УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Антропогенна трансформація навколишнього середовища

Навколишнє середовище визначається як сукупність природних тіл, явищ і факторів, з якими будь-які живі організми, включаючи людину, знаходяться в прямих або непрямих взаєминах. Теоретичні питання взаємовідношення людини і навколишнього середовища розглядаються екологією. У широкому сенсі екологія вивчає взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім їх відсталої (неживої) середовищем [5, 6].

Урбанізація - процес зростання міст і підвищення їх ролі в розвитку суспільства, який супроводжується збільшенням питомої ваги міського населення в країні, регіоні або в світі. Якщо в 1800 році тільки 2% населення світу проживало в міських поселеннях, а в 1950 році - 30%, то у 2000 році - вже 47% [7]. У 1980 р загальна площа урбанізованої території Землі становила 4,69 млн км 2 . За прогнозами в 2070 році вона досягне 19 млн км 2, Або 12,8% всієї і більше 20% придатної для життя території суші. Але деякими оцінками очікується, що вже до 2030 року практично все населення світу буде жити в поселеннях міського тину [6). Формування міст і систем розселення завжди проходило під впливом різних факторів навколишнього середовища, в значній мірі визначають не тільки характер забудови територій, а й загальну перспективу розвитку поселень. Містобудівна діяльність людини змінює навколишнє середовище. З точки зору геоурбаністики, найбільший інтерес представляє вивчення взаємин людського суспільства, екосистем і біосфери в цілому. Розселення та господарська діяльність здійснюються в межах ділянок земної поверхні, що визначаються як ландшафти.

Ландшафт - его порівняно невеликій специфічний і однорідний ділянка земної поверхні, обмежений природними рубежами, в межах яких природні компоненти знаходяться в складній взаємодії і пристосовані один до одного. Природний ландшафт не перетворено людською діяльністю і має природне саморозвитком. Основними компонентами ландшафту є: клімат, приземний шар атмосфери, рельєф, поверхневі і підземні води, грунту, рослинність і тваринний світ. Всі компоненти ландшафту знаходяться в складній взаємодії і, по суті, утворюють єдину і однорідну за умовами розвитку екосистему. Таким чином, в разі деформації одного з компонентів екосистеми відбуваються зміни екосистеми в цілому.

Місто визначається як відносно відособлена форма громадського розселення людей, які переважно зайняті у виробничій, адміністративно-управлінської, наукової, культурної та сервісної сферах діяльності. Відмінними рисами міст є: багатоповерхова забудова; складна організація території; розвинена інфраструктура (транспорт, зв'язок, дорожня мережа); висока питома щільність населення; виробнича, адміністративна і соціальна активність жителів. Місто створюється або, точніше, вбудовується в природний ландшафт, але при цьому формується власна (міська) функціонально-планувальна структура по особливостям рельєфу, гідрографічної мережі, вітрового режиму та інших природно-кліматичних факторів. Згодом навколо міського поселення утворюються території інтенсивного сільського господарства, зони санітарно-захисної та рекреаційного призначення, будуються бази відпочинку, освоюються водні джерела і природні ресурси. При цьому перетворення природного ландшафту носить всеосяжний незворотного характеру. Так, будівельні роботи зі створення будівель, споруд, дорожньої мережі та підземних комунікацій змінюють земну поверхню, а виїмка грунту при будівництві наземних споруд і створення підземної інфраструктури змінює гідрологічний режим території, властивості і функції грунтів. Неминучі й викиди від споруджуваних і діючих промислових підприємств, об'єктів теплоенергетики та транспорту, які забруднюють атмосферне повітря. Наприклад, за даними спостережень в більш ніж 200 містах Російської Федерації, в 64% з них встановлена висока і дуже висока ступінь забруднення атмосферного повітря, і лише в 18% забруднення повітря можна оцінити як низький. При цьому в містах з високим і дуже високим рівнем забруднення атмосфери проживає 56,3 млн осіб, що становить 54% населення Росії [8, 9]. Таким чином, широкомасштабні перетворення території в процесі створення і розвитку міських поселень супроводжуються порушенням природних умов і властивостей, притаманних природним об'єктам, що призводить до утворення нового природно-антропогенного комплексу з іншими характеристиками. Іншими словами, міське поселення взаємодіє з навколишнім середовищем і змінює її властивості, а містобудівні перетворення трансформують (змінюють) природний ландшафт. В результаті формується міський (урбаністичний) ландшафт, який можна визначити як ландшафт, трансформований в результаті інженерно-проектних (містобудівних) рішень, пов'язаних з виробничо-господарською діяльністю людини або її наслідками. Теоретичні та практичні питання урбанізації вивчаються дисципліною, яка носить назву геоурбанистика.

Геоурбаністіка визначається як наукова дисципліна, яка розглядає просторову організацію, еволюцію і функціонування міських систем різного рівня - від окремих мікрорайонів та міст до агломерацій, мегалополісів і територіальних систем [3, 4,6, 10].

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >