Правове регулювання валютних бірж

Законодавство Республіки Білорусь не містить легального поняття "валютна біржа", і спеціального законодавства за аналогією з товарними і фондовими біржами не існує. Але це не означає, що в республіці відсутнє законодавство, яке регулює правило біржової торгівлі іноземними валютами. Так, в Білорусі діє валютно-фондова біржа, яка включає в себе сектор, що займається купівлею-продажем іноземної валюти. Така діяльність регламентується Положенням про секції валютного ринку ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа", затвердженим протоколом наглядової ради ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" від 27 грудня 2007 р №28; Регламентом від 26 листопада 2002р. №116 проведення торгів іноземними валютами у ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа", затвердженим протоколом засідання наглядової ради ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" від 26 листопада 2002 №30; Інструкцією про порядок біржової торгівлі іноземною валютою, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 12 грудня 2007 №220; Законом Республіки Білорусь від 22 липня 2003 року №226-З "Про валютне регулювання та валютний контроль" в редакції від 3 червня 2009 року №22-З.

Із змісту Положення про секції валютного ринку ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" валютну біржу можна визначити як організацію зі статусом юридичної особи Республіки Білорусь, що має легітимну можливість здійснювати біржові торги іноземними валютами. Валютна біржа є організованим учасником біржового валютного ринку.

Як правова категорія валютна біржа являє собою юридична особа, що формує оптовий ринок шляхом організації та регулювання біржової торгівлі іноземною валютою, здійснюваних у формі голосних публічних торгів, які у заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими правилами.

Згідно з п. 2.6 Інструкції про порядок біржової торгівлі іноземною валютою учасниками торгів є Національний банк Республіки Білорусь, банки та небанківські кредитно-фінансові організації, допущені до участі в торгах. До участі в торгах можуть бути допущені банки, небанківські кредитно-фінансові організації, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію) Національного банку Республіки Білорусь на здійснення банківської діяльності з вдачею здійснення валютно-обмінних операцій, а також банки-нерезиденти, якщо їх участь на біржовому валютному ринку передбачено міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Торги іноземною валютою здійснюються в Республіці Білорусь на біржі.

Учасники торгів можуть укладати біржові угоди купівлі, продажу, конверсії іноземної валюти: від свого імені і за свій рахунок; від свого імені та за рахунок клієнтів.

Згідно з п. 8 зазначеної Інструкції біржа при проведенні торгів іноземними валютами: організовує торги; встановлює порядок проведення торгів і розрахунків за результатами торгів; проводить розрахунок вимог і зобов'язань учасників торгів за результатами торгів з урахуванням попередньо перерахованих коштів та забезпечення нетто-зобов'язань учасників торгів; формує біржові свідоцтва та інші звітні документи; здійснює інформаційне обслуговування учасників торгів з питань організації торгів.

Порядок проведення торгів встановлюється біржею самостійно в локальних нормативних правових актах біржі з урахуванням вимог законодавства. Локальні нормативні правові акти біржі підлягають узгодженню з Національним банком Республіки Білорусь.

Локальні нормативні правові акти біржі повинні встановлювати:

  • - Порядок допуску, припинення допуску і відмови в допуску учасників торгів до участі в торгах;
  • - Обсяг і порядок попереднього перерахування учасниками торгів грошових коштів в білоруських рублях і (або) іноземній валюті на окремі особові рахунки;
  • - Порядок подачі, форми і істотні умови заявок на покупку, продаж, конверсію іноземної валюти;
  • - Процедуру укладання учасниками торгів біржових угод купівлі, продажу, конверсії іноземної валюти в різних режимах, а також використовувані режими укладання біржових угод в торговельній системі;
  • - Часовий режим здійснення розрахунків за біржовими угодами купівлі, продажу, конверсії іноземної валюти;
  • - Порядок забезпечення нетто-зобов'язань учасників торгів;
  • - Порядок повернення на рахунки учасників торгів, використання для проведення розрахунків попередньо перерахованих на окремі особові рахунки коштів з урахуванням забезпечення нетто-зобов'язань;
  • - Інші питання, пов'язані з укладанням біржових угод та проведенням розрахунків.

Відносини біржі з учасниками торгів будуються на основі договорів.

Для участі в торгах учасники торгів попередньо перераховують кошти в білоруських рублях і (або) іноземній валюті на окремі особові рахунки.

Біржові угоди з іноземною валютою укладаються на підставі поданих учасниками торгів в торговельну систему заявок на покупку, продаж, конверсію іноземної валюти. Заявка являє собою пропозицію на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти, містить всі істотні умови біржової угоди, і означає згоду учасника торгів укласти угоду на зазначених у ній умовах. Розрахунки за біржовими угодами здійснюються на підставі біржових свідоцтв та можуть проводитися в наступному порядку: через окремі особові рахунки; безпосередньо між учасниками торгів.

За несвоєчасне зарахування грошових коштів і вказівка невірних реквізитів платіжних інструкцій учасники торгів несуть відповідальність відповідно до умов укладених договорів.

Саме проведення торгів регулюється Регламентом від 26 листопада 2002 №116 проведення торгів іноземними валютами у ВАТ "Білоруська валютнофондовая біржа".

Крім того, при проведенні біржових торгів на валютній біржі враховуються положення законодавства про валютне регулювання та валютний контроль, а конкретніше Закон Республіки Білорусь "Про валютне регулювання та валютний контроль".

На завершення даного питання необхідно відзначити, що в Республіці Білорусь на сьогоднішній день ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" - єдина в республіці біржа, в рамках якої створена система біржових торгів на всіх основних сегментах фінансового ринку: валютному, фондовому і терміновому.

Крім організації торгів біржа виконує функції розрахункового депозитарію на біржовому ринку недержавних цінних паперів, функції оператора розрахунково-клірингової системи за всіма видами цінних паперів та інструменту термінового ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >