ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

РИЗИК В ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Психологічна трактування поняття ризику

У "Словнику російської мови" С. Ожегова слово "ризик" пояснюється як "можлива небезпека" або ж як "дія навмання в надії на щасливий результат". При такому трактуванні поняття "ризик" розцінюється або як небезпечне умова, при якому виконується дія, діяльність, або ж як дія, що здійснюється в умовах невизначеності. При цьому невизначеність тут може відноситися і до досягнення бажаної мети в даній дії, і до можливості уникнення фізичної небезпеки при (або внаслідок) його здійсненні. Прикладом прояву ризику як умови може служити робота кріпильника в небезпечній зоні шахти, прикладом ж ризику в дії - випадки, коли люди навмисно порушують правила безпеки в надії, що все обійдеться.

Ризик може бути і метою діяльності, наприклад тоді, коли людина спеціально ризикує тільки для того, щоб переконатися чи показати іншим, що він не боїться небезпеки (фізичної або недосягнення мети). У подібному випадку ризик стає також і засобом самоствердження або створення про себе бажаного думки. Ризик може виступити і в ролі мотиву. Це буває, зокрема, в тих випадках, коли людина без особливої на те потреби спеціально вибирає небезпечні (з тієї та іншої точки зору) мети або небезпечні способи їх досягнення тільки заради самого ризику і пов'язаних з ним гострих відчуттів. Часом про ризик говорять як про якоїсь потреби, що виявляється у прагненні до небезпеки, властивою людям, схильним до ризику.

Втім, можна припустити, що ризикувати в тій чи іншій мірі властиво взагалі всім людям.

Таким чином, акт ризику в структурі трудової діяльності може виконувати вельми різні психологічні функції, по-різному в ній виявлятися, по-різному відбиватися на її перебігу і результатах.

Саме поняття ризику, з нашої точки зору, більш строго може бути визначене в такий спосіб. З психологічної точки зору, ризик - це дія (вчинок), що виконується в умовах вибору, коли існує ймовірність в разі невдачі виявитися в гіршому становищі, ніж до вибору.

Виходячи з двох можливих трактувань ризику (зв'язку його з небезпекою або з несприятливим результатом дії) в психологічній літературі склалися два підходи до вивчення такого явища. При першому підході ризик розцінюється як спрямованість на особливо привабливу мета, досягнення якої пов'язане з фізичною чи іншої небезпекою (невдачею), при другому ризик означає здійснення альтернативного вибору в ситуації невизначеності, де успіх-неуспіх залежить від випадку, а неуспіх проявляється в недосягненні бажаного результату (не обов'язково у фізичному вираженні).

Перший підхід, більш поширений в європейських дослідженнях, акцентує в ризику фактор фізичної небезпеки. Він орієнтований на аналіз таких випадків, коли суб'єкт вибирає більш небезпечні цілі або більше небезпечні способи їх досягнення, в порівнянні з іншими цілями або способами, в яких така небезпека менше або зовсім відсутній. Даний підхід застосовується в основному у зв'язку з вивченням питань безпеки окремих дій, у тому числі безпеки праці.

При другому підході, частіше використовуваному в американських дослідженнях, питання ризику розглядаються у зв'язку з труднощами вибору і небезпеками недосягнення мети через невдалого вибору. Тут ризик уже розцінюється як азартний процес прийняття рішення, як акт уподобання, коли суб'єкт віддає перевагу важкодоступним цілям, на шкоду цілям, досягнення яких гарантовано. Цей підхід вивчає загальні випадки альтернативного вибору, коли суб'єкт націлений на досягнення мети (або уникнення невдачі) і існують різні шанси на успіх і невдачу.

Даний підхід дозволяє за ступенем складності обираються варіантів дій і очікуваним результатам визначити така важлива якість особистості, як рівень її домагань. І хоча подібні відомості, здавалося б, більш далекі від цікавить нас проблеми безпеки праці, ніж питання, що вивчаються в європейському підході, вони мають велике значення при інтерпретації поведінки суб'єкта в умовах небезпеки. Ці якості відображаються на загальній стратегії його поведінки в небезпечних ситуаціях і виявляються не менш важливими, ніж якості самозбереження, які проявляються в умовах безпосередньої фізичної небезпеки. Деякі європейські дослідники якості, на виявлення яких націлені дослідження американських учених, більш вірогідно виявляються, коли поведінка суб'єкта вивчається в умовах фізичної небезпеки. Вони воліють визначати ризик як специфічну особистісну форму регуляції в ситуації, коли прагнення до мети виявляється в умовах небезпеки. Під загрозою ж тут розуміється не просто неуспіх у досягненні мети, а й пов'язані з ним негативні наслідки (наприклад, фізичні дії і травми).

Отже, із зіставлення європейського та американського підходів до вивчення прояву ризику виявляється як їх подібність, так і відмінність. Якщо при європейському трактуванні ризику реалізація фізичної небезпеки ще не виключає досягнення мети в даній дії, то при американській трактуванні, де сама небезпека якраз і полягає в недосягненні мети, ці фактори стають вже несумісними. Різниця в трактуваннях можна усунути, якщо умовно прийняти, що метою діяльності є не тільки отримання бажаного результату (продукту) праці, але й досягнення його без шкоди для здоров'я.

Поряд з розглянутими трактуваннями поняття ризику можна відзначити ще одну, чисто формальну, яка використовується в процесі прийняття рішення. Тут ризик розцінюється по ймовірності помилки, можливої при даному виборі. Щоб врахувати ступінь ризику, інакше кажучи, ціну можливої помилки вибору, використовують також показник конфліктності вибору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >