Відмінності з погляду ефективності

Той факт, що НКО не виплачують дивідендів і не дають комерційних вигод своїм засновникам і стейкхолдерам, не означає, що керівники НКО не повинні піклуватися про ефективність роботи своєї організації. В іншому випадку НКО перетвориться на джерело благодійності або збагачення окремих осіб (наприклад, за рахунок виплати співробітникам і експертам надмірно великих гонорарів, винагород, премій і т.п.). Відсутність уваги до ефективності в кінцевому рахунку досить швидко може привести до стану фінансової кризи, якщо НКО даремно витрачає дефіцитні ресурси, які могли б бути витрачені на задоволення інших суспільних потреб.

Оскільки проблема оцінки ефективності НКО полягає у вимірюванні обсягу наданих послуг на виході, що зробити чисельно вельми складно, увага зміщується до вимірювання та контролю витрат на вході. В англійській мові існують два терміни - efficiency і effectiveness - словникові еквіваленти яких однакові - "ефективність". Однак між цими термінами існує змістовне відмінність: efficiency зазвичай відноситься до використання засобів (ресурсів), у той час як effectiveness (результативність) має відношення до організаційних цілей. Таким чином, організації можуть бути дуже ефективними, але абсолютно нерезультативними. Наприклад, припустимо, що фірма виготовляє механічні калькулятори. Шляхом використання найбільш прогресивних методів виробництва вона досягає дуже низької собівартості в порівнянні з іншими, що випускають аналогічну продукцію (тобто працює ефективно), проте, оскільки немає охочих купувати механічні калькулятори, фірма не отримує прибутку (отже, працює нерезультативно). Легко уявити собі й інші приклади, але ефективна організація не може не бути результативною: про більш-менш ефективному використанні ресурсів може йти мова тільки в тому випадку, коли організаційні цілі досягаються. Таким чином, ефективність є поняттям, вільним від цінності: ми можемо говорити про цілі організації, але коли ми звертаємо увагу на використання ресурсів для досягнення цілей, можливо раціональне огляд цілей.

Розглядаючи конкретні методи оцінки ефективності, американські вчені П. Робі і К. Сейлз запропонували список критеріїв ефективного управління, орієнтуючись, головним чином, на комерційні організації:

  • 1) якість управління;
  • 2) якість продукції та послуг;
  • 3) здатність до нововведень;
  • 4) обсяг довгострокових інвестицій;
  • 5) фінансове становище;
  • 6) здатність до залучення, розвитку високоякісних людських ресурсів;
  • 7) відповідальність перед суспільством та довкіллям;
  • 8) широке використання активів компанії. Очевидно, даний список можна було б і розвинути.

Деякі з цих критеріїв (наприклад, 1, 3, 6, 7) застосовні до оцінки ефективності НКО. Проте, зрозуміло, що навіть у разі комерційних організацій не існує одного або декількох визначених і визнаних усіма дослідниками критеріїв оцінки ефективності. Тим більше це справедливо для Н КО, відмінності між якими глибше й істотніше, ніж між комерційними організаціями. Звідси випливає, що для кожного типу НКО (а іноді навіть для кожної конкретної організації) необхідно розробляти свій власний набір критеріїв оцінки ефективності.

Основою для вирішення цього завдання може послужити виділення чотирьох підходів до розробки критеріїв: цільового, процесного, ресурсного і підходу з позицій груп підтримки або стейкхолдерів.

Цільовий підхід. Він грунтується на твердженні, що всі критерії організаційної ефективності прямо або побічно пов'язані з цілями. Однак конфліктуючі, різнопланові, невизначені і розмиті цілі, властиві НКО, ускладнюють побудова ієрархії цілей, виділення головною, визначальною. У разі комерційної організації головні цілі пов'язані з виробництвом. Тоді ефективність в досить простому випадку визначається як відношення витрат до прибутку або коефіцієнтами рентабельності. Цільовий підхід, що є основним для комерційних організацій, може виконувати лише допоміжні функції для виявлення ефективності НКО.

Процесний підхід. Для оцінки ефективності з позицій цього підходу увага приділяється соціальним процесам в організації - мотивації, комунікації, роботи в команді, лояльності організаційних цілей, процесу прийняття рішень. Тут найбільшою мірою проявляється зв'язок ефективності з використанням людських ресурсів організації. Однак концентрація зусиль керівництва НКО на підвищення ефективності за рахунок вдосконалення внутрішньоорганізаційні процесів може призвести до ситуації "управління сільським клубом", коли всі зусилля спрямовуються на створення комфортної обстановки для персоналу організації на робочому місці, зниження конфліктності всяку ціну і замкнутості в рамках внутрішньоорганізаційні людських проблем.

Ресурсний підхід. Цей підхід пов'язує ефективність з раціональним споживанням ресурсів. На відміну від двох попередніх він спрямований на облік змін у зовнішньому середовищі, у тому числі політичних, соціальних факторів, змін у громадській думці і поділюваних соціальними групами цінностей. Ресурси, що споживаються НКО, завжди обмежені і дефіцитні. Тому оцінка ефективності діяльності адміністрації часто пов'язується з умінням знаходити нові джерела надходження ресурсів, найчастіше фінансових. Однак домінування ресурсних проблем в управлінні, настільки характерне для комерційних організацій, у разі НКО може привести до розриву поточної, оперативної діяльності і заявлених стратегічних цілей. Так, наприклад, громадська організація - Центр, що займається реабілітацією наркоманів, - не буде зацікавлена в їх скороченні, так як фінансування діяльності Центру визначається кількістю надійшли на лікування наркоманів.

Підхід з позицій стейкхолдерів. Цей підхід до оцінки ефективності НКО намагається подолати обмеженість перших трьох. У даному випадку ефективність визначається як здатність задовольняти потреби та очікування максимальної кількості стейкхолдерів організації - спонсорів, представників громадськості, екологічних організацій, церковних громад, профспілок, громадських об'єднань і т.д. Таке розуміння ефективності є майже винятковим для муніципальних організацій (наприклад, районних управ), багатьох організацій державного управління, громадсько-політичних об'єднань і ряду інших, що проголошують в якості своєї основної мети служіння суспільним інтересам. Організації, діючи відповідно до зазначеної ефективністю, зазвичай утруднені у визначенні ієрархії цілей, оскільки цілі визначаються взаємовідносинами зі стейкхолдерами, які, у свою чергу, можуть характеризуватися мінливої в часі ступенем значущості. Стратегія НКО в цьому випадку буде будуватися на визначенні бажаних цілей. Вона називається стратегією вимушеної оптимізації. Якщо організація концентрує увагу на задоволенні інтересів зовнішніх стейкхолдерів, то це може призвести до ігнорування вимог процесного підходу і, як наслідок, погіршення внутріорганізаційного клімату. Тому неправильно стверджувати, що інтереси внутрішніх стейкхолдерів не мають значення при плануванні та реалізації антикризової стратегії НКО. Поєднувати ці протилежні вимоги при плануванні АКУ дозволяє знання того, що інтересами і, отже, поведінкою внутрішніх стейкхолдерів можна управляти, а на інтереси зовнішніх - переважно реагувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >