ЛОГІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛІНГ

Методи аналізу та оптимізації в логістичних дослідженнях

  • 4.1. методи логістики
  • 4.2. Моделювання процесів в логістичній системі

Методи логістики

Удосконалення роботи логістичних систем здійснюється на основі збору достовірної інформації і подальшого се аналізу. 11оетому в загальній теорії і практиці логістики приділяється увага методам дослідження.

У логістичних дослідженнях використовується наукова база таких дисциплін як економічна теорія, маркетинг, менеджмент, математика, статистика. До основних методів, що застосовуються для вирішення наукових і практичних завдань в галузі логістики, слід віднести: методи системного аналізу; методи дослідження операцій; прогностику.

Дослідження логістичних систем включають в себе: вивчення підходів до управління логістичними системами; систематичний збір інформації про матеріальні потоки.

Аналіз отриманої інформації про ланках і елементах логістичної системи дозволяє застосовувати обґрунтовані управлінські рішення на підприємстві. Методи аналізу полегшують роботу логістів при обробці великих масивів інформації (наприклад, при управлінні запасами).

В рамках вдосконалення логістичних систем пильна увага приділяється оптимізаційних завдань, які використовуються в різних сферах діяльності підприємства.

При оптимізації руху матеріальних потоків використовуються економіко-математичні методи і моделювання. Цей набір засобів може бути реалізований в програмних продуктах, які використовуються для вирішення оптимізаційних завдань в логістиці. Оптимізаційні методи застосовуються при вирішенні наступних завдань логістики: розміщення складської мережі в оптовій торгівлі; складання маршрутів руху транспортних засобів; розміщення товарів на складі.

При аналізі логістичних систем широко використовується графічний метод. Він застосовується для опису конфігурації матеріальних потоків, виявлення загальної структури і функцій логістичної системи, визначення шляхів її вдосконалення. Графічна схема руху матеріальних потоків дозволяє: простежити шляхи їх переміщення; виявити місця виникнення, перетворення і поглинання; визначити логістичні операції, які з ними здійснюва ляють.

В результаті аналізу графічної схеми руху потоків можна встановити: обсяг, характер і терміни виконання робіт для кожного елемента логістичної системи; наявність контролю за виконанням робіт або повна його відсутність; виявити причини надмірно тривалого зберігання продукції і невиправданих затримок при її відправленні споживачеві.

Простота, універсальність, наочність і економічність графічної) методу сприяють його популярності і частоті практичного використання. У той же час існують недоліки цього методу:

при збільшенні кількості ланок в логістичній системі графічна схема може бути настільки велика, що втрачає свою цінність як засіб дослідження та аналізу матеріальних потоків;

складання графічних схем руху матеріальних потоків відрізняється значною трудомісткістю, що при динамічному характері логістичних процесів відбивається на термінах проведення дослідження та достовірності його результатів;

графічні схеми не дозволяють якісно і кількісно оточити ефективність використовуваних заходів при оптимізації руху матеріальних і супутніх потоків.

Таким чином, складність формалізації логістичних процесів за допомогою графічного методу може ускладнити його використання на практиці. При дослідженні логістичних систем на макро- і мікрорівні застосовується також метод теорії 1рафов і мережеві моделі. Ці методи забезпечують наочність руху потоків, з'являється можливість простежити динаміку матеріальних потоків, скласти графік доставки вантажів споживачам.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >