Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність регулювання та методи державного регулювання інвестиційно-будівельної діяльності

В умовах ринкової економіки одночасно функціонують ринкові саморегулятори і методи державного управління і регулювання інвестиційно-будівельної діяльності. Інвестиційно-будівельна діяльність здійснюється на ринках капітальних вкладень і підрядних робіт, складовими яких є сектора (сегменти) проектних робіт та інжинірингових послуг, будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, технологічного обладнання. На кожному сегменті ринків капітальних вкладень та підрядних робіт постійно діють закони попиту і пропозиції, конкуренції, а також заходи державного регулювання діяльності основних об'єктів інвестиційно-будівельної сфери (інвесторів, замовників, підрядних будівельно-монтажних підприємств).

Аналіз стану інвестиційно-будівельної сфери показує, що за період 1991-1998 рр. відбувалося скорочення інвестицій в основний капітал (приблизно на 10% щорічно) і підрядних робіт на тлі загальної кризи національної економіки. Ринкові саморегулятори (попит, пропозиція, конкуренція) і заходи держави (податки, кредити, субсидії, бюджет, закони) виявилися не в силах зупинити тривалу кризу в інвестиційно-будівельній сфері і хоча б стабілізувати економіку. Сьогодні більшість російських учених, фахівців прийшли до висновку про посилення ролі держави в ринковій економіці, і насамперед у вирішальних сферах діяльності - промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання економіки (ДРЕ) - це система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних державними структурами з метою вирішення основних проблем економіки країни. Економічна завдання - вирішення проблем інвестиційно-будівельної сфери, яка дзеркально відображає стан будівельної галузі.

Світовий досвід свідчить, що, як би не були поширені методи ринкової саморегуляції і велика частка приватного сектора в економіці, держава завжди виступає ключовим фактором соціально-економічного розвитку. А розвиток економіки неможливий без зростання інвестицій в основний капітал та підвищення їх ефективності, тобто без позитивного положення справ в інвестиційно-будівельній сфері.

Невтручання держави в цей процес обертається серйозними економічними наслідками. Якщо у конкурентному ринковому економіці падіння платоспроможного попиту викликає зниження цін, то монополії відповідають на зменшення попиту не зниженням цін, а скороченням обсягів виробництва. Ніяке зниження попиту в монополіст-економіці не дозволяє досягти так званої "ціни рівноваги", тому дану проблему треба вирішувати на основі розумної цінової політики держави, включаючи ефективний державний контроль за монопольним ціноутворенням.

У той же час негайна демонополізація нашої економіки не призведе до її стабілізації, а лише поглибить кризу (штучне порушення єдиного технологічного конвеєра, погане використання ОПФ, зростання постійних витрат, ослаблення науково-прикладної науки, зниження якості виробів, зменшення обсягів виробництва, породження нових, але більш "вузьких" монополістів і т.д.). Навпаки, держава повинна стимулювати створення нових трансакційних (СНД) корпорацій, багатопрофільних концернів.

Межі ДРЕ визначаються розміром валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через консолідований бюджет і позабюджетні фонди, а також розмірами державного сектора економіки.

Існують три групи методів державного регулювання: правові, адміністративні та економічні. Роль адміністративних методів регулювання економіки значна в період криз, тоді як економічні методи переважають під час стабільного розвитку народного господарства.

Адміністративні методи - це міри заборони, дозволи і примуса. Адміністративні засоби регулювання в розвитих країнах з ринковою економікою використовуються в незначних масштабах. Їх сфера дії в основному обмежується охороною навколишнього середовища і створенням мінімальних побутових умов для відносно слабко захищених верств населення.

Поруч із адміністративними засобами існує також неекономічне регулювання - урядові переконання. У ряді випадків уряд звертається з закликами проявляти стриманість у витратах, купувати більше вітчизняних і менше імпортних товарів, активніше брати участь у житловому будівництві, купувати облігації державної цільової позики.

Економічні методи ДРЕ підрозділяються на засоби грошово-кредитної (непрямі) і бюджетної політики (прямі).

Основні засоби грошово-кредитної політики:

 • -регулювання облікової ставки (дисконтна політика, здійснювана центральним банком);
 • -встановлення розмірів мінімальних резервів, які фінансово-кредитні інститути стали зобов'язані зберігати в центральному банку;
 • -операції державних установ на ринку цінних паперів, такі, як емісія державних зобов'язань, торгівля ними і погашення.

За допомогою цих інструментів держава ринеться змінити співвідношення попиту і пропозиції на фінансовому ринку в бажаному напрямку.

Інвестиційно-будівельна сфера являє собою сукупність економічних взаємовідносин між її суб'єктами з питань здійснення інвестицій в основний капітал у формі капітальних вкладень, тобто створення і відтворення основних фондів всіх галузей господарського комплексу.

Суб'єкти інвестиційно-будівельної сфери:

 • -інвестори (забудовники, замовники) в особі держави, приватних підприємств і підприємств інших форм власності, громадян, які вкладають інвестиції в створення або підтримання в робочому стані основного капіталу;
 • -подрядние будівельні підприємства, проектно-вишукувальні організації, підприємства будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів та інші підприємства будівельного комплексу, що здійснюють основні етапи реалізації інвестиційних проектів (проектування, виготовлення основних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, зведення будівель і споруд);
 • -учрежденія центрального і комерційних банків, що здійснюють взаєморозрахунки між усіма учасниками інвестиційного процесу;
 • -Підприємства більшості галузей народного господарства, які постачають матеріали, товари та послуги для учасників інвестиційного проекту;
 • - Посередницькі та інформаційні фірми.

Капітальні вкладення - форма реалізації інвестицій в основний капітал у вигляді грошових коштів. Витрати інвестора (замовника) на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств, придбання техніки, інструменту, інвентарю, на проектно-вишукувальні роботи, підготовку експлуатаційних кадрів, утримання дирекції споруджуваного підприємства, технагляд та інші витрати виступають як об'єкти вкладення.

Інвестиційно-будівельна сфера - це найважливіша частина відтворення основного капіталу шляхом трансформації будівництва будівель, споруд (нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переозброєння).

Головна мета вкладення інвестицій в основний капітал - отримання економічного ефекту (соціального, екологічного) у майбутньому, після процесу обміну інвестиційних (фінансових) ресурсів на нові споживчі вартості.

Інвестиційно-будівельна сфера являє собою відкриту систему, що взаємодіє із середовищем. Основні передумови успішної діяльності даної сфери економіки знаходяться не тільки всередині, але і в зовнішньому середовищі, тобто залежать від зовнішньоекономічних, соціальних та інших відносин у суспільстві. Інвестиційно-будівельну сферу слід розглядати як певну систему, що складається з ряду підсистем: перед проектної, проектної, виробничої (будівельної), комплектацій, експлуатаційної, посередницької, фінансової, планової, результуючої. Загальноприйнято представляти кожну підсистему як економічну осередок, що має певної самостійністю у виборі режиму свого функціонування, занурену в зовнішнє середовище (сформовану іншими осередками та іншими економічними системами). Кожна комірка має свою цільову функцію, свою систему стимулів та оцінки ефективності техніко-економічних режимів, тому слід забезпечити спільну узгоджену діяльність економічних осередків, тобто вибрати оптимальний режим діяльності всієї системи при одночасному збереженні можливості свободи вибору кожною клітинкою автономного, власного розпорядку роботи.

Теорія оптимізації відіграє важливу роль при проектуванні механізму взаємодії підсистем. Принцип спільної оптимізації базується на дотриманні наступних умов.

1. Оптимальний стан кожної підсистеми в системі менш ефективно, ніж оптимальний стан системи:

де - оптимальний стан 1-й підсистеми; п, Й - сума підсистем (від г до п); 1 = 1; ОС - оптимальний стан всієї системи.

2. Оптимізація стану системи призводить до субоптимальних (нижчестоящим за оптимальним рівнем) станам складових її підсистем:

де (Х- * - субоптимальное стан 1-й підсистеми.

Згідно теорії оптимізації (принципом спільної оптимізації), досягнення ефективного кінцевого результату в інвестиційно-будівельній сфері можливе за умови взаємної згоди всіх учасників проекту діяти не в самих вигідних для них умовах. Переслідування ними тільки своїх власних економічно оптимальних цілей може завдати шкоди іншим учасникам та проекту в цілому. Незнання або ігнорування положень теорії оптимізації служить однією з головних причин недостатньої ефективності більшості інвестиційних проектів і низької віддачі в цілому від інвестицій в основний капітал.

У ринковій економіці в основі концепції управління інвестиційно-будівельною сферою, на думку автора, має лежати три принципи: маркетинг, адаптація, підприємницьке поведінка.

Ухвалення рішення про реалізацію інвестиційного проекту по створенню або відтворення основного капіталу визначається зіставленням двох головних показників:

 • 1) очікуваної норми чистого прибутку від реалізації проекту;
 • 2) реальної ставки відсотка (ставки рефінансування Банку РФ).

Якщо перший показник в 1,2-1,5 рази перевищує другий показник, то інвестор має право прийняти рішення про реалізацію проекту. У разі якщо другий показник більше або дорівнює першому, приватний капітал не буде здійснювати інвестиції і тільки держава в необхідних випадках (у разі отримання соціального або екологічного ефекту досягнення оборонної або продовольчої безпеки країни, проведення пріоритетних науково-технічних досліджень) вправі піти на економічно неефективне ( збиткове) рішення.

Державне регулювання інвестиційно-будівельної сфери - це специфічна функція управління, покликана об'єднати державні (громадські) і приватні інтереси для формування раціональних великих пропорцій (співвідношень) у національній економіці між споживанням, накопиченням і інвестуванням на основі прогнозування, стратегічного планування (індикативного, рекомендаційного), бюджетного фінансування, оподаткування та інших заходів державного впливу на ринки інвестицій, підрядних робіт, нерухомості. Державні регулятори і ринкові саморегулятори мають сприяти досягненню оптимальної структури та інфраструктури суспільного господарства (структурній реформі) і діяльності конкретних суб'єктів економічних відносин як економіки в цілому, так і окремих регіонів на основі інвестицій в основний капітал.

Державне регулювання інвестиційної сфери ринкової економіки повинно забезпечувати впорядкованість найскладніших складових інвестиційного процесу, на які не завжди можуть ефективно впливати окремо застосовуються економічні або адміністративні регулятори.

При регулюванні інвестиційно-будівельної сфери слід виділяти наступні аспекти напрямків ринкової системи:

 • - Антикризовий; антимонопольний;
 • - Антізатратний; створення організаційних структур і системи управління, адекватної етапу переходу до державно регульованої економіці.

Головні напрямки реформування системи регулювання діяльності будівельної сфери:

 • 1. Посилення конкуренції.
 • 2. Ліцензування діяльності будівельних підприємств.
 • 3. Бюджетно-фінансове регулювання.
 • 4. Оподаткування підприємств будівельної сфери.
 • 5. Застосування посилених норм тривалості будівництва об'єктів.
 • 6. Контроль за цільовим використанням амортизаційних ресурсів.

Основні етапи здійснення перетворень у системі регулювання діяльності будівельної сфери

Рис. 9.1. Основні етапи здійснення перетворень у системі регулювання діяльності будівельної сфери

 • 7. Ціноутворення.
 • 8. Іпотечне кредитування.
 • 9. Диверсифікація.

Основні етапи здійснення перетворень у системі регулювання діяльності будівельної сфери наведено на рис. 9.1.

Алгоритм перетворення економічних явищ в інвестиційно-будівельній сфері має наступні значення:

 • -на етапі стабілізації має припинитися падіння обсягів капітальних вкладень (КВ2> КВ-; обсяги підрядних робіт стабілізуються на певному рівні (СМР2> СМР1), можливо навіть меншим, ніж під піку кризи за рахунок збільшення частки вартості технологічного устаткування в загальній вартості капітальних вкладень; терміни окупності капвкладень або скоротяться, або будуть рівними періоду піку кризи (Т2 <Т1); має зрости бюджетна ефективність (БЕ2> БЕ1).
 • -на етапі розвитку зростає інвестиційна активність, збільшаться обсяги капітальних вкладень, зростуть обсяги підрядних робіт (СМР3> СМР2); терміни окупності капвкладень повинні поступово скорочуватися (Те <Т2), планується вихід на 2-3 від загальносвітового рівня (термінів) ефективності інвестицій в основний капітал, збільшиться бюджетна ефективність капітальних вкладень (БЕ3>> бег) з розвитком російської економіки.

У ринкових умовах нами пропонується розмежувати систему державного регулювання інвестиційно-будівельної сфери на дві підсистеми - управління державним сектором і координації недержавним сектором економіки.

На етапі недосконалості ринкових відносин державне регулювання інвестиційного попиту має принципово важливе значення для становлення ринку інвестицій. Інвестиційний попит на готову будівельну продукцію регулюється наступними умовами та положенням:

 • -системою спеціальних податків на ті види інвестиційних заходів, що не належать до пріоритетних і можуть бути обмежені;
 • -субвенціей на розвиток пріоритетних видів будівельного виробництва, підприємств будіндустрії, що безпосередньо беруть участь в житловому будівництві.

З метою подолання кризи в інвестиційно-будівельній сфері слід збільшити значимість адміністративних методів регулювання, посилити стимулюючу роль бюджетно-податкової системи та кредитної політики, створити дієвий механізм конкуренції на ринках підрядних робіт.

Для підвищення ефективності інвестицій рекомендується:

 • -ввесті додаткову експертизу інвестиційних проектів (незалежну експертизу);
 • -пересмотреть нормативні терміни зведення об'єктів у бік їх скорочення;

організувати діяльність підрядних підприємств на антізатратной основі шляхом проведення економічного аналізу за антізатратной методикою;

 • -регламентіровать структуру собівартості будівельно-монтажних робіт за окремими статтями витрат;
 • -зменшити терміни освоєння нових виробничих потужностей (ввести норми освоєння виробничих потужностей і заселення приватного житла);
 • - Практикувати обов'язковість проведення підрядних торгів на будівництво всіх об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державних бюджетів усіх рівнів (головними критеріями для переможця підрядних торгів вважати мінімальну вартість об'єкта або мінімальні терміни будівництва при нормативної вартості об'єкта).

Регулювання інвестиційно-будівельної сфери рекомендується здійснювати шляхом посилення бюджетно-фінансового, кредитного, адміністративно-правового впливу, а також проведення єдиної технічної політики та рекомендацій в області ціноутворення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук