ПРИРОДА ПОЗИЧКОВОГО ВІДСОТКА І ЙОГО ФУНКЦІЇ

В основі існування позичкового відсотка лежать товарно-грошові відносини, через які реалізуються права власності на матеріальні і нематеріальні блага суб'єктів економіки. При зародженні товарних відносин учасники господарської діяльності надавали натуральні позики зі сплатою відсотка в натуральній формі - худобою, зерном, знаряддями праці. З тих пір минули століття. В даний час позики надаються переважно кредитними організаціями в грошовій формі.

Дохід, отриманий від використання позичкового капіталу, розпадається на дві частини:

 • - позичковий відсоток, який присвоюється кредитором;
 • - підприємницький дохід, який присвоюється позичальником.

Позичковий відсоток являє собою дохід, що отримується кредитором,

в результаті їх використання позичальником протягом певного часу. Отже, позичковий відсоток виступає як ціна позики.

Позичковий відсоток виконує ряд економічних функцій.

 • 1. Будучи ціною позикових грошей, позичковий відсоток виконує розподільну функцію, розподіляючи грошові ресурси серед різних галузей економіки, а також серед підприємств реального сектора, фінансових установ і домашніх господарств.
 • 2. Позичковий відсоток виконує регулюючу функцію , регулюючи потік грошових ресурсів до тих позичальників, ступінь прибутковості або очікувана норма прибутку яких є досить високою, щоб гарантувати виплату існуючої ставки відсотка.
 • 3. Позичковий відсоток виконує стимулюючу функцію, так як необхідність повернення грошових коштів з виплатою відсотка стимулює позичальника до пошуку найбільш продуктивних і прибуткових сфер його застосування.

Роль позичкового відсотка в економічній системі полягає в наступному:

 • 1) за допомогою норми процента врівноважується співвідношення попиту і пропозиції кредиту, що сприяє раціональній структурі власних і позикових коштів;
 • 2) за допомогою встановлення Банком Росії основної процентної ставки за кредитні ресурси, регулювання норми обов'язкових резервів і контролю за випуском та обігом державних цінних паперів Банк Росії формує ефективне управління комерційними банками та визначає єдність грошово-кредитної політики в масштабах всієї країни;
 • 3) за допомогою відсотка здійснюється регулювання обсягів залучених кредитними інститутами депозитів. Зростання потреби народного господарства в кредитах повинен бути покритий відповідним приростом банківських депозитів як джерел кредитування. Це веде до підвищення ставок депозитного відсотка до розмірів, врівноважує пропозицію депозитів і попит на них з боку кредитного інституту. Навпаки, при скороченні потреб народного господарства в кредитах будуть знижуватися доходи банку від наданих позичок. Остання обставина неминуче буде призводити до скорочення обсягів наданих позичок;
 • 4) за допомогою диференціації в рівні позичкового відсотка за активними операціями банків в залежності від ліквідності вкладень досягається відповідність попиту на ризиковий актив з боку позичальників вимогам ліквідності балансів кредитора.

Купівля-продаж грошей має свою специфіку, яка знаходить відображення при формуванні ціни позики, за допомогою ставок відсотка.

Ставка відсотка (процентна ставка) - це ціна позикових ресурсів, яка є відношенням відсоткового доходу до величини позики. Ставка відсотка дозволяє зіставити доходи від надання в кредит різних за величиною і за умовами надання сум.

Процентну ставку можна також визначити, як відносну величину відсоткових платежів на позичковий капітал за певний період часу. Розраховується процентна ставка як співвідношення абсолютної суми процентних платежів за певний період часу до величини позичкового капіталу.

Ставка відсотка включає в себе певні елементи, має свою структуру, знаходиться під впливом попиту та пропозиції на ринку, кредитної політики і безлічі інших чинників. Торгівля за використання позикових коштів ведеться па різних сегментах фінансового ринку. Коли обсяг пропонованих позикових коштів відповідає платоспроможному попиту можна говорити про встановлення рівноважної ставки позичкового відсотка.

Значення ставки відсотка є важливим для кредитних інститутів, так як отримання і надання кредитних коштів є надзвичайно важливим напрямом їх діяльності. Якщо банк стягує відсотки за кредити, він отримує активні відсотки, які представляють собою процентний дохід.

Якщо банк сплачує відсотки своїм клієнтам але залученими коштами, то це будуть пасивні відсотки, які становлять витрати на відсотки. Різниця між загальними сумами отриманих банком відсотків за видані позички і сплачених ним відсотків за депозитами та іншим вкладами є процентну маржу , тобто дохід банку.

Слід розрізняти ринкову норму процента, що існує в кожен даний момент на грошовому ринку, і середню норму відсотка , тобто норму відсотка за весь промисловий цикл в середньому. Динаміка середньої норми відсотка визначається співвідношенням попиту і пропозиції позичкового капіталу на ринку. Рівень ставки відсотка по кожній конкретній позикою залежить від безлічі факторів. До числа таких факторів належать: термін; розмір; забезпеченість; мета використання кредиту.

При визначенні ставки відсотка перш за все враховують термін кредиту. Це пояснюється тим, що збільшення терміну кредиту пов'язано з ростом ризику непогашення позики через зміни зовнішнього середовища і фінансового стану позичальника, ризику упущеної вигоди в результаті коливання ставок відсотка на ринку кредитних ресурсів. У зв'язку з цим ставки відсотка диференціюються за короткостроковим (до 1 року), середньострокового (від 1 року до 5 років) і довгостроковим (понад 5 років) кредитами.

Також враховується розмір кредиту. При великих сумах позики збільшується ризик, величина якого оцінюється розміром втрат кредитора через неплатоспроможність позичальника. Імовірність одночасного банкрутства декількох позичальників значно менше, ніж одного з них. Отже, ризик кредитора знижується в разі видачі невеликих позик декільком позичальникам. Обслуговування дрібних позичальників призводить до відносно високих витрат банку, тому даний захід часто буває невигідним. У зв'язку з цим в залежності від розміру кредиту ставка відсотка диференціюється по дрібному (до 50-100 тис. Руб.), Середнього (від 100 тис. До 1 млн руб.) І великому (понад 1 млн руб.) Кредитами.

Не менш важливим фактором є забезпечення кредиту. Виділяють ставку відсотка по незабезпеченого (бланковим) кредиту. Ці позики дорогі, так як вони пов'язані з підвищеним ризиком. Нижчою є ставка відсотка по кредитах, які мають забезпечення. Забезпечення може бути:

 • - вексельний;
 • - товарне;
 • - під дебіторську заборгованість;
 • - йод цінні папери;
 • - під інші форми забезпечення.

Залежно від мети використання позики різної буде і ставка відсотка. Підвищеним ризиком мають позики, що видаються для усунення фінансових труднощів, на здійснення інвестиційних проектів і т.д.

Ставка відсотка диференціюється також в залежності від форми кредиту (комерційний, банківський, державний, споживчий і т.д.), а також від позичальника (кредит для торгово-промислових компаній, сільськогосподарських, комунальних підприємств, індивідуальних позичальників).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >