ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Перелічіть види і форми діяльності практичного психолога.
 • 2. Розкажіть про групових та індивідуальних формах роботи нсіхолога-ірак- тика. Перерахуйте критерії ефективності групового процесу (по К. Фопель). Назвіть принципи побудови індивідуальної психологічної консультації в контексті діалогічної моделі Т. А. Флоренський.
 • 3. Запропонуйте кілька варіантів тим рольових і ділових ігор для підлітків - учнів старших класів.
 • 4. У чому специфіка проведення психологічної профілактики та основних завдань психопрофілактики в освітніх установах?
 • 5.11азові ге основні напрямки профілактичної роботи психолога.
 • 6. Розкажіть про специфіку проведення психологічного освіти в освітній установі.
 • 7. Запропонуйте кілька варіантів тем для батьківських зборів (для батьків дошкільнят; батьків дітей молодшого шкільного віку; батьків підлітків).
 • 8. Перерахуйте основні терміни психодіагностики і розкрийте їх зміст.
 • 9. Назвіть етапи проведення діагностично-корекційної роботи психолога (по І. В. Дубровиной).
 • 10. Перерахуйте типові запити, з якими звертаються до психолога підлітки, батьки (батьки дошкільнят, дітей молодшого шкільного віку, підлітків), вчителя.
 • 11. Перерахуйте основні завдання консультативної діяльності шкільного психолога.
 • 12. Охарактеризуйте вітчизняний і зарубіжний підходи до проблеми психокорекції.
 • 13. Виберіть два-три психологічних тренінгових вправи (див. Додаток 2) та підготуйте їх для проведення в групі під час практичного заняття.
 • 14. Ознайомтеся з матеріалом додатка 4 «Психологічне обстеження дитини в практиці психологічного консультування». Підготуйте питання по даному фрагменту тексту для подальшого обговорення на семінарі.
 • 15. Складіть конспект по матеріалу додатка 4 «Характеристика спостереження і його видів».
 • 16. Проектування уроку і підготовка електронної презентації на тему «Школярам про психологію». Розробіть сценарій уроку психології, обравши в якості теми уроку одну з найбільш цікавих вам тем (наприклад, «Пам'ять», «Увага», «Спілкування», «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях», «Як впоратися з переживаннями перед іспитом», «Професійне самовизначення »і т.п.). Підготуйте теоретичний матеріал і підберіть практичні приклади, завдання і вправи по темі уроку. При підготовці уроку враховуйте вікову специфіку (молодший шкільний / підлітковий / юнацький вік).

Тестові завдання для самоперевірки

 • 1. Психопрофилактика - це:
  • а) спеціальний вид діяльності дитячого психолога, спрямований на збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров'я дітей на всіх етапах дошкільного та шкільного дитинства;
  • б) психолого-педагогічний консиліум;
  • в) залучення дорослих (вихователів, вчителів, батьків) і дітей до психологічних знань.
 • 2. Визначте, в якому варіанті відповіді представлено опис третинної профілактики:
  • а) психолог працює з дітьми, що мають незначні емоційні і поведінкові розлади, а також порушення в сфері навчальної діяльності; на цьому рівні в центрі уваги психолога знаходяться практично всі учні навчального закладу;
  • б) передбачається раннє виявлення у дітей труднощів у навчанні та поведінці;
  • в) увагу психолога концентрується на дітях з яскраво вираженими навчальними або поведінковими проблемами; основне завдання - корекція або подолання серйозних психологічних труднощів і проблем.
 • 3. Про який рівень психопрофилактики згадується в даному фрагменті тексту: «На даному рівні психопрофілактики психолог працює з дітьми, що мають незначні емоційні і поведінкові розлади, а також порушення в сфері навчальної діяльності; на цьому рівні в центрі уваги психолога знаходяться практично всі учні навчального закладу »:
  • а) 1-й рівень - первинна профілактика;
  • б) 2-й рівень - вторинна профілактика;
  • в) 3-й рівень - третинна профілактика?
 • 4. Перший етап діагностично-розвиваючої (діагностико-корекційної) роботи психолога:
  • а) формулювання психологічної проблеми;
  • б) вивчення практичного запиту;
  • в) вибір методу дослідження. [1]
 • 6. Термін «психодіагностика» запропонував:
  • а) Уотсон;
  • б) Штерн;
  • в) Біне.
 • 7. Виключіть завдання, які не вирішує психодіагностика і знайдіть психодиагностическую завдання:
  • а) корекція порушень уваги;
  • б) діагностика рівня розвитку уваги;
  • в) профілактика порушень уваги.
 • 8. Який характер носить рольова гра:
  • а) виключно розважальний характер;
  • б) діловий;
  • в) рольова гра може мати як досугово-розважальний, так і навчальний характер?
 • 9. Робота в команді фахівців є неодмінною умовою для наступного виду діяльності практичного психолога:
  • а) психолого-педагогічний консиліум;
  • б) психологічна діагностика;
  • в) психологічне консультування.
 • 10. Ким з вітчизняних психологів був запропонований термін «психологічне здоров'я»:
  • а) Е. Л. Клімовим;
  • б) І. В. Дубровиной;
  • в) Л. С. Виготським?
 • 11. Рівень психопрофилактики психоактивних речовин, що сприяє зміні суспільних норм щодо ПАР:
  • а) особистісний;
  • б) сімейний;
  • в) соціальний.
 • 12. Популяризація та роз'яснення новітніх психологічних досліджень - це одне із завдань:
  • а) психологічної профілактики;
  • б) психологічного освіти;
  • в) корекційно-розвиваючої роботи.
 • 13. Психодиагностический термін, що позначає відповідність психодіагностичних вимірювань досліджуваному якості:
  • а) надійність;
  • б) достовірність;
  • в) валідність.
 • 14. Психодиагностический термін, що позначає захищеність результатів від свідомої фальсифікації і мотиваційних спотворень випробуваного:
  • а) надійність;
  • б) достовірність;
  • в) валідність.
 • 15. Основне завдання тренінгових Б-груп (бихевиорально-орієнтованих груп):
  • а) тренінг вільного самовизначення групи;
  • б) тренінг самоактуалізації і саморегуляції;
  • в) тренінг життєвих умінь.

Діагностичний інструментарій (методики) [2]

 • 1. Схема спостереження за дитиною при психологічному обстеженні (для дітей від 6 до 15 років).
 • 2. Методика експертної оцінки невербальної поведінки особистості.
 • 3. Опитувальник «Емінем» (Д. В. Люсин).

 • [1] Опис якого виду діяльності практичного психолога уявлення даному фрагменті тексту: «основні завдання цього виду діяльності практичного психолога - контроль динаміки психічного розвитку дітей; установленіенаправленія розвитку дітей, що виявляють особливі здібності і т.д. »: а) психодіагностика; б) психологічна профілактика; в) психолого-педагогічний консиліум?
 • [2] Методики для лабораторних занять.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >