Оцінка ефективності менеджменту

Сутність ефективності менеджменту

Основною причиною актуальності даної теми є обмеженість ресурсів. У реальній господарській практиці керівники всіх рівнів управління не можуть реалізовувати всі свої плани, численні проекти і стикаються з необхідністю їх оптимізації. Відповідальність керівників вітчизняних підприємств перед власниками за наслідки прийняття неефективних рішень, збереження майна і результати господарської діяльності підприємств невисока, а дієвий механізм контролю, розмежування повноважень і відповідальності між власниками і керуючими ще далекий від оптимального. Тому питання оцінки ефективності управління мають не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення. Наявність комплексної методики визначення ефективності управління є корисним інструментом оцінки реальних результатів роботи керівників підприємств.

У теорії управління немає єдиних підходів до оцінки ефективності менеджменту, пропонуються різні критерії та показники ефективності. Це пов'язано з особливостями управлінської праці, які ускладнюють оцінку його ефективності з наступних причин:

 • - Непродуктивний характер управлінської праці, безпосереднім результатом якого не є виробництво товарів і послуг;
 • - Інтелектуальний і творчий характер управлінської праці, складно піддається кількісній оцінці, нормуванню і обліку;
 • - Результати управлінської праці можуть складатися з економічних, соціальних, екологічних та інших результатів;
 • - Результати управлінської праці можуть проявлятися опосередковано через діяльність всієї організації (при цьому виділити результати тільки управлінської праці вкрай складно);
 • - Оцінка ефективності управління характеризує минулий період і не враховує сьогоднішній стан підприємства;
 • - Наявність різних факторів зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на результати управлінської діяльності, і в той же час неконтрольованих керівництвом організації (біржові ціни, темпи інфляції, зміни в законодавстві, тощо).

Розглянемо основні поняття теорії ефективності: ефективність, результативність, ефект, витрати, критерій і показники ефективності.

Результативність - це досягнення поставлених цілей у встановлені терміни, а ефективність - співвідношення витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і отриманих результатів (соціальних, економічних і т.д.).

П. Друкер визначає результативність як "мінімальна умова виживання організації", а ефективність - як "основу успіху організації". Ефективність являє собою більш широке поняття, ніж результативність, оскільки враховує не тільки результати, але й необхідні для їх досягнення витрати.

Третя категорія теорії ефективності - це результати управлінської праці, або ефект. До них відноситься вироблена продукція або послуги, зростання мережі підприємств, розширення асортименту товарів і послуг, підвищення їх якості, підвищення рівня механізації і автоматизації праці, поліпшення організації та умов праці і т. д. Всі ці результати характеризуються різними видами економічного, соціального та екологічного ефекту, які часто непорівнянні між собою. Проблема порівнянності різних видів ефекту, як і різних видів витрат, зводиться до необхідності їх вираження у вартісній оцінці.

Наступною категорією теорії ефективності є витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для отримання конкретних результатів (ефекту). Сюди відносяться всі продуктивні витрати праці, сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, земельні ділянки, будівлі та споруди, інструменти, обладнання та інвентар, а також різні види нематеріальних цінностей (ліцензії, патенти, дозвільна документація і т.д.).

Слід зазначити, що крім класичних факторів виробництва - праці, капіталу і матеріальних ресурсів - на ефективність управління все більший вплив надають інформація та інноваційні фактори - впровадження нової техніки і прогресивної технології, передових форм і методів організації виробництва, праці та управління.

Теорія управління розділяє критерій і показники ефективності. Критерій ефективності виражає якісні вимоги до ефективності управлінської діяльності, а показники ефективності - кількісно визначають критерій ефективності.

Критерій ефективності традиційно формулюється як максимальне перевищення результатів над витратами ресурсів. Кількісне вираження цього критерію може бути представлено різними показниками ефективності: рентабельністю, фондоотдачей і т.д.

Показники ефективності поділяються на основні та додаткові. Основні показники ефективності відбивають всі види витрат і результатів. Додаткові показники ефективності характеризують окремі види витрат і результатів і можуть використовуватися тільки для ілюстрації або оцінки впливу ефективності управління на окремі показники господарської діяльності.

На ефективність управління впливають такі фактори:

 • - Дотримання балансу інтересів учасників господарської діяльності: власників, менеджерів, співробітників, постачальників і т.д .;
 • - Потенціал менеджерів і співробітників організації, їх кваліфікація, професіоналізм, досвід і знання, особисті якості;
 • - Система організації праці, навчання і мотивації персоналу, спрямована на досягнення високих кінцевих результатів;
 • - Розвиток матеріально-технічної бази, технічної оснащеності підприємства;
 • - Розвиток організаційної культури;
 • - Рівень забезпеченості інформацією, ефективні комунікації;
 • - Соціальні аспекти діяльності персоналу, соціально-психологічний клімат у колективі.

До оцінки ефективності управління пред'являються наступні вимоги:

 • - Показники ефективності не повинні бути суперечливими;
 • - При порівнянні декількох об'єктів управління або варіантів управлінських рішень необхідно використовувати єдину систему показників і нормативів ефективності;
 • - Показники ефективності повинні точно відображати специфіку об'єкта управління.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >