ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) є мовою, якою спілкуються економісти всіх шкіл і напрямів, в ній представлені агреговані статистичні показники, необхідні для аналізу і розрахунку макроекономічних моделей. СНС - це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, яка використовується в більшості країн світу для опису і аналізу загальних результатів і взаємозв'язків економічних процесів на макрорівні. СНС в узагальненому вигляді містить впорядковані агреговані економічні дані про всі господарюючих суб'єктах, які беруть участь в економічних процесах, про економічні операції, пов'язані з виробництвом товарів і послуг, про економічні активи і пасиви, які формують національне багатство.

У Російській Федерації система національного рахівництва початку частково впроваджуватися з 1988 р В даний час вона включає такі рахунки:

  • - Товарів і послуг;
  • - Виробництва;
  • - Освіти доходів;
  • - Розподілу первинних доходів;
  • - вторинного розподілу доходів;
  • - Використання наявного доходу;
  • - Операцій з капіталом.

Ці рахунки враховують динаміку і особливості основних макроекономічних показників розвитку економіки Росії в їх системному взаємозв'язку. Слід зазначити, що в межі виробництва Росії включається приховане виробництво (економічна діяльність, дозволена законом, але прихована або применшувати метою ухилення від податків та ін.), А також неформальне виробництво - виробнича діяльність підприємств і домашніх господарств, що не підпадає під пряме статистичне спостереження.

На основі даних рахунків розраховуються показники розвитку національної економіки, найважливішим з яких є валовий внутрішній продукт.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці країни за певний період часу (зазвичай це один календарний рік) всіма чинниками виробництва, незалежно від того, знаходяться вони у власності резидентів [1] або належать нерезидентам.

Інший основоположний показник СНР - національний дохід, який може бути обчислений на валовий (ВНД) або чистий (ЧНД) основі (до або після відрахування споживання основного капіталу). Національний дохід являє собою суму первинних доходів, отриманих резидентами даної країни (оплата праці, прибуток, доходи від власності і т.д.). НД відрізняється від ВВП на величину сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону (або переданих за кордон).

При розрахунку ВВП слід враховувати ряд особливостей. Перш за все, враховуються тільки офіційні ринкові угоди, відображені офіційною статистикою, і не враховується вартість товарів і послуг, вироблених в тіньовій економіці. Також не враховуються грошові розрахунки, що не супроводжуються виробництвом благ (соціальні та приватні трансферти, операції з купівлі-продажу цінних паперів), вартість товарів і послуг, вироблених в домашньому господарстві, на безоплатній основі (наприклад, дружня допомога), або праця на безоплатній основі . Враховуються тільки товари і послуги, вироблені і реалізовані протягом даного року в даній країні.

Обсяг і динаміка виробництва ВВП в Російській Федерації представлені в табл. 2.1. За підсумками 2008 р величина реального ВВП збільшилася в нашій країні на 5,2%. Глибока економічна криза призвела в 2009 р до значного (7,8%) скорочення масштабів російської економіки. У 2010-2014 рр. спостерігалося її поступове відновлення, проте в силу ряду зовнішніх і внутрішніх факторів в 2015 р ВВП країни скоротився.

Вся продукція, вироблена в національній економіці, ділиться на кінцеву і проміжну.

Кінцева продукція - споживчі та інвестиційні товари і послуги, що надходять в кінцеве споживання і не призначені для проміжного споживання (для подальшої переробки та перепродажу), а також експортуються за кордон.

Проміжна продукція (споживання) - товари і послуги, які використовуються для виробництва інших товарів і послуг, а також перепродажу в період, за який розраховується ВВП. Проміжні товари і послуги (сировину, матеріали, паливо і т.д.) не входять до складу ВВП, що звільняє цей показник від повторного рахунку.

Таблиця 7 0.1

Основні соціально-економічні показники

показу

тель

1995 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Валовий внутрішній продукт млрд руб. (1995 г. - трлн, руб.)

1428,5

41 276,8

38 807,2

46 308,5

55 967,2

62 176,5

66 190,1

71 406,4

Індекс фізичного обсягу, в % до попереднього року

Валовий внутрішній продукт

95,9

105,2

92,2

104,5

104,3

103,4

101,3

100,6

Джерело: за даними Росстату

Залежно від способу використання один і той же продукт може бути як проміжним, так і кінцевим. Борошно, куплена домогосподаркою для домашньої випічки до святкового столу, призначена для кінцевого споживання (тобто є кінцевим продуктом), а мука, закуплена хлібокомбінатом для виробництва і реалізації хлібобулочних виробів, - проміжним.

Так як на практиці складно визначити, відноситься даний продукт до кінцевих або проміжних товарів і послуг, то величина кінцевої продукції визначається непрямим шляхом, за допомогою обчислення величини валової доданої вартості, виробленої в кожній з галузей економіки, як різниці між випуском товарів і послуг та проміжним споживанням. Вона розраховується як різниця між галузевим випуском і вартістю сировини і матеріалів, використаних підприємствами галузі в виробничих цілях.

Описані вище основні макроекономічні показники відображають масштаби національної економіки, але не характеризують повною мірою рівень добробуту населення. Тому в теорії і на практиці використовується ряд інших індикаторів, зокрема величина ВВП на душу населення, індекс людського розвитку і ін.

  • [1] До резидентів відносяться всі підприємства і домашні господарства незалежновід національної приналежності і громадянства, які мають центр економічних інтересів на економічній території даної країни, які проживають на ній або займаються виробничою діяльністю не менше року.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >