КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Розглянемо класифікацію професій Дж. Холланда (1966). В її основі лежить психологічна концепція, що об'єднує теорію особистості з теорією вибору професії. Дж. Холланд припустив, що успішність діяльності залежить від ціннісних орієнтацій і мотивів особистості, її інтересів і установок. Залежно від спрямованості особистості Холланд виділяє шість професійно орієнтованих особистісних типів, кожен з яких орієнтований на певну професійну середу:

 • 1) реалістичний тип - орієнтований на сьогодення; він емоційно стабільний; займається конкретними об'єктами (машинами, інструментами); воліє заняття, що вимагають конкретної спритності; у нього розвинені математичні, невербальні здібності. Цей тип орієнтований на створення матеріальних речей, обслуговування технологічних процесів, технічних пристроїв;
 • 2) інтелектуальний тип - аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний; у нього гармонійно розвинені як вербальні, так і невербальні здібності; орієнтований на інтелектуальний, розумова праця;
 • 3) соціальний тип - має комунікативні вміннями, потребує контактах; активний, але часто залежимо від думки групи; проблеми вирішує, спираючись на емоції, почуття, вміння спілкуватися; володіє хорошими вербальними здібностями; орієнтований на взаємодію з соціальним середовищем;
 • 4) конвенціональний тип - віддає перевагу чітко структуровану діяльність, не любить зміну занять; у нього стереотипний, конкретний, практичний характер; слабо розвинені організаторські здібності; відзначається переважання математичних здібностей; воліє чітко структуровану діяльність;
 • 5) підприємливий тип - обирає області діяльності, що дозволяють виявити енергію, ентузіазм, імпульсивність; домінантою; на високому рівні вирішує завдання, пов'язані з керівництвом, статусом і владою; володіє хорошими вербальними здібностями; орієнтований на бізнес, керівництво людьми;
 • 6) артистичний тин - спирається на емоції, уяву, інтуїцію; відрізняється незалежністю в прийнятті рішень, оригінальністю; на високому рівні розвинені моторні і вербальні здібності; орієнтований на творчу діяльність.

Згідно з моделлю Холланда успішність професійної діяльності, задоволеність працею залежать від того, наскільки тип особистості відповідає типу професійного середовища. Різні варіанти цих взаємозв'язків представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Співвідношення типів особистості і типів професійного середовища

Тип особистості

Тип професійного середовища

раціо

наль

ний

Інтел

ЛЕКТА

ний

соці

аль

ний

кон

вінцем

ний

підпри

німатель

ський

художні

жавного

раціональний

+ +

+

+

-

-

І нтелл єкту а л и I и й

+

+ +

+

-

-

соціальний

-

+ +

-

+

+

Конвенція

ний

+

-

-

+ +

+

-

П ред 11 рин і мага л ь- ський

-

-

+

+

+ +

-

художній

-

+

+

-

+ +

Примітка. Ступінь відповідності відзначена знаками плюс і мінус: «+ +» - сильна ступінь відповідності; «+» - відповідність; «-» - невідповідність; «-» - сильне невідповідність.

Дана теорія лягла в основу профорієнтаційної методики Холланда, що дозволяє виявити професійні інтереси та уподобання.

За Е. А. Климову, існує кілька « ярусів класифікації».

Перший ярус пов'язаний зі спрямованістю на об'єкт (предмет) праці. Па підставі даного принципу класифікації професії діляться на п'ять типів:

Людина - жива природа (Ч-П). В ході професійної діяльності представники даного класу професій взаємодіють з живими організмами і біологічними процесами. Приклади професій: агроном, ветеринар, мікробіолог.

Людина - техніка і нежива природа (Ч-Т). Основний предмет праці - технічні системи, матеріали, енергія. Приклади професій: слюсар складальник, технік-механік, інженер-електрик.

Людина - людина (Ч-Ч). Предметом інтересу даної групи є люди різного віку, соціальні системи, спільноти, групи. Приклади професій: психолог, лікар, вчитель.

Людина - знакова система (Ч-З). Предметні світи, що займають представників професій даного типу - природні та штучні мови, умовні знаки, символи, цифри, формули. Приклади професій: програміст, математик, редактор видавництва.

Людина - художній образ (Ч-Х). Представники цієї професійної сфери звертаються до явищ і фактів художнього відображення дійсності. Приклади професій: художник-реставратор, артист балету, настроювач музичних інструментів.

За словами Е. А. Клімова, строго розподілити професії за п'ятьма типами не можна. Професія може поєднувати в собі ознаки різних типів, але в різному ступені. Наприклад, диригент хору (оркестру) - це не тільки музикант, а й організатор групи людей.

Психолог - головним чином, професія сфери «людина - людина», але в професійній діяльності психолога можна побачити ознаки типу «людина - художній образ». Психолога-практику необхідно бути артистичним, мати добре розвинені творчі здібності. Йому властиві ознаки типу «людина - знакова система». В ході професійної діяльності психолог обробляє результати різних діагностичних методик, працює на комп'ютері, застосовує методи математичної статистики, тобто діє в знаково-символічної системи.

Необхідно враховувати, що багато сучасних професії по суті міждисциплінарних. Для їх освоєння людина повинна оволодіти комплексом різноманітних умінь, навичок, компетенцій, включаючи знання сучасних технологій та високий рівень розвитку комунікативної сфери.

Другий ярус класифікації , але Климову, містить три класи, які виділяються з відповіді на питання «що робити?»: Розпізнавати відоме, перетворити щось або вирішувати нестандартні завдання.

Перший клас - це гностичні професії (gnosis в перекладі з давньогрецької означає знання). Приклади професій, що відносяться до типу «Людина - людина» - судово-медичний експерт, лікарсько-трудової експерт, соціолог.

Другий клас - перетворюють професії , пов'язані з перетворенням, організацією, наданням впливу, обслуговуванням. Приклади професій, що відносяться до типу «Людина - людина»: вчитель, педагог-тренер, майстер виробничого навчання, психолог-практик, екскурсовод.

Третій клас - вишукувальні професії , пов'язані з винаходом, знаходженням нового. Приклади: вихователь, організатор виробництва, менеджер ( «Людина - людина»).

Третій ярус класифікації . В рамках кожного класу професій, як правило, можуть виділятися відділи професій. В якості основних критеріїв тут виступають знаряддя, засоби праці. Е. А. Климов виділяє чотири таких відділу:

Перший відділ - професії ручної праці. Приклади: ветеринарний фельдшер, слюсар, художник-живописець, ювелір, хірург, піаніст.

Другий відділ - професії машинно-ручної праці (машини з ручним керуванням створюються для обробки, перетворення, переміщення предметів праці). Приклади: машиніст екскаватора, токар, швачка, водій автомобіля.

Третій відділ - професії, пов'язані із застосуванням автоматизованих і автоматичних систем (автоматизоване обладнання використовується для забезпечення тривалих або безперервних технологічних процесів). Приклади: сталевар, оператор атомної станції, оператор верстатів з програмним керуванням.

Четвертий відділ - професії, пов'язані з переважанням функціональних засобів праці, тобто з функціональними засобами організму. Приклади: викладач, співак, актор, танцюрист.

Четвертий ярус класифікації . Тут Е. А. Климов пропонує ще один рівень диференціації професій - за умовами праці та виділяє чотири групи.

Перша група - робота в умовах мікроклімату, близьких до побутових, «кімнатним» (лаборант, бухгалтер, вчитель, менеджер).

Друга група - робота, пов'язана з перебуванням на відкритому повітрі (агроном, єгер, інспектор служби безпеки дорожнього руху, монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій).

Третя група - робота в незвичних умовах: під водою, на висоті, під землею, при підвищених або знижених температурах (водолаз, пожежний, космонавт, шахтар, каскадер).

Четверта група - праця в умовах підвищеної моральної відповідальності за життя і здоров'я людей (вихователь дитячого садка, вчитель, слідчий), робота з великими матеріальними цінностями (фінансист, аудитор).

Виділені групи нерідко збігаються, зазначає Є. А. Климов, а дана класифікація виконана на підставі ознак, які людина вважає для себе важливими при виборі професії.

Якщо ми застосуємо цю класифікацію до професії «психолог», виявиться, що психолог працює в умовах, близьких до побутових (кабінет психолога-консультанта або шкільного психолога), але в деяких випадках, наприклад, якщо мова йде про роботу психолога МНС, трудова діяльність буде здійснюватися далеко не в «кімнатних», а скоріше в екстремальних умовах.

Отже, поняття «професія» містить наступні характеристики:

 • • «це обмежений вид праці, що для психолога неминуче передбачає співробітництво з суміжними спеціалістами;
 • • це праця, що вимагає спеціальної підготовки і постійної перепідготовки (зауважимо, що професія психолог передбачає тільки вищу освіту);
 • • це праця, яка виконується за винагороду (цим професія часто відрізняється від внепрофессиональной видів діяльності і дозвілля);
 • • це суспільно корисна праця ...;
 • • ця праця, що дає людині певний статус в суспільстві (для багатьох сказати: "я - психолог" - це щось значить) » [1] .

 • [1] бачка І. В., Гріішпуі І. БПряжііков Н. С. Введення в професію «психолог»: навч, посібник. М .: Изд-во Московського психолого-соціального інституту; Воронеж: НВО «МОДЕК», 2007. С. 16.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >