ПЕРЕДМОВА

Психологія як наука і як практика знайшла відображення у великій кількості підручників. До числа найбільш значних досягнень в цій області, безсумнівно, відноситься класична праця С. Л. Рубінштейна «Основи загальної психології» (1940, 1999). Важливим етапом в підготовці навчальної літератури з психології став підручник для педагогічних інститутів «Психологія» під редакцією відомих вітчизняних вчених

А. А. Смирнова (головний редактор), А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна та Б. М. Тенлова (1956). Широке поширення отримали навчальний посібник «Загальна психологія» під редакцією професора А. В. Петровського (1970) і підручник «Психологія» під редакцією А. А. Крилова (1998).

В даний час підручників по психології досить багато, в тому числі знову написаних, перевиданих і переведених на російську мову, зокрема, «Введення в психологію» Р. Л. Аткінсон та ін. (2003), «Основи психології» Г. Глейтмана і ін. (2001) стали доступними зарубіжні підручники з психології на мові оригіналу.

У цих умовах підготовка цього підручника була продиктована наступними причинами:

 • - вимогами до навчальної літератури, продиктованими федеральними державними освітніми стандартами;
 • - прагненням авторів закласти нові підходи до підручників з психології.

Основна мета : дати вивчає психологію уявлення про внутрішній світ людини і з цих позицій подивитися на себе через дзеркало психологічного знання; побачити всю складність людської психіки та шляхи її розвитку, а отже, і розвитку самого себе. Традиційні для психології феномени - сприйняття, уявлення, уява, мислення, переживання, воля та ін. - розглядаються як прояви світу внутрішнього життя людини.

В процесі освоєння змісту підручника студент повинен:

знати

 • • психологічні феномени, категорії, методи вивчення та опису закономірностей функціонування і розвитку психіки з позицій існуючих у вітчизняній і зарубіжній науці підходів;
 • • психологічні технології, що дозволяють вирішувати типові завдання в різних областях практики;
 • • основні підходи до психологічного впливу на індивіда, групи і спільноти;
 • • принципи організації навчально-виховного процесу;

вміти

 • • аналізувати психологічні теорії виникнення і розвитку психіки в процесі еволюції;
 • • прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку та функціонування різних складових психіки в нормі і при психічних відхиленнях;
 • • професійно впливати на рівень розвитку та особливості пізнавальної та особистісної сфер з метою гармонізації психічного функціонування людини;
 • • вибирати магістерські освітні програми;

володіти

 • • основними прийомами профілактики, навичками аналізу своєї діяльності як професійного психолога з метою оптимізації власної діяльності;
 • • прийомами підготовки і проведення лабораторно-практичних занять.

Автори підручника, слідом за С. Л. Рубінштейном, вважають, що навчальна

книга повинна поєднувати в собі як дидактичні, так і наукові завдання. Тому підручник містить не тільки усталений матеріал, а й ставить нові проблеми або дає нове трактування традиційних питань. Для прикладу можна вказати авторський підхід до розуміння і розвитку внутрішнього світу людини, формуванню особистісних якостей; також дається нове трактування розуміння здібностей, відновлюється в правах «думка» як одна з основних категорій психології, традиційне для вітчизняної психології поняття діяльності викладається з позицій сістемогенетіческого підходу.

У ряді випадків постановка актуальних психологічних проблем виявляється незавершеною, так як на даному етапі розвитку психології вони не можуть бути цілком адекватно дозволені. Постановка таких проблем має сприяти творчому підходу до вивчення психології.

В основу роботи покладено монографії «Мир внутрішнього життя людини» (2006) і «Психологія діяльності та здібностей людини» (1996). Разом з тим кожен з авторів привніс в роботу власні знання і досвід наукової та педагогічної діяльності.

Підручник призначений в першу чергу для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються в академічному бакалавраті за такими напрямами підготовки, як «Психологія», «Психолого-педагогічна освіта», «Педагогічна освіта». Може бути використаний як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за юридичним, економічним, гуманітарним, природничо-науковим напрямами і спеціальностями. Дана книга становить інтерес для учнів в магістратурі як по психології, так і за іншими напрямами підготовки. Оскільки в підручнику розкриваються нові підходи до розробки загальної психології, робота може бути цікава і аспірантам психологічних і педагогічних спеціальностей. Безсумнівно, ця книга буде корисна всім, хто вивчає психологію або цікавиться психологічними питаннями, тобто широкому колу читачів.

Автори будуть вдячні за критичні зауваження та пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення підручника.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >