Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Методологія управління проектами

Взаємозв'язок проектної та операційної діяльності.

Інноваційна діяльність, як було показано в інших розділах книги, дозволяє компанії існувати і успішно конкурувати на ринку за рахунок постійного оновлення своїх технологічних активів, виробничих технологій і, як наслідок, збільшення капіталізації. Забезпечення умов постійного інноваційного розвитку має бути відображено в інноваційній стратегії компанії. Зміна, доповнення, поліпшення і заміна технологічних ресурсів компаній відбувається постійно, але частіше за все здійснюється поступово шляхом послідовного вирішення конкретних завдань в рамках інноваційної стратегії. Досягнення конкретних цілей і рішення декількох взаємопов'язаних завдань відбувається в умовах тимчасових і бюджетних обмежень. Ведення інноваційної діяльності здійснюється за рахунок реалізації окремих проектів, які необхідно відрізняти від поточної операційної (процесної) діяльності на підприємстві.

Операційна діяльність - основна приносить дохід діяльність підприємства та інша діяльність, відмінна від інвестиційної та фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність - придбання та вибуття довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів.

фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін в розмірі та складі внесеного капіталу і позикових коштів підприємства.

Міжнародний стандарт фінансової звітності (/ AS) 7 «Звіт про рух грошових коштів»

Операційна діяльність являє собою процес, що повторюється, який виконується відповідно до існуючих в організації процедурами. Поточна операційна діяльність спрямована на вирішення постійних завдань і досягнення певних незмінних цілей (виробництво одного і того ж продукту, надання тієї чи іншої послуги, виконання допоміжних функцій і операцій: бухгалтерських, маркетингових тощо). Таким чином, операційна діяльність є постійною, не припиняється після досягнення поточних цілей, в кінцевому підсумку саме вона є основою для підтримки компанії.

Іншими словами, під операційною діяльністю слід розуміти діяльність по використанню активів (інструментарію бізнесу) для досягнення основної мети діяльності підприємства; для комерційного підприємства такою метою є отримання прибутку, для некомерційної організації - діяльність, що регламентується статутними документами компанії.

Операційна діяльність являє собою сукупність процесів, які не мають певних часових меж, результатом якої є виробництво продукції або надання послуг, а показники операційної діяльності демонструють ефективність використання організацією своїх активів, в тому числі і нематеріальних. До числа операцій з операційної діяльності міжнародне законодавство відносить продаж товарів і надання послуг, операції з надання прав, виконання комерційних (або біржових) операцій, розрахунки з постачальниками, розрахунки з персоналом і т.д. Фінансовий результат від операційної діяльності є найважливішим показником того, чи створює дана категорія діяльності досить коштів для погашення позик, підтримки ефективності виробництва компанії, виплати дивідендів (і здійснення нових інвестицій) без залучення зовнішніх джерел фінансування.

Окремо від операційної можна розглядати проектну діяльність, у формі якої реалізується інноваційна діяльність. Під останньою будемо розуміти діяльність, спрямовану на збереження актуальності наявного або створення нового інструментарію для ведення операційної діяльності, тобто на формування нових і поповнення наявної сукупності активів.

Спочатку поділ на операційну і проектну діяльність передбачало, що перша вимагає управління бізнес- процесами або управління операціями на відміну від проектного підходу, що потребує управління проектами. Однак останнім часом методи управління проектами все частіше впроваджуються і в сферу управління операційною діяльністю. При цьому необхідно відзначити, що різниця між операційною та проектною діяльністю носить управлінський характер, а не змістовний: одні й ті ж операції можуть бути виконані в рамках як операційної, так і проектної діяльності. Дійсно, операційна діяльність є основною для виробничих підприємств, однак існують і розвиваються області діяльності, в яких реалізація проектів є основним видом організації робіт. До таких областей відносяться, наприклад, будівельна індустрія, розробка інформаційних систем, бізнес по розробці софта і ін.

Проекти необхідні для внесення змін в операційну діяльність підприємства, освоєння нових товарів, поновлення технологічних потужностей, зміни організаційної структури та т.п., тобто реалізації свого технологічного розвитку. Впроваджуючи результати проектів, спрямовані на вдосконалення операційної діяльності, компанія забезпечує підтримку і зміцнення свого становища на ринку.

Приклади проектів, спрямованих на вдосконалення операційної діяльності:

  • - впровадження в компанії нового виробництва на основі розробляється технологічного процесу;
  • - розробка нового продукту або послуги, введення в експлуатацію нової технології;
  • - зміна структури підприємства (об'єднання декількох підрозділів або, навпаки, виділення окремих структур в рамках підприємства);
  • - створення і впровадження нових систем управління.

Ще одна відмінність між розглянутими видами діяльності полягають в організації їх виконання. Операційна діяльність виконується штатними співробітниками компанії, згідно їх зі штатним розкладом і обов'язків.

248

При реалізації проекту для поліпшення якості роботи фахівців, що беруть участь в проекті, координації їх дій, доцільно об'єднувати їх в команду. Команда - це група з двох або більше осіб, які для досягнення певної мети координують свої дії і трудові зусилля. Ролі, функції та обов'язки в команді розподіляються залежно від потреб конкретного проекту.

При роботі в команді між учасниками відбувається обмін знаннями і навичками, як наслідок - команда має організаційної гнучкістю. Кожен член команди проекту має свої обов'язки, повноваження і певний ступінь відповідальності, в добре організованому проекті в команді не буває «випадкових» людей, кожен учасник залучається до проекту по висунутим вимогам до навичок і компетентності. На відміну від операційної діяльності, проектна діяльність виконується фахівцями з різних підрозділів організації, при необхідності запрошують і зовнішніх фахівців для компанії або замовляють надання послуг, які не можуть бути виконані власними працівниками компанії.

Команда проекту складається з людей, яким визначені ролі і відповідальність за виконання проекту. У міру виконання проекту професії - сиональной і чисельний склад команди проекту може часто змінюватися. Членів команди проекту також іноді називають персоналом проекту. Розподіл ролей і відповідальності між членами команди проекту дозволяє всім їм брати участь в плануванні проекту і прийнятті рішень, що є цінним для проекту. Залучення членів команди до участі на ранніх стадіях проекту дозволяє використовувати наявний у них досвід при плануванні проекту і зміцнює націленість команди на досягнення результатів проекту.

Управління командою проекту (Manage Project Team) - процес відстеження діяльності членів команди, забезпечення зворотного зв'язку, вирішення проблем і управління змінами з метою оптимізації виконання проекту.

Керівництво до Зводу знань по управлінню? проектами

(Керівництво РМВОК ) Четверте видання. ?> 2008 Project Manayement Institute

З особливостями проектної організації робіт пов'язано те, що фахівцям, об'єднаним в команду для виконання проекту, доцільно виконувати роботи в рамках проекту на основі договорів цивільно-правового характеру, а не трудового договору. Це пов'язано з унікальністю кожного проекту (роботи по проектам носять разовий характер), його терміновістю (можна достовірно визначити початкові і кінцеві терміни виконання проекту). Така форма взаємодії між членами команди звільняє від адміністративного впливу, суворої ієрархічності і підпорядкованості, характерних для трудових відносин, і забезпечує більшу спрямованість на досягнення результату членів команди.

Взаємозв'язок операційної діяльності та проектної може бути продемонстрована схемою, представленої на рис. 5.1.

Взаємозв'язок операційної та проектної діяльності

Мал. 5.1. Взаємозв'язок операційної та проектної діяльності

Можна сказати, операційна діяльність є «замовником» проектів, при цьому підтримує середу, в якій виконуються проекти, забезпечуючи необхідними ресурсами і засобами. Операційну діяльність можна назвати процессной, оскільки вона пов'язана з виробничими та іншими процесами в організації.

Отже, інноваційна діяльність в організації завжди виконується у вигляді проектів. Природно, в компанії може реалізовуватися кілька проектів одночасно, причому деякі з них можуть і не бути інноваційними, але інноваційна діяльність завжди є проектної.

Завершуючи розмову про різні види діяльності організації, визначимо такі характерні ознаки операційної та інноваційної (проектної) діяльності:

  • 1. Цілі діяльності. Мета операційної діяльності - отримання прибутку, засноване на використанні активів (інструментарію бізнесу); мета проектної діяльності - збереження актуальності наявного або створення нового інструментарію для ведення операційної діяльності. Проектна діяльність спрямована на формування нових і поповнення наявних активів компанії.
  • 2. Порядок ведення діяльності. Оперативна діяльність - це триває в часі і повторюваний процес, в той час як проектна діяльність - це виконання проектів, які є тимчасовими і унікальними.
  • 3. Припинення діяльності. Операційна діяльність здійснюється постійно, поки існує підприємство, так як служить для забезпечення нормального перебігу бізнесу. Операційна діяльність завершується з ліквідацією підприємства. Проектна ж діяльність формально завершується із завершенням проекту після досягнення поставленої мети. Однак, як було показано в інших розділах курсу, в сучасних умовах для підтримки на належному рівні операційної діяльності, а також з метою ефективної реалізації економічної стратегії компаній проектну діяльність, зокрема реалізацію інноваційних проектів, доводиться вести перманентно.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук