КРЕДИТНИЙ МОНІТОРИНГ.

Цей етап є в значній мірі визначальним у всьому процесі кредитування. Саме від якості проведеної на даному етапі роботи залежать якість кредитної заборгованості і, як наслідок, рівень кредитного ризику. Так, в банку для контролю за виконанням умов договору і ходом погашення кредиту формується спеціальне кредитне досьє, де зосереджені вся документація по кредитній угоді і всі необхідні відомості про позичальника.

В цілому ж кредитний моніторинг являє собою складний (комплексний) процес контролю виконання умов договору та аналізу стану заборгованості (якості обслуговування боргу) за кожною кредитною угодою, а також спостереження за поточним фінансовим становищем позичальника і оцінки поточної вартості забезпечення.

За підсумками моніторингу кредитор виробляє рекласифікацію кредитів і виробляє заходи з управління ризиками. Крім того, кредитний моніторинг включає в себе процес формування резервів, а також розробку і прийняття заходів, що забезпечують зниження ризику і рівня заборгованості. Важливо при цьому пам'ятати, що резерв повинен формуватися (уточнюватися) кредитором:

 • 1) при знеціненні кредиту , тобто при втраті кредитом його вартості в результаті невиконання (неналежного виконання) позичальником зобов'язань за кредитом відповідно до умов договору або при існуванні реальної загрози такого невиконання (неналежного виконання);
 • 2) при зниженні якості забезпечення кредиту.

Дійсно, формування (регулювання) резерву повинно здійснюватися кредитором на момент отримання інформації про зміну рівня кредитного ризику і (або) зміну якості забезпечення кредиту. Тим самим при зміні фінансового стану позичальника та (або) якості обслуговування кредиту (наявність і тривалість прострочення виплати суми заборгованості та відсотків), а також при наявності інших відомостей про ризики позичальника кредитор змушений здійснити рекласифікацію кредиту. А при наявності достатніх для цього підстав провести також уточнення розміру резерву.

Таким чином, аналіз зазначених параметрів кредитного ризику утворює необхідні умови для формування системи оцінки кредитного ризику, що дозволяє класифікувати кредити за категоріями якості та встановити відповідний їм розмір резервів, що дорівнює величині потенційного знецінення кредиту.

Наприклад, в банківській практиці резерв на можливі втрати по кредитах є спеціальний резерв, який забезпечує створення банком більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволяє уникати коливань величини прибутку в зв'язку зі списанням втрат по кредитах. Класифікація кредитів проводиться в залежності від рівня кредитного ризику, які, відповідно до Положення Байка Росії від 26.03.2004 № 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості» підрозділяються на наступні п'ять категорій якості.

 • 1. I (вища) категорія якості (стандартні кредити) - відсутність кредитного ризику (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом дорівнює нулю).
 • 2. II категорія якості (нестандартні кредити) - помірний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом обумовлює його знецінення в розмірі від 1 до 20%).
 • 3. III категорія якості (сумнівні кредити) - значний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом обумовлює його знецінення в розмірі від 21 до 50%).
 • 4. IV категорія якості (проблемні кредити) - високий кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом обумовлює його знецінення в розмірі від 51 до 100%).
 • 5. V (нижча) категорія якості (безнадійні позики) - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконувати зобов'язання по кредиту, що обумовлює повне (в розмірі 100%) знецінення кредиту.

Заключний етап кредитування - погашення кредиту. Найчастіше джерелом погашення кредиту є власні кошти позичальника, однак в цілому ряді випадків їх виявляється недостатньо. Тоді джерелом повернення раніше виданого кредиту може бути надання нового кредиту - реструктуризація кредиту, тобто видача кредиту на інших умовах і насамперед під більш надійне і цінне забезпечення (найчастіше - під заставу або банківську гарантію). Якщо позичальник не може погасити кредит за рахунок власних коштів або нового кредиту, то кредитор змушений прийняти забезпечувальні заходи - звернути стягнення на заставлене майно або зажадати погашення заборгованості від поручителів або гарантів позичальника. Залишок непогашеної заборгованості списується на збитки.

Можлива також реструктуризація або продаж заборгованості. Реструктуризація кредиту - надання відстрочки повернення кредиту (перенесення простроченої заборгованості за рахунок пролонгації кредиту) або заміна колишнього зобов'язання новим (так звана новація зобов'язання) з іншими умовами. Продаж боргу може здійснюватися будь-якій зацікавленій особі. Найбільш перспективним напрямком є продаж боргу спеціалізованим факторинговим компаніям, які спеціалізуються на покупці короткострокової дебіторської заборгованості.

За строками погашення розрізняють:

 • - дострокове погашення кредиту;
 • - термінове погашення кредиту;
 • - відстрочене погашення кредиту;
 • - прострочене погашення кредиту.

Термінове погашення (погашення, заздалегідь обумовлене певними термінами) практично можна зустріти у всіх кредитах, оскільки заборгованість виникає лише тоді, коли встановлено термін її повернення. Існує також дострокове, відстрочене і прострочене погашення кредиту. У банківській практиці клієнт, який бажає достроково погасити кредит, повинен завчасно попередити банк про свої наміри з тим, щоб останній зміг заздалегідь визначитися з використанням отриманих ресурсів і компенсувати втрати в зв'язку з недоотриманої прибутком за даним кредитом.

Відстрочене погашення означає але суті пролонгацію виданого кредиту і неминуче веде до збільшення кредитного ризику з відповідним збільшенням резервів. Прострочений повернення супроводжується сплатою певних штрафів або пенні. При цьому кредитор повинен збільшити розмір резервів для компенсації можливих втрат. Після погашення такого кредиту даний резерв ліквідується.

У разі утворення безнадійної заборгованості відбувається списання залишку боргу і реалізація забезпечення - списання простроченої заборгованості за рахунок резервів банку і вартості реалізованого забезпечення. При цьому процедура списання з балансу організації-кредитора здійснюється тільки у відношенні нереальних для стягнення кредитів , тобто кредитів, щодо яких кредитором вже були зроблені всі необхідні і достатні юридичні і фактичні дії але їх стягнення, а також щодо реалізації прав, що випливають з наявності забезпечення за кредитом (реалізація застави, звернення вимоги до гаранта (поручителя). Природно, таке списання висловлює прямі збитки кредитора від його кредитної діяльності.

Однак з погашенням кредиту відносини кредитора і позичальника не припиняються. За підсумками погашення кредиту кредитор виробляє ще одну рекласифікацію кредиту з тим, щоб оцінити підсумковий кредитний рейтинг і визначити подальші перспективи кредитних відносин з даним клієнтом. Дійсно, і банківське, і комерційне кредитування є не разовий надання кредиту певного позичальника, а постійно поновлюваний процес, який вимагає спеціальних зусиль і дій, спрямованих на підтримку його безперервності і рентабельності. У цьому знаходить відображення цілісний характер управління кредитним процесом (управлінні кредитуванням).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >