Сучасна російська літературна мова

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваВведення. Російська мова в сучасному світі Російська мова в Російській Федерації Російська мова - одна зі світових мов Поняття про сучасній російській мові Основні мовні одиниці різних рівнів Норма і некодифікована мова Соціальна і функціонально-стилістична диференціація мовиРОЗДІЛ I. Фонетика і фонологіяРОЗДІЛ 1. Фонетика як наука про звуки мови Звукові одиниці та їхні функції Аспекти фонетики Артикуляційний аспект фонетики Акустичний аспект фонетикиАкустичні характеристики звуків мовиЧастота і висота звукуСила (інтенсивність) і гучність звукуСпектр і тембр звуку Лінгвістичний аспект фонетикиФонема і АлофонКласифікація алофонов Перцептивний аспект фонетики Фонетична і фонематична транскрипціяРОЗДІЛ 2. Система фонем російської мови Голосні і приголосні Система голосних фонем Система приголосних фонемАртикуляційна класифікація приголосних звуківСистемні відносини приголосних фонем Спірні питання в системі фонем російської мовиФонематична самостійність / и /Фонематична інтерпретація довгих приголосних звуків Фонеми в потоці мови Поняття потоку мови Голосні фонеми під наголосом Голосні фонеми в ненаголошеній положенніНенаголошені Алофон після твердих приголоснихНенаголошені Алофон після м'яких приголосних Приголосні фонеми в потоці мовиКомбінаторне взаємовплив приголосних в поєднаннях С + СПристосування приголосних за способом артикуляціїПристосування приголосних за чинним органуПристосування приголосних по роботі голосових зв'язокПристосування приголосних по роботі середній частині спинки мовиОсвіта комбінаторних алофонов приголосних в поєднаннях С + ГПозиційні Алофон приголосних у кінці словаФонетичні явища на стику слів Чергування фонем Поняття чергування Позиційні та історичні чергування Позиційні чергування голосних Позиційні чергування приголосних Чергування фонем (висновок) Склад і розподіл на склади Поняття складу складоподілу в російській мові Теорії складоподілу Словесний наголос Поняття словесного наголосу Фонетична природа словесного наголосу Місце наголосу в російській мові Ненаголошені і слабонаголошені слова Інтонація Поняття інтонації Функції інтонації Поняття синтагми Функції синтагматичного членування інтонаційна характеристика синтагмиМелодикаТипи несловесних наголосівПаузиТемп мовлення Орфоепія Поняття орфоепії Орфоепія і орфофонія Типи виголошення Петербурзьке і московську вимовуРОЗДІЛ II. Графіка і орфографія Тип сучасного російського письма Буквено-звуковий характер письма Сучасний російський алфавіт Сучасна російська графіка Основне завдання графіки. Складової принцип графіки Порушення і обмеження складового принципу графіки Опорні написання Сучасна російська орфографія Частини орфографії Літерне позначення звукового складу слів (основні принципи) Морфологічний принцип орфографії Порушення морфологічного принципу орфографії Обмеження морфологічного принципу орфографії Види буквено-звукових написань Злиті, роздільні і Напівзлитого написання Вживання великих і малих літер Правила переносів Скорочення слів листіРОЗДІЛ III. Лексика Лексико-семантична система Поняття про лексику і лексикології Лексичне значення слова Багатозначність (полісемія) Метафора і метонімія Омонімія і омоніми Синонімія і синоніми Антонімія і антоніми Паронімія і пароніми Системні зв'язки лексичних одиниць Лексика з погляду її походженняІсконно російські слова Запозичення зі слов'янських мов Запозичення з неслов'янських мов Фонетико-графічне освоєння запозичених слів Граматичне освоєння запозичених слів Семантичне освоєння запозичених слів Системне освоєння запозичених слів Лексика з точки зору її активного і пасивного запасу Активна і пасивна лексика Застаріла лексика Нові слова Лексика з погляду її вживання Діалектна лексика Термінологічна лексика Жаргонна лексика Лексика з погляду стильової та стилістичної Міжстильова лексика Лексика наукового стилю Лексика офіційно-ділового стилю Лексика публіцистичного стилю Лексика розмовного стилю Лексика художнього стилю Стилістична характеристика лексикиРОЗДІЛ IV. Фразеологія Поняття про фразеологізми і фразеології Типи фразеологізмів та його ознаки Синтаксичні конструкції, близькі до фразеологізмів Системні відносини у фразеології Семантика фразеологізмів Фразеологічні синоніми Фразеологічні антоніми Фразеологізми з точки зору їх походження та вживання Джерела фразеології Вживання фразеологізмівРОЗДІЛ V. Лексикографія Тлумачні словники сучасної російської мови Словник Д. М. Ушакова Словник С. І. Ожегова "Словник сучасної російської літературної мови" в 17 томах "Словник російської мови" в 4 томах Словники іноземних слів Словники-довідники Синонімічні словники Антонімічні словники Словники нових слів Фразеологічні словники Інші словники-довідникиРОЗДІЛ VI. Морфеміка і словотвір Морфеміка Морфеми та їх типи Морфемний склад слова Морфонологія Словотвір Процес утворення слів Способи, типи і моделі словотворення Словотвірна структура Історичні зміни в структурі словаТрансформаціяДеформаціяТрансакцентаціяДесуффіксаціяДекомпонізаціяЗаміщенняРедеріваціяКвазісуффіксиТрансстіляціяТрансмоделяціяДемоделяціяТранссемантізаціяДесемантизація Словотворчий і морфемний аналізЗіставлення граматичних формЗіставлення з виробляють словоЗіставлення з одномодельного словами Співвідношення принципів синхронізму та історизмуРОЗДІЛ VII. Граматика. Морфологія Предмет морфології Іменник Поняття про ім'я іменник Лексико-граматичні розряди іменників Категорія роду Категорія одухотвореності і бездушності Категорія числа Категорія відмінка Категорія відмінка Схиляння Невідмінювані іменники Освіта іменників Наголос іменників Морфологічний розбір іменника Прикметник Поняття про прикментник Лексико-граматичні розряди прикметників Морфологічні категорії прикметників Схиляння Освіта прикметників Наголос прикметників Морфологічний розбір прикметника Числівник Поняття про числівник. Лексико-граматичні розряди і морфологічні категорії числівників Основні типи відмінювання числівників Морфологічний розбір числівника Займенник Поняття про займенник Лексико-граматичні розряди займенників Схиляння Морфологічний розбір займенника Дієслово Поняття про дієслово Категорія виду Способи дієслівної дії Дієслова руху Категорія застави Категорія способу Категорія часу Категорія особи Категорія числа Категорія роду Словозміна дієслова Словозмінні класи і групи дієслів Відмінювання дієслів Освіта дієслів Причастя Дієприслівник Інфінітив Морфологічний розбір дієслова, дієприкметники і дієприслівники Прислівник Поняття про говіркою Ступені порівняння прислівників Труднощі в розмежуванні прислівників Освіта прислівників Морфологічний розбір прислівники Прийменник Поняття про прийменник Прийменники за характером висловлюються відносин Морфологічний розбір прийменника Сполучник Поняття сполучника Сурядні сполучники Підрядні сполучники Сполучникові слова Морфологічний розбір сполучника Частка Поняття про частинку Класифікація часток Морфологічний розбір частинки Вигук Поняття про вигуків Класифікація вигуківРОЗДІЛ VIII. Граматика. Синтаксис Синтаксичні одиниці та зв'язку Синтаксичні одиниці Синтаксичні зв'язку Типи синтаксичного зв'язку Засоби вираження синтаксичного зв'язку Словосполучення Поняття про словосполучення Формальна і смислова організація словосполучень. Їх типи Просте речення Традиційні уявлення про простому реченні. Типи простого пропозиції Підмет в двусоставном пропозиції Присудок односкладних речень Другорядні члени речення. Доповнення Визначення Обставина Деякі підсумки традиційного розгляду членів речення Просте ускладнене реченняОднорідні члени реченняЗвернення Модальність Порядок слів у реченні Синтаксичний розбір простого речення Складне речення Поняття про складне речення в класичній російській граматиці. Типи складного речення Складносурядні пропозицію Складнопідрядне речення Безсполучникове складне речення Синтаксичний розбір складного речення Синтаксис тексту Складне синтаксичне ціле Пряма і непряма мова Просте і складне речення в структурній лінгвістиці Поняття про трьохаспектна організації простого речення Формальна організація простого речення Розширені мінімальні схеми простих речень Парадигматика пропозиції Смислова організація простого речення Компоненти схеми простого речення і члени речення Комунікативна організація простого речення Складне речення в структурній лінгвістиціРозуміння складного реченняВиди синтаксичного зв'язку в складному реченніСкладносурядні реченняСкладнопідрядні реченняБезсполучникові пропозиціїКласифікація складних речень в концепції О. А. Крилової, Л. Ю. Максимова та Е. Н. ШиряєваАктуальне членування пропозиції комунікативна організація тексту Пунктуація Принципи пунктуації Склад розділових знаків і їх порядок в пунктуаційні алфавіті Начертание і назви знаків пунктуації Функції розділових знаків Функціональна граматика Функціоналізм в сучасній русистики Функціонально-комунікативна граматика (ФКГ) Г. А. Золотовой Поняття функціонально-комунікативної граматики Про типи пропозиції Просте або складне Текст - основний об'єкт граматики Петербурзька школа функціональної граматики. Теорія функціональної граматики (ТФГ) А. В. Бондарко Теорія функціонально-комунікативного синтаксису (ФКС) М. В. ВсеволодоваРОЗДІЛ IX. Активні процеси в сучасній російській мові Зміни в словотворенні Місце словотворення в мовній системі Активні процеси словотворенняДемократизаціяПосилення меж аналитизма і агглютінатівнимЗростання особистісного начала і експресивності Процеси, що охоплюють окремі ділянки системи словотворенняКонкуренція якісних і відносних прикметниківНайменування процесів, що не співвідносних з дієсловомДеідеологізація префіксальних похіднихВисновки Зміни в морфологічному ладі Стійкість морфологічного ладу мови ІменникЕлементи аналітичності в відмінкової системіНесклоняемие іменники в сучасному іменному відмінюванніФункціонування варіантних відмінкових флексійНенормативні коливання під ФЛЕКС іменників Числівник Заключні зауваження Зміни в синтаксичному ладі Зміни в системі словосполучень і синтаксичних зв'язківСкорочення багаточленних словосполучень. Контамінація і розпад словосполученьОслаблення синтаксичних зв'язківСамостійне вживання прийменниково-відмінкових формФункціонування форми називного відмінка в залежних синтаксичних позиціях Зміни в області пропозиціїЗміни у вживанні синтаксично пов'язаних компонентів пропозиціїРозвиток вставних конструкційРозвиток пропозицій з некоординованими головними членами
 
Наст >