Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цілі і методи фінансового аналізу

Фінансовий аналіз є елементом фінансового менеджменту і аудиту. Як метод пізнання економічних процесів він займає важливе місце в системі управління підприємством і є прерогативою вищої ланки управлінських структур.

Фінансовий аналіз являє собою сукупність методів визначення майнового і фінансового положення господарюючих суб'єктів у минулому періоді, а також його можливостей па найближчу та довгострокову перспективу.

Основними функціями фінансового аналізу є:

 • - Всебічна оцінка фінансового стану об'єкта аналізу;
 • - Виявлення факторів і причин досягнутого стану;
 • - Підготовка та обгрунтування прийнятих управлінських рішень в галузі фінансів;
 • - Виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового стану та підвищення ефективності всієї господарської діяльності.

Поділ аналізу на фінансовий і управлінський обумовлено сформованим на практиці поділом системи бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський облік. Таким чином, фінансовий аналіз є частиною повного аналізу господарської діяльності (економічного аналізу), представленої на рис. 7.32.

Аналіз господарської діяльності

Рис. 7.3. Аналіз господарської діяльності

Метою фінансового аналізу є отримання найбільшого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства: його прибутків і збитків, змін активів і пасивів, розрахунків з дебіторами і кредиторами, - і визначення найбільш ефективних шляхів досягнення прібильності1.

Об'єктом фінансового аналізу є фінансова інформація (звітність), яка повинна відповідати вимогам достовірності та відкритості, зрозумілості, корисності і значущості, повноти, послідовності, порівнянності, обачності, нейтральності та ін.

Хоча фінансові звіти висвітлюють події, що мали місце в минулому, їх дані необхідні для складання планів і прогнозів на майбутнє. Їх вивчення допомагає встановити недоліки в роботі підприємства в цілому і в окремих секторах його діяльності, виявити резерви вдосконалення управління виробничими, комерційними та фінансовими операціями.

Суб'єктами аналізу виступають дві групи користувачів інформації, зацікавлених у діяльності підприємства:

 • - Власники, позикодавці, постачальники, клієнти, податкові органи, персонал підприємства, керівництво, інтерпретують фінансову інформацію виходячи зі своїх інтересів;
 • - Аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки, які повинні захищати інтереси першої групи користувачів звітності.

Методика фінансового аналізу включає три взаємопов'язаних блоки:

 • • аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
 • • аналіз фінансового стану підприємства;
 • • аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності.

Практика фінансового аналізу виробила основні правила читання фінансових звітів, заснованих на дедуктивному (від загального до часткового) методі:

 • - Аналіз бухгалтерської звітності, який полягає у вивченні абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності; в процесі нього визначається склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками і покупцями, визначаються розмір і джерела позикових коштів, оцінюється обсяг виручки від реалізації і розмір прибутку, порівнюються фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) і встановлюються причини їх невідповідності;
 • - Горизонтальний (часовий) аналіз полягає в порівнянні кожної позиції звітності даного та попереднього періодів;
 • - Вертикальний (структурний) аналіз дозволяє визначити структуру підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому;
 • - Трендовий аналіз являє собою порівняння кожної позиції звітності в поточному періоді з позиціями ряду попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому, а отже, ведеться перспективний, прогнозний аналіз;
 • - Аналіз відносних показників - це розрахунок відносин даних звітності, визначення взаємозв'язків показників;
 • - Порівняльний (просторовий) аналіз здійснюється і як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками підприємства, дочірніх структур, підрозділів, цехів, і як міжгосподарський аналіз показників підприємства з показниками конкурентів, середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними;
 • - Факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Він може бути як прямим, тобто роздроблення результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Кількісні методи фінансового аналізу поділяються:

 • - На статистичні, до яких відносяться спостереження, абсолютні та відносні показники (коефіцієнти), розрахунки середніх величин, ряди динаміки, зведення і угруповання економічних показників за певними ознаками, порівняння, індекси, деталізація, графічні методи;
 • - Бухгалтерські, що включають метод подвійного запису, бухгалтерський баланс та ін .;
 • - Економіко-математичні - методи елементарної математики, математичного аналізу (диференціювання, інтегрування і т.д.), математичної статистики, економічні методи (національне рахівництво, баланс народного господарства та ін.), Методи математичного програмування (оптимізація, лінійне, нелінійне і квадратичне програмування тощо), методи дослідження операцій (управління запасами), методи технічного зносу та заміни обладнання, теорія ігор, теорія розкладів, методи економічної кібернетики: евристичні методи.

При проведенні аналізу варто враховувати різні фактори, такі як ефективність застосовуваних методів планування, вірогідність бухгалтерської звітності, використання різних методів обліку (облікової політики), рівень диверсифікації діяльності інших підприємств, статичність використовуваних коефіцієнтів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук