Логістика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВСТУПРозділ 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ Поняття логістики Основні області застосування поняття "логістика" Визначення поняття логістики Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками Передумови розвитку логістики Економічний ефект від використання логістики Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу Принципи і функції логістики Принципи логістики Функції логістики Організаційна структура логістики на підприємстві Функціональна взаємозв'язок логістики з маркетингом, плануванням виробництва та фінансами Логістика та маркетинг Логістика і планування виробництва Логістика та фінанси Логістика та стратегічне планування Матеріальні потоки і логістичні операції Поняття матеріального потоку Види матеріальних потоків Логістичні операції Логістичні системи Поняття системи Поняття логістичної системи Види логістичних систем Методологічний апарат логістики Загальна характеристика методів вирішення логістичних завдань Аналіз повної вартості в логістиці Моделювання в логістиці Визначення та основні принципи системного підходу Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування систем Приклад класичного і системного підходів до організації матеріального потоку Аналіз ABC Графічний метод визначення меж груп А, В і С Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення з управління запасами (аналіз XYZ) Показники логістики Облік витрат в логістиці Проблеми обліку витрат в логістиці Вимоги до систем обліку витрат в логістиці Особливості обліку логістичних витрат Класифікація витрат в логістиціРозділ II. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ Функціональні області логістики Характеристика функціональних областей логістики Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики Закупівельна логістика Сутність закупівельної логістики Завдання закупівельної логістики Завдання "зробити або купити" в закупівельній логістиці Завдання вибору постачальника Система постачань "точно в строк" в закупівельній логістиці Метод швидкого реагування Виробнича логістика Поняття виробничої логістики Традиційна і логістична концепції організації виробництва Якісна і кількісна гнучкість виробничих систем Штовхаючі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці Тягнуть системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві Розподільча логістика Поняття розподільчої логістики Завдання розподільчої логістики Логістичні канали та логістичні ланцюги Розвиток інфраструктури товарних ринків Транспортна логістика Сутність і завдання транспортної логістики Порівняльна характеристика окремих видів транспорту Вибір виду транспорту Транспорт свій чи найманий Вибір перевізника Складання маршрутів руху автомобільного транспорту Транспортні тарифи і фактори, що впливають на їх розмір Інформаційна логістика Поняття, мета і завдання інформаційної логістики Інформаційні потоки в логістиці Інформаційні системи в логістиці Вимоги до інформаційних систем в логістиці та принципи їх побудови Види інформаційних систем в логістиці Принципи побудови інформаційних систем в логістиці Ефект від впровадження логістичних інформаційних систем Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів Проблема ідентифікації об'єктів, що становлять матеріальні потоки, і її рішення в логістиці Технологія застосування штрихового коду EAN-13 Фізичні закони, що лежать в основі технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів Структура номера товару EAN-13 Ефективність застосування технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів Сервіс в логістиці Поняття логістичного сервісу Формування системи логістичного сервісу Рівень логістичного сервісу Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу Залежність обсягу продажів від рівня сервісу Визначення оптимального рівня логістичного сервісу Критерії якості логістичного сервісу Управління часом процесів в логістиці Час логістичного процесу і конкурентоспроможність підприємства Види тимчасових циклів в логістиці "Розрив" часу виконання замовлення та шляхи його скорочення Удосконалення товаропровідних торгових систем на базі концепції логістики Логістичний підхід до організації товароруху Логістика в ланках товароруху Мети служби логістики на підприємствах торгівлі Передумови та проблеми розвитку логістики в торгівлі Логістика та науково-технічний розвиток торгівлі Ефективність застосування логістики в торгівліРозділ III ЗАПАСИ І СКЛАДИ В ЛОГІСТИЦІ Поняття, основні види, роль і логістика матеріальних запасів Поняття матеріального запасу Основні види матеріальних запасів Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів) Основні причини створення запасів (позитивна роль запасів) Розвиток логістики як альтернатива зростанню матеріальних запасів Визначення розміру запасів Визначення оптимального розміру поточного запасу Питомі витрати на створення і зберігання запасів Визначення розміру поточного запасу в умовах обмежених можливостей управління господарською ситуацією Визначення розміру страхових запасів Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу Системи контролю стану запасів Загальна характеристика систем контролю стану запасів Параметри основних систем контролю стану запасів Порівняльна характеристика основних систем контролю стану запасів Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних систем Концентрація запасів як метод їх скорочення Метод швидкого реагування і розмір запасів Поняття, види і функції складів Склади, їх поняття і роль в логістиці Види складів Функції складів Склад як елемент логістичної системи Вибір оптимального варіанту складської підсистеми логістичної системи Визначення оптимальної кількості складів в зоні обслуговування Визначення місця розташування складу на території, що обслуговується Ухвалення рішення про користування послугами найманого складу Склад як самостійна логістична система Принципи організації технологічних процесів на складах Структурний аналіз складських процесів Принципова схема технологічного процесу на складі Транспортно-технологічна схема переробки вантажів на складі Технологічні карти Розробка стандартних процедур складського процесу Технологічні графіки Мережеве планування складських процесів Технологічні планування складів Карти організації робочих місць персоналу складу Організація складських процесів з елементами логістики Коротка характеристика складських операцій Надходження вантажів на склад Вхідний контроль поставок товарів на складі Використання методу Парето (20/80) для прийняття рішення про розміщення товарів на складі Отборка асортименту за замовленням оптових покупців Відвантаження товарів зі складів Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесу Поняття вантажної одиниці, роль у логістиці та характеристики Розмір вантажної одиниці Пакетування вантажних одиниць Практичні прийоми координації роботі вантажними одиницями
 
Наст >