Економічна робота та фінанси страхової організації

Економічна робота в страховій організації

Основною метою діяльності страхової компанії як будь-який інший комерційної організації є отримання прибутку. Досягнення даної мети багато в чому залежить від рівня і якості організації економічної роботи страховика.

Економічна робота в страховій організації - це сукупність організаційних та фінансово-економічних заходів, здійснюваних страховою організацією та спрямованих на забезпечення її стабільного функціонування на умовах самофінансування і самоокупності з метою отримання прибутку і розширення своєї діяльності.

Основними напрямками економічної роботи в страховій організації є наступні.

1. Страховий маркетинг - вид управлінської діяльності, спрямований на вивчення і задоволення потреб потенційних страхувальників і перетворення їх в клієнтів страхової організації.

Маркетингові дослідження ринку страхових послуг дозволяють розробити стратегію і тактику діяльності страхової компанії в умовах конкуренції.

Страховий маркетинг дозволяє страховику вирішувати:

 • - Стратегічні завдання: вибір перспективного напрямку діяльності компанії і видів страхових послуг; створення іміджу і престижною фірмової марки; визначення цінової політики;
 • - Тактичні завдання: створення системи зв'язків із споживачами послуг; взаємодія з громадськістю; забезпечення форм і методів реалізації страхових послуг; управління ними у відповідності з поставленими стратегічними цілями.
 • - Практичні завдання: обґрунтування необхідності та доцільності надання певного виду послуг; формування попиту на страхові послуги; задоволення страхових інтересів клієнтів; ціноутворення; регламентування страхової діяльності; організація мережі просування страхових послуг: координація і планування різних видів діяльності компанії; організація робіт по створенню нових страхових послуг, що відповідають запитам страхувальників; регулювання і напрямок діяльності компанії; поточне оперативне керівництво реалізацією страхових послуг і досягнення поставлених цілей.
 • 2. Ризик-менеджмент (управління ризиком) - цілеспрямовані дії щодо обмеження або мінімізації ризику в системі економічних відносин '.

У страхуванні ризик-менеджмент дозволяє:

 • - Виявляти й оцінювати наслідки настання підлягають страхуванню ризиків;
 • - Розробляти комплекс заходів, що знижують рівень прийнятих на страхування ризиків, а також попереджають їх наступ;
 • - Компенсувати збитки, що виникли у разі настання ризиків, прийнятих на страхування.
 • 3. Формування, використання та інвестування страхових резервів (див. Тему 10).
 • 4. Аналіз результатів господарської діяльності страхової організації (див. 11.4-11.7).

Доходи страхової організації

Доходи страхової організації - сукупна сума грошових надходжень у результаті здійснення страхової та іншої незабороненої законодавством діяльності.

Залежно від джерела надходження доходи страхової організації діляться на три групи:

 • 1) доходи від страхової діяльності:
  • - Страхові премії (внески) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування;
  • - Суми зменшення (повернення) страхових резервів, утворених у попередні звітні періоди з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах;
  • - Винагороди і Тантьєма за договорами перестрахування;
  • - Винагороди за договорами співстрахування;
  • - Суми відшкодування перестраховиками частки страхових виплат за ризиками, переданими в перестрахування;
  • - Суми відсотків по депо премій по ризиках, прийнятим у перестрахування;
  • - Доходи від реалізації майна, що перейшло до страховика відповідно до чинного законодавства, права вимоги страхувальника (вигодонабувача) до осіб, відповідальних за заподіяну шкоду;
  • - Суми санкцій за невиконання умов договорів страхування, визнані боржником добровільно або за рішенням суду;
  • - Винагороди за надання послуг страхового агента, страхового брокера;
  • - Винагороди, наповнені страховиком за надання послуг сюрвейєра (огляд прийнятого в страхування майна та видачу висновків про оцінку страхового ризику) і аварійного комісара (визначення причин, характеру і розмірів збитків при страховій події);
  • - Суми повернення частини страхових премій (внесків) за договорами перестрахування у випадку їх дострокового припинення;
  • - Інші доходи, одержані при здійсненні страхової діяльності;
 • 2) доходи від інвестиційної діяльності:
  • - Відсотки за банківськими вкладами;
  • - Доходи з цінних паперів;
  • - Відсотки за вкладами в нерухомість;
  • - Доходи від участі в статутних капіталах інших організацій;
  • - Відсотки по депо премій у перестраховиків;
 • 3) інші доходи:
  • - Доходи, пов'язані із здійсненням страхової діяльності, але не є її результатом (винагороди від страховиків за договорами співстрахування; доходи від реалізації та надання в оренду активів страховика; суми, отримані за регресними позовами; відсотки за надання в користування коштів; винагороди за надання послуг аварійного комісара, страхового агента, сюрвейєра);
  • - Доходи від операцій, безпосередньо не пов'язаних зі страхуванням (прибуток минулих років, виявлена у звітному році; штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів; кредиторська і дебіторська заборгованості зі строком позовної давності; доходи від переоцінки майна; безоплатно отримані активи та ін .);
  • - Надзвичайні доходи - доходи, які виникають в результаті надзвичайних обставин господарської діяльності (надходження в покриття збитків страховика від настання надзвичайних ситуацій).

Особливості визначення доходів страхової організації для цілей оподаткування регулюються ст. 293 Податкового кодексу РФ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >