ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Інвестиційний клімат - це сукупність соціально-економічних, політичних і фінансових факторів, що визначають ступінь привабливості інвестиційного ринку та величину інвестиційного ризику.

Від того, наскільки сприятливий інвестиційний клімат, стабільно законодавство, яка політична ситуація в країні, чи є гарантії інвесторам, залежить приплив інвестицій в економіку.

Про інвестиційний клімат можна говорити щодо галузі, регіону, країни і навіть світу. Інвестиційний клімат но-різному оцінюється різними категоріями інвесторів.

Виділяють безліч факторів, що впливають на інвестиційний клімат в регіоні; їх класифікують за багатьма критеріями. Серед основних можна виділити сприятливі і несприятливі, бистроме- няющих і незмінні, прогнозовані і непрогнозовані, керовані і некеровані, суттєві і не дуже, зовнішні і внутрішні і ін. (Табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Фактори, що впливають на інвестиційний клімат

класифікаційний

ознака

різновид

факторів

приклади факторів

вплив

сприятливі

 • - Транспарентність державної інвестиційної політики;
 • - захист прав власності;
 • - ліквідність ринку цінних паперів;
 • - політична стабільність;
 • - іноземні інвестиції

класифікаційний

ознака

різновид

факторів

приклади факторів

несприятливі

 • - Соціальна напруженість;
 • - дефіцит бюджету;
 • - адміністративні бар'єри;
 • - високий рівень інфляції;
 • - відсутність економічного зростання

швидкість

змін

Бистроменяю-

щіеся

 • - Антикризові заходи уряду країни;
 • - рівень зовнішнього і внутрішнього боргу;
 • - система оподаткування;
 • - розміри державної підтримки

Медленноменяю-

щіеся

 • - Природно-кліматичні умови;
 • - наявність вільних земель;
 • - освітній рівень трудових ресурсів;
 • - науково-технічний потенціал;
 • - забезпеченість автомобільними дорогами;
 • - екологічна обстановка

імовірність

прогнозовані

 • - Рівень інфляції;
 • - місткість ринку і можливість його розширення;
 • - реальні доходи населення;
 • - вартість позикових ресурсів;
 • - стан платіжного балансу

непрогнозовані

 • - Стихійні лиха;
 • - техногенні катастрофи;
 • - несподівані рішення органів державної та місцевої влади

джерело виникнення

зовнішні

 • - Зміна світових цін на продукцію або сировину;
 • - економічні санкції, «торгові війни»;
 • - можливість перекладу дивідендів за кордон

внутрішні

 • - Діяльність регіональних і місцевих органів влади;
 • - рівень корупції, злочинності;
 • - розвиненість інфраструктури;
 • - режим вільної економічної зони;
 • - експортний потенціал

значимість

істотні

Якість і стабільність законодавчої бази;

 • - стан національної банківської системи;
 • - рівень конкуренції

несуттєві

- Визначаються індивідуально в кожному конкретному випадку

Зазначені в табл. 1.2 чинники можуть одночасно ставитися до різних класифікаційних груп. Наприклад, фактори «експортний потенціал» і «конвертованість валюти» в різних ситуаціях можуть бути як суттєвими, так і несуттєвими. Також їх можна віднести до внутрішніх, медленноменяющімся або сприятливим.

Існують різні інструменти оцінки інвестиційного клімату. Так звана «велика трійка» рейтингових агентств - Standard & Poor's, Fitch Ratings та Moody's - присвоює різних емітентів, борговими зобов'язаннями (наприклад, облігаціями або інших цінних паперів) регіонах і країнах кредитні рейтинги для оцінки якості і ймовірності своєчасної виплати взятих ними фінансових зобов'язань.

Кредитний рейтинг виявляється вкрай важливим як для емітента, так і для суверенної держави. Кредитний рейтинг допомагає розширити доступ до різних джерел капіталу, служить гарним орієнтиром кредитоспроможності, дозволяє знизити витрати по залученню інвестицій і розширити коло потенційних інвесторів. Чим вище рейтинг країни, тим більш сприятливим є її інвестиційний клімат, ризики вкладення коштів зменшуються.

Кредитний рейтинг є інструментом, за допомогою якого інвестори можуть оцінювати ризики покупки цінних паперів або здійснення інших інвестицій. Особливо він важливий для тих інвесторів, які не можуть самостійно проводити детальні фінансові дослідження.

Кредитний рейтинг визначається за певною буквеної шкалою, вона буває як міжнародної, так і національної. Наприклад, Standard & Poor's привласнює рейтинги за такою міжнародною шкалою: / 1/1/1, АА +, АА, АА-, А +, А, А-, ВВВ +, ВВВ, ВВВ-, ВВ +, ВВ, ВВ- , В +, В, В-, ССС +, ССС, ССС-, СС, С, SD, D. Найвищий значення рейтингу - ААА - означає, дуже високу здатність виконувати свої фінансові зобов'язання, а найнижча значення D - дефолт. Рейтинги від ААА до ВВВ вважаються інвестиційними. Багатьом інвесторам заборонено вкладати кошти в зобов'язання з рейтингом нижче ВВВ-, оскільки вони володіють значними спекулятивними характеристиками (їх ще називають «сміттєвими»). Порівняння шкал довгострокових кредитних рейтингів «великої трійки» рейтингових агентств приведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Шкали довгострокових кредитних рейтингів Standard & Poor's,

Fitch Ratings та Moody's

показники

рівень надійності

Standard & Poor's

Fitch Ratings

Moody's

Зобов'язання інвс- стиційного рівня

Най вищий рейтинг

ААА

ААА

Ааа

висока надійність

АА +

АА +

Aal

Закінчення табл. 13

показники

рівень надійності

Standard & Poor's

Fitch Ratings

Moody's

АЛ

АА

Аа2

АА-

А А-

ААЗ

Середня надїжак- ність

А +

А +

А1

А

А

А2

А-

А-

АЗ

Надійність нижче середнього

ВВВ +

ВВВ +

Baal

ввв

ВВВ

Baal

ВВВ-

ВВВ-

ВааЗ

Зобов'язання неінвестиційного рівня

ризиковані

спекулятивні

зобов'язання

BB +

ВВ +

ва

ст

ВВ

Ва2

ВВ-

ВВ-

ВаЗ

Високоріско- ванні спекулятивні зобо- в'язання

В +

В

в

В

В 2

в-

В-

ВЗ

Обязатель- ства, близькі до дефолту

ССС +

ССС

Саа

ссс

Саа2

ССС-

СААЗа

сс

Са

з

дефолтний

рейтинг

Зобов'язання в стані дефолту

D

DDD

DD

D

З

Національну шкалу кредитного рейтингу можна визначити по префіксу перед стандартними рейтинговими значеннями, наприклад, гіАА або kzBBB. Префікс ги позначає російську шкалу кредитного рейтингу, а префікс kz - казахстанську шкалу кредитного рейтингу.

У 2004 р рейтингові агентства Fitch Ratings та Moody's підвищили суверенний рейтинг Російської Федерації до інвестиційного рівня. Уряд Росії зуміло домогтися позитивної динаміки основних макроекономічних показників, скоротився зовнішній борг, зменшилася інфляція, знизилися політичні ризики, почав наповнюватися стабілізаційний фонд. У 2005 р рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило суверенний рейтинг Російської Федерації на одну ступінь але зобов'язаннями в національній валюті до рівня ВВВ-. Таким чином, Росія, за оцінками всіх членів «великої трійки», вперше потрапила в групу рейтингів інвестиційного рівня, закріпившись на мінімальному значенні.

У 2007 р кредитний рейтинг РФ досяг свого історичного максимуму: ВВВ + за шкалою Fitch Ratings і Standard & Poor's, Baal але шкалою Moody's.

У 2014-2015 рр. в зв'язку з кризовими явищами в економіці, санкціями з боку Заходу, контрсанкціямі з боку РФ, несприятливою кон'юнктурою світових цін на вуглеводні, знеціненням рубля і зростанням інфляції, кредитний рейтинг Росії двома провідними рейтинговими агентствами був знову знижений до неінвестиційного рівня.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's в лютому 2015 р знизило кредитний рейтинг РФ до рівня Ва. Міжнародні рейтингові агентства Fitch і Standard & Poor's в жовтні 2015 року засвідчили довгостроковий кредитний рейтинг РФ на рівні ВВВ- і ВВ + відповідно.

Крім поняття «інвестиційний клімат» існує поняття «інвестиційна привабливість». Про інвестиційну привабливість можна говорити відносно не тільки країни або регіону, але також і підприємства. Динамізм зовнішнього середовища, науково-технічний прогрес і посилення міжнародної конкуренції вимагають постійних інвестицій в організацію. Тому будь-яка компанія, яка розраховує залучити додаткові ресурси, випускати якісний і сучасний продукт, повинна стежити за власною інвестиційною привабливістю.

Інвестиційна привабливість організації є комплексним інтегральним показником, що характеризує доцільність інвестування коштів в дану компанію з позицій конкретного інвестора. Інвестиційна привабливість залежить від безлічі факторів, які можна розділити на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх відносяться політичні, економічні, соціальні і т.зв. фактори, що характеризують загальну ситуацію в країні, регіоні, галузі, населений пункт: досконалість, повнота і стабільність законодавчої бази; рівень корупції та ін.

До внутрішніх факторів можна віднести фінансово-економічний, технологічний, виробничий, технічний, правової, трудової, соціальний і екологічний потенціал організації.

Оцінка інвестиційної привабливості в першу чергу потрібна для відповіді на питання, для чого, скільки і яких ресурсів повинен вкласти інвестор і наскільки це буде ефективним.

Тільки інвестиційно привабливий об'єкт може вижити в жорсткій конкурентній боротьбі, тому завданням сучасної організації є постійне підвищення своєї інвестиційної привабливості. Для цього слід:

 • - визначити поточний стан організації, виявити сильні і слабкі сторони, а також наявні перспективи;
 • - розробити варіанти підвищення інвестиційної привабливості;
 • - розробити інвестиційну програму;
 • - забезпечити приплив інвестицій;
 • - провести аналіз здійснених заходів, виявити можливі недоліки.

Для здійснення ефективного управління інвестиційним процесом необхідна відповідна управлінська діяльність.

Інвестиційний менеджмент - це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності, тобто діяльності, спрямованої на аналіз, організацію та планування інвестиційних ресурсів з метою отримання максимального доходу в майбутньому.

Інвестиційний менеджмент включає управління на різних рівнях: держави, окремого інвестиційного проекту, конкретного господарюючого суб'єкта.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >