Вимоги до систем обліку витрат в логістиці

Завданням обліку витрат в логістиці є забезпечення менеджерів інформацією, що дозволяє приймати рішення в галузі управління витратами з просування матеріального потоку в межах логістичної системи. Однак управляти витратами можливо лише в тому випадку, якщо їх можна точно вимірювати. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні:

  • o виділяти витрати, що виникають у процесі реалізації функцій логістики;
  • o формувати інформацію про найбільш значимі витрати;
  • o формувати інформацію про характер взаємодії найбільш значущих витрат один з одним.

При дотриманні даних вимог з'являється можливість використовувати важливий критерій побудови оптимального варіанта логістичної системи - мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

У логістиці ключовою подією (об'єктом аналізу) є замовлення споживача (клієнт, продукт або послуга) і дії щодо виконання цього замовлення. Калькуляція витрат повинна дозволяти визначати, чи приносить конкретне замовлення (клієнт, продукт або послуга) прибуток.

Для ефективної калькуляції витрат потрібно:

  • а) точно визначити конкретні витрати, які слід включити в схему аналізу;
  • б) встановити тимчасові рамки витрат;
  • в) віднести витрати на конкретні фактори, що мають відношення до оцінки альтернативних дій;
  • г) встановити критерій прийняття рішень.

Логістичні процеси пронизують основні підрозділи підприємства (закупівля, виробництво, збут тощо) по горизонталі. Традиційні методи обліку, спрямовані на визначення витрат по функціональних областях (по вертикалі), не дозволяють виділяти витрати, що виникають в ході здійснення наскрізного процесу, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їх взаємодії один з одним. Відомо лише, у що обходиться реалізація тієї чи іншої функції (рис. 30).

Традиційна система обліку витрат за функціями

Рис. 30. Традиційна система обліку витрат за функціями

Облік витрат з процесам дає наочну картину того, як формуються витрати, пов'язані з обслуговуванням клієнта, яка частка в них кожного з підрозділів. Підсумовуючи всі витрати по горизонталі, можна визначити витрати, пов'язані з окремим процесом (рис. 31). Таким чином, виявляються детермінованими як показники наскрізного матеріального потоку, так і окремі специфічні витрати, що виникають в різних підрозділах.

Особливості обліку логістичних витрат

Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в угрупованні витрат не навколо підрозділів підприємства, а навколо робіт і операцій, поглинаючих ресурси. Перехід від управління з функцій до управління процесом вимагає відповідного переходу від обліку витрат за функціями до обліку витрат по процесах.

Облік логістичний витрат на всьому шляху руху матеріального потоку

Рис. 31. Облік логістичний витрат на всьому шляху руху матеріального потоку

Облік витрат в логістиці не вимагає тієї ретельності, яка необхідна в бухгалтерському обліку. Головне завдання тут виявити основні витрати і зрозуміти, як вони взаємопов'язані один з одним.

Система оцінки логістичних витрат потрібна в першу чергу менеджерам з логістики, які беруть її за основу ухвалення рішення. Ніякі правила або закони не вимагають, щоб облік витрат по процесах був представлений у фінансових звітах.

Відмінності звітності для підготовки рішення з логістики від фінансового звіту:

  • а) звіт за логістичним витратам більш докладний і може містити інформацію, яка зазвичай не розголошується стороннім організаціям;
  • б) звіт по логістичних витратам масштабніший і може містити як минулі, так і майбутні витрати і прибуток; він характеризує також потенційний ефект від ще не прийнятих рішень;
  • в) структура і зміст звіту по логістичних витратам більшою мірою залежать від спеціальних вимог до логістичних рішень та комунікації в конкретній компанії, ніж від інструкцій до фінансової звітності. Порівняння звіту по логістичних витратам з фінансовою звітністю наведено в табл. 8.

Таблиця 8

Порівняння звіту по логістичних витратам з фінансовою звітністю

Порівнювані характеристики

Звіт по логістичних витратам

Фінансовий звіт

Користувачі

Менеджмент компанії

Сторонні користувачі: акціонери, фінансові інститути

Мети

Оптимізація матеріальних потоків

Контроль адміністрації, надання надійної бази для оподаткування

Критерії якості

Відповідність процесам, придатність для прийняття рішень в області логістики

Придатність для аудиту, відповідність інструкціям

Основна увага (часовий аспект)

Сьогодення та майбутнє

Минуле і сьогодення

Структура та зміст

Індивідуальні, підібрані до кожної компанії і рішенням

Нормовані законом і професійними організаціями

Оцінка логістичних витрат по процесах залежить від суб'єктивних суджень і рішень. Які витрати включити в аналіз і яким чином їх розподіляти - питання, на які немає однозначних рецептів. Одне загальне правило: конкретні витрати не слід приписувати тим логістичним факторам, які непідконтрольні менеджерам організації.

Через суб'єктивного характеру процесу розподілу витрат звіти компаній однієї і тієї ж галузі нерідко мають значний розкид показників логістичних витрат. Важливо розуміти, що такий розкид не завжди має пряме відношення до фактичних відмінностей в ефективності логістичних операцій.

Класифікація витрат в логістиці

Витрати в логістиці класифікують за різними ознаками (рис. 32).

Класифікація витрат в логістиці

Рис 32. Класифікація витрат в логістиці

Залежно від поведінки витрат при зміні обсягу робіт з матеріальним потоком вони поділяються на постійні та змінні. Постійні витрати - не змінюються разом з нормальними коливаннями обсягів діяльності. Змінні витрати - змінюються пропорційно зміні обсягу діяльності.

Залежно від віднесення до тих чи інших процесів розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі (або операційні) витрати - витрати, які безпосередньо пов'язані з об'єктом витрат (обумовлені виконанням конкретних логістичних робіт). Такі витрати неважко ідентифікувати. Прямі витрати на транспортування, складування, вантажопереробку і деякі інші роботи по виконанню замовлень та управління запасами можна виокремити з традиційних витратних рахунків.

Непрямі витрати (непрямі) не пов'язані безпосередньо з об'єктом витрат. Наприклад, об'єкт витрат - вантажний автомобіль. Прямі витрати - зарплата водія, амортизація цього автомобіля і т.п., непрямі - зміст резерву обладнання, резерву робочої сили, витрати менеджерів транспортного відділу, а також адміністративні витрати всієї компанії.

Залежно від сприйнятливості до управлінського впливу витрати підрозділяють на регульовані і нерегульовані. Регульовані витрати - витрати, якими можна управляти на рівні центру відповідальності

Нерегульовані витрати - витрати, на які з центру відповідальності вплинути не можна. Передбачається, що ці витрати регулюються на рівні компанії в цілому.

Залежно від виду логістичної функції витрати підрозділяють на транспортні, витрати зберігання і т.п. При цьому основними видами витрат, якими можна добре управляти на рівні відповідальності служб логістики, є витрати, пов'язані зі зберіганням і транспортуванням продукції. Ці види витрат розглядаються в наступних двох параграфах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >