Методи управління

Сутність і класифікація методів управління

У процесі управління суб'єкт впливає на об'єкт управління для досягнення певних цілей. При цьому навіть вигляд і характер впливу для досягнення однієї і тієї ж мети можуть істотно різнитися. Так, якщо перед підприємством торгівлі поставлено завдання - збільшити обсяг товарообігу, то її рішення може бути забезпечена різними способами: шляхом впровадження прогресивних форм торговельного обслуговування населення та надання додаткових послуг покупцям, розширення асортименту і підвищення цін на товари та послуги, матеріального і морального заохочення кращих працівників торгової фірми і т.д.

Методи управління - це способи впливу суб'єкта управління на керований об'єкт для досягнення певних цілей. Методи управління різноманітні, але їх вплив на персонал підприємства в цілому і на кожного окремого працівника опосередковано мотивацією.

У поведінці людей важливу роль відіграють потреби та інтереси. Усвідомлені потреби спонукають до дії. Сукупність потреб, на досягнення яких спрямована діяльність людей, визначає мотиваційну спрямованість методів управління: економічних, організаційно-розпорядчих та соціально-психологічних.

Економічні методи управління припускають матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на виконання певних показників або завдань, і здійснення після їх виконання економічного винагороди за результати роботи. Таким чином, використання економічних методів управління пов'язане з формуванням плану роботи та контролем за його здійсненням, і навіть економічним стимулюванням праці, тобто з раціональною системою оплати праці, що передбачає заохочення за певну кількість і якість праці, застосування санкцій за невідповідну його кількість і недостатню якість.

Організаційно-розпорядчі методи управління базуються на владній мотивації, заснованої на підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому за посадою і Т.Н. В управлінні ця мотивація грає дуже істотну роль. Вона передбачає не тільки безумовне дотримання законів і нормативних актів, прийнятих на державному рівні, а й чітке визначення прав і обов'язків керівників і підлеглих, при якому розпорядження керівника обов'язково для виконання підлеглими. Недотримання цих відносин підлеглим тягне за собою застосування санкцій (зауваження, догана, звільнення тощо).

Владна мотивація створює необхідні умови для організації та взаємодії, а самі організаційно-розпорядчі методи управління покликані забезпечити ефективну діяльність системи управління будь-якого рівня на основі її оптимальної організації. Ці методи охоплюють організаційне планування, організаційне нормування, інструктаж, распорядительство і контроль. До організаційно-розпорядчих методів на макрорівні можна віднести законодавчі акти, які регулюють вдачі і обов'язки об'єктів управління і створюють рамкові умови для функціонування підприємств. Владна мотивація, закладена в основу організаційно-розпорядчих методів, спирається на можливість примусу.

Однак, як показує практика, застосування тільки матеріальних і владних мотивацій не дозволяє повною мірою мобілізувати творчу активність персоналу і кожного працівника на досягнення цілей організації.

Для досягнення максимальної ефективності управління необхідні духовні мотивації, на які спираються соціально-психологічні методи управління. За допомогою цих методів впливають переважно на свідомість працівників, на соціальні, етичні, релігійні й інші інтереси людей і здійснюють моральне стимулювання трудової діяльності. Моральна мотивація відрізняється особливою складністю і тонкощами. Її кінцевий ефект визначити важко, але її результати вельми значні.

Методи управління впливають зазвичай комплексно на всі перераховані види мотивів, тому не слід протиставляти ці методи один одному, підрозділяючи їх на головні і другорядні. Навпаки, їх треба розглядати в єдності та взаємозв'язку, бо їх комплексне використання сприяє оптимальному досягненню поставлених цілей.

Систему методів управління можна представити у вигляді табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Система методів менеджменту

Групи методів управління

Специфіка групи

Галузь застосування

Вид методу

1. Економічні

Вплив на матеріальні інтереси людей, орієнтація виконання певних показників або завдань і на винагороду за їх виконання

1.1. Макрорівень

Прогнози; національні програми; державні замовлення; податкова політика; цінова політика; фінансово-кредитна політика; інвестиційна політика

1.2. Рівень підприємства

Планування: балансовий метод; нормативний метод; аналітичний метод; математичне моделювання. Комерційний розрахунок: господарський розрахунок; самоокупність; самофінансування

1.3. Рівень

окремого

працівника

Методи заохочення: заробітна плата, преміювання і т.д. Методи покарання: штрафи, почне і ін.

2. Організаційно-розпорядчі

Базуються на владних і правових мотиваціях і забезпечують підвищення ефективності роботи фірми за рахунок кращої організації діяльності працівників і підрозділів

2.1. Організаційний вплив

Регламентування: правові методи, законодавчі акти, статут і т.п. Організаційне нормування: стандарти, типові схеми управління та ін. Організаційне стимулювання

2.2. Розпорядницьке вплив

Накази, резолюції, вказівки, роз'яснення

3. Соціально-психологічні

Сукупність прийомів, використовуваних в науках, що вивчають діяльність людини і міжособистісні відносини

3.1. Кадровий менеджмент

Тестування, анкетування, інтерв'ювання, бесіда, опитування

3.2. Рішення екстрених проблем

Відкрите спостереження, включене спостереження, експеримент

3.3. Активне навчання

Ділові ігри,

управлінські

ситуації

Перейдемо тепер до більш докладного розгляду основних груп методів управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >