Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз впливу умов здійснення проекту на його ефективність

На відміну від бухгалтерського обліку, що має справу з реально здійсненими операціями і реально отриманими цифрами, бюджетування капіталу оперує з очікуваними цифрами, і, отже, будь-які вихідні дані для подальших побудов засновані на оцінках майбутніх подій. А оскільки очікування можуть не виправдатися, то і ефект від проекту можна оцінити лише з певною часткою умовності.

Існують три основні методи оцінки впливу мінливості вихідних даних на результуючий показник ефективності:

 • • аналіз чутливості;
 • • метод Монте-Карло;
 • • сценарний аналіз.

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості (sensitivity analysis) - це дослідження того, як зміниться ефект інвестиційного проекту в залежності від зміни якого-небудь з вихідних параметрів, якщо інші параметри зафіксувати на рівні їх очікуваних значень.

Основні фактори, що по відношенню до яких оцінюється чутливість результуючого критерію, - це:

 • • початковий рівень інвестицій. Іноді цей фактор розкладається на окремі складові: власне витрати на придбання (машин, устаткування), початковий рівень робочого капіталу, у тому числі запаси і грошові кошти;
 • • ціни на продукцію;
 • • обсяги реалізації по роках (рідше - обсяги виробництва);
 • • рівень собівартості одиниці продукції в абсолютному вираженні або по відношенню до ціни реалізації;
 • • строк здійснення проекту;
 • • рівень інфляції і ставка дисконту;
 • • середній термін погашення дебіторської заборгованості та ін.

Техніка аналізу чутливості

Існують два основні методи аналізу чутливості, що не суперечать одне одному і тому можуть застосовуватися як у поєднанні, так і окремо. Це: а) метод опорних точок (pivot points method).

Він заснований на відшуканні такого значення показника-фактора, при якому результуючий критерій дорівнює нулю. Знайдений таким чином критичний рівень показника-фактора порівнюється з його прогнозованим значенням. Чим менше розбіжність між критичним і прогнозованим рівнями, тим вище чутливість критерію до даного фактору, оскільки вище ймовірність досягнення нею критичної точки. Типовими прикладами критичних точок є: IRR - за фактором "прибутковість альтернативного вкладення"; точка беззбитковості ВЕР - за фактором "обсяг виробництва"; термін окупності - за фактором "термін життя проекту".

Аналіз зводиться до того, щоб визначити, наскільки реальна ситуація, при якій досліджуваний параметр досягне своєї критичної точки. Чим більш ймовірна така ситуація, тим більше уваги треба приділити даному параметру, спробувати застрахуватися від його змін за допомогою різних гарантій, провести більш детальні дослідження щодо його уточнення і т.п .;

б) метод раціональних діапазонів або залежностей.

У цьому випадку вибирають певний діапазон зміни показника-фактора і на цьому інтервалі будують залежність від нього результуючого критерію (NPV).

Найбільш ризиковими в цьому випадку вважаються параметри, по відношенню до яких еластичність NPV максимальна.

Будь-який з цих двох методів дозволяє з'ясувати найбільш важливі фактори, що впливають результат проекту, і або вчасно відмовитися від нього, або вжити заходів з ефективного управління і контролю над ризиком з урахуванням максимально схильних до ризику параметрів.

Наприклад, якщо представляється дуже реальною можливість отримати негативний ефект від проекту в результаті непідтвердження обсягів реалізації виробленої продукції або послуг, то має сенс найбільшу увагу приділити страхуванню від ринкового ризику, зокрема шляхом отримання гарантій від спонсорів з викупу ними деякої мінімальної квоти продукції проекту за узгодженою ціною.

Якщо значення капіталовкладень в проект близький до критичного, то треба застрахуватися від ризику перевищення кошторисної вартості капітальних робіт па конструктивної стадії проекту.

Якщо операційні витрати можуть підвищитися до критичного рівня, найбільшу увагу слід приділити укладання довгострокових контрактів з постачальниками сировини, матеріалів, що обмежують можливість підвищення цін на основні елементи собівартості продукції, а також передбачити заходи щодо зниження експлуатаційних витрат і т.д.

Ситуація 1.1 (Продовження)

Використовуємо для прикладу найпершу ситуацію, описану в цій книзі. Мова в ній йшла про проект виробництва металізованого паперу на базі діючого целюлозно-паперового комбінату. Проект здійснює ЗАТ "Ладья", спеціально створене для цих цілей (див. Гл.1, §1).

Розглянемо основні чинники, від яких залежить ефективність проекту виробництва металізованого паперу на целюлозно-паперовому комбінаті.

Нагадаємо основні дані по проекту, тис. Дол .:

Необхідний обсяг інвестицій -8950,3

Обсяг реалізації продукції 9000 на рік

Поточні витрати без амортизації +5900 на рік

Амортизація 858 на рік Щорічний грошовий потік від реалізації

продукції з 1-го по 10-й рік 2315,3 на рік

Вивільнення робочого капіталу в 10-му році 370,3 на рік

Ставка податку на прибув ь 35%

Розраховуючи чисту наведену цінність NPV, ми записали вираз

Подивимося, як залежить цей результат від основних параметрів розрахункової формули.

1. Інвестиції. Для визначення впливу розміру інвестицій на ефект від проекту складемо рівняння (прийнявши за X розмір інвестицій)

звідки

X = 9766,6 тис. Дол.

Таким чином, для того щоб привести до нульового ефекту від проекту, необхідний розмір його інвестицій повинен змінитися на

АХ = (9766,6 тис. Дол. - 8950,3 тис. Дол.) / 8950,3 тис. Дол. Х 100% = = 9,12%.

2. Обсяг реалізації. Для аналізу впливу обсягу реалізації на величину інтегрального ефекту спочатку приймемо за У розмір щорічного грошового потоку від реалізації продукції:

Зробивши розрахунки, отримуємо

У = 2120,6 тис. Дол.

Тепер позначимо через У, обсяг реалізації і подивимося, при якому значенні цього показника щорічний операційний грошовий потік буде дорівнює 2120,6 тис. Дол., Вважаючи інші параметри постійними:

(У) - 5900 тис. Дол. - 858 тис. Дол.) Х (1 - 0,35) + 858 тис. Дол. =

= 2120,6 тис. Дол.,

звідки

Ух = 8700,5 тис. Дол.

Оскільки проектований обсяг реалізації дорівнює 9 000 тис. Дол. На рік, то, для того щоб проект став нерентабельним, достатньо, щоб прогноз, визначений у маркетинг-плані, виявився завищеним на 3,33%:

(8700,5 тис. Дол. - 9 000 тис. Дол.) / 9 000 тис. Дол. Х 100% = -3,33%.

Цей результат неважко "розкласти" на чутливість ефекту до обсягів реалізації і чутливість до цін на продукт проекту.

Дійсно, щоб дізнатися, наскільки повинні I мм спитися німі на металізовану папір, щоб вартість реалізованої продукції виявилася дорівнювати не +9000 тис. Дол., А 8700,5 тис. Дол. При незмінному натуральному обсязі реалізації (45 млн м2), треба вирішити рівняння

(0,2 дол / м '- х) х 45 млн м2 = 9000 тис. Дол. - 8700,5 тис. Дол.,

звідки

х = 0,193 дол / м2.

Це означає, що, якщо при інших незмінних умовах ціна на продукт проекту знизиться хоча б на 1 цент (!), Проект виявиться збитковим.

Аналогічний розрахунок для натуральних обсягів реалізації показує, що точка беззбитковості за цим показником буде пройдена, якщо річний обсяг реалізації буде нижчою, ніж заплановано, на 1500000 м2 на рік.

 • 3. Поточні витрати. Чутливість проекту до величини поточних витрат знайдемо, вирішуючи аналогічне рівняння, але вважаючи невідомими (У2) поточні витрати без амортизації:
  • (9000 тис. Дол. - У2 - 858 тис. Дол.) Х (1 - 0,35) + 858 тис. Дол. =

= 2120,6 тис. Дол.,

звідки

У2 = 6199,5 тис. Дол .;

ДУ2 = (6199,5 тис. Дол. - 5900 тис. Дол.) / 5 900 тис. Дол. Х 100% = 5,08%.

Це означає, що помилка в розрахунку річних поточних витрат на 5,1% може призвести до того, що буде прийнятий невигідний з точки зору ефективності проект.

4. Термін життя проекту. "Поворотна точка" за фактором "термін життя проекту" також називається терміном окупності по дисконтованих грошових потоків.

Цей показник відображає час, через який грошові відтоки за проектом будуть покриті притоками і проект почне приносити чисті доходи.

Для визначення цього показника необхідно вирішити рівняння -8950,3 тис. Дол. + 2315,3 тис. Дол. Х ЛМ02 = 0

або

Таким чином, якщо проект припиниться через 7 років або раніше, то навіть при дотриманні всіх інших оцінок він не встигне покрити вкладені кошти.

5. Ставка дисконту. Може виникнути ситуація, що на фінансовому ринку підвищаться ставки прибутковості або зросте бізнес-ризик, пов'язаний з політичної, соціальної, фіскальної обстановкою в країні, регіоні, галузі. Це призведе до того, що необхідна інвесторами прибутковість за проектом може збільшитися. У свою чергу, при такому розвитку подій підвищиться ставка дисконту, що вплине на ефект від проекту.

Знайдемо, наскільки повинна підвищитися ставка дисконту, щоб проект виявився безприбутковим. Для цього вирішимо рівняння

Можна показати, що ставка, яка задовольняє даному рівнянню, звана також внутрішньої ставкою прибутковості (IRR), буде дорівнює

Z = 22,58% річних;

AZ = (22,58% - 20%) / 20% х 100% = 12,9%.

Побудуємо таблицю чутливості для факторів ризику даного проекту.

Фактор ризику

Очікуване значення за проектом, тис. Дол.

Критичне значення (опорна точка),

тис. дол

Критичне зміна,%

Розмір інвестицій

8950,3

9766,6

9,12

Об'єм продажу

9000,0

8700,5

Поточні витрати

5900,0

6199,5

5,08

Термін життя

10 років

7 років

-30,00

Ставка дисконту

20%

22,58%

12,90

Отже, проект чутливий практично до всіх факторів ризику. Однак найбільшу чутливість ефект від проекту проявляє до ринкових оцінками: поточних витрат і обсягу продажів (що видно за даними останньої графи таблиці).

Це означає, що для даного проекту найбільш важливі результати маркетингу, насамперед прогнози цін на продукцію. Саме ринковим та операційним ризикам необхідно приділити найбільшу увагу при страхуванні ризиків проекту, зокрема отриманню гарантій від покупців за обсягом закупівель, укладання довгострокових угод з постачальниками і покупцями, зумовлюються рівень цін на сировину, матеріали і продукт проекту - металізовану папір.

Слід також вжити заходів до зниження ринкової сили постачальників і покупців, тобто чітко уявляти собі, хто може бути "запасним" споживачем продукту проекту, постачальником матеріалів і сировини, виробником підрядних робіт і послуг.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук