Формування та інвестування страхових резервів

Необхідність, сутність і види страхових резервів

Для виконання своїх зобов'язань по страхуванню, перестрахуванню і взаємному страхуванню страхові організації за рахунок надходять від страхувальників страхових премій формують страхові резерви.

Страхові резерви - конкретна величина невиконаних зобов'язань страховика за страховими договорами на звітну дату.

Необхідність формування страхових резервів обумовлена дотриманням одного з принципів страхової діяльності - еквівалентності страхових внесків та страхових виплат. По-перше, страховик повинен постійно розташовувати достатнім обсягом грошових коштів для покриття збитків страхувальників, що виникають в результаті настання страхових випадків. По-друге, при укладенні договору страхування страхової організації потрібно мати кошти на покриття настання катастрофічних збитків, які вона за допомогою статистичних методів зможе припустити л бач з тим або іншим ступенем ймовірності, а також на виплату різниці між гіпотетичної, прийнятої при розрахунку тарифної ставки, і фактичною збитковістю, що виникла в процесі реалізації договору. На випадок виникнення таких ситуацій страховик зобов'язаний формувати страхові резерви.

Склад страхових резервів

Рис. 10.1. Склад страхових резервів

Кошти страхових резервів можуть бути використані виключно для здійснення страхових виплат. Вони не підлягають вилученню у федеральний бюджет і бюджети інших рівнів бюджетної системи Росії.

Страхові резерви поділяються на дві групи (рис. 10.1):

  • 1) резерви по страхуванню життя;
  • 2) резерви по страхуванню іншому, ніж страхування життя.

Формування страхових резервів із страхування життя

Резерв по страхуванню життя (РСЖ) - конкретна величина зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат за договорами страхування життя.

Базою для розрахунку величини резерву зі страхування життя служить надійшла в звітному періоді страхова нетто-премія за укладеними договорами страхування.

Відповідно до рекомендацій Росстрахнадзора величина страхових резервів із страхування життя розраховується за формулою

де Р - розмір резерву за видом страхування на звітну дату; Рн - розмір резерву за видом страхування на початок звітного періоду; П0 - страхова нетто-премія по вигляду страхування, отримана за звітний період; / - Річна норма прибутковості (у%), використовувана при розрахунку тарифної ставки за видом страхування; В - сума виплат страхового забезпечення і викупних сум за видом страхування за звітний період.

Приклад 27. Величина резерву зі страхування життя на I жовтня поточного року склала 2300000 руб. Протягом четвертого кварталу страховик зібрав страхових внесків на суму 1800000 крб., Виплатив страхове забезпечення в розмірі 1600000 крб. і викупних сум - 150 тис. руб. Частка нетто-ставки в структурі тарифу становить 90%. Річна норма прибутковості, використовувана при розрахунку тарифної ставки, - 5%.

Визначити величину резерву зі страхування життя па 1 січня наступного року.

Розв'язання.

Величина резерву зі страхування життя на 1 січня наступного року (див. Формулу (10.1)) складе

Розрахунок резервів із страхування іншому, ніж страхування життя

Правила формування страхових резервів із страхування іншому, ніж страхування життя, затверджені наказом Мінфіну Росії від II червня 2002 № 51 н. Страховики керуються цими Правилами і на їх основі розробляють і затверджують Положення про формування страхових резервів із страхування іншому, ніж страхування життя, і представляють його для узгодження в Росстрахнадзор протягом місяця з моменту затвердження.

Правила формування страхових резервів із страхування іншому, ніж страхування життя, не поширюються на страхові медичні організації в частині операцій з обов'язкового медичного страхування.

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються за такими обліковими групами:

Облікова група I. Страхування (співстрахування) від нещасних випадків і хвороб.

Облікова група 2. Добровільне медичне страхування (співстрахування).

Облікова група 3. Страхування (співстрахування) пасажирів (туристів, екскурсантів).

Облікова група 4. Страхування (співстрахування) громадян, що виїжджають за кордон.

Облікова група 5. Страхування (співстрахування) засобів наземного транспорту.

Облікова група 6. Страхування (співстрахування) засобів повітряного транспорту.

Облікова група 7. Страхування (співстрахування) засобів водного транспорту.

Облікова група 8. Страхування (співстрахування) вантажів.

Облікова група 9. Страхування (співстрахування) товарів на складі.

Облікова група Ю. Страхування (співстрахування) урожаю сільськогосподарських культур.

Облікова група 11. Страхування (співстрахування) майна, крім перерахованого в облікових групах 5-10, 12.

Облікова група 12. Страхування (співстрахування) підприємницьких (фінансових) ризиків.

Облікова група 13. Страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Облікова група 14. Страхування (співстрахування) цивільної відповідальності перевізника.

Облікова група 15. Страхування (співстрахування) цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, крім зазначеного в обліковій групі 13.

Облікова група 16. Страхування (співстрахування) професійної відповідальності.

Облікова група 17. Страхування (співстрахування) відповідальності за невиконання зобов'язань.

Облікова група 18. Страхування (співстрахування) відповідальності, крім перерахованого в облікових групах 13-17.

Облікова група 19. Договори, прийняті в перестрахування, крім договорів перестрахування, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої частки в кожній страховій виплаті, виробленої страховиком за кожним прийнятим у перестрахування договором (договорами), за яким стався збиток, підпадає під дію договору перестрахування (договори непропорційного перестрахування).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >