ПЕРЕДМОВА

Розпочатий в 1990-х рр. сплеск наукових досліджень сфери національної безпеки триває і в даний час. Формування системи національної безпеки на основі комплексного дослідження, критичного аналізу досвіду передових російських і зарубіжних вчених є актуальним в наш час.

До перших вітчизняним науковим дослідженням, що розглядає окремі аспекти безпеки суспільства і держави, відносяться праці І. Е. Андріївського, Н. А. Бердяєва, В. І. Вернадського, Л. Н. Гумільова, В. Ф. Дерюжінскій, Н. М. Карамзіна та інших російських вчених. Про сутність нації міркували російські вчені (Р. Г. Абдулатипов, А. Д. Градовський, А. І. Єлістратов, В. О. Ключевський, М. М. Ковалевський, В. І. Ленін, П. І. Пестель, Е . А. Поздняков, С. М. Соловйов, П. А. Сорокін та інші), а також представники зарубіжної науки (Т. Морган, Г. Моргентау, Е. Мей, А. Уолферс, Б. Рассет і інші). Основоположні категорії національних інтересів вивчали російські (М. В. Дьомін, І. А. Ільїн, Г. В. Плеханов, Е. А. Поздняков, І. Л. Прохоренко та інші) і зарубіжні (Г. Кіссінджер, У. липких пман, Дж. Розентал, К. Уолтц і інші) вчені; загроз національній безпеці - російські вчені (М. Ф. Гацько, А. Г. Здравомислов, Н. А. Косолапов, В. Л. Манілов, М. П. Хрипков, Р. Г. Яновський і інші). Багато проблем загальної теорії національної безпеки розроблялися в працях А. І. Васильєва, А. В. Возженікова, О. А. Белькова, І. Н. Глєбова, Ю. І. Дерюгіна, М. Ю. Зеленкова, М. І. Дзліева , А. Н. Кольєва, І. І. Кузнєцова, С. П. Никанорова, Г. В. Осипова, А. А. Першина, В. С. Пірумова, А. А. Прохожева, В. В. Серебрянникова, С . В. Смульського, С. В. Степашина, А. Д. Урсула, Л. І. Шершньова, А. Т. Хлопьева, А. К. Шаваева та інших вчених.

Разом з тим у науковій літературі залишаються недостатньо вивченими теоретико-методологічне обгрунтування забезпечення національної безпеки, структурні і функціональні компоненти системи забезпечення національної безпеки та інші аспекти. Основний методологічної проблемою дослідження багатогранної міжгалузевої області національної безпеки є динамічність і складність цього явища. Відомий американський політолог А. Уолферс попереджав, що національна безпека є «нечітким символом», який взагалі не має певного значення. З огляду на достаток різноманітних концепцій національної безпеки особливо важливо завжди точно визначати предметної сфери, доступною для вивчення і має прикладну значимість.

Предметну сферу національної безпеки експлікується загальна теорія національної безпеки, інтегруюча прикладні аспекти політичних, соціальних, економічних, технічних, гуманітарних та інших наук. Об'єктом загальної теорії національної безпеки є система національних цінностей, що становлять джерело національних інтересів Російської Федерації, а предметом - діяльність особистості, суспільства і держави щодо захисту національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Визначенню предметної області національної безпеки сприяє правова основа, яка являє собою сукупність взаємопов'язаних, внутрішньо узгоджених основоположних нормативних правових актів, що містять юридичні принципи і норми, спрямованих на правове регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення національної безпеки. До таких нормативних правових актів належать Конституція Російської Федерації, Федеральний закон від 28.12.2010 № 390-ФЗ «Про безпеку», Федеральний закон від 28.06.2014 № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації», Указ Президента РФ від 31.12. 2015 № 683 «Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації». У Стратегії національної безпеки Російської Федерації національна безпека представлена як «стан захищеності особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому забезпечуються реалізація конституційних прав і свобод громадян Російської Федерації, гідні якість і рівень їх життя, суверенітет, незалежність, державна і територіальна цілісність, сталий соціально-економічний розвиток Російської Федерації ».

У підручнику поряд з різними підходами до дослідження сутності національної безпеки перевага віддається системному підходу, який успішно застосовується при вивченні соціальних процесів. Приділяється увага також ціннісному підходу, оскільки національна безпека як частина загального явища безпеки являє собою багатогранне явище, що становить невід'ємну умову існування особистості, суспільства і держави та дозволяє зберігати накопичені національні цінності в рамках сукупності входять до багатонаціональна російське держава націй і національних груп.

У цьому виданні досліджується динамічна система національної безпеки, що складається з елементів: національні інтереси, загрози національній безпеці і система забезпечення національної безпеки, які в свою чергу є відносно незалежні, саморазвивающиеся системи. Сучасна система забезпечення національної безпеки Російської Федерації розглядається у вигляді організаційної системи державних органів, громадських об'єднань і громадян, які здійснюють забезпечення національної безпеки відповідно до російського законодавства.

У підручнику також досліджуються проблеми оцінки рівня забезпечення національної безпеки, які хвилюють фахівців різних країн світу. Багато аспектів у сфері національної безпеки обумовлені геополітичними процесами, тому вивчається сутність геополітичного підходу до забезпечення національної безпеки, а також роль Російської Федерації в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації.

Підручник містить шість розділів, які об'єднують параграфи, кожний з яких присвячений аналізу найбільш важливих проблем у сфері національної безпеки.

В результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

знати

 • • основи теорії національної безпеки, форми і методи її забезпечення;
 • • систему правового регулювання національної безпеки Російської Федерації;
 • • механізм формування і змісту національних інтересів;
 • • основні категорії і поняття теорії національної безпеки;
 • • зміст і організацію системи забезпечення національної безпеки держави;
 • • основні положення російського законодавства в області національної безпеки;

вміти

 • • виявляти внутрішні і зовнішні загрози національній безпеці;
 • • визначати структуру, функції, склад системи забезпечення національної безпеки Російської Федерації;
 • • аналізувати чинне нормативне правове регулювання системи забезпечення національної безпеки Російської Федерації;

володіти навичками

 • • роботи з правовими актами у сфері забезпечення національної безпеки;
 • • застосування норм права в сфері забезпечення національної безпеки;
 • • підготовки пропозицій щодо запобігання загроз національній безпеці Російської Федерації.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >