ВИДИ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

Існує велика різноманітність процентних ставок в залежності від того, в якій формі надаються кредити, на якому ринку, якими кредитними організаціями, яким позичальникам і на яких умовах позичають гроші. Перш за все, процентні ставки поділяються на номінальні і реальні.

Номінальна ставка являє собою відношення процентного доходу до величини позики.

Реальна ставка - це ставка відсотка, скоригована на інфляцію. Саме остання визначає прийняття рішень про доцільність (чи недоцільності) інвестицій. Взаємозв'язок між номінальною і реальною ставкою відсотка і інфляцією може бути виражена такою формулою:

де i - номінальна ставка відсотка; г - реальна ставка відсотка; л - темп інфляції.

Як видно з формули (6.2), номінальна процентна ставка може змінюватися з двох причин: внаслідок змін реальної ставки відсотка і (або) внаслідок зміни темпів інфляції. Реальні процентні ставки в часі змінюються дуже повільно, тому зміни номінальних процентних ставок безпосередньо пов'язані зі змінами темпів інфляції. Збільшення темпу інфляції на 1% викликає підвищення номінальної ставки на 1% К

Коли позичальник і кредитор домовляються про номінальній ставці, вони не знають, які темпи прийме інфляція після закінчення договору. Вони виходять з очікуваних темпів інфляції. Рівняння набуває вигляду

Рівняння, представлене у формулі 6.4, відоме як рівняння Фішера. Воно показує, що номінальна процентна ставка визначається не фактичним темпом інфляції, а очікуваним темпом інфляції (до е ). Таким чином, динаміка номінальної процентної ставки повторює рух очікуваного темпу інфляції. [1]

Оскільки неможливо точно визначити майбутній темп інфляції, остільки ставки коригуються за фактичним рівнем інфляції. Очікування збігаються з поточним досвідом. Якщо рівень інфляції в майбутньому зміниться, то виникнуть відхилення фактичних темпів від очікуваних. Вони називаються показником непередбачених темпів інфляції і можуть бути виражені як різниця між майбутніми фактичними темпами і очікуваними темпами інфляції (п - п е ).

Якщо непередбачені темпи інфляції дорівнюють нулю (л = п е ), то ні кредитор, ні позичальник нічого не втрачають і не виграють від інфляції. Якщо ж має місце непередбачена інфляція (л- п г > 0), то позичальники виграють за рахунок кредиторів, так як повертають кредит знецінилися грошима. У разі непередбаченої дефляції ситуація буде зворотною: кредитор виграє за рахунок позичальника.

З вищесказаного можна виділити три важливих моменти:

 • - номінальні процентні ставки включають надбавку або премію на очікувану інфляцію;
 • - внаслідок непередбаченої інфляції надбавка може виявитися недостатньою;
 • - в результаті виникне ефект перерозподілу доходів між кредиторами і позичальниками.

З точки зору реальних процентних ставки можна поділити на очікувану реальну процентну ставку і фактичну реальну процентну ставку.

Очікувана реальна процентна ставка є реальну ставку відсотка, яку очікують позичальник і кредитор при наданні кредиту. Вона визначається очікуваним рівнем інфляції:

Фактична реальна процентна ставка визначається фактичним рівнем інфляції:

Оскільки кредитор розраховує отримати дохід, номінальна ставка відсотка за новими кредитами і позиками повинна бути на такому рівні, який забезпечить хороші перспективи реального доходу відповідно до поточних оцінками майбутнього рівня інфляції. Відхилення фактичної реальної ставки від очікуваної будуть залежати від точності прогнозу майбутніх темпів інфляції.

Поряд з проблемою точності прогнозів існують труднощі у вимірюванні реальної ставки. Вона полягає у вимірюванні інфляції, виборі індексу цін. У цьому питанні потрібно враховувати, як в кінцевому рахунку будуть використовуватися отримані кошти. Якщо доходи за кредитами призначені для фінансування майбутнього споживання, то відповідним вимірником доходу буде індекс споживчих цін. Якщо фірмі для фінансування оборотного капіталу потрібно оцінити реальну вартість позикових коштів, то адекватним стане індекс цін виробників.

Коли темпи інфляції перевищують темпи зростання номінальної ставки, реальна процентна ставка буде негативною (менше нуля). Хоча зазвичай номінальні ставки ростуть при зростанні темпів інфляції, відомі періоди падіння реальних процентних ставок нижче нуля. Негативні реальні ставки стримують кредитування. У той же час вони стимулюють позики, тому що позичальник виграє той, що програє кредитор. Негативні реальні ставки можуть встановлюватися в наступних випадках :

 • 1) в період галопуючої інфляції або гіперінфляції, коли кредитори готові надавати кредити, навіть якщо реальні ставки негативні. Це відбувається тому, що кредити в умовах гіперінфляції приносять хоч якийсь номінальний дохід на відміну від знецінених грошей;
 • 2) в період економічного спаду, коли попит на кредити падає і номінальні процентні ставки знижуються;
 • 3) при очікуваннях зниження процентних ставок в майбутньому. В умовах високої інфляції позичальники не зможуть брати кредити за високими ставками, особливо якщо вони припускають, що темпи інфляції в майбутньому будуть сповільнюватися. При цьому ставки по довгострокових кредитах можуть бути нижче рівня інфляції, оскільки на фінансових ринках будуть чекати падіння короткострокових ставок;
 • 4) якщо інфляція не носить сталого характеру. Фактичний темп інфляції може виявитися вище очікуваного, і номінальні процентні ставки будуть недостатньо високі [2] .

Позитивні реальні процентні ставки означають зростання доходів кредиторів. Проте якщо процентні ставки зростають або падають відповідно до інфляції, то кредитор несе потенційні втрати в прирості капіталу оскільки:

 • а) інфляція знижує реальну вартість позики; домашні господарства, які отримали позику за заставною, виявлять, що розмір їх боргу зменшиться в реальному вираженні; кредитор зазнає втрат капіталу;
 • б) ринкова вартість цінних паперів, таких як державні чи корпоративні облігації, падає, якщо підвищується ринкова номінальна ставка відсотка, і, навпаки, підвищується, якщо процентна ставка падає.

На рис. 6.2 відображена залежність між процентними ставками за державними цінними паперами і рівнем інфляції в Російській Федерації.

Взаємозв'язок між процентною ставкою за державними цінними паперами і інфляцією в Російській Федерації

Мал. 6.2. Взаємозв'язок між процентною ставкою за державними цінними паперами і інфляцією в Російській Федерації 1

Як бачимо на рис. 6.2, в період з 2004 до середини 2011 р в Російській Федерації рівень інфляції випереджав процентні ставки за державними цінними паперами (процентні ставки були негативними). Однак починаючи з середини 2011 р ситуація змінилася. Процентні ставки за державними цінними паперами почали перевищувати рівень інфляції.

Основні види номінальних процентних ставок. Система номінальних процентних ставок включає як ставки грошово-кредитного ринку (ставки по банківських депозитах і кредитах, процентні ставки міжбанківського ринку та ін.), Гак і ставки фінансового ринку (ставки по казначейських і банківських векселях, ставки за державними і корпоративними облігаціями та ін. ).

Особливе місце в структурі номінальних процентних ставок займає офіційна ставка Банку Росії, яка представляє собою відсоткову ставку, по якій грошово-кредитний регулятор надає кредити комерційним банкам. Змінюючи її розмір, центральний банк за допомогою рефінансування регулюють попит комерційних банків на кредити, підвищуючи або знижуючи кредитні можливості комерційних банків.

Кредитування комерційних банків центральним банків може здійснюватися або за допомогою прямого короткострокового кредитування (за ставкою рефінансування), або за допомогою переобліку коммерче- [3]

ських векселів (але облікової ставки) [4] . У Російській Федерації найбільш широко застосовується пряме кредитування комерційних банків з боку банку Росії, в той час як в США - переоблік комерційних векселів. У зв'язку з цим особливої уваги заслуговують процентні ставки по операціях Банку Росії, пов'язаним з регулюванням ліквідності комерційних банків: кредити «овернайт»; операції РЕПО і ломбар- ні кредити.

Кредити «овернайт» (одноденні розрахункові кредити) представляють собою кредити Банку Росії, що надаються комерційним банку в кінці дня роботи підрозділу розрахункової мережі Банку Росії в сумі не погашеного банком внутрішньоденного кредиту. Ставки відсотків по одноденним розрахунковим кредитах найбільше схильні до впливу операцій на відкритому ринку центрального банку.

Операція РЕПО являє собою угоду, що складається з двох частин: продажу та подальшої купівлі центральним банком цінних паперів через певний термін за заздалегідь встановленою ціною. Різниця між ціною продажу і покупки становить вартість запозичень за допомогою операції РЕПО. Механізм операцій РЕПО на увазі, що на термін надання грошових коштів ланцюгові папери, які виступають в якості забезпечення, переходять у власність до кредитору, що знижує кредитний ризик по даному виду операцій. Операції РЕПО є однією з форм рефінансування комерційних банків Росії на короткий термін (від 1 до 6 днів, 1 тиждень) в Банку Росії. Процентна ставка, що стягується Банком Росії але такими угодами, називається процентною ставкою за операціями РЕПО.

Ломбардний кредит (у вузькому сенсі) - це короткостроковий кредит, що надається центральним банком комерційним банкам (під заставу цінних паперів) для задоволення їх тимчасової потреби в позикових коштах. Ломбардні операції здійснюються з цінними паперами, допущеними до переобліку в центральному банку (векселі, державні облігації та інші зобов'язання).

Процентна ставка, що стягується центральним банком за користування ломбардними кредитами, називається ломбардної ставкою. Ломбардні кредити є однією з форм рефінансування комерційних банків РФ на короткий термін в Банку Росії [5] . На рис. 6.3 представлена дані про офіційну ставки Банку Росії в період з 1992 по 2014 р

З січня 1992 року по вересень 2013 року в якості офіційної ставки Банку Росії використовувалася ставка рефінансування; з вересня 2013 року по теперішній час - ключова ставка.

Динаміка зміни офіційної ставки Банку Росії

Мал. 63. Динаміка зміни офіційної ставки Банку Росії 1

1 Ставка рефінансування Банку Росії. URL: http://cbr.ru/pw.aspx?file=/statistics/credit_statistics/reflnancing_ rates.htm

Офіційна ставка Банку Росії широко використовується як інструмент грошово-кредитного регулювання. Проводячи жорстку грошово-кредитну політику, спрямовану на стримування зростання грошової маси і скорочення кредитних вкладень, Банк Росії в 1992 р підвищував офіційну ставку з 20 до 80%, в 1993 р - з 80 до 210%. У 1995-1996 рр. в зв'язку зі зниженням темпів інфляції офіційна ставка знижувалася. Так, в травні 1995 р офіційна ставка Банку Росії становила 195% річних, а до кінця 1996 р офіційна ставка була встановлена на рівні 48%. У 1997 р офіційна ставка відсотка незначно коливалася в межах 21-42%. 27.05.1998 офіційна ставка Банку Росії знову стрімко зросла до 150%, але вже 24 липня вона знизилася до 60%. У 2000 р офіційна ставка тільки знижувалася: 24 cічня її величина становила 45%, 21 березня - 33%, з 10 липня - 28%, з 4 листопада - 25%. У 2001 р ставка не змінювалася, з 09.04.2002 її розмір був 23%, а з 07.08.2002 - 21%. До кінця 2002 р ставка рефінансування повернулася до рівня 1992 року і продовжила своє зниження, склавши з 02.06.2003 - 16%.

У 2004-2005 рр. офіційна процентна ставка продовжувала знижуватися, і з 26.12.2005 вона становила 12%. Протягом 2006-2007 рр. офіційна ставка Банку Росії коливалася у вузькому діапазоні 10-12%. У 2008 р спостерігалося невелике зростання офіційної ставки відсотка - з 01.12.2008 вона становила 13%. Однак далі, аж до 2014 р офіційна ставка Банку Росії тільки знижувалася, досягнувши 03.02.2014 рівня 5,5%. Протягом 2014 р внаслідок зростання інфляційних очікувань офіційна ставка була послідовно піднята, спочатку 3 березня до 7%, потім 28 квітня до 7,5%, а з 26 липня до 8% (див. Рис. 6.3).

Таким чином, основна мета грошово-кредитного регулювання в Російській Федерації протягом 1993-1995 рр., А також в період 1998 року відбулось в скороченні грошової маси. В період 2000-2013 рр. основна мета грошово-кредитного регулювання в Російській Федерації полягала в стимулюванні інвестицій. Починаючи з середини 2013 р метою грошово-кредитної політики Банку Росії є інфляційне таргетування.

В даний час в якості офіційної ставки Банк Росії використовує ключову ставкуК У США аналогічна ставка називається ключовою обліковою ставкою.

Про визначення та ролі офіційної відсоткової ставки Банку Росії

Починаючи з квітня 1992 року по вересень 2013 року в РФ в якості офіційної ставки ЦБ виступала ставка рефінансування , по якій Банк Росії надавав кредити комерційним банкам. Фактично ставка рефінансування Банку Росії була заснована на ставці за кредитом "овернайт" Банку Росії і чисельно довгий час була їй дорівнює. Однак з 13 вересня 2013 р Банк Росії прийняв рішення не використовувати ставку рефінансування в якості процентної ставки для рефінансування комерційних банків.

Для створення умов щодо переходу до інфляційного таргетування Банк Росії у вересні 2013 р уніфікував ставки але надання та абсорбіро- [6]

ванию ліквідності по тижневим інструментам і ввів ключову ставку. З цього часу ключова ставка стала основною ставкою, на яку повинні орієнтуватися суб'єкти російської економіки, так як саме за цією ставкою банки реально рефінансуються.

Оскільки основними інструментами регулювання ліквідності банків з боку ЦБ вже давно є операції РЕПО терміном на один тиждень, саме ставка за такими операціями послужила основою для ключової ставки. За ключовою ставкою ЦБ видає комерційним банкам кредити на тиждень, які є найбільш затребуваний видом кредиту. Крім того, Банк Росії використовує ключову ставку в якості основного індикатора спрямованості грошово-кредитної політики (на початок 2015 р ключова ставка становила 17,0%).

Незважаючи на те що ставка рефінансування продовжує широко використовується, вона більш не відображає саме грошову політику Банку Росії (на початок 2015 р ставка рефінансування становила 8,25%). Проте, оскільки ставка рефінансування широко використовується в багатьох законах і нормативних документах, а також фігурує в контрактних відносинах банків, використовується для розрахунків при нарахуванні штрафів, а також при оподаткуванні доходів але банківським депозитам, ставка рефінансування була збережена, але тепер вона носить довідковий характер. З 01.01.2016 ставка рефінансування буде зрівняна з ключовою ставкою і стане формуватися на іншій основі.

До основних видів процентних ставок, на які орієнтуються і кредитори, і позичальники, належать: базова банківська ставка; процентні ставки грошового ринку; процентні ставки ринку капіталів.

Базова банківська ставка (ставка прайм-рейт) - це мінімальна ставка, встановлювана кожним банком за кредитами. Банки надають позики, додаючи деяку маржу, тобто надбавку до базової ставки по більшій частині роздрібних кредитів. Таким чином, фактична ставка по кредиту буде визначатися як сума базової ставки і надбавки. Базова ставка включає операційні та адміністративні витрати банку і прибуток, а надбавка є премією за ризик невиконання зобов'язань позичальником, а також премію за ризик, пов'язаний з терміновістю кредитування. Ставка встановлюється самостійно кожним банком. При цьому на практиці підвищення або зниження ставки у одного з банків викличе аналогічні зміни у інших банків.

Ставка нрайм-рейт з'явилася в США під час Великої депресії в 1929-1933 рр., Коли найбільші американські банки стали встановлювати уніфіковану базову ставку за кредитами. За цією ставкою банки надавали короткострокові кредити під оборотний капітал найбільш кредитоспроможним клієнтам. В даний час ставка прайм-рейт в США встановлюється 30 найбільшими банками.

Процентні ставки грошового ринку - це ставки за короткостроковими борговими фінансовими інструментами. В силу короткостроковість інструменти грошового ринку компанії високоліквідні і найменш ризиковані. Тому їх ціни і прибутковість найменш схильні до коливань.

Процентна ставка за міжбанківськими кредитами (МБК) відноситься до процентних ставок грошового ринку. Оскільки величезна частина банківських кредитів фінансується через отримання оптових кредитів на міжбанківському ринку, остільки банки встановлюють ставки для позичальників як надбавку до процентної ставки по МБК, наприклад до LIBOR, а не до базової ставки.

Розглянемо види ставок за міжбанківськими кредитами.

Оголошені ставки по наданню кредитів - це ставки, за якими банки пропонують кредити один одному для підтримки своєї поточної ліквідності.

Ставка LIBOR (London inter-bank offer rate) - процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що пропонуються найбільшими банками, які оперують в Лондоні. Вона розраховується за 10 валют: австралійський долар, датська крона, долар США, євро, канадський долар, новозеландський долар, фунт стерлінгів, шведська крона, швейцарський франк, японська ієна і диференціюється по 7 періодів (1 тиждень, 1, 2, 3, 6 , 9 і 12 місяців). Ставку LIBOR фіксують щодня об 11 годині лондонського часу як середню з ставок банків учасників.

В даний час дані про ставки акумулюються інформаційним агентством Reuters станом на 11:00 за лондонським часом. Для визначення цього індикатора використовуються 16 пропозицій провідних банків. Чотири кращих і чотири гірших відсікаються. По інших восьми розраховується середнє арифметичне - ставка дня.

Як правило, ставка LIBOR служить індикатором стану ринку запозичень. Випускаються похідні від ставки LIBOR цінні папери. Крім того, вона часто використовується як базовий відсоток при наданні кредитів з плаваючою процентною ставкою. Наприклад, LIBOR +3 означає, що за кредит буде сплачено ставка LIBOR плюс три відсоткові пункти.

За аналогією зі ставками LIBOR в даний час застосовуються і інші ставки.

Наприклад, EURIBOR - європейська ставка пропозиції міжбанківських кредитів; MIBOR - ставка пропозиції міжбанківських кредитів найбільшими банками в Москві. Банк Росії відстежує MIBOR за термінами 1, 3, 7, 14, 21, 30, 60 днів або 3 і 6 місяців.

Оголошені ставки по залученню кредитів - це ставки, за якими банки готові надати кредити один одному для підтримки поточної ліквідності. Прикладами ставки по залученню кредитів є ставки: LIBID (London inter-bank bid rate), EURIBID (Euro inter-bank bid rate) і MIBID (Moscow inter-bank bid rate). Банк Росії відстежує ставку MIBID за термінами 1, 3, 7, 14, 21, 30, 60 днів або 3 і 6 місяців.

Фактична ставка по МБК - це середня ставка по фактично наданими кредитами міжбанківського ринку. У Росії такий ставкою є ставка MIACR - Moscow inter-bank actual rate. Ставка MIACR розраховується в Російській Федерації з 1996 р При цьому в останні роки в Російській Федерації також публікуються фактичні ставки за кредитами, наданими банкам з високим кредитним рейтингом ( MIACR-IG - Moscow inter-bank actual credit rate - investment grade), і фактичні ставки але надання кредитів банкам зі спекулятивним кредитним рейтингом {MIACR-В - Moscow inter-bank actual credit rate - По-Grade) 1 .

Ставки no короткостроковим МБК - це ставки по фактично наданих короткострокових міжбанківських кредитах - INSTAR {inter-bank short term rate). До короткострокових МБК відносяться кредити терміном 1 день, 1 тиждень і 1 місяць і 3 місяці. INSTAR розраховують як середньозважену ставку за кредитними угодами найбільших банків.

Відсоткова ставка за казначейськими векселями - ставка, по якій центральні банки західних країн продають казначейські векселі на відкритому ринку. Оскільки казначейські векселі є дисконтовані цінні папери, тобто вони продаються за цінами нижче номіналу, ставка розраховується як дисконтна прибутковість.

Ставка відсотка за казначейськими векселями не зовсім точно відображає прибутковість векселя для кредитора і тим самим ускладнює зіставлення альтернативних варіантів вкладення коштів. Тому поряд зі ставками за векселями в фінансових публікаціях зазвичай наводиться прибутковість до погашення. У Російській Федерації Федеральне казначейство не випускає боргових короткострокових паперів. Аналогом казначейських векселів є Державні короткострокові облігації Мінфіну Росії.

В останні роки в Російській Федерації стали вводиться так звані незалежні індикативні ставки. До таких ставок відносяться: MosPrime Rate і RUONIA.

MosPrime Rate {Moscow prime offered rate) - незалежна індикативна ставка надання рублевих кредитів (депозитів) на московському грошовому ринку. Даний показник формується Національної валютної асоціацією на основі ставок надання рублевих кредитів (депозитів), які декларуються банками - провідними учасниками російського грошового ринку першокласним фінансовим організаціям з термінами «овернайт» (1 день), 1 і 2 тижні, 1, 2, 3 і 6 місяців . Термін кредитування відраховується від дати «завтра» {tomorrow), за винятком ставки «овернайт». Розрахунковим партнером Національної валютної асоціації є компанія Thomson Reuters. Станом на 17.06.2013 в список банків, які оголошують ставки MosPrime Rate , входили: ВАТ «Альфабанк»; ВАТ Банк ВТБ; Зовнішекономбанк; «Газпромбанк» (ВАТ); «ІНГ Банк (Євразія) ЗАТ; ЗАТ «Райффайзенбанк»; ВАТ «Россельхозбанк»; ВАТ «Сбербанк России»; ЗАТ «ЮніКредит Банк» [7] [8] . До показника MosPrime Rate прив'язують відсотки по карбованцевих іпотечних програмах деякі російські банки. Зустрічаються також на російському ринку депозити, де ставка за вкладом прив'язана до показника MosPrime Rate.

Ставка RUONIA {ruble overnight index average) - індикативна зважена рублева депозитна ставка «овернайт» російського міжбанківського ринку RUONIA відображає оцінку вартості незабезпеченого запозичення банків з мінімальним кредитним ризиком. Розрахунок ставки RUONIA

здійснюється Банком Росії але методикою, розробленою Національною валютної асоціацією спільно з Банком Росії, на підставі інформації про депозитні операції банків-учасників між собою. Список банків - учасників RUONIA формується Національної валютної асоціацією і узгоджується з Банком Росії. Станом на 1 листопада 2013 року в склад учасників RUONIA входило 28 банків [9] .

До процентних ставках ринку капіталів належать ставки за середньостроковими та довгостроковими державними зобов'язаннями, таким як казначейські ноти і казначейські бонди в США, облігації з золотим обрізом в Великобританії, позики федерального уряду в ФРН і їх аналоги в інших країнах. При цьому необхідно розрізняти купання ставки і прибутковість до погашення. Купонні ставки показують процентний дохід до номінальної вартості облігацій. Доходність до погашення показує процентний дохід з урахуванням ринкової вартості облігацій і реінвестування одержуваного купонного доходу (складний відсоток).

Крім перерахованих можна назвати й інші види процентних ставок:

 • - ставки по банківських депозитах;
 • - ставки по різним видам ощадних рахунків;
 • - банківський відсоток за овердрафтом для індивідуальних клієнтів;
 • - різні види ставок на грошовому ринку, такі як дисконтна ставка за банківськими векселями і прибутковість депозитних сертифікатів та ін.

Тут особливо важливо підкреслити, що банківські процентні ставки можуть бути фіксованими (незмінними протягом всього терміну позики) і плаваючими (змінюються протягом терміну позики).

Фіксована процентна ставка встановлюється на весь період користування позиковими засобами без права її перегляду.

Плаваюча процентна ставка є ставку за середньостроковими і довгостроковими кредитами, яка складається з двох частин:

 • - фіксованої величини (нерухомою протягом всього строку дії кредитного договору);
 • - рухомий основи, яка змінюється відповідно до зміни ставок грошового ринку.

Як правило, рухлива основа плаваючої процентної ставки прив'язується до міжбанківської ставки пропозиції кредитів. Іноземні банки кредити на основі плаваючої процентної ставки називають ролловерние. Плаваючі ставки відсотка застосовуються не тільки на національному, а й на міжнародному ринку позикових капіталів.

Між ставками грошового ринку та іншими видами відсоткових ставок існує взаємозв'язок. В цьому аспекті особливе значення мають ставки по казначейських векселях, які розглядаються іншими учасниками фінансових ринків як безризикові активи, отже, процентні ставки по ним не містять ризикової складової. Решта ставки грошового ринку будуть слідувати за їх рухом, відхиляючись на величину премії за ризик. Рух ставок грошового ринку в свою

чергу вплине на ставки за банківськими кредитами і ставки ринку капіталу.

Більшу частину кредитних ресурсів банки отримують на грошовому ринку. Тому банки намагаються запропонувати ставки по позиках, виходячи з поточних ринкових процентних ставок, зазвичай це - тримісячні ставки по запропонованим міжбанківськими кредитами. Ставки по позиках встановлюються в цьому випадку як певна маржа або спред над тримісячної ставкою пропозиції кредиту на ринку МБК. В результаті складається прямий зв'язок між процентними ставками по кредитах на грошовому, міжбанківському ринку і ставками по позиках клієнтам банків. На рис. 6.4 наведені дані по процентних ставках на грошовому, міжбанківському та банківському ринках в Російській Федерації.

Значення середньозважених відсоткових ставок за кредитними операціями на фінансовому ринку Росії в липні 2014 р

Мал. 6.4. Значення середньозважених відсоткових ставок за кредитними операціями на фінансовому ринку Росії в липні 2014 р 1

Як можна бачити на рис. 6.4, вихідної і в той же час мінімальною процентною ставкою є ключова ставка Банку Росії. Незначно вище ключової ставки є ставки по одномісячних і тримісячними міжбанківськими кредитами (не більше 1 процентного пункту). За міжбанківськими кредитами з великими термінами відхилення процентної ставки [10]

від ключової ставки стає значнішою. При цьому але міжбанківськими кредитами строком понад 1 рік процентна ставка є навіть нижчою, ніж ключова ставка Банку Росії, що пояснюється очікуваннями падіння короткострокової процентної ставки на тривалому часовому інтервалі. Ставки за банківськими кредитами для юридичних осіб перевищують на кілька процентних пунктів ставки на міжбанківському ринку. Максимальними ж є процентні ставки за банківськими кредитами для фізичних осіб, які на 10-15 процентних пунктів вище ставок по міжбанківських кредитах.

Банки конкурують не тільки самі з собою, а й з іншими фінансовими інститутами з надання кредитних ресурсів. З одного боку, інвестори не стануть купувати активи з більш низькою прибутковістю, ніж існуючі альтернативні способи вкладень. З іншого боку, банки та інші фінансові інститути не стануть пропонувати ставки значно вищі за ринкові, оскільки прагнуть звести витрати по позиках до мінімуму. Якщо процентні ставки різні, то виникає можливість арбітражу.

Процентний арбітраж - це отримання доходу від різниці в процентних ставках на двох пов'язаних ринках. Отримання позики під відсоток на одному з фінансових ринків і надання в кредит цих же коштів під більш високий відсоток на суміжному ринку дає можливість отримати дохід.

 • [1] Точна формула для визначення реальної ставки відсотка має вигляд: r = г + Я + г • Я.
 • [2] Гроші. Кредит. Банки: підручник. 2-е изд., Перераб. і доп. / Під ред. В. В. Іванова, Б. І. Соколова. М .: Велбі; Проспект, 2010. С. 484-487.
 • [3] Ставки ринку ГКО-ОФЗ. URL: http://www.gks.ru/wps/ wcm / connect / rosstat_main / rosstat / ru / statistics / tariffs / #
 • [4] 2 Облікова ставка являє собою офіційну ставку кредитування комерційних банків з боку центрального банку. Обліковий відсоток є одним з основнихінструментов, за допомогою якого органи грошово-кредитного регулювання розвинутих країн регулюють обсяги грошової маси в обігу, темпи інфляції, стан платіжного балансу і валютний курс.
 • [5] Процентні ставки по операціях Банку Росії (електронний документ) // БанкРоссіі. URL: http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_14.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
 • [6] Про систему процентних інструментів грошово-кредитної політики Банку Россіі.URL: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/dkp/l30913_13504271.htm.
 • [7] Показники ставок міжбанківського ринку з 01.08.2000. URL: http://www.cbr.ru/hdbase/? Prt Id = mkr_base.
 • [8] Банки - учасники MosPrime. URL: http://www.mosprime.com/banks8.html.
 • [9] Банки - учасники RUONIA. URL: http://www.ruonia.ru/banks.html
 • [10] Середньозважені процентні ставки за міжбанківськими кредитами в рублях. URL: http: //vwv.cbr.ru/statistics/print.aspx? File = b_sector / dii_rates_2-10_14.htm & pid = procstavnev & sid = itm_10264; середньозважені процентні ставки по кредитах, наданими кредитними організаціями нефінансовим організаціям в рублях. URL: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=b_sector/rates_cr-fl-r_14.htm&pid=procstavnew&sid=itm_3163
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >