АНАЛІЗ РИЗИКУ ЗА ТРЬОМА ВАРІАНТАМИ, КУМУЛЯТИВНА ВІРОГІДНІСТЬ

Як було сказано вище, метод чутливості і метод "дерево верятностей" не розглядають основні джерела ризику проектів розробки родовищ корисних копалин, пов'язані з такими фундаментальними їх показниками, як геологічні характеристики рудних тіл, розміри інвестицій, ціни на готову продукцію, доходи підприємства та експлуатаційні витрати . Цей недолік частково усувається в методі аналізу ризику за трьома варіантами.

Припустимо, компанії пропонується проект і вона хоче оцінити його. Керівництво компанії усвідомлює, що вказані в проекті капітальні витрати, термін відпрацювання родовища, а також річні чисті потоки реальних грошей, що залежать від експлуатаційних витрат, цін на готову продукцію і інших чинників, є не цілком визначеними і реально можуть виявитися вище або нижче вказуються значень. Тим часом ці значення приймаються в розрахунок ефективності капітальних вкладень в проект, зокрема в розрахунок NPV і IRR , які неминуче також будуть неточними. Це робить невизначеним результат проекту в цілому.

Існує ризик, що істинні значення NPV виявляться негативними або істинні значення IRR виявляться нижче граничної

Основні характеристики трьох варіантів

параметри

варіант

Песимістичний (Р)

Основний (базовий) (М)

Оптимістичний (О)

Капітальні витрати, млн дол.

25

20

15

Річний потік реальних грошей, млн дол.

8

10

12

Природоохоронні заходи, млн дол.

3,5

2,5

1,5

Термін експлуатації, роки

3

4

5

ставки, встановленої компанією. Такий результат стане невдачею, і ризик се потрібно оцінити кількісно. У таких випадках слід виконати розрахунки досліджуваних параметрів (NPV і 1RR) за трьома варіантами. Один з них є основним, базовим, найбільш вірогідним і заснований на закладених в проекті значеннях показників капітальних витрат, річних потоків реальних грошей і тривалості відпрацювання родовища. Два інших варіанти вважаються оптимістичним і песимістичним і для них все значення згаданих показників відрізняються від найбільш ймовірних на 20-40% (табл. 14).

Припустимо, компанія використовує в розрахунках граничну ставку (ставку дисконту) 20%. На її основі потоки реальних грошей, що відповідають кожному з варіантів, дисконтируются і потім визначаються:

відповідні їм значення NPV ( 20%) і IRR середні значення NPV (20%) і IRR; стандартне відхилення NPV (20%) і IRR; коефіцієнти варіації NPV (20%) і IRR; розраховуються точки і будуються криві кумулятивних ймовірностей для NPV (20%) і IRR.

Відповідні трьома варіантами песимістичне, найбільш ймовірне і оптимістичне значення NPV (20%) і IRR наведені в табл. 15.

Фінансово-економічні показники проекту (за трьома варіантами)

параметри

варіант

Песимістичний (Р)

Основний (базовий) (М)

оптимістичний

(О)

Період окупності, роки

Чи не досягається

2,0

1,25

NPV (20%), млн дол.

-10,2

4,7

15,3

/ ЯД,%

-10,1

32,4

69,5

Термін експлуатації, роки

3

4

5

Отримані дані дозволяють легко розрахувати середнє значення NPV ( 20%) або IRR:

При нормальному розподілі значень параметра (головним чином для NPV) мірою ризику може служити коефіцієнт варіації CV, що розраховується як відношення стандартного відхилення до середнього значення параметра. Результати всіх розрахунків наведені в табл. 16.

Імовірність невдачі проекту можна оцінити шляхом побудови кривих кумулятивної ймовірності, яке здійснюється в такий спосіб. Позначимо V - деякий довільно вибране значення одного з параметрів, наприклад NPV. Кумулятивна ймовірність появи значень цього показника, менших До определя-

Таблиця 16

Характеристики розподілу основних показників проекту

показник

середнє

значення

Стандартне відхилення (а)

Коефіцієнт варіації (СУ)

NPV (20%), млн дол.

3,3

10,5

3,18

IRR,%

30,6

32,5

1,06

ється досить складними математичними методами, після чого в нашому розпорядженні виявляються чотири пари значень:

NPV ( 20%)

кумулятивна ймовірність

-10,2

0

+1,0

0,33

4-10,0

0,90

4-15,3

1,0

Одержані даних може виявитися недостатньо, так як для побудови графіка кумулятивної ймовірності бажано мати якомога більше число точок (рекомендована кількість точок - 1000). Поповнивши масив даних, побудуємо графік кумулятивних ймовірностей для NPV Тепер, якщо критерієм успіху або невдачі проекту для компанії є отримання відповідно позитивного і негативного значення NPV, то з графіка легко визначити кумулятивну ймовірність невдачі (ордината точки графіка, що відповідає NPV = 0).

Аналогічні розрахунки і побудови виконуються і для IRR , причому рекомендується використовувати в якості величини V значення IRR , що перевищують ставку дисконту.

IRR,%

кумулятивна ймовірність

-10,1

0

4-21,0

0,29

4-50,0

0,87

+69,5

1,0

Якщо критерієм невдачі для компанії є отримання IRR <20%, то кумулятивна ймовірність такого події, певна графічно, складе 27%. Необхідно, однак, пам'ятати, що ймовірно, певні для IRR, менш точні, ніж для NPV, так як розподіл величини IRR сильніше відрізняється від нормального.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >