Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Розділ III. Банківський менеджмент та маркетинг

Банківський менеджмент

У результаті освоєння матеріалу глави 10 студент повинен:

знати

  • • зміст і специфіку банківського менеджменту;
  • • особливості управління комерційним банком в конкретних ринкових умовах:

вміти

• визначати найбільш ефективну стратегію управління банком з урахуванням пріоритетних напрямків його розвитку;

володіти

  • • основними поняттями і термінами у сфері банківського менеджменту;
  • • навичками фінансового менеджменту.

Основні проблеми управління комерційними банками

Ефективність управління має величезне значення для будь-якого суб'єкта економіки, але особливо велика її роль в механізмі функціонування банків, оскільки в характерних для них умовах підвищеного ризику будь управлінська помилка неминуче веде до великих втрат, зниження ліквідності, втрату платоспроможності.

Більшість проблем управління (не пов'язаних зі специфікою діяльності російських кредитних організацій) вже досить давно і успішно вирішуються зарубіжними банками. Процес впровадження зарубіжного досвіду банківської діяльності у вітчизняну практику відбувається постійно. Але просте копіювання схеми роботи західних фінансових компаній нс завжди прийнятно в російських умовах і, як правило, не приводить до однозначних позитивних результатів. Тому багато банків змушені самостійно шукати шляхи вирішення проблем, з якими вони стикаються в області банківських технологій і в галузі управління. На жаль, на відміну від зарубіжних, російські організації частіше прагнуть вирішувати свої проблеми методом проб і помилок, не привертаючи для надання допомоги сторонніх фахівців (консультантів).

Однією з основних управлінських проблем, що стоять в тій чи іншій мірі практично перед кожним банком сьогодні, є потреба у створенні такої системи управління, яка охоплювала б весь комплекс факторів, що впливають на банк. Іншими словами, в основу процесу управління банком має бути покладений системний комплексний підхід, що передбачає розгляд кредитної організації не тільки як складної системи, що має внутрішню структуру, закономірності розвитку і функціонування, але і як економічний суб'єкт, піддана впливу безлічі зовнішніх факторів, як складову частину більших економічних і соціальних систем.

Так, наприклад, досить поширена практика розгляду проблем банку з позицій їх одномоментного рішення, подолання поточних труднощів без урахування причин, що призвели до виникнення проблемної ситуації. Методи оперативного управління банком найчастіше застосовуються і при вирішенні важливих стратегічних завдань, що стоять перед кредитною організацією. В результаті це не тільки не вирішує проблеми, але з плином часу посилює їх, не дозволяючи системі управління банком загалом ефективно функціонувати.

Іншою найважливішою управлінським завданням, якої повинна приділятися першочергова увага, є визначення загальної стратегії розвитку банку і її адаптація до мінливих умов зовнішнього середовища. Було б принципово невірним слідувати одного разу обраної стратегії розвитку, не враховуючи змін, що відбуваються як у банку, так і поза ним. В умовах динамічної економічної ситуації, змін у податковій, законодавчої сферах очевидною стає необхідність побудови такої системи управління банком, яка була б здатна гнучко реагувати на всі зміни. В іншому випадку діяльність кредитної організації не принесе очікуваних результатів.

Складно планувати діяльність банку без чіткого розуміння переваг і вразливих моментів його справжнього становища. Як показує практика, поширеною є ситуація, коли в банку відсутні чіткі описи бізнес-процесів. Це призводить до розмитості і нечіткості технології роботи банку в цілому. У результаті одні й ті ж банківські операції можуть характеризуватися різною тривалістю та якістю виконання, здійснюватися різними співробітниками, навіть по-різному оформлятися.

Передовий досвід банківського менеджменту підтверджує, що створення гнучкої та ефективної системи управління банком практично неможливо без активного залучення в цей процес банківських службовців самих різних рівнів. Найважливішим чинником є створення дієвої системи мотивації і стимулювання як рядових виконавців, так і менеджерів банку. Це може бути не тільки матеріальна, а й творча, психологічна зацікавленість, можливість самоосвіти, підвищення кваліфікації тощо

Процедура контролю дотримання технології роботи є для банку найважливішим завданням. Процеси управління якістю в кредитних організаціях поступово стають все більш значущими. Організація подібної роботи складна, але цілком здійсненна. На початковому етапі це можуть бути заходи з контролю виконання співробітниками банку їх посадових обов'язків, контроль дотримання внутрішньобанківських стандартів оформлення та обробки документів, опитування клієнтів з метою визначення ступеня їх задоволеності банківськими продуктами та послугами.

Причому необхідно розуміти: при нераціональному розподілі повноважень співробітників занадто велике навантаження припадає на частку керівників відділів кредитної організації. Сьогодні в багатьох російських банках типова ситуація, коли керівник підрозділу, виконуючи контрольні функції в своєму відділі або управлінні, змушений не тільки досконало розбиратися у всіх нюансах здійснення операцій, але і вести детальний контроль з метою виявлення всіх потенційних порушень у роботі. Такий підхід цілком виправданий, коли справа стосується особливо важливих процесів, що мають для кредитної організації вирішальне значення.

Але більш ефективною представляється система управління, заснована на принципі делегування повноважень з вищестоящих на нижчі рівні, з паралельним створенням ефективної системи контролю. Одним з головних принципів управління має стати передоручення справ, виконання яких не потребує безпосереднього особистої участі керівника, виконавцям, здатним такі завдання вирішити самостійно. Це дозволить керівникам більше уваги приділяти питанням аналізу, планування діяльності підрозділу, позбавить їх від вирішення безлічі другорядних питань.

Серйозною перешкодою на шляху створення зазначеної системи можуть стати недостатня професійна підготовленість фахівців банку і такі психологічні чинники, як боязнь змін у професійній діяльності, небажання прийняти на себе відповідальність, низька ініціативність більшості співробітників.

Іншою найважливішою складовою процесу управління банком є система управлінського обліку або, іншими словами, спеціалізованого обліку діяльності банку для вирішення завдань управління. У цій області багато російських банків також стикаються з серйозними проблемами.

З розвитком банківської діяльності ставало очевидним, що система традиційного бухгалтерського обліку не забезпечує всіх потреб в інформації для ефективного управління. Дані бухгалтерського обліку в необробленому вигляді, як правило, занадто складні і незручні для аналізу менеджерами та вищими керівниками банку. Це призвело до необхідності ведення спеціалізованого управлінського обліку.

Управлінський облік являє дані бухгалтерського та фінансового обліку в узагальненому, агрегованому вигляді як систему фінансово-економічних розрахункових показників діяльності банку, що дозволяє проводити аналіз не тільки поточного стану кредитної організації, але і тенденцій його зміни. З розвитком інформаційних технологій в якості одного з найбільш ефективних інструментів управління, в тому числі і для задач управлінського обліку, стали активно використовуватися спеціалізовані інформаційні системи. Використання інформаційних технологій дозволяє знизити рівень суб'єктивності оцінок даних управлінського обліку на нижніх рівнях. Керівник отримує можливість доступу до достовірної та об'єктивної інформації.

Комплексне використання інформаційних технологій в управлінській діяльності отримало назву Management Information System - MIS (інформаційні системи управління). Такі системи сьогодні набувають особливого значення, оскільки успішно вирішують завдання, пов'язані з функціонуванням систем управлінського обліку, управління ліквідністю, бюджетування, аналізу клієнтської бази, розрахунку рентабельності і т.п.

Важко перелічити всі труднощі, з якими доводиться стикатися, і завдання, які доводиться вирішувати керівникам та менеджерам банків у процесі управління діяльністю кредитної організації. Незважаючи на велику кількість різноманітної інформації і літератури з питань банківського менеджменту та управління, як показує практика, одних тільки теоретичних знань у більшості випадків виявляється недостатньо для прийняття кваліфікованого, грамотного рішення. Це ще раз підтверджує, що практичний досвід відіграє винятково важливу роль у процесах управління. Професійний досвід, знання і кваліфікація керівників і менеджерів є основою ефективно функціонуючої системи управління банком.

Не менша кількість проблем, з якими стикається російська банківська система, відноситься до сфери банківських технологій.

Банківські технології - це сукупність новітніх підходів, методів, засобів реалізації та забезпечення банківських бізнес-процесів.

Розвиток цього поняття пов'язано з тим, що за останні 10-15 років колосальним чином зросло значення засобів і методів реалізації тих чи інших банківських задач. У всьому світі банківські технології не тільки визначають "обличчя" банку в очах клієнтів та інвесторів, але і є одним з перших критеріїв його оцінки з погляду грамотності і професіоналізму організації бізнесу і навіть його стійкості. Вони є індивідуальним "ноу-хау" банку, його своєрідною "внутрішньою кухнею" і спрямовані на те, щоб у сучасній швидко мінливого зовнішнього середовища реалізувати відповідний сьогоденню й потребам клієнтів рівень сервісу.

У сферу банківських технологій входять засоби автоматизації та інформаційні системи, робота з сучасними платіжними системами, реалізація міжфілійна взаємодії, технології здійснення контролю і система безпеки, телекомунікації та багато іншого, без чого сьогодні немислима банківська діяльність. Без банківських технологій в даний час неможливо вирішити жодну із завдань, що стосуються управління банком, оскільки за останні кілька років різко змінилися вимоги до швидкості прийняття рішень і збільшився обсяг операцій. Розвиток системи банківських технологій дозволить вирішити такі завдання, як побудова системи обслуговування клієнтів за окремими операціями і в цілому по банку, створити комплекс засобів (у тому числі і технічних) з реалізації операцій, наприклад, з пластиковими картками, віддаленому обслуговуванню клієнтів.

Основні проблеми в області технологій властиві невеликим, і особливо регіональним банкам, які не встигли здійснити технологічне переозброєння і тепер відчувають серйозні труднощі, оскільки при досить невисокою поточної прибутковості банківських операцій важко здійснювати масовані інвестиції у власний розвиток. Невеликим банкам все складніше і складніше брати участь у технологічній гонці останніх десятиліть.

Для великих вітчизняних банків, які або вже мають передові дорогі технології, або можуть дозволити собі їх впровадження, часто основною проблемою виступає прагнення використовувати ці технології повсюдно, без оцінки реальної потреби в них та їх ефективності. Ці технології не повинні бути для керівництва банку самоціллю.

В останні роки саме банківські технології придбали першорядне значення в банківському бізнесі, проте їх розвиток в Росії все ж недостатньо, у зв'язку з чим можна прогнозувати зростання їх значимості в вітчизняній банківській справі. Впровадження новітніх банківських технологій пов'язане з рядом проблем, серед яких - фінансові, проблеми ефективності, проблеми організації та управління самим процесом впровадження сучасних банківських технологій.

Банки, виконуючи ряд публічних функцій в економіці, діють на стику інтересів суспільства і приватного бізнесу. У результаті підвищені вимоги до рівня банківського менеджменту пред'являються з двох сторін: з одного боку, внутрішні вимоги самих банкірів до корпоративного управління як ключовому елементу підприємницької культури, стратегії розвитку і виживання банку на ринку, з іншого - зовнішні вимоги суспільства, засновані на захисті інтересів клієнтів та підвищенні відкритості банківської системи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук