СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ

Сучасна психологія - інтенсивно розвивається область людського знання, тісно взаємодіє з іншими науками. Тому, як і будь-який розвивається явище, психологія постійно змінюється: з'являються нові напрямки пошуку, проблеми, реалізуються нові проекти, що часто призводить до виникнення нових галузей психології. Загальним для всіх галузей психології є збереження предмета: все вони вивчають факти, закономірності та механізми психіки (в тих чи інших умовах, в тій чи іншій діяльності, на тому чи іншому рівні розвитку і т.д.) [1] .

Сучасна психологія являє собою не єдину науку, а цілий комплекс наукових дисциплін, багато з яких претендують на те, щоб вважатися самостійними науками. Різні автори налічують до ста галузей психології. Ці наукові дисципліни перебувають на різних стадіях розвитку, пов'язані з різними сферами людської практики.

Ядром сучасної психології є загальна психологія, яка вивчає найбільш загальні закони, закономірності та механізми психіки. Найважливішою психологічною дисципліною є історія психології, яка вивчає історичний процес формування і розвитку психологічного знання.

Численні галузі психології виділяються з таких підстав:

 • 1) принцип конкретної діяльності (психологія праці, медична, педагогічна, психологія мистецтва, психологія спорту і т.п.);
 • 2) принцип розвитку (психологія тварин, порівняльна психологія, психологія розвитку, вікова психологія, дитяча психологія і т.п.);
 • 3) принцип соціальності, відносини людини до суспільства (соціальна психологія, психологія особистості, психологія групи, психологія класу, етнопсихологія і т.д.) [2] .

Важливим є виділення галузей «по мети діяльності (отримання або застосування нового знання): фундаментальні і прикладні науки; по предмету дослідження: психологія розвитку, творчості, особистості і т.д. » [3] . «На основі зв'язків психології з іншими науками можна виділити психофізіологію, нейропсихологию, математичну психологію. Розвиток складних відносин психології з різними сферами практики спостерігається в організаційній, інженерної психології, психології спорту, педагогічної психології і т.д. » [4] .

В останні роки в нашій країні інтенсивно розвивається практична психологія. Можна погодитися з думкою В. Н. Дружиніна, який вказує, що «практична психологія почасти залишається мистецтвом, почасти базується на прикладної психології як системі знань і науково обґрунтованих методів вирішення практичних завдань» [5] . Хоча є підстави вважати, що намітилася тенденція до становлення практичної психології як особливого виду психологічної науки. Специфіка практичної психології в тому, що вона не предметна, а об'єктні. Вона орієнтована більшою мірою на цілісну характеристику особистості, частіше використовує описи і типології [6] .

історичний екскурс

Останнім часом багато говориться про протистояння академічної (наукової) психології та психології практичної. Одна з вічних проблем психології - наявність в загальному комплексі знань про психічне різних складових, в самій психології - різних потоків. Оскільки у психології багато різних коренів, зовсім не дивно, що точка відліку може бути встановлена довільно - в залежності від смаку. У всякому разі, вже у Аристотеля ми можемо знайти і елементи психологічної теорії, і елементи психологічної практики, а значить, в тій чи іншій формі говорити про їх опозиції. Справді, в IV ст. до н.е. терміна «психологія» ще не існувало (він з'явиться лише через 18 століть), але аристотелевское вчення про душу - logos peri psyche - вже є, на цьому етапі це, безсумнівно, академічна психологія. Платон придумав слово «псіхагогія» для забезпечення практики, реалізуючи яку хороший оратор може вести за собою своїх слухачів ... Це представляється прототипом практичної психології. Втім, звернемося до ближчих часів.

Як відомо, увага до проблеми розриву між психологічною теорією та психологічної практикою привернув Л. С. Виготський у своїй відомій праці «Історичний сенс психологічної кризи» (1927). Робота була опублікована лише в 1982 р 1 , до того вона була відома лише вузькому колу фахівців за копіями в самвидаві. (З цього приводу написано дуже багато, хто цікавиться відішлемо до наших публікацій 2 , а самі звернемося до психології, наближеною до сьогоднішнього дня.)

Ф. Е. Василюк - радянський і російський психотерапевт

Тут точка відліку визначається, як багато хто, абсолютно однозначно. У 1996 р з'явилася відома стаття Федора Юхимовича Василюка (рід. 1953), від якої виходить сучасний аналіз даної проблеми 3 . У цій яскравій статті, нагадаємо, стверджувалося, що існує схізіс між академічною та практичною психологією. На нашу думку, не варто все ж забувати, що О. К. Тихомиров першим в новітній історії вітчизняної психології поставив проблему співвідношення академічної та практичної психології, причому він розглядав це як проблему світової психологічної науки.

«Співвідношення теоретичної, або академічної, психології та психології практичної. Дві області розірвані в структурі світової психологічної науки. Цей розрив організаційно оформлений. Існують дві міжнародні асоціації. Одна називається "Асоціація наукової психології", інша - "Асоціація прикладної психології". Вони збираються в різних містах, з різним складом (іноді він може частково збігатися) » 4 . В результаті практична робота психологів будується без опори на теорії, що розвиваються в академічній психології. Академічна психологія, відповідно, недостатньо аналізує і асимілює досвід практичної психології. Не можна не помітити, що співвідношення академічної і практико-орієнтованої психології сьогодні обговорюється в періодичній пресі дуже широко, проблема і сьогодні гостро актуальна. При цьому дослідники дуже часто, до сожа-

 • 1 Виготський Л. С. Зібрання творів: в 6 т. Т. 1. М., 1982.
 • 2 Мазилов В. А. Теорія і метод в психології. Ярославль, 1998; Його ж. Методологія психології. Ярославль, 2007.
 • 3 Васічюк Ф. Е. Методологічний сенс психологічного схізіса. С. 25-40.
 • 4 Тихомиров О. К. Поняття і принципи загальної психології. М .: МГУ, 1992. С. 55.

лению, що не згадують, що проблема в новітній історії психології була поставлена на обговорення саме О. К. Тихомирова ще в 1992 р

Але повернемося до надзвичайно цікавій роботі Ф. Е. Василюка «Методологічний сенс психологічного схізіса». Як уже зазначалося, схізіс, тобто розщеплення психології, розглядається автором як характеристика сучасного стану цієї науки [7] .

Останнім часом новий виток дискусії, пов'язаної з протиставленням академічної психології та психології практичної, дали публікації відомих вітчизняних психологів А. Л. Журавльова та Д. В. Ушакова [8] . Можна вважати, що ці роботи перевели дискусію на новий рівень, оскільки автори побачили в протиставленні академічної та практичної психології протистояння в першу чергу парадигмальні та зробили спробу його пояснення, що не може не викликати поваги. Нс вдаючись в аналіз цієї глибокої і цікавої статті, відзначимо лише наступне. Важливо зауважити, що зафіксоване авторами відмінність між академічною та практичною психологією визначається, мабуть, різними завданнями: для академічної психології важливо бути «наукової», тому вона дійсно «будує теорії на основі експерименту або відтворюваного дослідження», щоб пояснити факти, бажано підвівши під який -або закон, а перед психотерапевтом як представником психологічної практики знаходиться всього лише унікальна особистість, яку не треба пояснювати, але якої потрібно допомогти. Допомогти можна тільки в тому випадку, якщо зрозуміти, що з особистістю іншого відбувається. Ясно, що ідеал відтвореного дослідження психотерапевта зовсім не хвилює.

Не варто забувати, що традиційно академічну психологію більшою мірою цікавить сфера пізнання або діяльності, тоді як практичну психологію - особистість, яка за визначенням більш цілісною.

Говорити про опозицію академічної та практичної психології як парадіг- мальном протистоянні не доводиться в даний час вже тому, що між ними немає конкуренції, оскільки кожна займає свою нішу [9] . Якщо у того чи іншого різновиду практичної психології немає своєї теорії, то, швидше за все, це місце займе якась міфологія, але зовсім малоймовірно, що це виявиться яка-небудь природно-наукова психологічна концепція, так як у них різні завдання. І за своїм устроєм вони різні. Як правило, реально методологічну основу в практичній психології виконує будь-яка концепція, що відноситься до герменевтичної парадигми.

І якщо говорити про парадигмальному протистоянні, то це буде чергове протистояння природний но-наукової парадигми (яка виступає в даному випадку через певну теорію від «академічної» психології) і герменевтической (яка стоїть за конкретною практико-орієнтованої психологією). Втім, про це написано цілком достатньо [10] .

Отже, що таке практична психологія сьогодні? По-перше, це дисципліна, яка визначається не через предмет, а через об'єкт. У практичному відношенні завжди важливіше дати загальну (цілісну) характеристику особистості. У медицині, праві, педагогіці, мистецтві і т.п. куди важливіше визначити, хто знаходиться перед тобою, ніж слідувати історично сформованим (тому неминуче історично обмеженим) канонам науковості. Доречно зауважити, що в цій іпостасі зазвичай приймається «стандарт», що сформувався в сфері природничих наук. Відповідно до такого стандартом виділяється «клітинка», з якої має «вишикуватися» шукане «ціле». Нагадаємо, ще В. Дільтей в кінці XIX в. попереджав, що така стратегія в області психології є малоперспективною. Тому практична психологія виходить не з предмета, а з об'єкта. Об'єкт принципово цілісний. На нашу думку, тут необхідні деякі пояснення. Спробуємо їх дати. Предметом наукової академічної психології традиційно покладається або психіка, або поведінку (в залежності від того, до якої наукової школи належить беруть інтерв'ю психолог-дослідник). Це на рівні декларацій. Реально підлягають вивченню або явища поведінки (доступні зовнішньому спостереженню), або феномени самосвідомості (які фіксуються за допомогою самоспостереження). Виходячи з цього реального предмета будується гіпотетична конструкція, наприклад, предмет науки, предмет конкретного дослідження і Г.Д. Як правило, це - результат розумової діяльності пізнає, тобто щось має опосередкований характер (наприклад, та ж психіка). З цього сконструйованого предмета повинно бути виведено все багатство явищ, які належать до сфери даної науки, - сукупний предмет. Важливо підкреслити, що реальний сукупний предмет виходить в результаті «конструктивної» (в сенсі В. Дільтея) діяльності. Таким чином, в даному випадку шлях павуки - від «одиниць» до «цілого». У практичній психології шлях принципово зворотний. Це досягається за рахунок того, що в якості вихідного береться не предмет, а об'єкт. Як об'єкт (в практичної психології) виступає особистість. Слід спеціально підкреслити, що розуміння особистості в практичній психології істотно відмінно від трактування особистості в академічній психології (можна вказати, але щонайменше, 10 принципових відмінностей) [11] . Як практичні но-орієнтована область знання вона виходить із уявлення про цілісному об'єкті, нс намагаючись «вибудувати» його з передбачуваних (і, природно, гіпотетичних) «одиниць», але намагаючись охопити повністю. У практичній психології використовуються в основному нс моделі, а схеми. Це так, тому що схема наказує дію з об'єктом, що значимо для практико-орієнтованої психології, якої не потрібно вимірювати, по важливо визначити, як правильно діяти.

Звідси випливає і специфічний метод: він може бути визначений як гуманістичний, що передбачає діалог дослідника і досліджуваного (оскільки останній є носієм свідомості), і ігнорування цієї обставини, щонайменше, недалекоглядно. Вихідними принципами практичної психології можуть бути названі цілісність і тіпологічность (на противагу «елементарізма» і «конструктивізму» наукової психології, які були зафіксовані ще В. Дільтея). В якості ідеалу науковості практична психологія має опис і передбачення (поведінки особистості), а не пояснення. Засобом бачить не побудова наукових моделей, а розробку типологій (численних, за різними підставами), класифікацію і опис індивідуальних випадків.

Навряд чи варто спеціально підкреслювати, що кінцевою метою практичної психології є вихід на психотехніки і психотехнології, так як практична психологія вивчає власний об'єкт для того, щоб в тому чи іншому відношенні його змінити (в дужках зауважимо, що мета академічної психології - виявити загальні закони і «вписати» предмет вивчення в загальну картину світу). Природно, що вона й уявлення про «підсумковому продукті»: в академічній психології - его побудова максимально переконливою наукової моделі, в якій отримали втілення загальні «закони життя» наукового предмета, в практичній психології - це «всього лише» опис або типологія, що припускає ту чи іншу кваліфікацію «індивідуального» випадку.

Ми вважаємо, що ефективна взаємодія між практичною і науковою психологією стане можливим завдяки методології, причому методології комунікативної.

Відзначається, що в останні два десятиліття в нашій психології спостерігаються нові тенденції. Як пише В. Н. Дружинін, «через збільшення інтересу суспільства до психологічного знання виникла нова сфера: так звана" поп-психологія ". На думку М. Гріффітса, її можна позначити як "спрощена психологія", "неакадемічна психологія", "психологія для масового читача". Психологія стала частиною культури, в тому числі - масової культури. Від розвитку засобів масової інформації невіддільний розквіт "поп-психології". Крім того, рекомендації "поп- психологів" адресовані будь-якій людині і використовуються в повсякденному житті. "Поп-психологію" не слід плутати з популяризацією наукових психологічних знань. В основному це - елемент ідеології суспільства споживання, ерзац-знання, обґрунтованість яких не ясна » [12] . згідно

В. Н. Дружиніна, «наукова психологія змушена сьогодні вести" війну на два фронти ": проти окультного знання (астрологічної психології, хіромантії і т.д.) і поп-психології, вульгаризує і спотворює результати наукових досліджень» [13] .

В. Н. Дружинін справедливо зазначає, що на сьогоднішній день ми не маємо загальноприйнятого рубрикатора психологічних дисциплін. У різних сферах використовуються різні рубрикатори: для бібліотечних працівників і читачів використовується стандарт УДК, існують паспорта наукових спеціальностей з психологічних наук (наведені в книзі «Сучасна психологія») [14] . В даний час запропонувати закінчену номенклатуру психологічних галузей не представляється можливим. Причина очевидна: психологія - молода наука, яка перебуває в процесі інтенсивного розвитку. «Процеси диференціації та інтеграції психологічного знання призводять до виникнення нових галузей, напрямів, проблемних областей» [15] .

 • [1] Див .: Мазилов В. А. Предмет і завдання психології.
 • [2] Див .: Мазшов В. А. Предмет і завдання психології.
 • [3] Сучасна психологія / під ред. В. Н. Дружиніна. М .: ИНФРА-М, 1999. С. 10.
 • [4] Там же.
 • [5] Там же. С. 8.
 • [6] 0 Мазилов В. А. Психологія академічна і практична: перспективи співіснування // Методологія сучасної психології: академічний збірник наукових статей / під ред. В. В. Козлова, А. В. Карпова, В. Ф. Петренко. Вип. 4. М .: МАПН; ЯрГУ; ЛКІІСІРАІ, 2014. С. 130-154.
 • [7] Василюк Ф. Е. Методологічний сенс психологічного схізіса. С. 27.
 • [8] Журавльов А. Л., Ушаков Д. В. Теоретико-експериментальна і практична психологія: дві різні парадигми? // Парадигми в психології. Наукознавчими аналіз. М.: ІПРА, 2012. С. 158-177.
 • [9] Згадаймо визначення парадигми, дане Т. Куном.
 • [10] Мазилов В. А. Психологія академічна і практична: перспективи співіснування. С. 130-154; Його ж. Психологічна теорія і психологічна практика // Вестнікінтегратівной психології. 2014. Вип. 12. С. 18-27.
 • [11] Мазилов В. А. Особистість в академічної та практичної психології // Соціальнийпсіхолог. 2014. № 2.
 • [12] Сучасна психологія. С. 8-9.
 • [13] Там же. С. 9.
 • [14] Див .: Там же.
 • [15] Там же. С. 12.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >