ВИДИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

Банки видають своїм клієнтам різноманітні кредити, які класифікується за такими ознаками.

 • 1. По групі позичальників (резиденти і нерезиденти): юридичні особи (комерційні та некомерційні підприємства та організації; індивідуальні підприємці, фінансові організації та банки, державні органи та органи місцевого самоврядування) і фізичні особи.
 • 2. За цільовим призначенням (напрями використання) кредиту. Кредити надаються:
  • - на збільшення основного капіталу (оновлення і модернізація обладнання; нове будівництво) - інвестиції і проектне фінансування;
  • - поповнення оборотних коштів;
  • - підтримання банківської ліквідності;
  • - споживчі цілі.

Крім того, кредити використовуються для фінансування експортно імпортної діяльності (торговельне фінансування) компаній і придбання цінних паперів. Відповідно виділяють: промислово-торговий , сільськогосподарський , інвестиційний , міжбанківський , споживчий і бюджетний кредити.

 • 3. По об'єкту запозичення (в руб. І інвалюті):
  • - готівкові гроші;
  • - депозити до запитання (кошти на розрахунком (поточному, кореспондентському) рахунку);
  • - цінні папери (найчастіше векселі);
  • - дорогоцінні метали у готівковій формі і в знеособленому вигляді (з використанням знеособлених металевих рахунків) - як правило, позики в золоті, сріблі, платині і паладій ювелірним компаніям, виробникам дорогоцінних металів зламу і відходів, професійним учасникам ринку дорогоцінних металів.
 • 4. За термінами використання (надання):
  • - до запитання (онкольний, від англ, on call - за викликом, вимогу) - кредит, терміни погашення якої не визначаються, сума може бути повернена позичальником або затребувана кредитором в будь-який момент без попередження або з коротким повідомленням (як правило, за 2 7 днів). Банки періодично (раз на місяць) утримують відсотки за цими кредитами. Кредит надається, як правило, під забезпечення високоліквідними цінними паперами (казначейськими, комерційними та іншими векселями, облігаціями), рідше - під заставу товарів, товаросупровідних документів і складських свідоцтв. Після укладення кредитного договору кредитна організація відкриває позичальнику спеціальний поточний рахунок. На практиці онкольний кредит найчастіше використовується позичальниками для фінансування операцій з цінними папери, які і стають заставою по кредиту. Банками застосовується такий кредит для підтримки необхідного рівня своєї ліквідності. Відсотки за користування кредитом до запитання нижче, ніж за строковими кредитами;
  • - термінові, в тому числі: короткострокові (з терміном погашення до 1 року), середньострокові (від 1 року до 5 років) і довгострокові (понад 5 років) кредити. Короткострокові кредити надаються, як правило, на поповнення оборотних коштів (поточне кредитування оборотного капіталу) позичальника. Найбільш активно застосовуються на фондовому ринку, в торгівлі і сфері послуг. Середньострокові кредити надаються на цілі як виробничі, гак і чисто комерційного характеру. Найбільшого поширення набули в аграрному секторі і при модернізації виробництва. Довгострокові кредити, використовуються, як правило, в інвестиційних цілях. Як і середньострокові кредити, вони обслуговують рух основних засобів, відрізняючись великими об'ємами кредитних ресурсів. Застосовуються при кредитуванні реконструкції, технічного озброєння, нового будівництва на підприємствах всіх сфер економіки. Термін погашення може досягати 25 і більше років, особливо при отриманні відповідних фінансових гарантій з боку держави.
 • 5. За видами процентної ставки:
  • - кредити з фіксованою процентною ставкою;
  • - кредити з плаваючою процентною ставкою.

Відсоткова ставка залежить терміну, суми кредиту, заставного забезпечення і фінансового становища позичальника. Відсотки починають розраховуватися з дня, наступного за видачею кредиту, і продовжують нараховуватися аж до повного погашення заборгованості. Нарахування відсотків за користування кредитом проводиться щодня виходячи з фактичної суми заборгованості за основним боргом (залишок боргу за кредитом), обліковується на позиковому рахунку на початок кожного операційного дня, величини процентної ставки і кількості календарних днів у році (365 або 366), а сплата - щомісяця в обумовлені терміни або на конкретну дату.

6. За способами стягування відсотка:

кредити, відсоток по яких виплачується в момент загального погашення кредиту;

 • - кредити, відсоток по яких позичальником виплачується рівномірними внесками протягом усього терміну дії кредитного договору;
 • - кредити, відсоток по яких утримується банком в момент безпосередньої видачі їх позичальнику.

Крім відсотків за кредитами можуть нараховуватися кілька видів комісій :

 • - плата за видачу кредиту - в залежності від умов банку може становити від 0,5 до 5% від суми кредиту і зазвичай сплачується одноразово до його видачі;
 • - комісія за невикористаний ліміт кредитної лінії (англ. Commitment fee) за ставкою 0,5-1% річних - нараховується банком на різницю між залишком заборгованості (основним боргом), що враховується на позиковому рахунку позичальника і максимально допустимою сумою (лімітом) кредитної лінії;
 • - комісія за дострокове погашення - як і інші комісії, встановлюється банком відповідно до умов договору.
 • 7. За забезпеченості (незабезпечені і забезпечені заставою майна або майнових прав, поручительством третьої особи, банківською гарантією, страхуванням). Незабезпечені кредити найчастіше використовуються при споживчому кредитуванні та овердрафт юридичних осіб. Забезпечені кредити - основний різновид сучасного банківського кредиту, в якому знаходить своє практичне вираження один з базових принципів кредитування. У ролі забезпечення може виступати будь-яке майно, що належить позичальнику на правах власності, найчастіше - товарно-матеріальні цінності, нерухомість і цінні папери. При порушенні позичальником своїх зобов'язань це майно реалізується з метою відшкодування понесених збитків. Розмір кредиту, що видається, як правило, менше середньоринкової вартості запропонованого забезпечення і визначається угодою сторін.

В останні роки активно розвивається автокредитування, які відноситься до категорії зв'язаного кредитування під заставу придбаних товарів. За це схемі також здійснюється іпотечне та житлове кредитування. До іпотечних кредитах відносяться кредити, об'єктом застави за якими служать:

 • - земельні ділянки;
 • - будівлі, споруди та інше нерухоме майно, що використовується у підприємницькій діяльності;
 • - житлові будинки, квартири і частини житлових будинків і квартир;
 • - об'єкти незавершеного будівництва;
 • - дачі, садові будинки, гаражі та інші будівлі споживчого призначення;
 • - повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти.

В даний час комерційні банки Росії можуть надавати житлові кредити трьох видів :

 • - короткостроковий або довгостроковий кредит на придбання і облаштування землі під майбутнє житлове будівництво (земельний кредит);
 • - короткостроковий або середньостроковий кредит на будівництво (реконструкцію) житла і для фінансування будівельних робіт (будівельний кредит);
 • - середньостроковий або довгостроковий кредит для придбання житла (кредит на придбання житла).

Надання банком грошових коштів клієнтам здійснюється наступними способами :

 • 1) разовим зарахуванням грошових коштів на банківський рахунок позичальника в банку-кредиторі або іншої кредитної організації або видачею готівки позичальнику (зазвичай на невідкладні потреби фізичної особи);
 • 2) відкриттям кредитної лінії, тобто шляхом укладенням кредитного договору, на підставі якого позичальник набуває право на отримання і використання протягом обумовленого терміну грошових коштів, при дотриманні однієї з наступних умов:
  • а) загальна сума наданих позичальникові грошових коштів не перевищує максимального розміру (ліміту), визначеного в договорі, - невідновлювальна кредитна лінія (лінія з лімітом видачі). Кредитна лінія з лімітом видачі визначає загальний ліміт коштів, які позичальник вибирає частинами (траншами). Суми і дати надання конкретних траншів можуть обумовлюватися в кредитному договорі заздалегідь (графік вибірки кредитної лінії) або визначатися на підставі заяв позичальника. У будь-якому випадку в кредитному договорі визначено термін вибірки кредитної лінії - тобто час (зазвичай 6-12 міс.), протягом якого позичальник може затребувати кошти в рамках ліміту кредитної лінії.

При відсутності потреби в кредитних коштах клієнт має право відмовитися від видачі чергового траншу. Після вибірки всієї суми ліміту кредит закривається і вдруге позичальник їм скористатися не може. Відсотки по кредиту нараховуються тільки на суму обраних і непогашених траншей, тобто на залишок ліміту, яким позичальник не скористався, відсотки не нараховуються. Погашення відбувається одномоментно в кінці терміну договору або за затвердженим сторонами графіком (складеного з урахуванням графіка видач);

 • б) сума одноразової заборгованості позичальника в період дії кредитного договору не перевищує встановленого йому цим договором ліміту - відновлювальна кредитна лінія (лінія з лімітом заборгованості). Відновлювана (револьверна, від англ, revolving credit) кредитна лінія - один з найскладніших кредитних продуктів. Вона схожа за умовами з невідновлюваної лінією за одним уточненням - клієнт банку в рамках револьверної кредитної лінії може користуватися кредитним лімітом необмежену кількість разів. В даному випадку ліміт заборгованості являє собою максимально-допустиму величину одноразової заборгованості позичальника за всіма виданими сумами кредитних траншів у рамках кредитного договору. При погашенні позичальником позичкової заборгованості (повністю або частково) він має право отримати від кредитора додаткові кредитні транші, за умови, що залишок заборгованості на позичкових рахунках позичальника не буде перевищувати встановленого кредитором ліміту заборгованості, тобто ліміт заборгованості відновлюється на суму виробленого погашення, він є поновлюваним, або револьверних;
 • в) банки мають право також обмежувати розмір грошових коштів, що надаються позичальнику в рамках відкритої кредитної лінії, шляхом одночасного включення до відповідного договору обох вищевказаних умов - кредитні лінії з лімітом видачі та заборгованості. Таким чином, розмір одноразової заборгованості позичальника в період дії кредитного договору не перевищує встановленого йому ліміту заборгованості і при цьому загальна сума виданих коштів обмежена лімітом видачі. Кредити видаються на поповнення оборотних коштів або інвестування в основні фонди на термін від 6 місяців до декількох років. Забезпеченням повернення основного боргу і виплати відсотків по кредитній лінії може служити за погодженням сторін заставу належать позичальнику активів: нерухомості, обладнання, товарів (у тому числі товарів в обороті) та іншого ліквідного майна. Також в якості забезпечення приймається порука власників бізнесу, керівників підприємств, а також третіх осіб. Допускається комбінування застав і поручительства.

Основною перевагою кредитної лінії перед разовими кредитом є гарантований клієнту доступ до кредитних коштів в рамках встановленого обсягу ліміту видачі в заздалегідь передбачені ним строки. Це дозволяє клієнтам оперативно розпоряджатися кредитними ресурсами, самостійно регулювати фінансові потоки і значно економити час, необхідний для ведення переговорів і оформлення разових кредитів. Відсотки сплачуються щомісяця виходячи з фактичного користування кредитними коштами. У деяких випадках можлива відстрочка у сплаті відсотків до 6 місяців - так званий пільговий період (англ, grace period) -,

3) короткостроковим кредитуванням банком розрахункового (поточного) рахунку клієнта при недостатності або відсутності на ньому грошових коштів шляхом оплати платіжних документів клієнта, якщо умовами договору банківського рахунку передбачено проведення зазначеної операції - овер- драфті кредит, або овердрафт.

Кредитування банком банківського рахунку клієнта-позичальника при недостатності або відсутності на ньому грошових коштів здійснюється при встановленому ліміті (тобто максимальну суму, на яку може бути проведена зазначена операція). Дана сума встановлюється банком залежно від кредитового обороту по розрахунковому (поточному) рахунку позичальника, який має стійке фінансове становище і стабільні надходження виручки (як правило, в розмірі 30-50% від середньомісячних надходжень). Його найважливіша відмінність від звичайних кредитів полягає в тому, що він надається автоматично по мірі виникнення потреби в грошових коштах і в погашення заборгованості щодня автоматично направляються всі суми, що надходять на банківський рахунок клієнта. При цьому під час вступу платежів частина коштів йде на погашення основного боргу, відсотків, комісій, інших плат, а частина - на поповнення доступного кредитного ліміту, в рамках якого клієнт може користуватися кредитами знову і знову, не оформлюючи з банком нових договорів.

В даний час овердрафт є одним з найбільш зручних фінансових інструментів. Використовуючи овердрафт, клієнт завжди може усунути тимчасовий розрив в платіжному обороті, коли власних коштів і котра надходить виручки (доходів) підприємства виявляється недостатньо для здійснення поточних або майбутніх платежів. Для постійних клієнтів можлива видача овердрафту без великих формальностей і без забезпечення.

Даний порядок в рівній мірі поширюється і на операції з надання банками кредитів при недостатності або відсутності коштів на банківському рахунку клієнта-фізичної особи в разі, якщо відповідна умова передбачено укладеним договором банківського рахунку або договором вкладу (депозиту). В якості спеціального банківського інструменту, що забезпечує доступність коштів на поточному рахунку фізичної особи, використовуються банківські пластикові картки.

Компанії є пластикове засіб для складання розрахункових та інших документів, що підлягають оплаті за рахунок коштів на банківському рахунку клієнта або за рахунок коштів, наданих банком-емітентом клієнту в межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору. Для надання споживчих кредитів використовуються банківські дебетові картки з овердрафтом (овердрафтні карти) або кредитні карти. Дебетова карта з овердрафтом є розрахунковим інструментом, призначеним для оплати товарів, робіт і послуг шляхом прямого списання коштів з поточного рахунку власника карти на рахунок його кредитора в межах наявної грошової суми і, в разі необхідності, встановленого кредитного ліміту. По кредитній карті клієнт отримує можливість користуватися тільки грошовими коштами, наданими йому банком у кредит в межах встановленого ліміту кредитування.

Порядок погашення позичкової заборгованості включає: погашення однією сумою; погашення частинами.

Погашення зобов'язання одноразовим внеском (платежем) з боку позичальника є традиційною формою повернення короткострокових кредитів, досить функціональної з позицій юридичного оформлення, так як не вимагає використання механізму обчислення диференційованого відсотка. Конкретні умови (порядок) повернення кредитів, що погашаються частинами (в розстрочку) протягом усього терміну дії кредитного договору, визначаються договором. Такий спосіб погашення використовується, як правило, МРІ середньострокових і довгострокових кредитах. В останньому випадку мова йде про наступні можливі графіках:

 • - ануїтетні платежі - погашення заборгованості рівними щомісячними платежами, що включають в себе платіж за відсотками і платіж за основним боргом;
 • - диференційовані платежі - погашення основного боргу (суми кредиту) рівними частками, що приводить до зменшення відсотків, що нараховуються на залишок боргу, і щомісячного платежу. У порівнянні з аннуїтетним, такий графік погашення вигідніше у фінансовому плані, але доставляє більше незручностей, оскільки платежі в перші місяці кредитування виходять набагато вище наступних;
 • - індивідуальний графік платежів, який передбачає платежі нерівними частками, часто з відстрочкою першого платежу (до 6 міс.).
 • 8. За кількістю учасників. Можливі двосторонні і багатосторонні (синдиковані) угоди.

Синдикований кредит (англ, participation loan, syndicated loan) - середньо- або довгостроковий кредит, що надається позичальнику групою (двома або більше) банків-кредиторів (синдикатом кредиторів), які об'єднують фінансові ресурси в рамках однієї кредитної угоди. Відносно синдикованого кредиту мова завжди йде про великомасштабні операції, не менше 10-20 млн дол. США, тому клієнтами цієї системи можуть бути тільки юридичні особи: великі підприємства, фінансові інститути (насамперед банки) або державні органи. До цілей синдикованого кредиту відносять: фінансування угод з придбання активів, угод злиттів і поглинань; корпоративне фінансування; проектне фінансування; викуп активів із застосуванням фінансового важеля LBO (від англ, leveraged buyout - викуп бізнесу із залученням позикових коштів); рефінансування кредитних організацій і кредитної заборгованості компаній.

Основна перевага синдикованого кредитування перед іншими формами фінансування полягає в можливості надання (отримання) кредитів в значно більших розмірах, ніж це можливо в рамках двосторонніх кредитних угод при обмеженні кредитних ризиків для кожного з учасників синдикату (консорціуму). Крім того, досягається істотна економія витрат, пов'язаних з організацією та обслуговуванням синдикованого кредиту. Перевагами для позичальника є: залучення великого обсягу позикових коштів; зниження середньої ефективної вартості позикових коштів; можливість виходу на ринок міжнародного запозичення (серйозний фактор збільшення вартості компанії); єдина форма кредитно-забезпечувальної документації; істотне спрощення адміністрування кредитного портфеля і економія па операційно-адміністративних витратах; можливість змінити валюту кредиту, якщо мова йде про мультивалютних угодах.

При наданні позичальнику синдикованого кредиту підписується один договір між кредиторами і позичальником, який встановлює права і обов'язки сторін, вартість кредиту, порядок розрахунків за нього, а також взаємини між кредиторами. Кредитори по даній угоді несуть спільну відповідальність перед позичальником, а останній відповідає перед ними всіма одночасно. В рамках синдикату ні у кого з кредиторів немає переваг щодо першочергового стягнення боргу перед іншими. Кошти на погашення синдикованого кредиту, в тому числі отримані від реалізації забезпечення, діляться пропорційно сумі, наданої кожним банком-кредитором.

У міжнародній практиці відносини учасників синдикату закріплюються стандартними багатосторонніми документами. Російське законодавство передбачає можливість укладення угод синдикованого кредитування, але в даний час не регулює порядок діяльності банків в такого роду угодах. Тому російські банки зазвичай оформляють серію двосторонніх кредитів, зводячи багатосторонність такої угоди лише до особливостей організації та оформлення.

Існує три типи синдикації:

 • 1) гарантовані угоди (англ, underwritten transactions). Такий спосіб видачі синдикованого кредиту передбачає, що банк-організатор гарантує позичальникові отримання необхідних грошових коштів в повному обсязі. Якщо організатор не зможе повністю продати частки участі в синдикаті банкам-кредиторам, він повинен буде решту кредиту прийняти на свій ризик і спробувати реалізувати її пізніше. Подібні угоди проводяться при необхідності суттєвого скорочення часу кредитування. Тому позичальник погоджується платити підвищені ставки відсотка і комісій.
 • 2) угоди за принципом «максимальних зусиль» (англ, dest efforts transactions). В даному випадку банк-організатор зобов'язується зробити все можливе (докласти всіх зусиль) для організації синдикату і видачі кредиту, однак нс дає гарантій в тому, що він зможе повністю зібрати необхідну суму в певний строк. Такі угоди зазвичай укладають великі компанії, які впевнені у своїй кредитоспроможності та прагнуть заощадити на відсотках;
 • 3) клубні угоди (англ, club deals). Йдеться про організацію кредитування, в рамках якого позичальник самостійно проводить синдикацию на ринку, залучаючи банки, з якими у нього вже встановлені партнерські взаємини, і фактично виступаючи організатором і агентом.

В процесі синдикованого кредитування беруть участь кілька банків (до 30-40). Між банками, які беруть участь в синдикації, відбувається поділ функціональних обов'язків. Провідна роль в синдикаті відводиться банку-організатору (англ, arranger, arranging bank). Це банк, який відповідає за підготовку угоди, веде переговори за умовами кредиту з позичальником і сам є найбільшим кредитором. Організатор також може виступати в ролі банку-агента - банку, що здійснює управління кредитом після підписання кредитної угоди. Він акумулює кошти банків - учасників синдикату і передає їх позичальнику. Аналогічним чином він розподіляє процентні виплати і возвращаемую основну суму.

Крім банку-організатора до процесу надання синдикованого кредиту можуть бути залучені два-три найбільших кредитора, що грають роль банків-співорганізаторів (англ, co-arrangers, joint arrangers). В даному випадку відбувається поділ обов'язків між організатором і співорганізаторами. Останнім, як правило, доручається за додаткову винагороду самим шукати учасників в закріпленій за кожним географічній зоні (щоб не було конкуренції між собою). У великих угодах можлива присутність старших учасників (англ, lead managers, senior managers, managers, co-managers). Ці найменування не дотримуються строго, так як їх головний сенс полягає в розрізненні кредиторів за рівнем внеску в синдикат в рамках кредитного договору. Чим вище «ранг» (тобто внесок) кредитора, тим вище його додаткову винагороду «за участь» (англ, participation fee) - приблизно 0,25-1% від суми кредиту понад загальної для всіх банків маржі.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >