Центральний банк Російської Федерації

У результаті освоєння матеріалу глави 2 студент повинен:

знати

 • • особливості, цілі діяльності, функції центральних банків;
 • • принципи організації, побудова Банку Росії;
 • • функції та операції Банку Росії;
 • • банківське регулювання та банківський нагляд в Росії;
 • • основні особливості грошово-кредитної політики Банку Росії; напрямки, цілі, методи та інструменти її здійснення;

вміти

• виявляти проблеми економічного характеру в сфері функціонування центрального банку;

володіти

 • • навичками цілісного підходу до проблем функціонування центрального банку в ринковій економіці;
 • • термінологією у сфері грошово-кредитної політики.

Центральний банк і його функції

Виникнення центральних банків визначено необхідністю вирішення проблем, з якими стикалося грошовий обіг, як окремих країн, так і межстрановое, крім того, що розвиваються банківські системи вимагали втручання та централізованого впливу.

Розглянемо, які особливості притаманні центральному банку.

 • • Центральний банк емітує гроші в готівковій та безготівковій формах і регулює сферу їх обігу, через ці процеси забезпечує кругообіг ресурсів і продукту.
 • • Центральні банки різних країн, використовуючи інструментарій грошово-кредитної політики, ставлять і вирішують, з різним ступенем успішності, завдання впливу на економічний розвиток країни, проявляючи себе в якості економічного інституту. Найбільш наочно це можна побачити в кризові періоди.
 • • Центральний банк, в тому числі і за рахунок грошових коштів одних комерційних банків, що зберігаються у нього на рахунках, рефінансує інші комерційні банки, за певну плату перерозподіляє гроші, тобто можна сказати, що він виступає як торговий інститут.
 • • Центральний банк виступає і як учасник суспільних відносин, раціонально організовуючи грошовий обіг, не допускаючи розвитку інфляції, він створює умови для збереження купівельної спроможності грошей і тим самим для соціальної стабільності суспільства.

Основною відмінністю діяльності центрального банку від комерційного є його завдання, пов'язані в першу чергу не з отриманням прибутку, а з впливом в потрібному державі напрямку на грошово-кредитну сферу1.

Центральний банк виконує багато операцій, властиві банку комерційному, в чому ми переконаємося нижче, але і відмінності цих банків один від одного досить істотні. В основі таких відмінностей лежить те, що сферою діяльності центрального банку є макрорівень, де банк обслуговує загальні потреби економіки, емітуючи готівку. У цьому зв'язку прийнято виділяти такі відмінності.

 • • По цільовій орієнтації: якщо для комерційного банку основною метою є саме отримання прибутку, то центральний банк не мотивований на це.
 • • За типом власності: капітал здебільшого центральних банків належить державі (хоча бувають і акціонерні центральні банки), комерційний банк, як правило, створений у формі акціонерного товариства.
 • • За чисельністю і капітальній базі: в конкретній країні працює один національний центральний банк, а комерційних банків можуть бути десятки і навіть тисячі. У зв'язку з таким різноманіттям комерційні банки прийнято ділити на великі, середні та малі кредитні установи. Ділити центральні банки за обсягом капіталу не доводиться, оскільки в кожній окремій країні центральний банк тільки один.
 • • За напрямками діяльності: комерційні банки, надаючи певний набір послуг, можуть бути як універсальними, так і спеціалізованими. Центральний банк за своїм статусом, делегованим йому повноваженнями виступає універсальним грошово-кредитним установою, що виконує широке коло операцій і послуг.
 • • За галузевої спрямованості: комерційні банки можуть зосередитися на обслуговуванні певної галузі господарства. У різних країнах функціонують зовнішньоторговельні, експортно-імпортні, промислові, сільськогосподарські, нафтові, газові, морські, авіаційні та подібні їм банки, головними клієнтами яких виступають підприємства відповідної галузі економіки. Центральні банки, діяльність яких забезпечує загальні потреби економіки, не можуть бути галузевими за своєю природою.

У відповідності з характером своєї діяльності центральні банки є національними установами, що обслуговують економічні суб'єкти по всій території країни. У контексті поставлених перед ними завдань вони вступають також в міжнародні валютно-кредитні відносини. Комерційні ж банки можуть підрозділятися на регіональні (місцеві), міжрегіональні, міжнародні.

 • • По клієнтах: клієнтами як центральних, так і комерційних банків є юридичні та фізичні особи. Принципова відмінність, однак, полягає в тому, що центральні банки не обслуговують безпосередньо товаровиробників (за винятком випадків, коли в тій чи іншій місцевості відсутні заклади ділових банків). Клієнтами центрального банку виступають комерційні банки, що обслуговують конкретних агентів економіки, урядові, військові та інші установи.
 • • За законодавством: найчастіше діяльність центральних і комерційних банків регулюється різними видами законодавства. Діяльність центрального банку - це область застосування публічного права, діяльність комерційного банку - область застосування господарського права, особливих законів, що регулюють діяльність банків як комерційних структур.
 • • За характером підпорядкованості (підзвітності): центральні банки як суб'єкти, що представляють державну владу в грошовій сфері, найчастіше підзвітні тільки законодавчій владі (парламенту, Державній Думі та ін.), Перед якою періодично звітують за результатами своєї діяльності. Комерційні банки підзвітні тільки своїм акціонерам, перед якими на річних зборах оголошують підсумки своєї роботи за звітний період.
 • • По правовому забезпеченню початку своєї діяльності: початок діяльності центрального банку засновується актом верховної державної влади. Комерційний же банк починає діяльність з отримання ліцензії в центральному банку.
 • • За призначенням вищого керівництва: оскільки центральний банк має загальнодержавну значимість і велика частина його капіталу комплектується на державній основі, керівник центрального банку призначається і затверджується президентом і вищим законодавчим органом країни. Керівник комерційного банку призначається його акціонерами.
 • • По нагляду і контролю: контроль за роботою центрального банку здійснюється на державному рівні. У Російській Федерації, наприклад, для перевірки діяльності Банку Росії призначається аудиторська організація з високою професійною репутацією. За окремими напрямами діяльності Банк Росії може перевірятися Рахунковою палатою РФ. Нагляд і контроль за роботою комерційних банків можуть здійснювати або спеціально уповноважені урядові установи, або центральні банки (як це прийнято в Росії).

Розглянемо тепер, чим відрізняються центральні банки один від одного. В основі таких відмінностей лежить ступінь незалежності центрального банку країни від органів влади при формуванні грошово-кредитної політики. Всі центральні банки світу мають своє місце в полярній моделі, в якій одним полюсом є незалежний від уряду центральний банк, за умови виконання поставлених перед ним державою завдань, іншим - такий центральний банк, який є агентом уряду або міністерства фінансів, проводить задану йому грошово кредитну політику. При оцінці ступеня незалежності прийнято виділяти об'єктивні і суб'єктивні чинники. До об'єктивних чинників відносять:

 • • ступінь участі держави в капіталі центрального банку і його прибутках;
 • • законодавчо відображені цілі і завдання центрального банку - чим більш чітко вони прописані, тим більша залежність;
 • • законодавчо відображені права держави на втручання у формування грошово-кредитної політики;
 • • можливість прямого й непрямого фінансування центральним банком державних витрат;
 • • особиста незалежність керівних осіб центрального банку і процедура їх призначення та особливо відкликання.

Суб'єктивні чинники формуються в ході взаємин центрального банку і уряду, вони багато в чому залежать від особистих, неформальних відносин між керівниками.

Можна сформулювати цілі, які в тій чи іншій модифікації ставляться перед кожним центральним банком, незважаючи на форму взаємозв'язку з органами влади країни. До них відносяться:

 • • захист і забезпечення стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземних валют;
 • • забезпечення безперебійного і ефективного здійснення розрахунків;
 • • розвиток і зміцнення банківської системи країни.

Для досягнення цих цілей перед центральним банком ставляться основні завдання:

 • • здійснювати емісію грошей в країні в кількості, достатній для задоволення грошового обігу, але не провідному до стрибка інфляції;
 • • бути банком банків, тобто працювати переважно з комерційними банками країни: встановлювати нормативи резервування і зберігати касові резерви банків, в якості кредитора останньої інстанції видавати їм кредити, здійснювати нагляд з метою найбільш ефективної організації діяльності банківської системи, визначати процедури допуску комерційного банку на банківський ринок і відкликання ліцензій;
 • • бути головним розрахунковим центром країни, граючи роль посередника між комерційними банками при виконанні безготівкових розрахунків;
 • • надавати державі допомогу в реалізації економічних програм, працювати на фондовому ринку, зокрема, з розміщення державних цінних паперів, зберігати офіційні золотовалютні резерви;
 • • використовуючи грошово-кредитні методи, регулювати економіку країни.

Для вирішення перерахованих вище завдань центральний банк виконує свої функції. В економічній літературі ці функції агрегуються і класифікуються відповідно до їх цільовою спрямованістю. Причому одні автори називають три функції, інші - чотири, треті - п'ять.

Комплекс, що складається з п'яти функцій, включає:

 • • регулюючу функцію, що стосується грошово-кредитного регулювання;
 • • наглядову і контрольну функцію, що має відношення до діяльності кредитних організацій, валютному регулюванню і валютному контролю;
 • • інформаційно-аналітичну функцію, у рамках якої центральний банк є науково-дослідним, інформаційно-статистичним центром;
 • • нормативно-творчу функцію, що включає нормативне регулювання грошового обігу та банківської діяльності в країні;
 • • операційну функцію, що дозволяє центральному банку задовольняти потреби економічних суб'єктів.

Більшість центральних банків різних країн світу виконують приблизно схожі функції, але в конкретній країні центральний банк при їх виконанні стикається зі своєю специфікою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >