АКАДЕМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

У плані методології в сучасній психології розглядається поділ (схізіс, розщеплення) на академічну і психотехнічну (практичну) психологію. Так, Ф. Е. Василюк запропонував поняття «психологічна практика» на відміну від конструкту «практична психологія». На його думку, практична психологія передбачає участь психолога в найрізноманітніших соціальних практиках в різних областях, наприклад, в сфері освіти, медицини тощо, в той час як психологічна практика - діяльність в області психотерапії і психологічного консультування.

В даний час відбувається інтенсивний розвиток психологічної науки, розширюється коло її теоретичних і практичних завдань. Головне завдання психології - вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. В останні десятиліття намітилася тенденція збільшення дослідницьких напрямків, з'являються нові гіпотези і концепції, народжуються нові наукові поняття. Велике число досліджень носить міждисциплінарний характер, проводяться на стику різних галузей психології і суміжних наук.

У зв'язку з цим зростає необхідність глибокої розробки методологічних проблем психологічної науки, розвитку загальної теорії науки. Необхідно відзначити, що в разі нечіткої, розпливчастою методологічної позиції існує небезпека підміни теоретичного знання емпіричним, що представляє собою одну з найбільш істотних

методологічних проблем науки. Теорія науки передбачає не тільки узагальнене, абстрактне опис досліджуваних явищ та їх зв'язків, а й зіставлення, інтеграцію, систематизацію накопичуваних знань.

Психологія все більшою мірою орієнтується на практику, набуває прикладний характер. Психологічні знання стають затребуваними в системі освіти і медицини, державному управлінні та юриспруденції, сфері культури та спорту, в промисловості і космонавтиці.

Практично у всіх сферах життя виникають завдання, вирішення яких неможливо без застосування психологічних знань. Перш за все, це пов'язано з посиленням ролі так званого людського фактора. Під «людським фактором» мається на увазі прояв в конкретних областях людської діяльності різних психологічних, психофізіологічних і соціально-психологічних властивостей.

Одна з найважливіших прикладних задач пов'язана із застосуванням психологічних знань на всіх щаблях сучасної освіти і в різних його сферах. Дослідження різноманітних психічних явищ, властивостей психіки, спрямовані на виявлення закономірностей, в рамках яких вони проявляються, грають важливу роль для створення наукової бази, необхідної для вдосконалення організації навчання і виховання на різних етапах онтогенезу.

Усвідомлення значення прикладних задач, вирішити які здатна психологічна наука, привело до ідеї створення психологічної служби в системі освіти. По суті, психологічна служба стала ланкою, що пов'язує науку і практику.

Розвиток науки пов'язано з виходом на нові області пізнання і зіставлення їх з вихідними теоретичними уявленнями. Таким чином, взаємодія зі світом вибудовується на новому рівні.

Неможливість пояснити нові дані в рамках вже існуючих наукових теорій і концепцій призводить до формулювання нового дослідницького питання, проблеми дослідження. Подальші дослідження допомагають прояснити виникле когнітивне протиріччя. Це і є шлях розвитку науки.

Наступний крок пов'язаний з формулюванням гіпотези, тобто можливого відповіді на дане питання в рамках вихідної концепції. Далі здійснюється емпіричне (експериментальне) дослідження, спрямоване на перевірку висунутого припущення на практиці; дані емпіричного дослідження піддаються обробці, аналізу та інтерпретації.

Всім вам належить проводити емпіричне (експериментальне) дослідження в рамках бакалаврського дослідницького проекту (дипломної роботи). Робота починається з визначення проблеми дослідження та формулювання теми дослідницького проекту. І тут важливо звернутися до вирішення актуальних завдань, тобто не цілком дозволених і цікавлять соціум.

Як і в XX ст. в даний час суспільство цікавлять поведінку людини і проблеми детермінації поведінки, проблема співвідношення свідомості я і несвідомого, всілякі проблеми емоційної сфери, в тому числі аспекти емоційного інтелекту. Не менш актуальні проблеми пам'яті та уваги, мислення та креативності. Багатьох сучасних дослідників привертає тема обдарованості і психолого-педагогічні проблеми обдарованих дітей. Проблеми всіляких залежностей (алкогольної та наркотичної, харчової та емоційної) також представляють інтерес для фахівців-психологів.

Деякі проблеми загальнолюдського, екзистенційного характеру продовжують притягувати до себе увагу мислителів, філософів, а згодом і психологів на протязі не однієї сотні років. Це проблеми життя і смерті, свободи і самотності, часу (часової перспективи) і самовизначення, здійснення життєво важливого вибору і прийняття рішення.

З розвитком суспільства з'являються і нові психологічні проблеми. Процеси глобалізації та інформатизації, що відбуваються в соціумі, впливають на сприйняття, мислення, свідомість. Виникнення нових технологій сприяє зміні мотиваційно-потребностной сфери, перебудовує поведінку людини. Інтернет-технології, що сприяють соціальному прогресу, викликають і певні ризики, пов'язані з інтернет-залежним поведінкою.

У різних областях психологічного знання, галузях психології існують як загальні, так і специфічні теоретичні та прикладні актуальні проблеми. На сторінках даного підручника ми ще не раз будемо звертатися до теми актуальності й затребуваності в соціумі психологічного знання в його найрізноманітніших аспектах.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >