Правове регулювання діяльності фондової біржі

Сутність фондової біржі полягає в тому, що вона виступає організатором торгівлі на ринку цінних паперів і надає послуги, що сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку.

Правову базу організації та діяльності суб'єктів ринку цінних паперів становить Закон Республіки Білорусь від 12 березня 1992 року "Про цінні папери і фондових біржах".

Велике значення мають нормативні правові акти Державного комітету з цінних паперів. Вони є обов'язковими для виконання міністерствами та іншими державними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Республіки Білорусь та органами місцевого самоврядування, а також професійними учасниками ринку цінних паперів і саморегулівними організаціями.

Згідно ст. 24 Закону фондова біржа - це організація з правом юридичної особи, створена для забезпечення професійним учасникам ринку цінних паперів необхідних умов для торгівлі цінними паперами, визначення їх курсу (ринкової ціни) і його публікації для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

Фондова біржа повинна бути утворена у формі відкритого акціонерного товариства.

Біржа може бути установлена юридичними та (або) фізичними особами.

Умови установи біржі полягають у тому, щоб:

  • а) акціонерне товариство було зареєстроване відповідно до чинного законодавства та отримало ліцензію на право виконання своїх функцій у центральному органі, що здійснює контроль і нагляд за ринком цінних паперів;
  • б) статут і правила біржі передбачали, щоб членство в ній було доступно для будь-якого професійного учасника ринку цінних паперів, забезпечували дотримання принципів справедливої конкуренції між учасниками ринку, захист інвесторів від можливих маніпуляцій і недобросовісності з боку членів і службовців біржі;
  • в) члени біржі прийняли затверджені центральним органом, що здійснює контроль і нагляд за ринком цінних паперів, єдині вимоги до кваліфікації членів біржі, укладенню та оформлення угод, правилам обліку та звітності.

Одним з основних завдань фондової біржі є надання місця для здійснення торгівлі. Біржа як організатор торгівлі розробляє обов'язкові до виконання правила торгівлі, яких повинні дотримуватися всі учасники торгівлі.

У відповідності зі ст. 27 Закону "Про цінні папери і фондових біржах" біржа самостійно встановлює розміри і порядок справляння відрахувань на користь біржі від винагороди, одержуваного її членами за участь у біржових угодах; внесків, зборів та інших платежів, що вносяться членами фондової біржі за послуги, що надаються біржею; штрафів, що сплачуються за порушення вимог статуту біржі, правил біржової торгівлі та інших внутрішніх документів біржі.

Принципом діяльності фондової біржі є забезпечення гласності, публічності біржових торгів.

Фондова біржа надає гарантії учасникам торгів в тому, що вони будуть мати достовірну інформацію про цінні папери, які є предметом угоди, ціною одного цінного паперу, кількість проданих паперів, датою здійснення операцій.

Запропонована інформація повинна бути доступною, однаковою для всіх учасників торгівлі, повідомлятися в один і той же час. Тим самим учасники торгів отримують можливість прийняти зважене рішення про здійсненні операцій.

У відповідності зі ст. 24 Закону "Про цінні папери і фондових біржах" фондова біржа зобов'язана кожному зацікавленій особі розкрити інформацію про правила допуску учасника ринку цінних паперів до торгів; про правила допуску до торгів цінних паперів; про правила укладання та реєстрації угод, порядок їх виконання; про правила, що обмежують маніпулювання цінами; про розклад надання послуг фондовою біржею на ринку; про список цінних паперів, допущених до торгів.

Фондова біржа повинна забезпечувати вирішення спорів, що виникають між учасниками біржової торгівлі. З цією метою створюються спеціальні органи - арбітражні комісії.

Одним із принципів діяльності фондової біржі є забезпечення гарантій виконання угод, що укладаються в установленому порядку в біржовому залі.

Чинені угоди з цінними паперами реєструються біржею. Біржі виконують посередницькі функції при здійсненні розрахунків за скоєні угоди. При цьому біржа приймає на себе відповідальність за всі чинені угоди, тобто гарантує, що продані (куплені) папери будуть оплачені.

Статтею 27 Закону "Про цінні папери і фондових біржах" передбачено обов'язок прийняття фондовою біржею правил організатора торгівлі. У цих правилах регламентуються всі важливі питання організації торгівлі на фондовій біржі.

Не рідше одного разу на рік біржа повинна піддаватися зовнішньому аудиту незалежним аудитором на предмет відповідності правил організатора торгівлі вимогам законодавства Республіки Білорусь про цінні папери, актів Державного комітету з цінних паперів, внутрішнім документам.

На ринку цінних паперів беруть участь емітенти, інвестори, професійні учасники.

Емітент - це юридична особа або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню вдачу, закріплених ними.

Інвесторами є власники емісійних цінних паперів.

Професійними учасниками є брокери, дилери, депозитарні організації, реєстроутримувачі, довірчі керуючі, клірингові організації, організатори торгівлі на ринку цінних паперів.

Членами фондової біржі є будь-які професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність, зазначену в п. 5 ст. 1 Закону "Про цінні папери і фондових біржах".

Порядок вступу в члени фондової біржі, виходу і виключення з членів біржі визначається фондовою біржею самостійно на підставі її внутрішніх документів.

Фондова біржа організує торгівлю тільки між членами біржі. Інші учасники ринку можуть здійснювати операції з цінними паперами виключно через посередництво членів біржі.

Фондова біржа має право встановлювати кількісні обмеження числа її членів.

Члени біржі мають право брати участь у загальних зборах біржі і в управлінні її справами; обирати і бути обраними до органів управління, отримувати інформацію про діяльність біржі і користуватися послугами біржі, наданими в установленому порядку; торгувати в біржовому залі; виходити з членів біржі, отримувати частину майна біржі, що залишилося після ліквідації біржі.

Член біржі може бути виключений з її членів за рішенням інших членів у випадку та в порядку, передбачених установчими документами біржі.

Основними обов'язками членів біржі є дотримання установчих документів, правил біржової торгівлі та інших документів, що видаються біржею. Члени біржі зобов'язані вносити вклади і додаткові внески в порядку та в розмірі, встановлених біржею. Вони зобов'язані сприяти біржі при здійсненні її діяльності.

Вищим органом управління фондовою біржею є загальні збори членів біржі. Загальні збори здійснює загальне керівництво біржею, визначає пріоритетні напрями діяльності біржі, стратегію її розвитку, формує виконавчі органи біржі, засновує і вносить зміни в біржові нормативні документи, стверджує річний звіт і річний бухгалтерський баланс, створює філії та представництва біржі, вирішує питання реорганізації та ліквідації біржі.

Для керівництва діяльністю біржі між зборами вибирається біржовий рада. Він вирішує всі питання діяльності біржі, за винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів членів біржі.

Порядок функціонування біржової ради визначається статутом біржі.

Крім даних органів на біржі діє правління - виконавчий орган і ревізійна комісія, яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності біржі, її розрахункових, валютних та інших операцій.

На біржі організовуються також різні спеціалізовані підрозділи: арбітражна комісія, котирувальна комісія, відділ лістингу, реєстраційний відділ та ін.

Брокерами згідно зі ст. 1 Закону "Про цінні папери і фондових біржах" називаються особи, які в якості повірених або комісіонерів скоюють операції на ринку цінних паперів в інтересах клієнта. Брокерською діяльністю можуть займатися комерційні юридичні особи або громадяни-підприємці без утворення юридичної особи.

Документом, який регламентує відносини між брокером і клієнтом, може бути договір доручення, договір комісії або договір на брокерське обслуговування.

Брокерською діяльністю визнається здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами в якості повіреного або комісіонера, що діє на підставі договору доручення або комісії, а також доручення на здійснення таких угод при відсутності вказівок на повноваження повіреного або комісіонера в договорі.

Дилер - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює дилерську діяльність. Дилерська діяльність - здійснення дилерами операцій з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення вартості певних цінних паперів із зобов'язанням покупки або продажу цих цінних паперів за оголошеними цінами. Дилерами можуть бути тільки комерційні юридичні особи.

Керуючим іменується професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з управління цінними паперами. Керуючими можуть бути як комерційні юридичні особи, так і індивідуальні підприємці, що діють від свого імені за винагороду протягом певного терміну і в цілях, передбачених договором довірчого управління цінними паперами.

Кліринг - діяльність з визначення взаємних зобов'язань та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним. Кліринговими організаціями називаються комерційні організації, що професійно займаються кліринговою діяльністю, тобто визначенням взаємних зобов'язань та проведенням взаємозаліків між сторонами за розрахунками у зв'язку з купівлею-продажем цінних паперів.

Реєстраторами (власниками реєстру) іменують осіб, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів. Реєстраторами можуть бути тільки юридичні особи. Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів полягає в зборі, фіксації, обробці, зберіганні та наданні даних, що складають систему ведення реєстру власників цінних паперів.

Депозитарієм є організація, що здійснює депозитарну діяльність, яка визначається як надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку і переходу прав на цінні папери (п. 5 ст.14 Закону "Про цінні папери і фондових біржах"). Депозитарієм може бути тільки юридична особа. Контрагент депозитарію іменується депонентом. Відносини між депозитарієм та депонентом регулюються депозитарним договором (договором про рахунок депо). Даний договір повинен бути укладений у письмовій формі.

Організатором торгівлі на ринку цінних паперів є професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з організації торгівлі цінними паперами. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів, у свою чергу, полягає в наданні послуг, безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >