МІСЦЕ І ФУНКЦІЇ БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Особливе місце банку на фінансовому ринку. Комерційні банки завжди були присутні на основних сегментах фінансового ринку: кредитному, валютному та фондовому, які можна віднести до традиційних, оскільки вони існували століттями. Кредитний ринок представлений класичними банківськими послугами та розглянуто раніше. На світовому валютному ринку (ринку Форекс) банки в величезних обсягах продають і купують іноземну валюту за свій рахунок з метою спекуляції на курсах валют, що приносить дохід, або за рахунок клієнтів з метою задоволення їх потреб в іноземній або національній валюті як імпортерів і експортерів. Основними професійними посередниками, що обслуговують операції купівлі-продажу на світовому валютному ринку, є саме банки. До теперішнього часу обсяг торгівлі на ринку Форекс оцінюється в 4 трлн дол. США.

Особливе місце банки завжди займали на фондовому ринку. Згідно ст. 6 Закону про банки відповідно до ліцензії Банку Росії на здійснення банківських операцій банк має право здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, які виконують функції платіжного документа, з цінними паперами, що підтверджують залучення грошових коштів у внески і на банківські рахунки, з іншими цінними паперами, здійснення операцій з якими не вимагає отримання спеціальної ліцензії відповідно до федеральних законів, а також має право здійснювати довірче управління вказаний ими цінними паперами за договором з фізичними та юридичними особами.

Як емітенти, банки займають важливу позицію на ринку цінних паперів, що пов'язано з можливістю емітувати депозитні і ощадні сертифікати, які не може випускати ніякий інший фінансовий інститут. Відповідно до законодавства більшості країн, банк може виступати професійним учасником ринку цінних паперів, здійснюючи посередництво з купівлі-продажу цінних паперів інших емітентів, виступаючи брокером або дилером; надавати послуги з клірингу в ході операцій з цінними паперами; з депозитарного зберігання цінних паперів; з управління портфелями цінних паперів своїх клієнтів. Саме за рахунок різних видів діяльності на ринку цінних паперів банки отримали можливість розширення доступу до ресурсів, підтримки запасу ліквідності, збільшення клієнтської бази та інші переваги, що ведуть до зміцнення їх позиції як на ринку цінних паперів, так і в економіці в цілому.

У розвинених країнах існують різні підходи до регулювання банківської діяльності на ринку цінних паперів. Наприклад, в США вона традиційно обмежувалася, в Німеччині банки завжди були і залишаються головними професійними учасниками фондового ринку. Однак фінансова глобалізація внесла суттєві корективи в підходи до оцінки місця і ролі банку на ринку цінних паперів.

Зміна функцій банків в умовах глобалізації. З кінця 1990-х рр. в США почався процес пом'якшення обмежень на фондову діяльність банків аж до ослаблення жорсткого поділу банків на інвестиційні та комерційні. Це вело до зростання обсягів кредитування банками роздрібних клієнтів в порівнянні з комерційними, зростання непроцентних доходів банків за рахунок операцій на ринку цінних паперів і інших сегментах фінансового ринку. Такі процеси отримали назву дезінтермедіаціі. Вони виражалися в зниженні інтересу до традиційних видів банківського посередництва і їх прагненні повернути інтерес корпоративних клієнтів, які отримали можливість широкого самостійного, що не опосередкованого банками, доступу на ринки цінних паперів.

Це вдалося здійснити за рахунок розширення участі банків як посередників у сек'юритизації фінансових активів - особливій техніці рефінансування шляхом емісії цінних паперів, забезпечених активами. Розширення спектру фінансових послуг далеко за межі традиційних банківських операцій посилило позиції банків на фінансовому ринку, відкривши для них більш широкий доступ практично на всі сегменти фінансового ринку, включаючи страховий, інвестиційний, а також строковий ринок (ринок похідних фінансових інструментів: форвардів, ф'ючерсів, опціонів , свопів, кредитних деривативів і т.п.).

Поява і стрімке розширення нетрадиційних видів банківської діяльності на фінансовому ринку було пов'язано також з появою абсолютно нових його сегментів. Зокрема, на специфіку банківської діяльності в умовах глобалізації економіки найбільш суттєво вплинуло розширення економічного обороту інтелектуальної власності та формування фінансових інститутів та інструментів ринку інтелектуальних активів. Як відомо, інтелектуальна власність відноситься до класу нематеріальних активів.

Глобальне зростання інвестицій в інтелектуальні активи як основний фактор банківських інновацій. Сегмент фінансового ринку, на якому починають звертатися титули інтелектуальної власності (патенти) і фінансові інструменти, що опосередковують вартість результатів інтелектуальної діяльності, нових знань і технологій, називають ринком інтелектуальної власності. Характерною особливістю сучасної фінансової індустрії є інтенсивне формування великими банківськими корпораціями власних портфелів фінансових винаходів. Причинами цього стала низка чинників: посилення вимог регуляторів до фінансової індустрії;

  • - зросла незалежність банків від технологічного сектора і власні досягнення в розробці інноваційних фінансових продуктів;
  • - успіхи так званих патентних агрегаторів і поява нових форм колективного інвестування.

Однією з новітніх тенденцій у розвитку фінансової індустрії також є поява банківських інститутів, вся діяльність яких пов'язана з організацією і обслуговуванням ринкового обороту інтелектуальних активів.

Фінансово-економічні кризи останніх десятиліть, посилені процесами глобалізації, стали причиною посилення вимог регуляторів до операційної відкритості фінансової індустрії. Однак відкритість приносить в жертву комерційні секрети і дозволяє конкурентам швидко копіювати фінансові технології та торгові стратегії. Легкість копіювання знижує стимули банків до інвестицій у власні дослідження і розробки. Цей фактор послужив однією з причин збільшення кількості патентів спочатку на методи ведення бізнесу, а потім в цілому визнання фінансових і ділових методів в якості предмета винаходів. Банки поступово прийшли до розуміння того, що патенти представляють собою альтернативу захисту фінансових інновацій від швидкого копіювання конкурентами, причому цей захист допускає певну відкритість, не знижуючи, хоча б в теорії, стимули до інновацій.

Правовий захист держави дозволяє власнику патенту на новий фінансовий інструмент або метод отримати інноваційну монополію на термін дії такого охоронного документа (титулу інтелектуальної власності). Патент на винахід діє 20 років. Протягом цього періоду його власник крім монопольного прибутку може отримувати додаткову інноваційну ренту у вигляді ліцензійних платежів, роялті, продаючи ліцензії на використання свого винаходу.

В даний час власниками найбільших портфелів фінансових патентів є найбільші банківські корпорації США (табл. 10.3).

Таблиця 103

Найбільші Патентовласники фінансової індустрії (квітень 2014 г.) 1

Банківські установи США

Кількість патентів на винаходи

кількість

патентних

заявок

Позиція в рейтингу FDIC 2

1

Bank of America, N. А.

646

+1295

2

2

JPMorgan Chase Bank, NA

437

161

1

3

Goldman Sachs Bank USA

220

61

18

4

Morgan Stanley Bank, NA

145

66

20

5

Citibank, NA

143

27

3

  • 1 Дані FDIC і патентного відомства США.
  • 2 Federal Deposit Insurance Corporation - федеральна корпорація зі страхування вкладів США. Позиція в рейтингу залежить від величини активів банку.

Слід враховувати, що дані табл. 10.3 говорять тільки про тих патентах на винаходи, які видані відповідним банкам в якості заявників і первинних правовласників. Однак досить велика кількість патентів належить їм також в якості застави, в тому числі по конфіденційним кредитними договорами. Ці патенти не прив'язані по тематиці тільки до фінансової індустрії (фінансової інженерії) і можуть ставитися до будь-яких перспективним технологічним секторам. Багато банків безперервно ведуть пошуки, відбір і скупку найбільш перспективних чужих винаходів, заповнюючи ними прогалини у власних розробках і формуючи дорогі, часто стандатрообразующіе патентні портфелі.

Другим важливим фактором зростання патентування в галузі фінансових послуг стало те, що банки подолали свою традиційну залежність від продавців нових технологій і почали патентувати власні розробки. Розвиток комп'ютерної техніки та мереж в 1990-х рр. відкрило широкі можливості для винаходу нових фінансових послуг, забезпечивши появу автоматичних систем перевірки справжності документів, електронних переказів, оплати рахунків і ведення біржових торгів, передачі і шифрування даних і т.п.

Ще одним чинником загострення патентної гонки в галузі стала поява і надзвичайно успішний розвиток фінансового посередництва на патентом ринку в особі так званих патентних агрегаторів. Їх діяльність привернула увагу фінансового сектора новими формами колективного інвестування і новими можливостями отримання прибутку з нефінансових, в першу чергу, патентних активів. Оскільки такі патенти мають високу ринкову вартість, формування стратегічно значимих портфелів, що включають велику кількість патентів, неможливо без залучення суттєвих фінансових ресурсів.

Саме цей фактор став ключовим для швидкої трансформації компаній - патентних агрегаторів в інвестиційні фонди нового покоління , які зуміли залучити інвесторів перспективами отримання доходу від вкладень у великі портфелі ретельно відібраних винаходів. Необхідність формування саме великих патентних портфелів диктується тим, що високі ризики нових винаходів надзвичайно ускладнюють залучення інвесторів. За даними більшості офіційних і корпоративних джерел, лише 1-3% патентів в кінцевому підсумку приносять прибуток своїм власникам. Тому тільки диверсифікований портфель з десятків тисяч патентів, що охоплюють безліч технологій, робить сукупний ризик інвестицій в фонд такого типу цілком контрольованим.

Інвестиційний фонд Invention Investment Fund

Найбільш відомий інвестиційний фонд винаходів, Invention Investment Fund ( IIF ), є структурним підрозділом компанії Intellectual Ventures - найбільшого в світі патентного агрегатора, створеного в 2000 р в США. Штат компанії, включаючи закордонні підрозділи, становить близько 800 осіб, їй вдалося залучити близько б млрд дол. США інвестицій і сформувати портфель винаходів, що включає більше 70 тис. Патентних активів і охоплює більше 50 технологічних областей.

До кінця 2013 р ліцензійна діяльність фонду IIF принесла Intellectual Ventures близько 3 млрд дол.

Зростаючий попит на послуги, пов'язані з ринковим обігом інтелектуальних активів, підштовхнув керівників великих банків до організації спеціальних підрозділів, повністю орієнтованих на роботу з клієнтами - власниками дорогих патентів на винаходи, товарні знаки та інших прав інтелектуальної власності. У зв'язку з тим що таким клієнтам був потрібний все більш широке коло додаткових послуг з оцінки вартості активів, стратегічного планування бізнесу, забезпечення зобов'язань і управління ризиками, нові підрозділи в таких банках також стали спеціалізуватися за видами діяльності, що призвело, по суті, до формування банківських установ нового типу.

Головним напрямком діяльності таких банків є сприяння клієнтам - корпораціям, юридичним фірмам, державним і інституціональним інвесторам, індивідуальним винахідникам, в найбільш повній оцінці і реалізації їх інтелектуальних активів. Перелік основних послуг включає в себе структурування та виконання практично всіх відомих видів операцій з інтелектуальною власністю, надання спеціалізованих послуг урядовим установам, оцінку інтелектуальних активів, консультації, аналітику і інформаційне обслуговування клієнтів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >