Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Організаційне пристрій комерційного банку

Організаційна структура банків відповідає загальноприйнятій схемі управління акціонерним товариством (рис. 3.2).

Вищим органом банку є Загальні збори учасників (акціонерів), що повинні проходити не рідше одного разу на рік. На ньому присутні акціонери чи представники акціонерів банку на підставі довіреностей. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо учасники забезпечують необхідний кворум.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників:

 • • визначення основних напрямів діяльності банку;
 • • внесення змін і доповнень до статуту товариства;
 • • визначення кількісного складу Ради директорів;
 • • збільшення статутного капіталу;
 • • утворення виконавчого органу;
 • • затвердження аудитора;
 • • реорганізація або ліквідація та ін.

Органами управління кредитної організації поряд з Загальними зборами її засновників (акціонерів) є Рада директорів (наглядова рада), одноосібний виконавчий орган і колегіальний виконавчий орган.

Зразкова організаційна структура комерційного банку

Рис. 3.2. Орієнтовна організаційна структура комерційного банку

Рада директорів (наглядова рада) здійснює загальне керівництво діяльністю банку:

 • • визначає пріоритетні напрями діяльності банку;
 • • скликає Загальні збори учасників;
 • • формує склад Правління банку;
 • • розглядає питання про відкриття і закриття філій банку;
 • • контролює роботу Правління банку;
 • • розглядає проекти кредитних і інших планів банку;
 • • затверджує плани доходів і витрат і прибутків банку;
 • • укладає великі угоди, пов'язані з майном банку, та ін.

Поточне керівництво діяльністю кредитної організації здійснюється колегіальним виконавчим органом - Правлінням банку, яка:

 • • визначає та затверджує структуру банку;
 • • здійснює підбір кадрів, встановлює чисельність персоналу і розмір оплати праці;
 • • контролює виконання співробітниками вимог законодавства;
 • • розглядає та затверджує звіти підрозділів банку;
 • • визначає принципи процентної політики та ін.

Правління несе відповідальність перед Загальними зборами акціонерів і Радою директорів банку. Правління складається з Голови Правління, його заступників та інших членів.

Голова правління (президент) банку:

 • • організовує виконання рішень Загальних зборів та Ради директорів банку;
 • • керує роботою Правління банку та ін.

Засідання Правління банку проводяться регулярно. Рішення приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови є вирішальним. Рішення Правління оформляються у формі наказу Голови Правління банку.

При Правлінні банку створюється Кредитний комітет.

У функції Кредитного комітету входять:

 • • розробка кредитної політики банку, структури залучених засобів і їхнього розміщення;
 • • підготовка висновків по наданню позик;
 • • розгляд питань, пов'язаних з інвестуванням і веденням трастових операцій.

Загальними зборами акціонерів обирається Ревізійна комісія. Порядок її діяльності визначається внутрішніми документами товариства, затверджується Загальними зборами власників банку. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Ради директорів і Правління банку. Правління банку надає в розпорядження ревізійної комісії всі необхідні для проведення ревізії матеріали. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

З метою оперативного кредитно-розрахункового обслуговування підприємств і організацій - клієнтів банку, територіально віддалених від місця його розташування, він може організовувати філії і представництва. Питання про відкриття філії або представництва банку повинний бути погоджений з Головним територіальним управлінням Банку Росії за місцем знаходження банку і місцем відкриття філії або представництва. Філіями банку вважаються відокремлені структурні підрозділи, розташовані поза місцем його знаходження і здійснюють всі або частину її функцій. Філія не є юридичною особою і здійснює делеговані йому головним банком операції в межах, передбачених ліцензією Банку Росії. Він укладає договори і веде іншу господарську діяльність від імені комерційного банку, його створив (рис. 3.3).

Представництво є відокремленим підрозділом комерційного банку, яке розташоване поза місцем знаходження банку, не володіє правами юридичної особи і не має самостійного балансу. Воно створюється для забезпечення представницьких функцій банку, здійснення угод і інших правових дій. Представництво не займається розрахунково-кредитним обслуговуванням клієнтів. Для здійснення господарських розрахунків йому відкривається поточний рахунок. У табл. 3.5 наведені дані про кількість представництв вітчизняних банків на території РФ і за кордоном.

Таблиця 35

Кількість представництв російських кредитних організацій (на початок року)

Показники

2007

2008 р

2009

2010

Число представництв, діючих російських кредитних організацій, всього

699

804

721

517

В тому числі:

- На території Росії

657

757

679

475

- В далекому зарубіжжі

29

33

30

29

- В ближньому зарубіжжі

13

14

12

13

Рис. 33. Орієнтовна організаційна структура управління філією комерційного банку

Рис. 3.3. Орієнтовна організаційна структура управління філією комерційного банку

Для забезпечення гласності в роботі банків і доступності інформації про їх фінансове становище річні баланси банків, затверджені Загальними зборами акціонерів, а також Звіт про прибутки і збитки повинні (після підтвердження вірогідності представлених у них зведень аудиторською організацією) публікуватися в пресі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук