Розділ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА

Завдання та функції закупівельної логістики

Жодне підприємство, торгове, виробниче або відноситься до сфери послуг, не є самодостатнім. Всі організації різною мірою залежать від сировини, матеріалів і послуг, якими їх забезпечують інші організації. Здійснення закупівель та постачання - одна з основних функцій в будь-якій організації. Існують концептуальні відмінності в термінах логістики торгівлі від логістики виробництва (табл. 2.)

Отже, постачання пов'язано з придбанням сировини, напівфабрикатів і комплектуючих для виробничого підприємства, а закупівля здійснюється торговим підприємством. Таким чином, у спеціальній літературі можна зустріти два поняття: логістика постачання (Б.А. Анікін. 2006) і закупівельна логістика (В.Ф. Стукач. 2004). Іноді обидва ці поняття об'єднані в терміні "закупівельна логістика". К.Ю. Ковальов (2007) вважає, що терміни "постачання" і "закупка" застосовні, відповідно, для виробничих і торговельних підприємств (табл. 2).

Метою закупівельної (постачальницької) логістики є задоволення потреб торгового чи виробничого підприємства з максимально можливою економічною ефективністю.

Таблиця 2

Категорії вхідних потоків в логістиці

Показники

Сфера народного господарства

Виробництво

Торгівля

Некомерційний сектор

Термін,

характеризує логістику "на вході"

Постачання

Закупівлі

Постачання

Об'єкт управління

Сировина і матеріали

Товари

Матеріальні цінності

Можливість прийняття рішення "зробити або купити"

Є

Немає

Мається на

обмежених

випадках

Система

прогнозування

Точно вчасно (Just in Time - ЛТ)

Ефективна

реакція на

споживача

(Effective

Consumer

Response

ECR)

Програма

конкурентного

держзамовлення

Система

планування

Планування матеріальних потреб (Material Resources Planning - MRP I, MRP II (ERP))

Планування

безперервного

поповнення

запасів

(Continuous

Replenishment

Planning

CRP)

Інформаційне забезпечення в ланцюзі постачань

Системи швидкого реагування (Quick Response - QR)

Документообіг в ланцюзі постачань

Електронний обмін даними (Electronic Data Interchange - EDI)

Основна ціль

Найменші загальні витрати

Досягненню цього ланцюга сприяє рішення наступних основних завдань:

  • 1) витримування обгрунтованих термінів закупівлі сировини, комплектуючих або товару:
  • 2) забезпечення точної відповідності між кількістю поставок і потребами в них;
  • 3) дотримання вимог провадження у якості сировини і комплектуючих виробів.

У Росії до 1991 року існувала адміністративно-командна система. Матеріально-технічне забезпечення при цьому виді господарювання характеризувалося наступним:

♦ обсяг продукції, що підлягає обміну, визначався по кожному постачальнику 7 і споживачеві;

♦ держава диктувала господарські зв'язки по постачаннях продукції шляхом прикріплення постачальників до споживачів;

♦ обмін продукції здійснювався за державними цінами;

♦ можливості вибору варіантів постачання були обмежені.

При переході до ринкової економіки стан справ у галузі постачання різко змінилося. Матеріально-технічне постачання в умовах ринкової економіки характеризується наступним:

♦ обсяг і склад товарної маси визначається попитом і вартістю товарів на ринку;

♦ вибір господарських зв'язків та партнерів здійснюють самі покупці і продавці;

♦ в організації обміну активна роль належить посередникам;

♦ всі учасники процесу обміну та споживання матеріальних ресурсів використовують методи логістики.

Все перераховане вище дозволяє реагувати на попит, змінювати асортимент товарів за побажанням споживачів і управляти матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства сировиною та напівфабрикатами.

Закупівельну роботу на підприємстві здійснюють служба постачання. Працівники служби постачання вибирають постачальників, укладають договори і контролюють їх виконання, вживають заходів у разі порушення умов поставки.

У відділі постачання розрізняють два види фахівців - це рядові і провідні фахівці.

Рядовий фахівець із закупівель виконує такі функції: укладення договору; контроль виконання договору; організація доставки сировини; організація складування.

Провідний спеціаліст у службі постачання займається аналітичною роботою і вирішує наступні завдання: визначення доцільності закупівель комплектуючих або власне їх виробництво - завдання "зробити або купити"; отримання та оцінка пропозицій від постачальників; пошук необхідних комплектуючих; вибір постачальників; вибір виду транспорту або поєднання видів транспорту при мультимодальних перевезеннях; управління запасами та їх регулювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >