Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ефективності менеджменту

Сутність ефективності менеджменту

Основною причиною актуальності даної теми є обмеженість ресурсів. У реальній господарській практиці керівники всіх рівнів управління не можуть реалізовувати всі свої плани, численні проекти і стикаються з необхідністю їх оптимізації. Відповідальність керівників вітчизняних підприємств перед власниками за наслідки прийняття неефективних рішень, збереження майна і результати господарської діяльності підприємств невисока, а дієвий механізм контролю, розмежування повноважень і відповідальності між власниками і керуючими ще далекий від оптимального. Тому питання оцінки ефективності управління мають не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення. Наявність комплексної методики визначення ефективності управління є корисним інструментом оцінки реальних результатів роботи керівників підприємств.

У теорії управління немає єдиних підходів до оцінки ефективності менеджменту, пропонуються різні критерії та показники ефективності. Це пов'язано з особливостями управлінської праці, які ускладнюють оцінку його ефективності з наступних причин:

 • - Непродуктивний характер управлінської праці, безпосереднім результатом якого не є виробництво товарів і послуг;
 • - Інтелектуальний і творчий характер управлінської праці, складно піддається кількісній оцінці, нормуванню і обліку;
 • - Результати управлінської праці можуть складатися з економічних, соціальних, екологічних та інших результатів;
 • - Результати управлінської праці можуть проявлятися опосередковано через діяльність всієї організації (при цьому виділити результати тільки управлінської праці вкрай складно);
 • - Оцінка ефективності управління характеризує минулий період і не враховує сьогоднішній стан підприємства;
 • - Наявність різних факторів зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на результати управлінської діяльності, і в той же час неконтрольованих керівництвом організації (біржові ціни, темпи інфляції, зміни в законодавстві, тощо).

Розглянемо основні поняття теорії ефективності: ефективність, результативність, ефект, витрати, критерій і показники ефективності.

Результативність - це досягнення поставлених цілей у встановлені терміни, а ефективність - співвідношення витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і отриманих результатів (соціальних, економічних і т.д.).

П. Друкер визначає результативність як "мінімальна умова виживання організації", а ефективність - як "основу успіху організації". Ефективність являє собою більш широке поняття, ніж результативність, оскільки враховує не тільки результати, але й необхідні для їх досягнення витрати.

Третя категорія теорії ефективності - це результати управлінської праці, або ефект. До них відноситься вироблена продукція або послуги, зростання мережі підприємств, розширення асортименту товарів і послуг, підвищення їх якості, підвищення рівня механізації і автоматизації праці, поліпшення організації та умов праці і т. д. Всі ці результати характеризуються різними видами економічного, соціального та екологічного ефекту, які часто непорівнянні між собою. Проблема порівнянності різних видів ефекту, як і різних видів витрат, зводиться до необхідності їх вираження у вартісній оцінці.

Наступною категорією теорії ефективності є витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для отримання конкретних результатів (ефекту). Сюди відносяться всі продуктивні витрати праці, сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, земельні ділянки, будівлі та споруди, інструменти, обладнання та інвентар, а також різні види нематеріальних цінностей (ліцензії, патенти, дозвільна документація і т.д.).

Слід зазначити, що крім класичних факторів виробництва - праці, капіталу і матеріальних ресурсів - на ефективність управління все більший вплив надають інформація та інноваційні фактори - впровадження нової техніки і прогресивної технології, передових форм і методів організації виробництва, праці та управління.

Теорія управління розділяє критерій і показники ефективності. Критерій ефективності виражає якісні вимоги до ефективності управлінської діяльності, а показники ефективності - кількісно визначають критерій ефективності.

Критерій ефективності традиційно формулюється як максимальне перевищення результатів над витратами ресурсів. Кількісне вираження цього критерію може бути представлено різними показниками ефективності: рентабельністю, фондоотдачей і т.д.

Показники ефективності поділяються на основні та додаткові. Основні показники ефективності відбивають всі види витрат і результатів. Додаткові показники ефективності характеризують окремі види витрат і результатів і можуть використовуватися тільки для ілюстрації або оцінки впливу ефективності управління на окремі показники господарської діяльності.

На ефективність управління впливають такі фактори:

 • - Дотримання балансу інтересів учасників господарської діяльності: власників, менеджерів, співробітників, постачальників і т.д .;
 • - Потенціал менеджерів і співробітників організації, їх кваліфікація, професіоналізм, досвід і знання, особисті якості;
 • - Система організації праці, навчання і мотивації персоналу, спрямована на досягнення високих кінцевих результатів;
 • - Розвиток матеріально-технічної бази, технічної оснащеності підприємства;
 • - Розвиток організаційної культури;
 • - Рівень забезпеченості інформацією, ефективні комунікації;
 • - Соціальні аспекти діяльності персоналу, соціально-психологічний клімат у колективі.

До оцінки ефективності управління пред'являються наступні вимоги:

 • - Показники ефективності не повинні бути суперечливими;
 • - При порівнянні декількох об'єктів управління або варіантів управлінських рішень необхідно використовувати єдину систему показників і нормативів ефективності;
 • - Показники ефективності повинні точно відображати специфіку об'єкта управління.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук