Етапи управління ризиком

Процес управління ризиком є складною і багаторівневою процедурою. Проте її можна умовно розділити на ряд етапів, що виділяються відповідно до особливостей послідовності дій з управління ризиком. Виділення відповідних етапів слід розглядати як умовне, бо на практиці вони часто реалізуються одночасно, а не послідовно, один за одним.

Для більш повного розуміння специфіки зазначеної процедури необхідно проаналізувати своєрідність кожного з її етапів.

Ідентифікація та аналіз ризику (етап 1)

Це важливий етап, який необхідний для розуміння специфіки досліджуваної ризикової ситуації. Під ідентифікацією і аналізом ризиків слід розуміти виявлення ризиків, розуміння їх специфіки, обумовленої їх природою та іншими характерними рисами, виділення особливостей їх реалізації, включаючи вивчення розміру економічного збитку, а також зміна ризиків в часі, ступінь взаємозв'язку між ними та вивчення факторів, що впливають на них. Без такого дослідження неможливо ефективно і цілеспрямовано здійснювати процес управління ризиком.

В рамках ідентифікації та аналізу ризиків менеджер повинен відповісти на ряд питань, серед яких можна назвати, наприклад, такі:

 • • в чому джерела невизначеності та ризику?
 • • з якими ситуаціями і негативними наслідками належить зіткнутися внаслідок реалізації ризику?
 • • з яких джерел слід отримати інформацію?
 • • яким чином можна чисельно оцінити ризик?
 • • як впливають різні ризики один на одного?

Специфіка даного етапу пов'язана не тільки з загальними особливостями системи управління ризиком, розглянутими раніше, але і з його значенням як інформаційної основи для управління ризиком. Цей етап дозволяє отримати якісну інформацію про можливості реалізації ризику і його наслідки, а також дати кількісні оцінки самого ризику, його параметрів, величини економічного збитку та інших показників, необхідних для прийняття рішення про управління ризиком. Фактично даний етап забезпечує інформаційну основу для всієї процедури ризик-менеджменту.

Слід враховувати той факт, що в результаті реалізації подальших етапів управління ризиком інформація про ризики може поповнюватися і уточнюватися, так що дії в рамках даного етапу являють собою безперервний процес збору і обробки даних.

Аналіз альтернативних методів управління ризиком (етап 2)

Основна мета даного етапу полягає в дослідженні тих інструментів, за допомогою яких можна перешкоджати реалізації ризику і впливу її негативних наслідків на функціонування держави, бізнес фірми або життя окремої особи. Характер таких інструментів може бути різним, але в цілому менеджер повинен відповісти на наступні питання:

 • • як можна знизити ризик за рахунок підходящих превентивних заходів?
 • • як можна знизити економічний збиток від реалізації ризику?
 • • за рахунок яких джерел можна буде покрити такий збиток у разі його виникнення?

При формуванні набору альтернативних підходів до управління ризиком слід враховувати особливості відповідної ризикової ситуації. Для різних типів ризиків будуть характерні різні методи управління ризиком.

Вибір методів управління ризиком (етап 3)

Цей етап призначений для формування політики державного органу, фірми або фізичної особи по відношенню до ризику і невизначеності. Необхідність подібної процедури вибору пов'язана з різною результативністю методів управління ризиком і різним обсягом ресурсів, необхідних для їх реалізації. До основних питань, на які слід відповісти менеджеру в рамках даного етапу, можна віднести наступні:

 • • які методи управління ризиком будуть найбільш ефективні при даних бюджетних та інших обмеженнях?
 • • як зміниться загальний сумарний ризик при реалізації обраної сукупності методів управління окремими ризиками?

При виборі методу управління ризиком пам'ятайте:

 • • про його ефективність в умовах фінансових обмежень;
 • • його вплив на сумарний ризик.

Вибір методів управління ризиком можна розглядати як проблему оптимізації в умовах обмежень. Критерії вибору можуть бути різними, в тому числі і фінансово-економічними, наприклад забезпечення економічної ефективності. Однак при прийнятті рішення про те, які методи слід використовувати, не можна все звести до економічної віддачі. Важливо враховувати й інші критерії, наприклад технічні (відбивають технологічні можливості зниження ризику) або соціальні (зведення ризику до рівня, прийнятного для суспільства). Коротка характеристика обмежень при такому виборі міститься в підпункті 2.2.4.

Суттєвий аспект прийняття менеджером рішень на даному етапі полягає в тому, що згідно з принципом результативності системи управління ризиком відповідні інструменти повинні застосовуватися не для будь-яких ризиків, а в першу чергу для тих, негативні наслідки яких призводять до найбільш помітного впливу на діяльність органу державного управління, фірми або фізичної особи. При деяких умовах, наприклад при жорстких бюджетних обмеженнях, частину ризиків, які менеджер оцінює як незначні, буде ігноруватися. У такій ситуації говорять, що по відношенню до ризиків першої групи проводиться активна стратегія управління ризиком, а по відношенню до другої - пасивна. Поєднання активної і пасивної стратегій при управлінні ризиком є важливим результатом даного етапу, що відображає додаткові особливості процедури ризик-менеджменту.

Виконання обраного методу управління ризиком (етап 4)

Зміст названого етапу полягає у виконанні прийнятих на попередньому етапі рішень про реалізацію тих чи інших методів управління ризиком. Це означає, що в рамках даного процесу приймаються і реалізуються приватні управлінські та технічні рішення. Особливості процедур ризик-менеджменту проявляються на даному етапі в специфіці прийнятих рішень, а не в тому, як вони реалізуються.

Зазначені особливості призводять до того, що питання, на які має відповісти менеджер з управління ризиком, стосуватимуться в першу чергу процедури виконання рішень, а саме:

 • • які заходи необхідно реалізувати?
 • • в які терміни це має статися?
 • • які ресурси і в якому обсязі можуть бути витрачені на здійснення даних заходів?
 • • хто несе відповідальність за виконання прийнятих рішень і здійснює контроль за їх реалізацією?

Моніторинг результатів і вдосконалення системи управління ризиком (етап 5)

Етап моніторингу результатів та вдосконалення системи управління ризиком забезпечує зворотний зв'язок у зазначеній системі. Це дуже важливий етап, оскільки саме він забезпечує властивість гнучкості та адаптивності управління ризиком, а також динамічний характер цього процесу.

В рамках даного етапу менеджер з управління ризиком повинен відповісти на питання:

 • • чи слід вважати систему управління ризиком ефективною? яким чином проявлялися її "вузькі місця"?
 • • які фактори вплинули на реалізацію ризиків за аналізований період? чи слід у зв'язку з цим внести зміни в систему управління ризиком?
 • • чи всі заходи, включені в програму управління ризиком, зіграли свою роль у захисті від несприятливих подій? чи не слід замінити будь-які заходи більш ефективними?
 • • чи була система прийняття рішень щодо управління ризиком досить гнучкою? не перешкоджала вона захисті фірми від ризику?

На цьому етапі насамперед відбуваються оновлення та поповнення інформації про ризики, що дозволяє приймати більш адекватні та своєчасні рішення про управління ризиком.

На основі даних моніторингу здійснюється оцінка ефективності проведених заходів. Складність подібної оцінки полягає в тому, що протягом аналізованого періоду ризики можуть не реалізуватися, тоді як фірма однаково несе витрати на програму управління ризиком. Тому часто доводиться зіставляти реальні витрати з гіпотетичними втратами.

Метою оцінки ефективності проведених заходів є адаптація системи управління ризиком до зміни як умов функціонування навколишнього середовища, так і сукупності впливають на фірму ризиків. Адаптація відбувається насамперед за рахунок:

 • заміни неефективних заходів більш ефективними в рамках бюджету, виділеного на програму управління ризиком;
 • зміни організації виконання програми управління ризиком, що сприяє зростанню ефективності системи управління ризиком на рівні фірми.

Висновки

Управління ризиком (ризик-менеджмент) - процес прийняття та виконання управлінських рішень, які мінімізують несприятливий вплив на організацію або особу збитків, викликаних випадковими подіями.

Управління ризиком базується на загальних, універсальних властивостях, до їх числа слід віднести:

 • • системний характер управління ризиком;
 • • відповідність системи управління ризиком загальним цілям і завданням носія ризику;
 • • врахування зовнішніх і внутрішніх обмежень системи управління ризиком;
 • • підтримку динамічного характеру системи управління ризиком.

Методи управління ризиком можна класифікувати за різними критеріями. Ці методи мають свою специфіку, яка виявляється в змісті і результатах їх застосування.

Методи трансформації ризиків - група методів, передбачають вплив на умови виникнення несприятливих наслідків і можливий розмір збитку.

Методи фінансування ризику - група методів, націлених на покриття вже стався збитку.

Відповідно до особливостей послідовності дій з управління ризиком процес ризик-менеджменту можна розділити на наступні етапи:

 • • ідентифікація та аналіз ризику;
 • • аналіз альтернативних методів управління ризиком;
 • • вибір методу управління ризиком;
 • • виконання обраного методу управління ризиком;
 • • моніторинг результатів і вдосконалення системи управління ризиком.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >