ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ФОРМИ РОЗВИТКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологічна політика в системі факторів екологіціі суспільного життя

Серед системи чинників екологізації суспільного життя і суспільного виробництва як способу її реалізації виділяють об'єктивні і суб'єктивні чинники, джерела - безпосередні чинники і рушійні сили - опосередковані чинники.

Рушійні сили - це система факторів, що викликають, стимулюючих, напрямних екологічну діяльність і різні її види (технологічну, наукову, економічну, політичну, освітню, виховну), які своєю дією безпосередньо вдосконалюють елементи і структури суспільного виробництва. Існує діалектика взаимоперехода джерел і рушійних сил друг в друга. Окреслені в якості джерел види діяльності, узяті в об'єктивувати формі, будучи опредмеченни- ми в відповідних структурах (екологічній політиці, економіці природокористування, системі екологічного освіти і т. Д.), Виступають як умови, що направляють, що стимулюють, прискорюють або сповільнюють безпосередню, « живу »екологічну діяльність, т. е. як рушійні сили. Взяті у своїй безпосередній формі живої діяльності, вдосконалює елементи і структури суспільного життя в екологічно доцільному напрямі, вони можуть бути розглянуті як джерела.

До системі рушійних сип екологізації суспільного життя відносяться такі чинники.

 • • соціально-екологічні протиріччя;
 • • соціально-екологічні потреби;
 • • соціально-екологічні відносини, взяті в контексті соціально-економічних відносин;
 • • соціально-економічні інтереси;
 • • екологічна ідеологія і політика;
 • • система управління природокористуванням;
 • • економічний механізм природокористування;
 • • правовий механізм природокористування,
 • • екологічна культура індивіда і суспільства.

Екологічні суперечності як вихідна основа екологічної

активності характеризуються різним ступенем напруженості. Стадії розвитку екологічного протиріччя відображаються в системі певних категорій, що відображають оцінку стану суперечливого взаємодії між суспільством і природою, а також якість навколишнього середовища:

 • • соціально-екологічна ситуація;
 • • гармонійна або оптимальна соціально-екологічна ситуація;
 • • проблемна соціально-екологічна ситуація;
 • • зона підвищеного екологічного ризику;
 • • зона надзвичайної екологічної ситуації;
 • • зона екологічного лиха і катастрофи.

Три останні ситуації, пов'язані зі значним підвищенням ризику (ймовірності настання несприятливих наслідків) у взаєминах суспільства і природи, можуть бути позначені як кризові екологічні ситуації. Вже до початку 1997 р в РФ було зареєстровано 400 територій і пунктів, що мають ознаки зон надзвичайної екологічної ситуації та зон екологічного лиха. Території цих зон, становлять 15% всієї території РФ. До катастрофічного можна віднести стан Аральського і Азовського морів. Як кризовий характеризується стан Каспійського моря і Ладозького озера. Життя чверті міського населення Росії протікає в несприятливій екологічній обстановці. Вкрай несприятлива екологічна обстановка в великих промислових центрах Уралу, Кузбасу, Східного Сибіру, Далекого Сходу.

Соціально-екологічні потреби - соціально-екологіч- чес- кі протиріччя між суб'єктом і середовищем різного ступеня напруженості, що виражаються в порушенні обміну, динамічної рівноваги між ними, дезадаптації, які суб'єктивно переживаються як недолік, потреба і спонукають до активної діяльності, спрямованої на відновлення даного рівноваги. Будучи усвідомленими, ці потреби виступають як екологічні інтереси, мотиви, до аналізу яких може бути застосований категоріальний апарат теорії мотивації.

Соціально-екологічні відносини - стійкі зв'язки між суб'єктами природокористування, що виникають в контексті соціально-економічних відносин на основі певного способу виробництва і типу природокористування, які реалізуються в діяльності та спілкуванні і проявляються як екологічні інтереси. Фундаментальне значення для формування системи соціальноекологічної відносин має технологічний спосіб виробництва, що визначає історичний тип природокористування і відносини власності на засоби виробництва (в тому числі і на природні ресурси), які визначають характер (соціально-економічну форму) природокористування.

Екологічні інтереси як прояв і суб'єктивне вираження соціально-екологічних відносин постають як усвідомлених, соціально опосередкованих потреб соціальних груп. Теоретичним виразом екологічних інтересів виступають екологічні ідеології - системи поглядів, ідей, що виражають ставлення певних соціальних груп до існуючих проблем і суперечностей, а також ідеальних проектів, програм, спрямованих на вирішення цих проблем, закріплення або зміну існуючих відносин. Раніше ми говорили про різноманіття екологічних ідеологій - техніцістскіх і антітехніцістскіх, антропонентріст- ських і біоцентрістскіх, оптимістичних і песимістичних, революційних і реформістських, «екомарксістскіх» і «екофімініст- ських» і т. Д. Виражають інтереси різних соціальних груп сучасного суспільства. Загальноприйняті в суспільстві ідеї і проекти отримують нормативне закріплення і стають духовно-практичним підставою практичних політичних дій. Починаючи з екологічної ідеології, ми вступаємо в сферу дії суб'єктивного чинника екологізації життєдіяльності , суть якого - у ступеня усвідомлення соціально-екологічних протиріч і потреб, рівні теоретичного обгрунтування ідей і їх легітимізації, організованості і рішучості соціальних груп і суспільства в цілому в їх здійсненні.

Визначення соціально-екологічної політики є похідним від розуміння феномену політики в цілому як сфери діяльності, пов'язаної з організацією, регулюванням і мобілізацією ресурсів суспільного розвитку. Соціально -екологічна політика є діяльність, пов'язана з регулюванням відносин у сфері природокористування, визначенням стратегії і тактики, цілей і засобів екологічної діяльності з урахуванням досягнутого рівня знання екологічних закономірностей, інтелектуальних і матеріальних ресурсів суспільства. Соціально-екологічна політика являє собою концентроване вираження екологічних відносин, економічних та екологічних інтересів соціальних груп.

Мета екологічної політики полягає в регулюванні щодо у сфері природокористування з метою оптимізації відносин між суспільством і природою на сучасному етапі.

Завдання екологічної політики за змістом збігаються з завданнями екологізації різних сторін суспільного життя, сфер природокористування, природно-кліматичних зон, напруженістю їх соціально-екологічних протиріч і рівнем політики. До основний рівнями екологічної політики слід віднести глобалний, регіональний, національний і локальний. І як засоби, методів і основних напрямків екологічної політики можна виділити: науково-пізнавальні, техніко-технологічні, демографічні, економічні, організаційно-управлінські, виховно-освітні.

Серед принципів соціально-екологічної політики виділяють дві групи - політичні (демократичність, гласність, активність, відповідальність) і власне соціально-екологічні принципи, в основному збігаються з принципами соціальної екології, сталого розвитку та охорони навколишнього середовища. Поряд з ними називаються і такі, як координація економічного розвитку з екологічними можливостями, використання досягнень НТП відповідно до вимог збереження екологічної рівноваги; формування системи потреб нинішніх поколінь, які враховують потреби майбутніх; узгодження і інтеграція політики різних сфер діяльності з політикою захисту навколишнього середовища.

До суб'єктів соціалию-екологічної політики можна віднести держава з його різними органами, господарсько-економічні суб'єкти, науково-дослідні заклади, політичні партії, громадські організації, громадські фонди, органи громадської самодіяльності громадян, соціальні рухи.

Соціальні рухи - це масові дії представників однієї великої або декількох соціальних груп, спрямованих на вирішення певних суспільних проблем і забезпечення групових чи громадських інтересів поза рамками встановлених інститутів. Витоки соціальних рухів пов'язані зі станом соціального неспокою, страху, напруги, недовіри до державних інститутів, їх можливостям ефективного вирішення виниклих проблем.

Сучасні екологічні рухи - це неформальні, самоорганізуються, автономні і незалежні від легітимних центрів громадської сили гетерогенні суспільні групи, що мають на меті усунення причин і наслідків екологічної кризи. Екологічний рух являє собою різновид нетрадиційних громадських рухів.

Ще до виникнення сучасних екологічних рухів, з початку XIX ст. в Росії діяли різного роду природоохоронні руху, що об'єднують людей, глибоко усвідомили згубність індустріального виробництва по відношенню до природи. У 1924 р було створено Всеросійське товариство охорони природи.

Виникнення і розвиток сучасних екологічних рухів відноситься до 60-80 рр. XX століття в зв'язку з явно позначилася загрозою екологічної катастрофи, колосального суспільного резонансу, який виник у зв'язку з усвідомленням цієї загрози і розуміння неефективності і недемократичності офіційної екологічної політики правлячих кіл суспільства. У Росії в цей період виникали сотні союзних, республіканських і місцевих екологічних формувань, Екоклубів, ЕКОПОМ, екопатрулям, комітетів порятунку великих і малих річок, озер, морів, окремих видів тварин, ландшафтів і т. Д. Широкою популярністю користувалися Рух дружин з охорони природи , Соціально-екологічний союз і Екологічний союз, Російська партія зелених, Екологічний фонд, фонд екологічної та соціальної гармонії і т. д.

У сучасній Росії початку XXI ст. до числа найбільш відомих екологічних громадських формувань можна віднести Всеросійське товариство охорони природи, Російське екологічне рух «Зелені», Російську екологічну партію «Зелені», Міжрегіональну екологічну громадську організацію «Зелений хрест», Міжрегіональний екологічний контроль, Міжрегіональну екологічну громадську організацію «ЕКА», Російський соціально-екологічний союз, Федеральний екологічний фонд РФ.

В рамках сучасного екологічного руху виділяють як суто природоохоронні руху, так політизовані екоруху, ряд з яких перетворюється в політичні партії «зелених», здатні активно впливати на формування і проведення соціальноекологічної політики. Екологічні руху є однією з важливих форм концентрації роз'єднаної соціальної енергії мас і спрямування її на формування і реалізацію екологічної політики, вирішення екологічних проблем.

Основними засобами і умовами ефективної реалізації екологічної політики є такі фактори як організаційно управлінська система природокористування, господарський і правовий механізми природокористування та екологічна культура, на яких слід зупинитися більш докладно.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >