Особливості бухгалтерського обліку в банках

У результаті освоєння матеріалу глави 13 студент повинен:

знати

 • • предмет, цілі і завдання бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;
 • • структуру та принципи побудови Плану рахунків кредитних організацій, характеристику його розділів;
 • • порядок організації аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;
 • • основні нормативні документи, що регулюють порядок організації бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;

вміти

 • • відображати в бухгалтерському обліку основні банківські операції;
 • • проводити обліково-операційну роботу, складати щоденну звітність за аналітичними і синтетичним формам;
 • • застосовувати отримані знання при аналізі діяльності банку, при проведенні банківських і господарських операцій та організації діяльності кредитної організації в цілому;

володіти

 • • основними термінами і визначеннями у сфері бухгалтерського обліку та звітності;
 • • навичками застосування схем бухгалтерських проводок;
 • • навичками оцінки операцій кредитної організації для цілей бухгалтерського обліку;
 • • способами оптимізації документообігу в кредитних організаціях.

Завдання і принципи бухгалтерського обліку в кредитних організаціях

Завдання бухгалтерського обліку в банках

У системі управління діяльністю кредитної організації важливе місце займає бухгалтерський облік, який являє собою інформаційний потік про стан і рух грошових коштів, майна, фондів, кредитів, цінних паперів, створюваних резервів, доходів і витрат, кінцевих фінансових результатів роботи банку.

Бухгалтерський облік банківської діяльності піддається значному перетворенню у зв'язку з появою нових фінансових операцій, банківських продуктів і нових умов діяльності банків. У ході вдосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності в комерційних банках РФ поряд з переглядом законодавчих, методологічних і організаційно-технічних основ беруться до уваги Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), практика обліку та подання фінансової звітності. Все це знайшло своє втілення в нових Правилах ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, затверджених Банком Росії 16 липня 2012 Положенням № 385-П (далі - Положення № 385-П) і введених в дію з 1 січня 2013

Виділяють чотири основні завдання бухгалтерського обліку в кредитних організаціях:

 • • отримання детальних і достовірних даних, що становлять повну і змістовну інформацію про діяльність банку і його фінансове і майнове становище;
 • • ведення докладного і своєчасного обліку всіх банківських операцій, наявності та руху вимог і зобов'язань, використання банком фінансових і матеріальних ресурсів;
 • • виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації та запобігання негативних результатів її діяльності;
 • • використання даних бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень.

Предмет бухгалтерського обліку в банках

Під предметом бухгалтерського обліку в банках розуміють об'єкти у вигляді активів і пасивів (майна організації, її зобов'язань і господарських операцій). Перелік активів і пасивів кредитних організацій представлений в табл. 13.1.

Цей перелік визначає склад і характер банківських операцій, виключне право здійснювати які мають банки як кредитні організації, закріплене Законом про банки.

До таких операцій в узагальненому вигляді відносяться:

 • - Касові операції (касове обслуговування клієнтів);
 • - Розрахункові операції (ведення банківських рахунків клієнтів);
 • - Кредитні операції (залучення і розміщення коштів);
 • - Депозитні операції (залучення і розміщення коштів);
 • - Операції з цінними паперами (купівля і продаж цінних паперів);
 • - Операції з дорогоцінними металами (купівля і продаж);
 • - Операції в іноземній валюті різного змісту і виду;
 • - Міжбанківські операції (залучення і розміщення коштів);
 • - Внутрішньобанківські операції, пов'язані з рухом майна, капіталу, фондів;
 • - Інші операції та послуги банку, виконання яких не суперечить чинному банківському законодавству.

Таблиця 13.1

Перелік основних об'єктів активів і пасивів

Основні об'єкти активів

Основні об'єкти пасивів

Грошові кошти

Статутний капітал

Дорогоцінні метали і камені

Додатковий капітал

Цінні папери (придбані)

Спеціальні та інші фонди

Інші фінансові вкладення

Прибуток

Депозити розміщення

Кредити отримані

Кредити надані

Депозити та вклади залучені

Враховані векселі

Кошти клієнтів на банківських рахунках

Дебіторська заборгованість

Випущені банком векселі

Майно банку (основні засоби, нематеріальні активи, господарські матеріали та інші матеріальні цінності

Кредиторська заборгованість

Витрати банку

Доходи банку

З погляду руху грошових потоків діяльність банку можна розділити на дві частини.

Пасивні операції - операції по залученню коштів (прийом вкладів, випуск власних боргових зобов'язань, отримання кредитів в інших банків). Перед власниками залучених коштів у комерційного банку виникають зобов'язання. До пасивних операцій також відноситься формування власних коштів (поповнення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії, освіта резервного та спеціальних фондів).

Активні операції - операції з розміщення коштів (видача позик, купівля цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів). При скоєнні активних операцій у кредитної організації виникають вимоги (наприклад, по відношенню до позичальника).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >