АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Активними операціями банку є розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок. Конгломерат активних операцій банків великий і різноманітний. У кожному банку складається індивідуальна структура таких операцій. Якщо сконцентрувати активи в великі функціонально-цільові групи, можна виділити два основних види - кредити та інвестиції в цінні папери. На них ми і зосередимося, а почнемо з провідних банківських активних операцій - кредитних.

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

Саме при наданні кредитів найбільш яскраво проявляється сутність банку як фінансового посередника. Відомий британський економіст і юрист Генрі Маклеод писав про банках, що це «фабрики кредиту». Види і форми банківського кредиту були детально охарактеризовані в гл. 11. Тут же ми розглянемо алгоритми і механізми банківського кредитування в системі відносин «банк - позичальник».

Кредитні операції, незважаючи на їх індивідуальний характер, вимагають однакового і осмисленого їх проведення, проходження банку стандартним правилам. Це досягається складанням програми дій банку щодо надання кредитів - кредитної політики. Кожен банк вибирає індивідуальну форму керівництва з проведення кредитних операцій. Це може бути кредитний меморандум, керівництво по кредитній політиці; в більш докладний, детальному і конкретний вид вимоги до кредитних операцій представлені в документах типу «Норми кредитування», «Інструкція по кредитуванню». У будь-якому випадку повинні бути визначені принципи кредитування, стандарти, параметри, процедури, директиви співробітникам.

Організаційне забезпечення кредитних операцій полягає в функціонуванні спеціальних операційних служб. Загалом стандартному вигляді це кредитний відділ, кредитний комітет, в розширеному варіанті - також і інші підрозділи (служба управління кредитними ризиками, відділ кредитного аналізу, юридична служба і ін.).

Індивідуальна кредитна операція має певний алгоритм, що вибудовується за певною схемою. Його типові елементи, або послідовні етапи, - це розгляд кредитної заявки і переговори з потенційним позичальником, кредитний аналіз (вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику по позиці), підготовка та укладення кредитної угоди, кредитування клієнта, супровід кредиту, робота з проблемною заборгованістю, погашення кредиту.

Кредитна заявка містить інформацію клієнта про себе (коротка характеристика позичальника, його правоздатність, засновники і власники, інформація про його бізнесі і ділових партнерів) і його конкретні побажання (мета, розмір, термін кредиту, забезпечення і джерела погашення). Банк аналізує кредитну заявку на повноту і достовірність і готує правовий висновок, що стосується в основному підтвердження правоздатності клієнта і повноважень представляють його осіб.

На етапі переговорів відносини максимально персоніфікуються і банк отримує відповіді на більш конкретні питання, щоб оцінити ступінь ділового ризику і ступінь фінансового ризику. Діловий ризик оцінюється за такими показниками, як профіль позичальника, рівень спеціалізації, стійкість попиту на продукцію позичальника, стан галузі, її перспективи, рівень внутрішньогалузевої конкуренції, значимість позичальника на регіональному ринку, соціальна значущість і взаємини з державною (місцевої) владою; динаміка виробництва і продажів, структура активів, стан матеріально-виробничої і збутової бази позичальника, рівень логістики; достатність транспортних потужностей, приміщень, складів і сховищ, технологічні ризики, ключові партнери компанії (постачальники, покупці, споживачі, замовники), якість коопераційних зв'язків, маркетингова і рекламна політика і т.д.

У разі здійснення позичальником зовнішньоекономічної діяльності оцінюється його позиція на зовнішньому ринку, валютні ризики, береться до уваги міжнародний кредитний рейтинг. Надзвичайно важливі корпоративні аспекти - якість управління, компетентність і досвід менеджменту, ділова репутація, якість і оперативність обліку і звітності, стратегія розвитку бізнесу, його прозорість, залежність від афілійованих осіб, дивідендна політика, входження в групи і холдинги тощо. Одним словом, оцінюється ринкова позиція і перспективи клієнта, рівень бізнес-ризику.

Оцінка фінансового ризику проводиться за допомогою збору та аналізу інформації про фінансовий стан потенційного позичальника, щоб можна було визначити ступінь його кредитоспроможності і можливість погашення кредиту. За допомогою різних методів аналізу (метод коефіцієнтів, факторний, кореляційний) деталізується інформація про фінансове становище позичальника - обсяги продажів, активи і пасиви компанії, фінансова стійкість, рентабельність, ліквідність, структура витрат, грошові потоки, взаємозаборгованості з партнерами, в тому числі проблемні, залежність від державного субсидування, податкова позиція, ризик фінансових санкцій тощо Це необхідно для того, щоб зрозуміти, які джерела погашення кредиту будуть провідними (поточні грошові потоки, прибуток, продаж активів, рефінансування заборгованості, допомога третіх осіб).

З'ясовується кредитна історія потенційного позичальника, його взаємини з іншими банками, тривалість відносин з ними, дисципліна платежів клієнта, наявність непогашених або прострочених кредитів, історія інших кредитних публічних запозичень, позабалансові зобов'язання (гарантії і поручительства, залученість позичальника у судову тяганину), ймовірність реорганізації.

Таким чином, зібрані відомості є інформаційним масивом, на базі якого оцінюється кредитоспроможність позичальника. Сукупна оцінка кредитоспроможності виражається в виставленні йому кредитного рейтингу або віднесення до того чи іншого класу. Як правило, високий рейтинг і статус першокласного клієнта припускають деякі пільги та привілеї щодо цінових умов та кредитному контролю; низький рейтинг і статус клієнта третього класу передбачає більш жорсткі умови кредитування. Середній рівень клієнта означає кредитування на загальних умовах.

На основі загальної оцінки кредитоспроможності клієнта банк проводить економічний аналіз конкретної операції, що кредитується, уточнює профіль майбутнього кредиту. Для цього детально аналізуються рентабельність операції, частка кредиту в загальному фінансуванні проекту, співвіднесення платежів по кредиту з грошовими оборотами.

Після детального аналізу приймається принципове рішення про видачу кредиту або відмову в кредитуванні. Причинами відмови можуть бути незадовільний фінансовий стан позичальника, високе боргове навантаження, погана кредитна історія, недостовірність документації, неясність мети кредитування, невизначеність бізнесу позичальника, нестабільність його доходів. Слідом за принциповим рішенням про видачу кредиту починається робота зі збору всієї необхідної інформації для укладення кредитного договору (юридичні документи, бухгалтерська звітність, бізнес-план проекту, що кредитується, контракти, ліцензії, сертифікати, що стосуються кредитується господарської операції, документи про забезпечення кредиту, аудиторський висновок, інформація кредитних бюро, неофіційна інформація, що надходить від державних органів, податкових інспекцій, контрагентів компанії та ін.).

У підсумку вся кредитна документація поступово гуртується, накопичується і контролюється в трьох блоках - яка надається клієнтом (кредитна заявка, бізнес-план, звітність, договори застави та поруки), що складається банком (висновок на заявку, інформація від третіх осіб) і спільна інформація (кредитний договір, термінові зобов'язання та ін.). Вся кредитна документація, включаючи ту, яка супроводжує виконання кредиту (листування, довідки, підсумки перевірок позичальника), являє собою кредитну справу (досьє).

Структурування позики як етап кредитних операцій включає визначення основних характеристик кредиту - виду, суми, терміну, способу погашення, забезпечення, ціни кредиту, інших умов. Суми і термін кредиту визначаються в межах лімітів кредитного комітету з урахуванням характеру сфери позичальника. Обов'язковою умовою є дотримання лімітів кредитування на одного позичальника, лімітів по великим кредитним ризикам, що встановлюються нормативами Центрального банку. Детально обговорюються форма позики, графіки надання та погашення, схеми нарахування відсотка, алгоритм оцінки ліквідності застави, його юридичної чистоти, спосіб зберігання застави і т.д.

Істотне місце в структуруванні позички займають фінансовоценовие параметри кредитної угоди - величина загальної плати за кредит (процентна ставка і комісії), розмір компенсаційного залишку на рахунку і нр. Основними факторами рівня плати за кредит є фінансове становище позичальника, його рейтинг, статус, кредитна історія, конкретний ризик по угоді, якість забезпечення кредиту, а також макроекономічні фактори - рівень інфляції, стан ринку позикових капіталів та ін. Відповідно до ст. 20 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», кредитна організація не має права в односторонньому порядку змінювати процентні ставки по кредитах, комісійна винагорода, за винятком випадків, передбачених федеральним законом або договором з клієнтом. Більш детальна інформація про позиковому відсотку міститься в гл. 10.

Висновок кредитного договору є важливою юридичною стороною кредитних операцій банку, що легітимізує його відносини з позичальником. Чи не торкаючись детально правового змісту кредитного договору, зазначимо лише один важливий для обох сторін аспект - включення в договір фінансових ковенант [1] . Фінансові ковенанти обумовлюють підтримку на певному рівні економічних показників діяльності зобов'язувалася боку.

Наприклад, встановлюються мінімальні або максимальні значення для розміру власного капіталу, частки активів, що знаходяться в заставі у третіх осіб, розміру дебіторської заборгованості, рівня виплати дивідендів та ін. Ще приклад: в 90% випадків банки включають ковенанту у вигляді обов'язковості переказу грошових оборотів позичальника в банк-кредитор. Е го не цілком сумлінне умова. У Федеральний закон від 26 липня 2006 № 135-ФЗ «Про захист конкуренції» передбачається внести поправки і класифікувати такі дії банків як недобросовісну конкуренцію. Наведемо приклад рейтингової ковенанти: зниження рейтингу позичальника нижче обумовленого рівня тягне за собою право кредитора вимагати дострокового погашення позики.

Після укладення кредитного договору і термінового зобов'язання і зарахування коштів на позичковий рахунок позичальника наступає етап обслуговування кредиту і здійснення кредитного контролю. Кредитний моніторинг ведеться на основі кредитного досьє позичальника, де зібрана вся документація про кредит. Він включає контроль графіка платежів по кредиту - грошових перерахувань позичальника в погашення позики та сплати відсотків. Кредитний моніторинг включає поточний контроль фінансового становища позичальника, перевірку забезпечення, іноді - коригування умов кредитного договору: рефінансування, пролонгацію, перерахунок відсотків за позикою, передачу колекторським агентствам проблемних кредитів (в основному з масових однорідним позиках позичальникам - фізичним особам).

Важливим елементом кредитування є робота банку з проблемними кредитами {troubled loans). Вони можуть виникнути як внаслідок фінансових труднощів позичальника, так і в результаті незадовільного кредитного менеджменту банку. Індикатори неякісних кредитів виявляються в ході кредитного контролю та включають:

  • • порушення графіка платежів по кредиту, їх нерегулярність, допущення прострочення;
  • • падіння обсягів виробництва і продажів;
  • • раптове Дивестування (продаж) матеріальних активів (устаткування, матеріалів);
  • • різкі коливання по рахунках;
  • • погіршення ключових фінансових показників (ліквідності, рентабельності), зростання дебіторської заборгованості, негативний власний оборотний капітал, різке зростання боргу в структурі капіталу, негативні чисті активи, зростання заборгованості по виплаті дивідендів;
  • • зниження якості забезпечення.

Після констатації проблемної позики банк розробляє тактику її порятунку. Це можуть бути найрізноманітніші заходи - довнесення забезпечення, рефінансування або реструктурування заборгованості, отримання додаткових гарантій, консультаційна допомога по санації і фінансового оздоровлення, переговори з третіми особами про фінансову допомогу, звернення до гарантів, продаж заставних активів. Якщо ці заходи не допомагають, банк як один з кредиторів ініціює банкрутство позичальника.

  • [1] ковенантів - зобов'язання (covenant) здійснити будь-яку дію чи утриматися від його здійснення, що має для зобов'язалася боку юридичну силу.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >