Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа

Оцінка діяльності банку

Аналіз результатів роботи банку являє собою оцінку ефективності та рентабельності його діяльності. Ефективність діяльності банку полягає в максимізації його прибутку. Прибуток як фінансовий результат діяльності займає ключове місце в системі показників оцінки фінансового стану банку. Аналіз результативності банківської діяльності починається з аналізу доходів і витрат.

В якості основних способів оцінки доходів і витрат банку виділяються структурний аналіз доходів і витрат, що проводиться в динаміці за ряд років з достатнім ступенем деталізації. Це дозволяє розкрити причини змін доходів і витрат, що необхідно для виявлення резервів зростання банківського прибутку.

При управлінні процентними доходами оцінюється середній рівень прибутковості кредитних операцій в цілому і кожної окремої групи клієнтів. На підставі цього виявляється, за рахунок яких кредитних операцій банк отримує найбільший дохід, і вишукуються резерви його збільшення.

На величину доходів за отриманими відсотками за кредит впливають два фактори: зміна середньої суми кредитів і зміна середньої процентної ставки за кредит. У свою чергу, середні залишки за виданими кредитами залежать від обсягу позичкових активів, а середня процентна ставка за кредит - від ринкової процентної ставки за кредитами і від структури кредитного портфеля.

Процентні витрати банку залежать від того, які середні залишки по оплачуваних депозитах і середні процентні ставки по депозитах. На середню процентну ставку по депозитах впливають ринковий рівень процентної ставки по депозитах і структура депозитної бази банку.

Таким чином, величина процентних доходів і витрат та їх структура - дуже важливі оціночні показники, що характеризують ефективність роботи банку. Чим менше витрати для отримання одиниці доходу, тим вище чиста процентна маржа і прибутковість банку.

Величина і мінливість чистої процентної маржі залежать від обсягів, структури та процентних ставок активів і пасивів. Припустивши, що кожна з позицій доходів (R) однорідна, можна легко розрахувати зміна доходів від зміни обсягів (V) і процентних ставок (r). Оскільки R = Vr, зміна доходуR) дорівнюватиме:

Δ R = Δ rV ср + Δ Vr СР

Перший доданок (ΔrV ср) відображає зміну доходу, викликане зміною процентної ставки, а друге (ΔVr ср) - зміною обсягів. Очевидно, що при формуванні банківського портфеля необхідно прагнути до скорочення обох доданків як компонентів нестабільності. Особливу увагу при цьому слід приділяти однорідним активам (зобов'язанням), що характеризується великими обсягами, так як зміни процентних ставок за даним типом активів приведуть до різких змін доходів (витрат) банку.

Для оцінки ступеня впливу чутливих до змін процентних ставок активів і пасивів на розмір процентної маржі використовуються два показника. Перший - це відношення величини активів, чутливих до змін процентних ставок, до величині пасивів, теж чутливих до змін процентних ставок. Цей коефіцієнт вимірює відношення між чутливістю активів, що приносять процентний дохід, і чутливістю пасивів, по яких виплачується відсоток. Стабілізувати процентну маржу можна шляхом підтримання цього коефіцієнта на рівні одиниці. Якщо ставка відсотка буде рости однаково для активів і пасивів і при цьому треба збільшити процентну маржу, то необхідно збільшити цей коефіцієнт. Якщо ставка відсотка знизиться, то більш низький коефіцієнт поліпшить показник процентної маржі.

Другий показник - це відношення активів з фіксованим процентним доходом до пасивів з фіксованим процентним доходом. Якщо цей показник близький до одиниці, то маржа банку буде утримуватися приблизно на одному рівні для фіксованої частини портфеля незалежно від динаміки ставки відсотка в найближчий період. Якщо ставка відсотка має тенденцію до зниження, то цей коефіцієнт необхідно збільшувати і, навпаки, зменшувати, якщо очікується підвищення ставки відсотка.

Аналіз цих коефіцієнтів дозволяє відстежувати динаміку процентної маржі, що, в свою чергу, дозволяє виявити резерви підвищення прибутковості банку.

Управління безпроцентними доходами і витратами передбачає вибір та визначення вмісту банківських непроцентних послуг, прийняття рішення про методи нарахування банківського тарифу за послуги, їх собівартості, розробку системи оплати праці і т.п.

Для того щоб з'ясувати, що вплинуло на зміну прибутку банку (зміна прибутковості або операційних витрат), використовується показник прибутковості активів (Так):

Аналогічно можуть бути розраховані показники прибутковості за окремими видами банківських операцій - як відношення доходу, отриманого від даної активної операції за аналізований період, до середніх за вказаний період залишкам по даному виду операцій. Зіставлення показників прибутковості окремих видів операцій дозволить визначити найбільш дохідні з них. Порівняння питомих ваг розглянутого виду активу в загальному обсязі активів, приносять дохід, і доходу, отриманого від даного виду вкладень, у загальному обсязі доходів банку виявить найбільш ефективний вид вкладень і дозволить визначити ефективність структури активів. Отримані показники прибутковості доцільно також зіставити з оціночними і ринковими. При цьому значення нижче рекомендованих, а також тенденція зниження свідчать про недостатньо високому рівні якості активу.

Зіставлення темпів зростання окремих видів витрат (рівня оплати праці, рівня адміністративно-управлінських витрат) з темпами зростання капіталу дозволяє оцінити адекватність витрат банку масштабами його діяльності.

Для оцінки закономірності зміни окремих видів витрат використовується відносний показник такого вигляду:

Зокрема, можуть використовуватися такі показники:

Аналіз значення цих коефіцієнтів в динаміці дозволяє виявити тенденцію зростання або зниження величини витрат, що припадають на 1 руб. активів, яка сприяє зростанню або зниження прибутку банку.

Коефіцієнт еластичності зростання доходів (Kед) визначається як співвідношення темпу приросту доходів до темпу приросту витрат. Якщо До ед> 1, це свідчить про економію витрачання коштів, якщо ж даний коефіцієнт <1, то це негативний момент для банку. Значення коефіцієнта еластичності для процентних доходів зазвичай перевищує 1, для непроцентних, як правило, нижче цієї величини.

Далі проводять структурний аналіз джерел прибутку, оцінюють виконання плану доходів (або прибутку), виявляють фактори та їх вплив на доходи (або прибуток) і визначають резерви збільшення доходів (або прибутку). Інформаційною базою для оцінки діяльності банку служать дані фінансового плану та фінансова звітність банку (агрегований балансовий звіт, агрегований звіт про прибутки і збитки та ін.).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук