Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів

Російські банки є активними гравцями на російському фондовому ринку в ролі професійних учасників ринку цінних паперів (ПУРЦБ). Відповідно до Закону про ринок цінних паперів до професійних учасників ринку цінних паперів відносять юридичні особи, які здійснюють такі види діяльності: брокерську діяльність; дилерську діяльність; діяльність з управління цінними паперами; клірингову діяльність; депозитарну діяльність; діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів; діяльність з організації торгівлі цінними паперами.

Брокерська діяльність - це діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з цінними паперами та (або) похідними фінансовими інструментами, за дорученням клієнта від імені та за рахунок клієнта (у тому числі емітента емісійних цінних паперів при їх розміщенні) або від свого імені та за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів з клієнтом. Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює брокерську діяльність, іменується брокером.

Основними функціями брокера є: укладення договору з клієнтом і на його основі укладання угод із цінними паперами на біржі і в позабіржовій торгівлі; методичне, правове, бухгалтерське, розрахункове супровід угод; фінансове консультування емітентів, розміщення цінних паперів; страхування операцій клієнтів; консультаційна функція; інформаційна функція.

Дилерської діяльністю визнається укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі і (або) продажу певних цінних паперів із зобов'язанням покупки і (або) продажу цих цінних паперів за цінами, оголошеними особою, що здійснює таку діяльність . Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює дилерську діяльність, іменується дилером.

Крім ціни дилер має право оголосити інші істотні умови договору купівлі-продажу цінних паперів: мінімальне і максимальне кількість купованих і (або) продаваних цінних паперів, а також термін, протягом якого діють оголошені ціни. При відсутності в оголошенні вказівки на інші істотні умови дилер зобов'язаний укласти договір на істотних умовах, запропонованих його клієнтом.

Діяльністю з управління цінними паперами визнається діяльність з довірчого управління цінними паперами, грошовими коштами, призначеними для здійснення угод з цінними паперами та (або) укладення договорів, які є похідними фінансовими інструментами. Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з управління цінними паперами, іменується керуючим.

Клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань (збирання, звірка, коригування інформації по операціях з цінними паперами та підготовка бухгалтерських документів по них) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним.

Процедура клірингу складається з наступних етапів: звірка умов угоди; реєстрація угоди; напрямок учасникам угоди підтвердження про досконалої угоді; обчислення взаємних вимог; проведення багатостороннього заліку; поставка цінних паперів продавцями та перерахування коштів покупцями для виконання угоди; перерахування коштів продавцю за поставлені цінні папери; підготовка передавального розпорядження депозитарію або реєстроутримувачу.

Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку і переходу прав на цінні папери. Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність, іменується депозитарієм.

Основними функціями депозитарію є: зберігання сертифікатів цінних паперів; ведення рахунків депо; реєстрація фактів обтяження цінних паперів; перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність; інкасація та перевезення цінних паперів; інформаційна функція; здійснення виплати дивідендів і купонних доходів за цінними паперами клієнтів; управління податковими платежами клієнтів; супровід корпоративних дій емітента.

Діяльністю ведення реєстру власників цінних паперів визнаються збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, складових систему ведення реєстру власників цінних паперів. Особи, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, іменуються власниками реєстру (реєстраторами). Юридична особа, яка здійснює діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, не вправі здійснювати операції з цінними паперами зареєстрованого в системі ведення реєстру власників цінних паперів емітента.

До функцій реєстроутримувача відносяться: ведення особових рахунків: відкриття, здійснення всіх операцій, надання виписок про стан рахунку; зберігання й облік усіх документів, що є підставою для внесення записів в систему; облік нарахованих доходів за цінними паперами; надання реєстру власників цінних паперів емітенту; інформаційна функція; видача сертифікатів цінних паперів; оформлення блокування цінних паперів.

Діяльністю з організації торгівлі на ринку цінних паперів визнається надання послуг, безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів. Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів, називається організатором торгівлі на ринку цінних паперів.

За підсумками 2010 року в Росії було 1 512 організацій, що мають ті чи інші ліцензії професійного учасника ринку ланцюгових паперів, з них близько 35% були кредитними організаціями.

Професійні види діяльності банків на ринку цінних паперів виходять за рамки простої банківської ліцензії і вимагають додаткового ліцензування або спеціальних дозволів.

Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів ліцензується на підставі Порядку ліцензування видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого наказом ФСФР Росії від 6 березня 2007 № 07-21 / пз-н.

Даним Порядком передбачено три види ліцензій:

 • 1) ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів, яка видається на здійснення брокерської, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, депозитарної, клірингової діяльності, діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів;
 • 2) ліцензія фондової біржі на здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів як фондової біржі;
 • 3) ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів.

Для отримання ліцензії учасник ринку повинен представити в ліцензійний орган документи (заява, копії установчих документів, характеристику його комерційної діяльності та ін.) І внести плату за ліцензування у встановленому розмірі. За умови, що ліцензіат відповідає встановленим вимогам, йому видається ліцензія. Рішення про надання ліцензії повинно бути прийняте протягом 30 днів. Підставою для відмови у видачі ліцензії можуть бути невідповідність здобувача ліцензійним вимогам, недостовірна інформація, надана ліцензіатом. ПУРЦБ має право отримувати ліцензію як на одні вид діяльності, так відразу на кілька професійних видів, крім таких, які не можуть суміщатися між собою.

До професійних учасників ринку цінних паперів ставляться такі вимоги:

 • • наявність ліцензії, що дозволяє займатися перерахованими вище видами діяльності;
 • • наявність мінімальних власних коштів, що відповідають нормативам достатності власних коштів. Нормативи щодо мінімального розміру власного капіталу встановлюються окремо за видами професійної діяльності (табл. 9.14), причому якщо ПУРЦБ поєднує кілька видів діяльності, то його власний каптал повинен відповідати вимогам найбільшого нормативу з суміщаються видів діяльності;
 • • наявність фахівців, що мають кваліфікаційні атестати для роботи з цінними паперами;
 • • наявність у штаті не менше одного контролера, для якого робота у ліцензіата є основним місцем роботи;
 • • у начальника повинен бути істотний досвід роботи на посаді керівника відділу чи іншого структурного підрозділу організацій, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і (або) діяльність з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами;
 • • наявність системи обліку та звітності, яка повинна повно і чітко відображати операції з цінними паперами;
 • • наявність документації на виконання професійних видів послуг на ринку (правила торгівлі, правила ведення реєстру, правила депозитарної діяльності, правила здійснення клірингової діяльності тощо);
 • • обов'язкове виконання всієї законодавчої (нормативно-правової) бази по роботі на ринку цінних паперів.

Останнім часом спостерігається тенденція посилення вимог до професійних учасників ринку цінних паперів, а саме підвищення вимог до власного капіталу учасників ринку.

Професійні учасники ринку цінних паперів мають права суміщати кілька видів професійної діяльності, але тільки в тому поєднанні, яке передбачено законодавством. Так, можуть суміщатися брокерська, дилерська, депозитарна діяльність та діяльність з управління цінними паперами; депозитарна, клірингова діяльність та діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Єдиний вид професійної діяльності на ринку цінних паперів, для якого не дозволено суміщення з іншими видами професійної діяльності, - це діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів.

Таблиця 9.14

Нормативи достатності власних коштів ПУРЦБ

Вид діяльності

Розмір власних коштів до 1 липня 2010 р млн руб.

Розмір власних коштів з 1 липня 2010 р млн руб.

Збільшення, раз

Розмір власних коштів з 1 липня 2011 р млн руб.

Брокерська діяльність

10

35

3,5

50

Дилерська діяльність

5

35

7

50

Діяльність з управління цінними паперами

10

35

3,5

50

Клірингова діяльність

30

Депозитарна діяльність

40

60

1.5

80

Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів

100

Діяльність з організації торгівлі

60

Діяльність фондової біржі

120

Діяльність з управління цінними паперами може поєднуватися з діяльністю з довірчого управління майном ПІФ і діяльністю з управління інвестиційними фондами. Але в цьому випадку діяльність з управління цінними паперами не може поєднуватися з брокерською, дилерської та депозитарною діяльністю. Професійний учасник ринку цінних паперів, що виконує функції розрахункового депозитарію або клірингового і розрахункового центру, не може суміщати свою діяльність з брокерською, дилерською діяльністю та діяльністю з управління цінними паперами. Ці функції виконуються тільки на підставі договорів відповідних професійних учасників з організатором торгівлі на ринку цінних паперів. Фондова біржа не може суміщати свою діяльність з депозитарною діяльність.

У табл. 9.15 приведено загальне число організацій, що володіють ліцензією на один з видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Таблиця 9.15

Кількість організацій, що мають ліцензію ПУРЦБ

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів

Кількість

організацій

%

Всього

+4962

100,0

В тому числі:

Ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів

- Брокерська діяльність

+1415

28,52

- Дилерська діяльність

1 430

28,82

- Діяльність з управління цінними паперами

+1249

25,17

- Депозитарна діяльність

789

15,90

- Клірингова діяльність

13

0,26

- Діяльність з організації торгівлі

4

0,08

Ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру

- Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів

57

1,15

Ліцензія фондової біржі

- Діяльність фондової біржі

5

0,10

Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів регулюється не тільки за допомогою їх ліцензування, але й визначенням обов'язкових правил здійснення ними своєї діяльності. До нормативних документів, що регулюють основні аспекти діяльності окремих видів професійних учасників ринку цінних паперів, відносяться:

 • • наказ ФСФР Росії від 7 березня 2006 № 06-24 / пз-н "Про затвердження Правил здійснення брокерської діяльності при здійсненні на ринку цінних паперів угод з використанням грошових коштів та (або) цінних паперів, переданих брокером у позику клієнтові (маржинальних угод ) ";
 • • наказ ФСФР Росії від 3 квітня 2007 р № 07-37 / пз-н "Про затвердження Порядку провадження діяльності з управління цінними паперами";
 • • наказ ФСФР Росії від 28 грудня 2010 року № 10-78 / пз-н "Про затвердження Положення про діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів".

Отже, як професійний учасник ринку цінних паперів банк може виконувати функції брокера, дилера, довірчого керуючого, клірингової організації, депозитарію, організатора торгів, реєстратора.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук