ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА

Психологічна освіта - один з видів діяльності практичного психолога, метою якого є залучення дітей, підлітків і дорослих до психологічних знань. У процесі просвітницької роботи психолог знайомить дорослих (батьків, вчителів, вихователів) з основними закономірностями психічного розвитку дитини; займається популяризацією наукових досліджень в області психології; формує потребу в психологічних знаннях, бажання використовувати ці знання для саморозвитку, в процесі виховання дітей. Не менш значуще психологічне просвітництво і в роботі психолога з підлітками.

У сучасному соціумі існує дефіцит психологічних знань і психологічної культури , перш за все, передбачає інтерес до іншої людини, повага до особливостей його особистості, а також досить високий рівень емоційного інтелекту і здатність розуміти власні переживання і вчинки.

Емоційний інтелект

Поняття «емоційний інтелект» вперше було запропоновано II. Селовеем і Дж. Майєром в статті «Емоційний інтелект» (1990). Розробили модель емоційного інтелекту П. Селовсй і Дж. Майер вважали емоційний інтелект когнітивної здатністю і вважали, що він складається з чотирьох компонентів:

 • • здатності сприймати і відчувати емоції (здатність до сприйняття емоційного стану іншої людини, а також до адекватного пред'явленню своїх емоцій);
 • • застосування емоцій для підвищення ефективності мислення і розв'язання різноманітних задач;
 • • здатності до розуміння свого емоційного стану (визначення причин, що викликали ту чи іншу емоцію, здатність до класифікації емоцій, розуміння їх амбівалентне, суперечливою, двоїстої природи);
 • • здатності керувати емоціями (здатність регуляції власного поточного емоційного стану, а також емоційного стану інших людей) [1] .

Високий рівень розвитку емоційного інтелекту допомагає людям легше адаптуватися в новому середовищі і бути більш успішними в спілкуванні.

Причиною багатьох труднощів в навчанні і вихованні, що виникають у батьків, вихователів і педагогів, нерідко є їх украй обмежені уявлення про психіці дитини, специфіку його розвитку на різних етапах онтогенезу, визначених завданнях віку і т.п. У зв'язку з цим психологічне просвітництво є одним з пріоритетних видів діяльності практичного психолога.

Основні напрямки психологічного освіти полягають в наступному:

 • • знайомство всіх учасників освітнього та виховного процесу з основними закономірностями психічного розвитку дитини, а також умовами сприятливого розвитку особистості;
 • • популяризація та роз'яснення новітніх психологічних досліджень;
 • • формування потреби в психологічних знаннях, розуміння необхідності їх використовувати в процесі навчання і виховання дитини або в інтересах розвитку власної особистості;
 • • знайомство учнів з основами самопізнання і самовиховання;
 • • формування усвідомлення значущості практичної психології і ролі психолога в дитячому навчальному закладі.

Багато в чому психологічне просвітництво направлено на формування психологічної культури особистості.

Психологічна культура особистості - це напрацьована в процесі розвитку і засвоєна особистістю система конструктивного поведінки, адекватних способів спілкування, саморегуляції, здатність людини до самопізнання і саморозвитку.

Високий рівень розвитку психологічної культури характеризується високою якістю самоорганізації і саморегуляції в різних сферах життя людини. Психологічна культура особистості відбивається в поведінці людини, в репертуарі його емоційних реакцій, в навичках подолання стресу.

Людина, що володіє добре розвиненою психологічною культурою, усвідомлює свої потреби і мотиви, особливості темпераменту і характеру; він здатний реалізувати свої навички визначення мети й планування; у нього достатньо високий рівень розвитку рефлексії. Необхідно відзначити, що в розвитку психологічної культури важлива не тільки мотивація, але і тренінг способів культурного, розумної поведінки, відпрацювання певних навичок. Психологічна культура особистості є частиною загальної культури людини.

Виділяють шість приватних видів поведінки, в яких розкривається і проявляється психологічна культура особистості школярів:

 • саморозуміння і самовизначення - аналіз своїх особистісних і поведінкових особливостей, усвідомлення і розуміння своїх планів, здатність цілепокладання; формування самооцінки, що допомагає ставити реальні цілі, направляти свої зусилля відповідно до своїх уподобань та переваг, бути самим собою;
 • конструктивне спілкування , що допомагає вирішенню проблем різного рівня;
 • хороша саморегуляція своїх емоцій, думок і дій; здатність підтримувати позитивний емоційний тон; стрессоустойчі- с-;
 • творчість - мотивація на освоєння нового, придумування нових способів здійснення звичної діяльності;
 • самоорганізованість (конструктивне ведення своїх справ) - реалістичне планування, доведення розпочатої справи до кінця, виконання обіцянок, вміння розподіляти час;
 • гармонізує саморозвиток - спрямованість на саморозвиток і самовиховання якостей, що поліпшують спосіб життя.

Розвиток психологічної культури в дитячому віці пов'язано з впливом спадковості і середовища. Не менш важливий фактор, який впливає на формування психологічної культури особистості, - власна активність суб'єкта. Сучасні наукові дослідження, а також психологічна практика свідчать про важливість повноцінного спілкування дитини і дорослого, сприятливого іміджу спілкування, адекватної батьківської позиції. У зв'язку з цим ознайомлення батьків і вчителів зі способами спілкування з дітьми, надання їм психологічної підтримки, створення в родині, дитячому садку та школі клімату, що сприяє психологічному благополуччю особистості, є одним з головних напрямків психологічного освіти.

 • [1] Карпов А. В., Петровська А. С. Проблема емоційного інтелекту в парадігмесовременного метакогнітівізма. URL: http://hr-portal.ru/article/problema-emocionalnogo-intellekta-v-paradigme-sovremennogo-metakognitivizma (дата звернення: 07.09.2016).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >