ЕТАПИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Як же відбувається побудова економетричної моделі? Аналіз літературних джерел і особистий досвід дозволив авторам виділити ряд етапів у процедурі побудови практично будь-який економетричної моделі. Схематично процес побудови економетричної моделі, або процес економетричного аналізу вивчається (об'єкта), представлений на рис. 1.2.

Виконання цих етапів на практиці може бути позначено явно, а може відбуватися і неявним чином,

Етапи економетричного аналізу але в будь-якому випадку кожен з названих етапів виконується в повному обсязі

Мал. 1.2. Етапи економетричного аналізу але в будь-якому випадку кожен з названих етапів виконується в повному обсязі. Розглянемо докладніше, в чому полягає кожен з цих етапів і вирішення яких завдань він присвячений.

Етап 1. Постановочний. На цьому етапі відбувається визначення кінцевої мети аналізу та переліку вирішуваних завдань. Формується набір показників, аналіз яких дозволить вирішувати поставлені завдання. При цьому за кожним показником закріплюється його роль в передбачуваній моделі. Розрізняють вхідні і вихідні показники.

Вхідними показниками ( факторами ) вважаються ті, значення яких є заданими, тобто визначаються поза передбачуваної моделі. Для деяких з них може бути присутнім можливість установки бажаних значень - це так звані регульовані фактори.

Вихідними показниками ( факторами ) прийнято вважати показники, значення яких формуються в процесі функціонування аналізованої системи (об'єкта) і можуть залежати від значень вхідних факторів.

Етап 2. Апріорний (предмодельний). Цей етап полягає в попередньому аналізі змістовної сутності досліджуваного явища (системи). На ньому відбуваються формування наявної апріорної інформації про це явище (системі) і її подальша формалізація у вигляді ряду гіпотез і вихідних припущень. Причому це має бути обов'язково підтверджено теоретичними міркуваннями про механізм функціонування досліджуваного явища, про тих економічних, фізичних і інших законах, які повинні бути враховані в економетричної моделі. При можливості повинна бути проведена експериментальна перевірка справедливості висунутих гіпотез і припущень.

Етап 3. Інформаційно-статистичний. Цей етап присвячений збору необхідних статистичних даних про тих показниках (факторах), які були відібрані на постановочному етапі. На ньому можливе використання різних статистичних збірників, а при необхідності і проведення додаткових досліджень.

Слід зазначити, що при зборі статистичної інформації необхідно звертати особливу увагу на її достовірність і повноту.

Етан 4. Специфікація моделі. Цей етап включає в себе прямий вихід загального вигляду модельних співвідношень. При цьому потрібно спиратися на прийняті на апріорно етапі гіпотези і припущення. Отримані модельні співвідношення повинні пов'язувати між собою питання, що цікавлять дослідника вхідні і вихідні фактори. На даному етапі повинна бути визначена тільки структура економетричної моделі, тобто її символічна аналітична запис, де поряд з показниками, для яких є статистичні дані, будуть присутні величини, змістовний сенс яких чітко визначено, а конкретні числові значення пет. Такі величини називають невідомими параметрами моделі, що підлягають статистичному оцінювання.

Етан 5. Ідентифікація та ідентифікуються моделі. На цьому етапі проводиться статистичний аналіз моделі з метою «настройки» або «підгонки» значень її параметрів, щоб забезпечити найкращу відповідність моделі наявним вихідним даним. Однак перед вирішенням цього завдання корисно відповісти на наступне питання: чи можливо в принципі за наявними статистичними даними однозначно визначити значення всіх невідомих параметрів для прийнятої на етапі 4 загальної структури моделі? Якщо однозначне визначення невідомих параметрів можливо, то модель називають ідентифікованої , в іншому випадку - неідентифіковані. Тільки в разі позитивної відповіді на поставлене запитання слід приступати до процедури ідентифікації моделі, тобто пропонувати і використовувати конкретні математично коректні процедури знаходження значень оцінок для всіх невідомих параметрів економетричної моделі. Якщо ж модель є неідентифіковані, то слід знову повернутися до етапу 4 для коригування загального вигляду моделі.

Етан 6. Верифікація моделі. Цей етап полягає у використанні спеціальних процедур зіставлення модельних висновків, оцінок, наслідків та висновків з реально що спостерігається дійсністю. Цей етап часто називають етапом статистичного аналізу точності і адекватності моделі [1]. При незадовільних результатах можна порекомендувати перейти до етапу 4 з метою видозміни структури моделі або до етапу 1 для залучення до аналізу додаткових показників, а можливо, і для перегляду кінцевої мети і завдань аналізу.

Слід пам'ятати, що при побудові економетричних моделей можна спиратися тільки на методи прикладного статистичного аналізу, необхідно використовувати економічні знання. Інакше можуть бути побудовані моделі, які ні за яких умов не можна буде вважати адекватними, навіть якщо їх верифікація формальними, статистичними методами дає позитивний результат. Діючи таким чином, можна не врахувати в моделі (або, просто кажучи, «забути») один або кілька показників (факторів), щодо яких наперед відомо, що вони істотно впливають на досліджувану ситуацію. Крім того, для таких моделей може бути утруднена інтерпретація окремих висновків і результатів.

Вірно і зворотне: добре знаючи тільки специфіку функціонування досліджуваної економічної або соціально-економічної системи (діючі економічні закони і закономірності) і не використовуючи статистичні методи, також не можна побудувати гарну економетричну модель. У цьому випадку просто неможливо перевірити адекватність виявлених закономірностей і зроблених висновків. Отримані висновки та результати будуть носити тільки форму гіпотез, що не зіставлених (співвіднесених) з спостережуваної ситуацією, тобто з реально існуючими статистичними даними. Можуть виникнути проблеми з оцінкою точності прогнозів окремих показників. Перевірка припущень на відповідність зі статистичними даними проводиться за допомогою використання статистичних методів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >