:

 • 1) протиправність поведінки:
 • 2) наявність шкоди (збитків);
 • 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою (збитками);
 • 4) вина правопорушника.

Підставою звільнення від відповідальності є непереборна сила. У відповідності зі ст. 203 ГК вона визначається як надзвичайна і невідворотна за даних обставин подія.

Другий вид відповідальності - адміністративна.

Адміністративна відповідальність виконує велику профілактичну роль у попередженні злочинів, оскільки об'єкт посягання в багатьох адміністративні правопорушення та кримінальних злочинах один і той же: вдачі і свободи громадян, власність, громадський порядок, порядок управління та інші адміністративно-правові відносини.

Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення.

Юридичний склад адміністративного правопорушення являє собою сукупність чотирьох елементів: об'єкт протиправного посягання; суб'єкт делікту; зміст делікту (об'єктивна сторона), психоемоційний статус учасників (суб'єктивна сторона).

Відсутність будь-якого з них виключає як наявність складу в цілому, так і відповідно застосування заходів державного примусу.

Об'єкт адміністративного правопорушення являє собою підлягають юридичному захисті суспільно-правові відносини.

Стосовно до сфери підприємництва - це правопорушення в галузі підприємницької діяльності (глава 12); адміністративні правопорушення в галузі фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів і банківської діяльності (глава 11); адміністративні правопорушення проти порядку митного регулювання (глава 14).

І, нарешті, третій вид відповідальності - кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність є найбільш суворим видом відповідальності, але, як правило, законодавець передбачив адміністративну пріюдіцію.

Як показує практика, злочини у сфері економічної діяльності в даний час є досить поширеним явищем. До основних злочинами у сфері підприємництва можна віднести: незаконне підприємництво; незаконне використання товарного знака; навмисне банкрутство; помилкове банкрутство і багато інших.

Суспільна небезпека економічних злочинів полягає в тому, що в результаті таких посягань економічним інтересам держави і іншим суб'єктам, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, наноситься значний збиток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >