ПЕРЕДМОВА

Демографія, як наука про народонаселення, в XXI ст. служить найважливішим джерелом інформації при прийнятті політичних та економічних рішень. Демографічні дослідження озброюють людей даними про народжуваність, смертність і здоров'я населення, міграційні процеси, чисельність і склад трудових ресурсів на роки і десятиліття вперед. Теоретичні основи, предмет і методи демографії, її останні досягнення і проблеми розкриваються в даному підручнику.

Демографія - пріоритетна наука. Вона відображає економічне, установ охорони розвиток країни. Показники, що характеризують демографічну ситуацію в країні, дозволяють прогнозувати її подальший розвиток.

Пропонований увазі читачів підручник і практикум «Демографія» - це творче узагальнення досвіду викладання навчальної дисципліни «Демографія» студентам, які навчаються в рамках напряму «Екологія і природокористування» на кафедрі управління природокористуванням і екологічною безпекою Державного університету управління.

Вихідна база для засвоєння матеріалу підручника - знання, набуті під час вивчення суміжних дисциплін, зокрема географії, соціології, біології, статистики, безпеки життєдіяльності, екології людини.

Підручник складається з семи розділів.

У першому розділі представлена коротка історія становлення демографії, зокрема дата народження і основоположники демографії. Сформульовано предмет і завдання демографії, їх зв'язок з природним і механічним рухом населення. Представлена класифікація методів дослідження в демографії та обґрунтовано необхідність їх використання. Охарактеризовані галузеві наукові напрямки демографії.

У другому розділі проведено аналіз джерел даних про населення, зокрема, охарактеризовано види інформації про населення, процес і принципи проведення перепису населення, сенс поточного безперервного обліку демографічних подій, спеціальних вибіркових обстежень, а також регістрів і списків населення. Представлені показники оцінки чисельності населення, такі як абсолютний і природний приріст (спад) чисельності населення, середня чисельність населення, а також рівняння демографічного балансу. Проведено детальний аналіз структури населення, охарактеризовані статевої, вікової, шлюбний, етнолінгвістичних, релігійний склади і рівень освіти населення.

У третьому розділі розкриті демографічне поняття шлюбності, поняття шлюбу та його форми, шлюбного стану, сімейної структури населення, шлюбного поведінки, проведено аналіз теорій шлюбного відбору, а також понять «шлюбний ринок», шлюбний коло, шлюбний вік і безпосередньо поняття шлюбності. Представлені основні показники шлюбності, такі як загальний коефіцієнт шлюбності і інші, а також динаміка абсолютних чисел шлюбів і загальних коефіцієнтів шлюбності в Росії за 1980-2014 рр. Проведено аналіз демографічної поняття розлучуваності і його показників, а також представлена динаміка абсолютних чисел розлучень і загальних коефіцієнтів розлучуваності в Росії, 1980-2014 рр.

У четвертому розділі проведено аналіз демографічних понять народжуваності і плідності, охарактеризована їх зв'язок. Представлені основні показники народжуваності, зокрема коефіцієнт детности, загальний коефіцієнт народжуваності і інші, а також шкала оцінки рівнів народжуваності і динаміка народжуваності в Росії за 1980-2014 рр. Охарактеризовані поняття, типи репродуктивної поведінки і підходи до вимірювання впливу репродуктивної поведінки на рівень народжуваності, а також нові репродуктивні технології.

У п'ятому розділі розкрито демографічне поняття смертності. Представлені кількісні показники рівня смертності, такі як загальний коефіцієнт смертності і коефіцієнт дитячої смертності, а також шкала оцінки рівнів смертності, шкала оцінки рівнів малюкової смертності та динаміка загальних коефіцієнтів смертності в Росії за 1980-2014 рр. Проведено аналіз понять смертності, заснований на розрізненні причин смерті, тривалості життя і їх показників.

У шостому розділі подано загальну характеристику розміщення населення. Дано характеристика та показники міграційного руху. Визначено особливості урбанізації, представлені характеристики міста і його територіальної структури, а також дані поняття і функції сільській місцевості. Проведено аналіз понять «трудові ресурси» і «ринок праці».

У сьомому розділі представлені основні типи і режими відтворення населення. Охарактеризована теорія демографічного переходу. Проведено аналіз основних показників відтворення населення, таких як брутто-коефіцієнт і нетто-коефіцієнт відтворення населення. Охарактеризована демографічна політика, зокрема її основи, демографічна політика в країнах, що розвиваються, економічно розвинених країнах і Росії. Представлені прогнози чисельності населення Росії і світу до 2050 р

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

  • • основи демографічного прогнозування;
  • • базові напрямки демографічних досліджень;

вміти

  • • користуватися демографічними показниками;
  • • складати прогнози зміни чисельності населення;
  • • представляти рекомендації щодо поліпшення демографічної ситуації;

володіти

  • • основними навичками пошуку, аналізу і обробки інформації, необхідної для оцінки демографічної ситуації в країні і світі;
  • • методами вимірювання чисельності та структури населення, а також демографічних процесів.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >