Напрями довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації

Концепція-2 020 розроблена відповідно до доручення Президента РФ за підсумками засідання Державної ради РФ, що відбувся 21 липня 2006, і затверджена розпорядженням Уряду РФ.

Мета розробки Концепції-2020 - визначення шляхів і способів забезпечення в довгостроковій перспективі (2008- 2020 рр.) Стійкого підвищення добробуту російських громадян, національної безпеки, динамічного розвитку економіки, зміцнення позицій Росії у світовому співтоваристві.

У відповідності з цією метою в Концепції-+2020 сформульовані:

 • - Основні напрямки довгострокового соціально-економічного розвитку країни з урахуванням викликів майбутнього періоду;
 • - Стратегія досягнення поставлених цілей, включаючи способи, напрямки та етапи;
 • - Форми і механізми стратегічного партнерства держави, бізнесу і суспільства;
 • - Цілі, цільові індикатори, пріоритети та основні завдання довгострокової державної політики в соціальній сфері, у сфері науки і технологій, а також структурних перетворень в економіці;
 • - Цілі та пріоритети зовнішньоекономічної політики;
 • - Параметри просторового розвитку російської економіки, цілі і завдання територіального розвитку.

У Концепції-2020 зазначається, що в середині 2000-х рр. російська економіка опинилася перед довготривалими системними викликами, що відбивають як світові тенденції, так і внутрішні бар'єри розвитку.

Перший виклик - посилення глобальної конкуренції, яка охоплює не тільки традиційні ринки товарів, капіталів, технологій і робочої сили, а й системи національного управління, підтримки інновацій, розвитку людського потенціалу. Основними характеристиками розвитку світової економіки, що надають серйозний вплив на соціально-економічні процеси в Росії, в найближчі 10-15 років будуть відновлення зростання світової економіки після подолання кризи, поява нових світових центрів економічного розвитку в Азії та Латинській Америці при збереженні дисбалансів у світовій торгівлі та необхідності перебудови світового економічного порядку і фінансової архітектури, старіння населення в розвинених країнах на тлі швидкого зростання населення в країнах, що розвиваються.

Майбутній період характеризується структурною перебудовою світового господарства, пов'язаної зі зміною балансу між її економічними центрами, зростанням ролі регіональних економічних союзів. Наслідком світової фінансової кризи може стати розвиток кризи виробництва, супроводжуваного зниженням сировинних цін і уповільненням темпів зростання світової економіки в 2009- 2010 рр. Поєднання кризових процесів з високими темпами зростання інфляції може призвести до розвитку стагфляції, яка спостерігалася у світовій економіці в 1980-і рр. Кризові явища у світовій економіці обумовлюють необхідність підвищення стійкості економіки Росії та її здатності нейтралізувати негативні впливи світових ринків. Динаміка курсів акцій і цін на сировинні товари підвищують актуальність переходу Росії на інноваційний тип економічного розвитку, а також формування в країні самостійної потужної фінансової системи.

Для Росії трансформація світової економіки створює нові можливості для розвитку зовнішньоекономічної інтеграції, зміцнення і розширення позицій на світових ринках, імпорту технологій і капіталу.

Другий виклик - очікувана нова хвиля технологічних змін, що підсилює роль інновацій у соціально-економічному розвитку і знижує вплив багатьох традиційних факторів росту. У найближче десятиліття розвинені країни перейдуть до формування повой технологічної бази економічних систем, заснованої на використанні новітніх досягнень в галузі біотехнологій, інформатики та нанотехнологій, в тому числі в охороні здоров'я та інших сферах.

Відставання в розвитку нових технологій останнього покоління може знизити конкурентоспроможність російської економіки, а також підвищити її уразливість в умовах наростаючого геополітичного суперництва.

Третій виклик - зростання ролі людського капіталу як основного фактора економічного розвитку. Рівень конкурентоспроможності сучасної інноваційної економіки значною мірою визначається якістю професійних кадрів і рівнем їх соціалізації. Росія не зможе надалі підтримувати конкурентні позиції у світовій економіці за рахунок дешевизни робочої сили та економії на розвитку освіти і охорони здоров'я.

Для Росії відповідь на цей виклик передбачає подолання наявних негативних тенденцій у розвитку людського потенціалу, які характеризуються скороченням чисельності населення та рівня зайнятості в економіці, зростаючою конкуренцією з європейськими та азіатськими ринками щодо кваліфікованих кадрів, низькою якістю і зниженням рівня доступності соціальних послуг у сфері охорони здоров'я та освіти.

Четвертий виклик - вичерпання потенціалу експортно-сировинної моделі економічного розвитку в умовах трансформації світової економіки, нестійкої кон'юнктури світового ринку енергоносіїв, недостатнього розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури та дефіциту кваліфікованих інженерних та робітничих кадрів.

Дія структурних обмежень посилюється невирішеністю ряду соціальних та інституційних проблем Росії, найважливішими з яких автори Концепції-2020 вважають наступні:

 • - Високий рівень соціальної нерівності та регіональної диференціації;
 • - Високі ризики ведення підприємницької діяльності, у тому числі у зв'язку з наявністю корупції, зайвими адміністративними бар'єрами, недостатнім рівнем захисту прав власності, непрозорістю системи земельних відносин, низькою корпоративною культурою;
 • - Слабкий розвиток форм самоорганізації і саморегулювання бізнесу та суспільства, низький рівень довіри в поєднанні з низьким рівнем ефективності державного управління;
 • - Низький рівень конкуренції на низці ринків, що не створює для підприємств стимулів до підвищення продуктивності праці;
 • - Недостатній рівень розвитку національної інноваційної системи, координації освіти, науки та бізнесу.

Важливо!

Стратегічна мета соціально-економічного розвитку Росії сформульована в Концепції-2020 як досягнення рівня економічного і соціального розвитку, відповідного статусу Росії як провідної світової держави XXI ст., Що займає передові позиції в глобальній економічній конкуренції і надійно забезпечує національну безпеку і реалізацію конституційних прав громадян. У 2015-2020 рр. Росія повинна увійти до п'ятірки країн-лідерів за обсягом ВВП (за паритетом купівельної спроможності). Досягнення цієї мети означає формування якісно нового образу майбутньої Росії до кінця наступного десятиліття.

Російська економіка не тільки повинна залишитися світовим лідером в енергетичному секторі, а й створити конкурентоспроможну економіку знань і високих технологій. При цьому під економікою знань і високих технологій розуміються сфери професійної освіти, високотехнологічної медичної допомоги, науки і дослідно-конструкторських розробок, зв'язку та телекомунікацій, наукомісткі підгалузі хімії і машинобудування (для статистичних оцінок використовується угруповання освіти та охорони здоров'я в цілому, науки та інформації, секторів зв'язку і машинобудування).

Системне вирішення поставлених завдань полягає в переході російської економіки від експортно-сировинного до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку. Це дозволить різко розширити конкурентний потенціал російської економіки за рахунок нарощування її порівняльних переваг в науці, освіті і високих технологіях і на цій основі задіювати нові джерела економічного зростання та підвищення добробуту.

Завдання перетворення Росії на глобального лідера світової економіки, виходу на рівень розвинутих країн за показниками соціального добробуту диктують нові вимоги до системи охорони здоров'я. З одного боку, зростає цінність здоров'я в системі пріоритетів суспільства, виникають нові медичні та соціальні технології, пов'язані зі змінами в демографічній структурі населення. З іншого - завдяки розвитку медичних технологій істотно підвищуються можливості реально впливати на показники здоров'я населення, про що свідчать значні успіхи в боротьбі з найбільш небезпечними для життя захворюваннями, досягнуті в розвинених країнах.

Система охорони здоров'я, незважаючи на вживаються в останні роки зусилля влади, поки ще не забезпечує достатність державних гарантій медичної допомоги, її доступність і високу якість. Захворюваність населення продовжує зростати, що пов'язано, з одного боку, зі збільшенням частки літнього населення і з більш ефективною виявлюваністю захворювань за допомогою нових методів діагностики, а з іншого - з неефективністю системи профілактики та запобігання захворювань. Якщо в 2000 р, за даними Росстату, було зареєстровано 106328 випадків захворювань з уперше виявленим діагнозом, то в 2012 р - 113 688 випадків. Помітно зросло число випадків захворювань, що призводять до смерті, наприклад, число випадків захворювань системи кровообігу зросла в 2 рази, онкологічних - в 1,6 рази.

Один з найважливіших індикаторів ефективності охорони здоров'я будь-якої країни - середня тривалість життя осіб, які страждають хронічними захворюваннями. У Росії вона становить 12 років, а в країнах ЄС - 18-20 років. З 1990 р відзначається різке збільшення числа дітей, що народилися хворими або хворих в період новонародженості. У 2000-2006 рр. цей показник досяг 40% від загального числа дітей, народжених живими. Інвалідність в Росії не зменшується, в тому числі і серед осіб працездатного віку, частка яких в загальному числі осіб, які вперше визнаних інвалідами, становить не менше 40%. Всього інвалідів в Росії близько 14 млн чол., У тому числі 523 тис. Дітей. Це говорить про невисоку якість медичної допомоги і неадекватною соціальної реабілітації. У структурі первинної інвалідності дорослого населення переважають серцево-судинні захворювання і злоякісні новоутворення. Серед захворювань, що зумовили розвиток інвалідності у дітей, лідирують психічні розлади, хвороби нервової системи, вроджені аномалії і порушення обміну речовин.

На стан здоров'я населення Росії продовжують впливати чотири основні чинники ризику: високий артеріальний тиск, високий рівень холестерину, тютюнопаління та надмірне споживання алкоголю, внесок яких у структурі загальної смертності становить 87,5%, а в кількості років життя з втратою працездатності - 58,5 %. При цьому на першому місці за впливом на кількість років життя з втратою працездатності (16,5%) коштує зловживання алкоголем.

Щоб поліпшити ситуацію зі станом здоров'я громадян, Концепція-2 020 передбачає необхідність забезпечення якісного прориву в системі охорони здоров'я. Галузі потрібні інноваційні розробки у сфері профілактики, діагностики та лікування захворювань, включаючи відновне лікування, ефективна система підготовки та перепідготовки медичних кадрів, сучасні високотехнологічні інформаційні системи.

Основною метою державної політики в галузі охорони здоров'я на період до 2020 р має стати формування системи, що забезпечує доступність медичної допомоги та підвищення ефективності медичних послуг, обсяги, види і якість яких повинні відповідати рівню захворюваності і потребам населення, передовим досягненням медичної науки. Для досягнення цих цілей прийнята програма розвитку охорони здоров'я (див. Параграф 5.4).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >