ПЕРЕДМОВА

Сучасна повна протиріч і прокладає нові шляхи історичного розвитку епоха є і екологічно перехідною. Ми є свідками унікального процесу, коли виробничо-технічна діяльність людства досягла планетарних масштабів і перетворилася на потужну геологічну силу, провідний фактор подальшого розвитку біосфери. Початкове і неминуще протиріччя між суспільством і природою, природним і штучним, що виступає фундаментальною рушійною силою виникнення і розвитку людини як родового істоти, загострилося до краю, перетворившись в одну з провідних проблем в системі глобальних проблем сучасності, поставивши йод сумнів саме його подальше існування і збереження життя на Землі.

Гостра необхідність оптимізації та гармонізації відносин між суспільством і природою, узгодження природного і антропогенного потоків речовини і енергії в біосфері настійно вимагають радикальної зміни екологічної культури сучасної людини на основі розробки раціональних підстав його ефективної діяльності в природі. Соціальна екологія як наука є закономірним продуктом розвитку природно-історичного континууму людського буття. У ній специфічним чином виражається прагнення сучасного суспільства до зміни відносин з навколишнім середовищем за допомогою систематизації і синтезу галузевих і міждисциплінарних екологічних досліджень на єдиній концептуальній і методологічній основі. Потреба в такому систематичному синтезі на зростаючих рівнях узагальнення знання (аж до соціологічного і філософського, на яких вирішуються фундаментальні питання про діалектику взаємозв'язку різних форм об'єктивної реальності, місце людини і суспільства в універсумі і виробляються базові стратегії людської поведінки) випливає з системної природи біосфери і соціоприродних взаємозв'язків, необхідність доцільних системних дій сучасної людини в природі.

Удосконалення культури, в тому числі і екологічної, можливо лише за рахунок постійного припливу нових ідей, моделей поведінки, їх освоєння і ретрансляції допомогою освітніх зусиль. Освіта є своєрідним «сполучною ланкою» між теорією і практикою, минулим і майбутнім. Завдання навчальної та методичної діяльності полягає в распредмечіванія наукових досягнень, переведення їх на «мову» навчально-педагогічної діяльності та адаптації до відповідної аудиторії з урахуванням рівня її знань і характеру спеціалізації.

Соціальна екологія як навчальна дисципліна, відповідно до освітніх стандартів напрямів підготовки «Соціологія» та «Соціальна робота», на які насамперед і орієнтований даний підручник, відноситься до блоку основних фахових дисциплін. Основним об'єктом професійної (педагогічної, науково-дослідної, соціально-технологічної, управлінської та ін.) Діяльності соціолога і соціального працівника (як, втім, і значного кола інших спеціальностей соціального і гуманітарного профілю) виступають соціальні суб'єкти в «напружених точках соціального простору», різноманітних проблемних ситуаціях, що вимагають для ефективного вирішення участі фахівця. Значне число таких ситуацій виникає в зв'язку з кризовим станом відносин між суспільством і природою, негативно позначається на здоров'ї людини, його безпеки, фізичному, психічному і соціальному добробуті. Соціальна екологія як навчальна дисципліна має на меті озброїти майбутнього фахівця соціального профілю знаннями закономірностей розвитку системи суспільство - природа, особливостей сучасної соціально-екологічної ситуації, засобів і методів вирішення екологічних проблем, оптимізації та гармонізації відносин між суспільством і природою.

В результаті освоєння курсу студенти будуть:

знати

  • • значення екологічних знань у виробничій і невиробничій діяльності людини;
  • • основні поняття, категорії, що виражають фундаментальні зв'язку людини з природою і законами руху соціоприродних систем;
  • • основні історичні типи і форми природокористування;
  • • особливості сучасної соціально-екологічної ситуації, причин її виникнення, тенденції розвитку та шляхи подолання екологічної кризи;
  • • медико-біологічні, технологічні, господарсько економічні, організаційно-управлінські, нормативно-правові основи діяльності людини в природі і основи екологічної політики;
  • • функції і форми управління природокористуванням;

вміти

• застосовувати зазначені знання в конкретних ситуаціях;

володіти

  • • методами оцінки стану навколишнього середовища;
  • • принципами і засобами збереження навколишнього середовища і підвищення її якості, забезпечення екологічної безпеки населення.

Пропонований підручник має на меті сприяти студентам академічного бакалаврату в ефективному оволодінні знаннями в області соціальної екології. Він містить матеріали, що відображають основний концептуально-теоретичне і тематичний зміст дисципліни, її категоріальний лад, смисловий зміст основних проблем. Реалізовані в системі технологій, що виражають міру активного ставлення людини до природи, зв'язку людини з природою представлені в контексті опосредствующих їх соціально-економічних, політико-правових та культурно-історичних форм.

Цілою низкою своїх теорій і тим матеріал підручника тісно стикається і включається в смислові зв'язки з такими дисциплінами, як «Концепції сучасного природознавства», «Філософія», «Культурологія», «Соціологія», «Соціальна антропологія», «Соціологія праці», «Соціальне право »,« Соціологія освіти »,« Соціальне проектування »,« Економічна теорія »,« Менеджмент »та ін. Це сприяє більш докладному освоєння кола питань, що становлять предмет соціальної екології та відповідних розділів названих дисциплін.

Підручник являє спробу узагальнення науково-теоретичних і навчально-методичних досягнень в галузі соціальної екології, ґрунтується на сучасній бібліографічної та нормативно-правовій базі, включає основні поняття курсу, тематику рекомендованих рефератів, тестові завдання, питання для самоконтролю і підсумкового контролю знань.

Структура підручника, що складається з 10 глав, підпорядкована цілям і задачам дисципліни і побудована на основі принципів сходження від абстрактного до конкретного, від фундаментально-теоретичного рівня знань до практіче- скі-прікладпому. Від дослідження питань, пов'язаних з предметним самовизначенням соціальної екології як науки, автор переходить до аналізу основних понять, категорій та законів, що відображають істотні зв'язки людини з різними формами об'єктивної реальності; дослідженню етапів становлення людського ставлення до природи, його форм, рівнів і історичних типів; розгляду суті, причин виникнення, фаз розвитку і шляхів подолання соціально-екологічних криз; визначенню закономірностей, основних напрямів і засобів підвищення екологічної безпеки, оптимізації і гармонізації відносин людини з природою.

Автор висловлює вдячність дослідникам, роботи яких мали значний вплив на формування його власної концепції і були використані при написанні окремих розділів підручника. Це, зокрема, зазначені в бібліографічному списку наукові праці В. Д. Комарова,

Е. В. Гірусова, Н. Ф. Реймерс. При формулюванні основних положень 4, 5, б і 7 глав підручника важливе значення мали відомі праці В. Г. Марахова ( «Науково-технічна революція: її сутність, джерела та фактори розвитку». М., 1976); К. С. Пігрова ( «Науково-технічна творчість. Соціально-філософський аналіз». Л., 1986); В. П. Горюнова ( «Техніка і природа». Л., 1980); Г. Н. Волкова ( «Витоки і горизонти прогресу». М., 1976); Ю. М. Маніна ( «НТР та екологізація виробництва». М., 1979); Н. М. Мамедова ( «Екологія і техніка». М., 1989); В. І. Клушина ( «Виробничий апарат майбутнього». М., 1981); В. Грингмут і ін. ( «Формування навколишнього середовища і економіка природокористування». М., 1982); В. А. Нагорного і Н. П. Бурчак ( «Збереження навколишнього середовища на основі безвідходного виробництва». Л., 1977); І. Я. Блсхціна і В. А. Мінєєва ( «Продуктивні сили СРСР і навколишнє середовище». М., 1981); В. В. Мілошевича і Е. В. Краснова ( «Тенденції екологізації природознавства». Владивосток, 1983).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >