МІСЬКІ ТА СІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ.

На розподіл населення по території та формування мережі поселень впливають три групи факторів:

 • • соціально-економічні - загальний рівень розвитку економіки, регіональні відмінності в розміщенні галузей господарства, доходи населення, обсягах капіталовкладень і т.д .;
 • • природні - клімат, рельєф, ґрунти, наявність корисних копалин і т.п .;
 • • демографічні - інтенсивність механічного (міграція) і природного руху населення.

Всю сукупність населених пунктів, розташованих на будь-якої території, називають мережею поселень. Вона характеризується густотою поселень, їх людністю і малюнком розселення.

Все поселення діляться на дві основні категорії - сільські і міські (табл. 6.3). Форма територіальної організації життя населення

Економіко-географічний процес в Росії, дані на 1 січня 2015 р

Таблиця 6.2

Федеральний

округ

Площа території, тис. Км 2

Все населення, тис. Осіб

Міське населення, тис. Осіб

Сільське населення, тис. Осіб

густина

населення,

людина / км 2

До

М А

М 0

Тип

ЕГПр

Тип території

центральний

650,2

38 945

31 872

7073

59,9

7,05

0,78

5,50

Суперосвоенная

Північно-Західний

1687,0

13 847

11 644

2203

8,2

0,96

0,81

0,78

Сільноосвоенная

південний

420,9

14 006

8801

5205

33,3

3,92

0,41

1,61

Суперосвоенная

Північно-Кавказький

170,4

9659

4743

4916

56,7

6,67

-0,04

-0,01

ЗА

Среднеосвоенная

Приволзький

1037,0

29 717

21 236

8481

28,7

3,38

0,59

1,99

Суперосвоенная

Уральський

1818,5

12 276

9934

2342

6,8

0,80

0,77

0,62

Сільноосвоенная

Сибірський

5145,0

19 314

14 040

5274

3,8

0,45

0,63

0,28

2 А

Сільноосвоенная

Дав ьневосточ н и й

6169,3

6211

4685

1 526

1,0

0,12

0,67

0,08

Сільноосвоенная

Кримський

27,2

2294

один тисяча триста тридцять одна

963

84,3

9,92

0,28

2,78

Суперосвоенная

зі на позаміських територіях у вигляді сукупності сільських населених місць визначається як сільське розселення, а у вигляді сукупності міських поселень, відповідно, як міське розселення.

Таблиця 63

Порівняльна характеристика «місто - село»

Місто

село

Число жителів досить велике

Число жителів невелика

Просторове розміщення охоплює значну площу

Просторове розміщення охоплює незначну площу

Висока концентрація населення (компактність проживання)

Низька концентрація населення

різноманітність архітектури

одноманітність архітектури

Просторова відокремленість, закритість

Відкритий простір

Не обов'язково місце проживання

Завжди місце проживання

В основному - несільськогосподарська діяльність

В основному - сільськогосподарська діяльність

Щодо різноманітні види діяльності

Щодо однотипні види діяльності

Різноманітність соціальних груп. Соціальні проблеми загострені

Відносне одноманітність соціальних груп

Почуття спільноти розвинене слабо

Почуття спільноти розвинене сильно

Міста . У світі не існує єдиних критеріїв виділення міст. У США до міст відносять поселення, населення яких досягло 2,5 тис. Осіб, в Росії і Нідерландах - 20 тис. Чоловік, в Ісландії - 200 чоловік. У деяких країнах крім показника людності враховується щільність населення, наявність міських зручностей, структура зайнятості. В СРСР критерії визначення міста також були різні. Було встановлено мінімальний поріг чисельності населення для міста в 12 тис. Жителів і для віднесення населеного пункту до міста потрібно, щоб не менше 75% його населення було зайнято несільськогосподарської діяльністю.

У деяких країнах до міст відносяться всі адміністративні центри незалежно від чисельності проживає в них населення. Тому дані національної статистики про чисельність міського населення і числі міст часто не співвідносяться.

Відмінності в умовах в статистичних дослідженнях ООН дозволяють використовувати два методи обліку: так звані національні критерії та кількісні параметри (понад 5 тис. І 20 тис. Жителів).

Різні визначення міст. Так, згідно з Словника загальногеографічних термінів під містом розуміють [1] :

 • 1) сукупність мешканців, зареєстрованих в якості облікової одиниці і керованих мером;
 • 2) спільнота людей, що ведуть своєрідний спосіб життя, або частина земної поверхні, розняли від навколишнього сільській місцевості певним типом антропогенного перетворений і ия у вигляді забудови великими будинками та іншими характерними спорудами;
 • 3) центрированное поселення, більшість працюючого населення якого зайнято несільськогосподарської діяльністю.

Типологія - метод пізнання складних об'єктів, заснований на виявленні головних їх властивостей. Типологія міст потрібна для того, щоб визначити місце даного міста в ряду інших. Вона дозволяє знайти в кожному з них найбільш суттєве, створене загальними закономірностями розвитку. Тип міста - це коротка, гранично стиснута характеристика (рис. 6.2).

Типологія міст Росії

Мал. 6.2. Типологія міст Росії

Будь-яка типологія міст з усіх відомих в геоурбаністіка, представляючи міста в певному порядку, поглиблює знання про міста, але в той же час чимось збіднює їх характеристики. Передоднем типології служить класифікація - розподіл міст по якому-небудь одній ознаці: величиною, економіко-географічному положенню, народногосподарським функцій (рис. 6.3). Угруповання міст федеральних округів Росії представлена в табл. 6.4.

На початку XX ст. вчені виявили певну закономірність в співвідношенні числа великих, середніх і малих міст на території окремо взятої країни. Найбільш значущі узагальнення з цього приводу були зроблені Г. Ципфом в 1949 р Дана закономірність отримала назву правило Ціпфа, або правило «ранг - розмір».

Правило Ціпфа можна сформулювати так: «Якщо територія являє собою цілісний економічний район, то населення распо-

1

лежання на ній п -го за розміром міста має становити - від числа жителів найбільшого міста території ». Співвідношення рангу і розміру міст може бути виражено у вигляді формули

де N r - чисельність населення міста рангу г, Л) - чисельність населення найбільшого міста; г - ранг даного міста.

Види класифікації міст

Мал. 63. Види класифікації міст

Таким чином, якщо чисельність населення найбільшого міста гіпотетичної країни - 1 млн осіб, то розрахункова чисельність міста номер 2 повинна становити 500 тис. Чоловік, 3 - 333 тис. Чоловік, 4 - 250 тис. Чоловік, 5 - 200 тис. Чоловік.

На графіку ідеальна крива залежності людності міст від їх рангу має вигляд гіперболи. Її кривизна вказує на рівень «зрілості» системи міського розселення і характер міської мережі на даній території. Так, якщо лінія різко піднімається вгору, то перший за величиною місто непропорційно більше наступних. Це типово для країни з короткою історією розвитку економіки сучасного типу, нерозвиненою системою міст при домінуючої ролі єдиного великого міста. Якщо вона менше вигнута до осей, то в країні або ще не визрів головний міський центр, або його функції виконують на рівних відразу кілька міст. Реальна крива може розташовуватися або вище, або нижче ідеальної (рис. 6.4).

Угруповання міст Російської Федерації на 1 січня 2015 р

Таблиця 6.4

Федеральний округ

міста

всього

мільйонери (понад 1 млн жителів)

найбільші (500 тис. - 1 млн жителів)

великі (250 тис. - 500 тис. жителів)

великі (100 тис. - 250 тис. жителів)

середні (50 тис. - 100 тис. жителів)

малі (до 50 тис. жителів)

Центральний федеральний округ

2

3

13

26

37

225

306

Північно-Західний федеральний округ

1

0

6

4

13

122

146

Південний федеральний округ

2

2

4

9

16

46

79

Північно-Кавказький федеральний округ

0

1

3

10

10

32

56

Приволзький федеральний округ

5

7

5

15

35

132

199

уральский Федеральний округ

2

1

5

8

16

83

115

Сибірський федеральний округ

3

5

2

11

20

89

130

Далекосхідний федеральний округ

0

2

2

6

6

50

66

Кримський федеральний округ

0

0

2

2

2

І

17

Разом

15

21

42

91

155

790

1114

Населення, осіб

32 386 896

12 852 979

14 543 345

13 986 954

10861 119

16 210 922

100 842 215

Населення,%

32,12%

12,75%

14,42%

13,87%

10,77%

16,08%

100,00%

Розподіл міст

Мал. 6.4. Розподіл міст:

 • ---- країна з високою щільністю населення і великим числом великих міст;
 • --ідеальное розподіл по Ціпфа; ......- країна з домінуючою роллю

великого міста

Розподіл міст і селищ міського типу за кількістю жителів представлено в табл. 6.5.

Економіко-географічне положення (ЕГП) міст - основа характеристики міста. У формуванні його функціональної структури треба бачити реалізацію тих чи інших сторін географічного положення. Окреслюючи напрямки подальшого розвитку, слід грунтуватися на ще не використаних резервах ЕГП.

Головним фактором, що визначає виникнення міста в даному місці, виявляється транспортно-географічне положення. Ця виключно важлива особливість ЕГП міст підтверджується, зокрема, великим числом нині великих центрів, що виникали у переходу через річку ( «місто-міст»): Новосибірськ, Красноярськ.

Життєво важлива для міст пов'язаність з мережею підтверджується їх роллю в якості воріт, які відкривають шляхи до районів: Ростов-на-Дону, Владикавказ, Дербент. У багатьох містах ворота - відомий символ (Володимир, Київ, Любек, Бомбей).

Формування територіальної структури господарства та її трансформація, спорудження нових транспортних магістралей, освоєння нових ресурсів, заснування нових міст - все це може істотно впливати на ЕГП міста. Таким чином, ЕГП - категорія великою мірою історична (наприклад, у випадках Астрахані, Пскова). Іноді певні функції передаються місту з більш вигідним ЕГП (наприклад, роль столиці Казахстану перейшла від Алма-Ати до Астані).

Розподіл міст і селищ міського типу за кількістю жителів 1

Населені пункти

кількість

Чисельність населення, тис. Осіб

1989 р

2002 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

1989 р

2002 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Міста і селища міського типу,

3230

2940

2386

2381

2361

2332

2301

107959

106429

105314

105421

105742

106257

106384

в тому числі з числом жителів , тис. осіб: до 3

602

606

361

360

342

336

328

тисячу вісімдесят чотири

1012

610

605

585

577

574

3-4,9

541

414

306

311

319

322

320

2145

1642

1214

тисячу двісті тридцять чотири

1269

1 271

1286

5-9,9

795

683

570

565

561

558

538

5678

4880

4077

4050

4051

4034

3901

10-19,9

564

524

444

441

428

418

417

7873

7325

6129

6091

5929

5840

5809

20-49,9

398

383

386

386

387

382

380

12532

12277

12202

12221

12225

12085

11931

50-99,9

165

163

155

154

152

150

153

11 286

11083

10854

10801

10653

10509

10703

100-499,9

131

134

127

127

129

130

129

28162

28391

26251

26266

27004

27284

27345

500-999,9

22

20

25

25

23

21

21

14040

12403

15755

15858

14510

12627

12755

1000 і більше

12

13

12

12

13

15

15

25159

27416

28222

28295

29516

32086

32079

міста,

1037

1098

1100

1100

1100

одна тисяча дев'яносто сім

одна тисяча дев'яносто сім

94450

95916

97527

97694

98 113

98793

99024

в тому числі з числом жителів , тис. осіб : до 3

7

11

13

13

12

12

12

12

23

26

26

23

23

22

3-4,9

17

21

28

28

29

29

29

73

88

118

117

120

119

118

1 Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник.

GO

"Про

СО

оо

Населені пункти

кількість

Чисельність населення, тис. Осіб

1989 р

2002 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

1989 р

2002 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

5-9,9

82

101

115

117

125

131

133

629

772

899

917

985

1031

1039

10-19,9

243

277

264

264

255

250

249

3611

4094

3815

3828

3696

3665

3634

20-49,9

360

358

361

360

362

359

356

11595

11646

11587

11586

11 606

11505

11328

50-99,9

163

163

155

154

152

150

153

11169

11083

10854

10801

10653

10509

10703

100-499,9

131

134

127

127

129

130

129

28162

28391

26251

26266

27004

27284

27345

500-999,9

22

20

25

25

23

21

21

14040

12403

15755

15858

14510

12627

12755

1000 і більше

12

13

12

12

13

15

15

25159

27416

28222

28295

29516

32086

32079

Селища міського типу,

2193

1842

1286

один тисяча двісті вісімдесят одна

тисяча двісті шістьдесят один

+1235

1204

13509

10513

7787

7727

7629

7464

7360

в тому числі з числом жителів , тис. осіб : до 3

595

595

348

347

330

324

316

тисяча сімдесят-два

989

584

579

562

554

552

3-4,9

524

393

278

283

290

293

291

2072

1554

1096

1117

1 149

+1152

1168

5-9,9

713

582

455

448

436

427

405

5049

4108

3178

3133

3066

3003

2862

10-19,9

321

247

180

177

173

168

168

4262

3231

2314

2263

2233

2175

2175

20-49,9

38

25

25

26

25

23

24

937

631

615

635

619

580

603

50 і більше

2

-

-

-

-

-

-

117

-

-

-

-

-

-

Радянський географ І. М. Маєргойз розробив наступну принципову структуру ЕГП міста.

A. Основні територіальні відносини:

 • 1) відношення до елементів суспільного виробництва:
  • • промислово-географічне - положення щодо джерел енергії, основних видів громіздкого сировини (ліс, метал), згустків обробної промисловості;
  • • аграрно-географічне - положення щодо продовольчих баз, баз сільськогосподарської сировини;
  • • транспортно-географічне - положення щодо морських шляхів, інших магістральних шляхів, транспортних вузлів;
  • • збуту-географічне - положення щодо ринків збуту товарів виробничого призначення (вугілля, чорних металів), ринків збуту споживчих товарів;
  • • демогеографіческое - положення щодо трудових ресурсів, науково-технічних кадрів;
 • 2) ставлення до ареалу:
  • • внутріареальное (центральне, ексцентричний, периферійне) - положення щодо адміністративних ареалів, інтегральних економічних ареалів, інших ареалів (вугільних басейнів, ареалів певної сільськогосподарської спеціалізації, розселення певної національності і т.п.);
  • • межареальное - положення щодо тих же об'єктів, що і внутріареальное положення.

Б. Похідні територіальні відносини:

 • • на вантажопотоки - положення щодо внутрішньорайонних зв'язків, міжрайонних зв'язків, зовнішньоекономічних зв'язків;
 • • на пассажиропотоках - переважно внутрішніх;
 • • взаємне розташування - положення щодо своєї локальної системи міст (у тому числі приміської зони), своєї територіальної системи міст, міст інших територіальних систем (особливо столиць).

B. Інтегральні територіальні відносини (відносини відносин) - ставлення до територій різного масштабу (з урахуванням інтенсивності зв'язків з ними):

 • • мікроположеніе - положення щодо одного або кількох адміністративних районів, планувального мікрорайону;
 • • мезоположеніе - положення щодо великого економічного району;
 • • макроположеніе - положення щодо економічного регіону або кількох економічних районів;
 • • меганоложеніе - положення щодо групи економічних регіонів, держав, континенту.

У міській політиці, здійснюваної в різних містах, повинні враховуватися не тільки особливості тих чи інших типів міст, а й своєрідність систем міст, в тому числі і територіально-галузевих.

Територіально-галузеві системи міст - компактні угруповання міст, градообразующая база яких створена небагатьма профілюючими та взаємопов'язаними галузями господарства. Роль цих «диригує» галузей у функціональній структурі міст проявляється дуже чітко. Всі інші види діяльності підпорядковані провідної галузі і утворюють з нею взаємозалежне поєднання.

Характерні ознаки територіально-галузевої системи:

 • • подобу функціональних структур і поєднань виробництв;
 • • участь у формуванні містоутворююче бази обмеженого числа профілюючих галузей;
 • • підпорядкованість міст - промислових центрів в рамках виробничої ієрархії;
 • • висування міста-лідера, який виступає центром системи. Його командне становище пояснюється і високим виробничим нейтралітетом, і підвищеною часткою виробництв, що дають кінцеву продукцію, і розвиненістю супутніх галузей, і розвитком соціальної сфери.

Міста відіграють важливу роль у розвитку економік країн, так як вони служать центрами зародження і підготовки нових трудових ресурсів.

Сільська місцевість . Під сільською місцевістю розуміються сільські поселення або сільські поселення і міжселищні території, об'єднані спільною територією в межах муніципального району, а також сільські населені пункти, що входять до складу міських поселень або міських округів, на території яких переважає діяльність, пов'язана з виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції.

Сільська місцевість характеризується низькою щільністю населення. Населені пункти сільської місцевості - це в основному села, села, хутора, станиці. До сільської місцевості відноситься вся населена територія поза міських поселень.

Сільське населення - населення, яке проживає в сільських поселеннях (табл. 6.6). Чисельність сільського населення в світі постійно зростає і становить в даний час близько 3,4 млрд осіб. Однак воно росте не скрізь, його приріст забезпечують в основному країни, що розвиваються. У багатьох розвинених країнах чисельність сільського населення стабілізувалася або скорочується. Незважаючи на абсолютне зростання, частка сільського населення в світовому населенні в цілому швидко знижується: в 1950 р на нього припадало 70%, а в на початку 2015 р воно становило 46%. У розвинених країнах частка сільського населення в основному не перевищує 20-25%. У Росії в 2015 р на нього припадало 26% (в 1959 р - 48%).

Поряд зі змінами в чисельності і частки сільського населення відбуваються суттєві соціально-економічні зрушення: підвищується рівень освіти, скорочується частка зайнятих в сільському господарстві і підвищується частка зайнятих в промисловості, на транспорті, в будівництві (в тому числі маятникових мігрантів, які працюють в містах), в рекреаційному обслуговуванні, а також в сфері обслуговування самих сільських поселень.

Розподіл сільських населених пунктів за кількістю жителів (за даними переписів населення) 1

Населені пункти

кількість

Чисельність населення, тис. Осіб

1989 р

2002 р

2010 р

1989 р

2002 р

2010 р

Сільські населені пункти,

152922

155289

153124

39063

38738

37543

в тому числі з числом жителів , людина: до 6

16925

32997

42387

50

58

64

6-10

13245

14092

13254

105

110

103

11-25

24735

22303

19225

423

377

324

26-50

19939

15770

13522

727

573

494

51-100

18094

14901

13798

1312

+1082

1006

101-200

17895

15833

14682

2595

2302

2133

201-500

22177

20475

18729

7116

6618

6053

501-1000

11524

10836

9720

8087

7571

6780

1001-2000

5718

5182

4737

7759

7050

6492

2001-3000

1266

1220

1217

3060

2946

2947

3001-5000

803

873

979

3067

3321

3756

5001 і більше

601

807

874

4762

6730

7391

Народногосподарські функції сільських територій різноманітні і полягають, щонайменше, в наступному:

 • • виробнича функція - задоволення потреб суспільства в продовольстві і сировині для промисловості, продукції лісового та мисливсько-нромислового господарства, а також продукції інших галузей і видів господарської діяльності;
 • • соціально-демографічна функція - відтворення сільського населення, забезпечення сільського господарства та інших галузей економіки трудовими ресурсами;
 • • культурна і етнічна функція - зберігання самобутніх національних мов і культури, народних традицій, звичаїв, обрядів, фольклору, досвіду ведення господарства і освоєння природних ресурсів, охорона пам'яток природи, історії та культури, розташованих в сільській місцевості;
 • • екологічна функція - підтримання екологічної рівноваги в агробіоценозах і на всій території країни, утримання заповідників, заказників, національних парків, акумулятор забруднень, ландшафто- і середотворення і т.д .; [2]
 • • рекреаційна функція - створення умов для відновлення здоров'я і відпочинку міського і сільського населення;
 • • просторово-комунікаційна функція - надання просторового базису для розміщення виробництв і обслуговування інженерних комунікацій (доріг, ліній електропередачі, зв'язку, водопроводів, нафто- і газопроводів);
 • • політична функція - опора стабільності і консервативних сил в суспільстві, так як сільське населення - найбільш однорідна, консервативна і толерантна частина суспільства;
 • • функція соціального контролю над територією - сприяння сільського населення державним органам у забезпеченні громадського порядку і безпеки в малолюдних поселеннях і слабообжітих територіях, надр, земельних, водних і лісових ресурсів, флори і фауни.

Народногосподарські функції сільських територій підтверджують, що розвиток сільської місцевості дуже важливо. Для нього потрібна значна постійна державна економічна підтримка сільських територій.

 • [1] Упоряд. по: Стамп Л.Д. Словник загальногеографічних термінів: в 2 т. М .: Прогрес, 1976.
 • [2] Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >