Вступ

Вивчення дисципліни "менеджмент" дозволяє отримати конкретні знання та практичні навички у постановці та обґрунтуванні цілей управління і мобілізації зусиль персоналу для досягнення поставлених цілей, дає можливість приймати науково обґрунтовані рішення, управляти підприємствами та організаціями як цілісними системами.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • - Основні етапи розвитку менеджменту як науки і професії; принципи розвитку та закономірності функціонування організації; ролі, функції і завдання менеджера в сучасній організації;
 • - Основні бізнес-процеси в організації; принципи цілепокладання, види і методи організаційного планування;
 • - Типи організаційних структур, їх основні параметри і принципи їх проектування;
 • - Види й методи прийняття управлінських рішень;
 • - Основні теорії та концепції взаємодії людей в організації, включаючи питання мотивації, групової динаміки, командоутворення, комунікацій, лідерства та управління конфліктами;
 • - Типи організаційної культури та методи її формування;

вміти

 • - Ставити цілі і формулювати завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій;
 • - Аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію;
 • - Аналізувати організаційну структуру і розробляти пропозиції щодо її вдосконалення;
 • - Організовувати командну взаємодію для вирішення управлінських завдань; аналізувати комунікаційні процеси в організації і розробляти пропозиції щодо їх ефективності;
 • - Діагностувати організаційну культуру, виявляти її сильні і слабкі сторони, розробляти пропозиції щодо її вдосконалення;

володіти

 • - Методами реалізації основних управлінських функцій (прийняття рішень, організація, мотивування і контроль);
 • - Сучасними технологіями ефективного впливу на індивідуальне та групове поведінку в організації.

У навчальному посібнику викладено основи методології та методики сучасного управління: найважливіші категорії, закони функціонування соціальних систем управління, принципи, функції та методи управління. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід менеджменту, розглянуто системний підхід в управлінні організацією, перспективні напрямки її розвитку, а також елементи організаційної культури.

Досить докладно розкритий менеджмент як процес управління, що складається з взаємопов'язаних загальних функцій менеджменту: планування, організації, координації, мотивації і контролю.

Важливе місце в навчальному посібнику відводиться процесу розробки та оптимізації управлінських рішень і методів управління.

Особливу увагу приділено соціальним чинникам управління, професійним і особистісним якостям менеджера, питань влади і лідерства, організації особистої роботи керівника, а також конфліктів і вивченню психологічного клімату в колективі.

Розглянуто проблеми економічної ефективності управління, наводяться критерії та показники економічної ефективності, а також фактори, що впливають на її рівень.

Навчальний посібник включає п'ять розділів (модулів), зміст яких розкрито в 20 параграфах.

Кожен параграф глави закінчується контрольними запитаннями, призначеними для систематизації та перевірки знань, завданнями для самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам у формуванні професійних компетенцій, передбачених ФГОС ВПО третього покоління за напрямом підготовки "Торговельна справа", а також рекомендованої літературою по темі.

Даний навчальний посібник може становити інтерес для студентів усіх напрямів підготовки, які вивчають дисципліну "менеджмент", а також для магістрів і практичних працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >